Διακηρύξεις

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, επί της οδού Καλλέργη 24, στην πόλη του Αγρινίου».

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, επί της οδού Αρκαδίου 8, στην πόλη της Λαμίας, στην περιοχή του Δήμου Λαμίας»

 

«Για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και λοιπών αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΛ.Γ.Α.»

Για την προμήθεια - αναπαραγωγή Στατιστικού τεύχους έτους 2011

 Για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (toners και drums) των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (fax) και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

 Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του ΕΛ.Γ.Α., όπως αναλυτικά αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τεχνική Περιγραφή του Αναλογιστικού Έργου

Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Ηρακλείου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου.

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα γραφεία που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.)

Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης.

Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας δικτύου και προϊόντων Backup Software της Symantec

 Για την προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών υλικών

 «Προμήθεια πενήντα (50) USB Tokens»

 Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο του Αγρινίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου.

 Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Βέροιας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας.

Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Πάτρας για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:

1. Τη Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία

2. Την Προμήθεια Yλικών Ραδιοβόλισης

 

Πατήστε  εδώ για διευκρινήσεις στις 07/03/2014

Για την προμήθεια δέκα έξι (16) πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg ABC για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΕΛ.Γ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Πατήστε  εδώ για διευκρινήσεις στις 03/01/2014

 
 
Powered by Phoca Download