Διακηρύξεις

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΘΕΜΑ:«Προμήθεια κλασέρ 8/32 για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

«Για την Προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) φωτιστικών ασφαλείας ρεύματος - μπαταρίας, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  117.300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α.
Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας
« Προμήθεια τεσσάρων (4) κουτιών φαρμακείου καθώς και της λίστας φαρμάκων που αυτά θα περιέχουν, του ΕΛ.Γ.Α.».

Για την προμήθεια δέκα χιλιάδων (10.000) φακέλων με κορδόνια

« Προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές HP Officejet J6410, του ΕΛ.Γ.Α.».

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

«Για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του ΕΛ.Γ.Α.»

« Προμήθεια - αναπαραγωγή Στατιστικού τεύχους Δ.Κ.Ε. έτους 2012».

Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας
Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του έργου του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» της διαχειριστικής χρήσης 2014 του ΕΛ.Γ.Α. Ν.Π.Ι.Δ. και την επισκόπηση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. της χρήσης έτους 2014.

 

Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,επί της οδού Καλλέργη 24, στην πόλη του Αγρινίου
Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές, επί των οδών Πετρακογιώργη & Μαιάνδρου, στην περιοχή Κορώνη, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, επί της οδού Καλλέργη 24, στην πόλη του Αγρινίου».

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, επί της οδού Αρκαδίου 8, στην πόλη της Λαμίας, στην περιοχή του Δήμου Λαμίας»

 

«Για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και λοιπών αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΛ.Γ.Α.»

 
 
Powered by Phoca Download