Διακηρύξεις

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
για την επιλογή εξωτερικού φορέα πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Αριθ. Πρώτ.1748/06/02/2019 Ηλεκτρονικού Διεθνούς [άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)για την προμήθεια φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου (AgI) σε συσκευασία των τουλάχιστον είκοσι (20) γραμμαρίων για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ) με εναέρια, που εφαρμόζει ο ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κεντρική Ελλάδα, για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι

 

Παροχή Διευκρινίσεων

Παροχή Διευκρινίσεων - Διόρθωση

Αριθ. Πρώτ. 17459/27-12-2018
Ηλεκτρονικού Διεθνούς
[άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού,
για τη :
1. Μίσθωση ενός (1) συστήματος χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα
και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία
2.Προμήθεια υλικών ραδιοβόλισης
για την προμήθεια εκτυπωτικής συσκευής plotter και των αναγκαίων αναλωσίμων για την Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.
για την προμήθεια εκτυπωτικής συσκευής plotter και των αναγκαίων αναλωσίμων για την Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια εξήντα (60) νέων σταθμών εργασίας (Η/Υ) και δύο (2) προβολέων (projectors) για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.

Παράρτημα 

Παροχή Διευκρινίσεων

Ο ΕΛ.Γ.Α. θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο της διακήρυξης για  :
1.Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα και Προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,
2.Προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Hellenic Hail Suppression Program by Aerial Means - Public Consultation of Project Declaration

Ευχαριστήριο συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση/ Thank you for Participating

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια χιλίων ενενήντα (1.090) φυσιγγίων ιωδιούχου αργύρου σε συσκευασία των 20 γραμμαρίων για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ) με εναέρια μέσα που εφαρμόζει ο ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κεντρική Ελλάδα, για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Αριθ. Πρώτ. 6865/21/5/2018 Ηλεκτρονικού Διεθνούς [άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου (AgI) σε συσκευασία των είκοσι (20) γραμμαρίων για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ) με εναέρια, που εφαρμόζει ο ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κεντρική Ελλάδα, για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι
για την προμήθεια επτά μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός κόμβου εργασίας-working node για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.
Για την ανανέωση τετρακοσίων (400) αδειών χρήσης λογισμικού (SYMANTEC) του δικτύου ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τρία (3) έτη
Για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών στους χώρους του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
για την προμήθεια επτά μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός κόμβου εργασίας-working node για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Παροχή Διευκρινίσεων

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσίας μαζικής αποστολής ενός εκατομμυρίου (1.000.000) SMS μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Παράταση Παραλαβής Προσφορών

Για την προμήθεια αναλωσίμων (κεφαλές και μελάνια plotter) για τις ανάγκες του τμήματος Στατιστικής & Γ.Σ.Π. της
Δ/νσης Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.
Για την προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 
 
Powered by Phoca Download