Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2017 με αριθ. πρωτ. 9043/20-6-2017 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις 28-07-2017 και λήγει στις 07-08-2017 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

1.    ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2.    ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ