1.    ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1.    ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΗ 101)

2.    ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΗ 103)

 

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις  10-12-2020 και λήγει στις 21-12-2020 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν βεβαίωση προϋπηρεσίας προκειμένου να τους χορηγηθεί να αποστέλλουν email στο proslipseis@elga.gr με το παρακάτω κείμενο:

 

«Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση προϋπηρεσίας  για   το   διάστημα   που εργαζόμουν στον ΕΛ.Γ.Α. κατά τα έτη………………..............

προκειμένου να την χρησιμοποιήσω για την με αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 με αρ. πρωτ. 10060/28-09-2020 Ανακοίνωση του ΕΛ.Γ.Α.»

 

Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν στους υποψηφίους με email προκειμένου να τις επισυνάψουν στην αίτησή τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιώσεις για πρακτική άσκηση στον ΕΛ.Γ.Α. δεν εκδίδονται από την υπηρεσία μας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο  ΥΠ.Α.Α.Τ. - Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.