Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2018 με αριθ. πρωτ. 9324/9-7-2018 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού  του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων αρχίζει στις  09-10-2018 και λήγει στις 18-10-2018  (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

 

 
1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ