«Στις 4/04/2017 με το ΦΕΚ 1189/Β/4-4-2017 επιλύθηκε το πρόβλημα των αποζημιώσεων των ανταποκριτών των ΕΛ.Γ.Α..Αμέσως η διοίκηση ενημέρωσε την ΠΟΕ-ΟΤΑ δηλώνοντας ότι μετά τις προγραμματισμένες πληρωμές των αποζημιώσεων των αγροτών για τον Απρίλιο θα ξεκινήσει η εκκαθάριση των δεδουλευμένων των ανταποκριτών του 2016.

Στη λογική αυτή η κατεύθυνση του Οργανισμού είναι να καταβληθούν οι αποδοχές για το 2016 μέχρι το τέλος Μαΐου.

Παρόλα αυτά είδαμε με απορία Δ.Τ της ΠΟΕ-ΟΤΑ που καλεί τους ανταποκριτές σε αποχή από το έργο τους χωρίς μάλιστα να ενημερωθεί η διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α..

Επειδή αυτές οι πρακτικές, μάλλον, αποπροσανατολίζουν τον εργαζόμενο κόσμο και δεν αποσκοπούν στη συνεννόηση και επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται αλλά και φορτώνουν με αγωνία τους αγρότες να ενημερώσουμε ότι ο ΕΛΓΑ βρίσκεται στη διαδικασία εκκαθάρισης των αποζημιώσεων των ανταποκριτών με εκτιμώμενη ημερομηνία καταβολής τους την 26/05/2017».

Αποζημιώσεις ύψους 10.960.308,68 € πρόκειται να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 9.772 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια κυρίως μέσα στο 2016 αλλά  και το 2017.

Σύμφωνα με την ανάλυση  των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Πέλλας όπου καταβάλλονται συνολικά 1.762.891,54 ευρώ.

Η ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι η Πέμπτη 11 Μαΐου 2017.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

Αποζημιώσεις ύψους 17.537.860,65 € πρόκειται να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.498 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια κυρίως μέσα στο 2016 αλλά  και το 2017.

Σύμφωνα με την ανάλυση  των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Κορινθίας όπου καταβάλλονται συνολικά 3.092.071,96 ευρώ.

Η ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι η Μ.Πέμπτη 13 Απριλίου  2017.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2016, έως τις 30 Ιουνίου 2017 , αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 31/03/2017. Η παράταση θα ξεκινήσει να ισχύει με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α έλαβε την παραπάνω απόφαση εκτιμώντας ότι για αντικειμενικούς λόγους, υπήρξαν παραγωγοί που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που έληγε στις 31 Μαρτίου 2017.

Με την παράταση που δόθηκε, οι παραγωγοί όλης της χώρας, διευκολύνονται στην τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων χωρίς να χάσουν την δυνατότητα να καταστούν δικαιούχοι τυχόν αποζημιώσεων που τους αναλογούν.

Με δεδομένο ότι μετά τις 30 Ιουνίου 2017 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2016 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Ειδικότερα οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. και για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, έως τις 30/06, θα πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α ΜΠ716, στην Τράπεζα Πειραιώς, το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2016, προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4354/2015, με τον οποίο καταργήθηκαν όλες οι υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 και έτσι δεν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής της ΚΥΑ 80/14270/31-1-2014 των Αναπλ. Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τον τρόπο αμοιβής των ανταποκριτών, ο ΕΛ.Γ.Α. κινητοποιήθηκε άμεσα και προώθησε επανειλημμένως τροπολογία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από την κατάργηση της ΚΥΑ80/14270/31-1-2014, η οποία συμπεριλήφθηκε σε 2 νομοσχέδια, αλλά τελικά οι νόμοι που ψηφίστηκαν δεν επιλύουν συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός από την κατάργηση της ΚΥΑ 80/14270/31-1-2014, μεταξύ των οποίων και η αδυναμία του να καταβάλει τις αποζημιώσεις των ανταποκριτών.

Κατόπιν αυτού το Σεπτέμβριο του 2016 ο ΕΛ.Γ.Α. προώθησε ΚΥΑ εισηγούμενος τις ίδιες ακριβώς αμοιβές που προέβλεπε η  ΚΥΑ 80/14270/31-1-2014  και μέχρι του ποσού των 2.400 ευρώ κατ’ άτομο το έτος, σε εφαρμογή του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 στο οποίο προβλέπεται η  έκδοση Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού με την οποία θα καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο, αξιολογούμενο πρόγραμμα ή παραδοτέο έργο το ύψος της οποίας απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης των 200 ευρώ  και σε ειδικές περιπτώσεις των 1.200 ευρώ αλλά όχι πέραν του ποσού των 2.400 ευρώ το έτος.

Για όλα τα παραπάνω ο ΕΛ.Γ.Α. ενημέρωσε όλους τους δήμους της χώρας με το υπ’ αριθ. 12795/6-10-2016 έγγραφό του.

Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει συμβολή των ανταποκριτών στη διαδικασία ασφάλισης η οποία ενισχύεται περαιτέρω με τη συμμετοχή τους στη νέα web εφαρμογή ασφάλισης, τον Ιανουάριο του 2016 ο ΕΛ.Γ.Α. ανακάλεσε την προηγούμενη εισήγησή του και προώθησε νέα ΚΥΑ  εισηγούμενος αύξηση των αμοιβών των ανταποκριτών ανά δήλωση (4 ευρώ/δήλωση φυτικού, 4 ευρώ/δήλωση ζωικού και 8 ευρώ/δήλωση ΠΣΕΑ) και μέχρι του ποσού των 2.400 ευρώ κατ’ άτομο το έτος και αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ, προκειμένου να πληρωθούν οι ανταποκριτές αναδρομικά από το 2016.

Η εν λόγω ΚΥΑ  βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την τελική επεξεργασία και αμέσως μετά τη δημοσίευσή της ο Οργανισμός θα προχωρήσει στην καταβολή των αποζημιώσεων των ανταποκριτών 1ου και 2ου εξαμήνου 2016.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τη σημαντική συμβολή των Ανταποκριτών στο έργο του ΕΛ.Γ.Α. και τη μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας, η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί με κύριο γνώμονα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου της χώρας.

Αποζημιώσεις ύψους 7.509.057,19 € πρόκειται να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 6.017 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια κυρίως μέσα στο 2016.

Σύμφωνα με την ανάλυση  των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Έβρου όπου καταβάλλονται συνολικά 899.671,91 ευρώ.

Η ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι η Παρασκευή 24 Μαρτίου  2017.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

 

 

Στην εκδήλωση ενημέρωσης των αγροτών της Πέλλας που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Νομού Πέλλας, στο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και ώρα 6:00 μ.μ πρόκειται να συμμετάσχει ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κύριος Αθανάσιος Ζαννιάς.

Κεντρικό θέμα της ημερίδας είναι η ενημέρωση των αγροτών της Πέλλας σχετικά με θέματα ίδρυσης οργανώσεων και ομάδων παραγωγών με βάση την πρόσφατα υπογραφείσα Υπουργική απόφαση με απώτερο σκοπό να αυξηθούν οι οργανώσεις παραγωγών στην Πέλλα για να βοηθηθεί η αγροτική ανάπτυξή της.

Συγκεκριμένα, οι παρευρισκόμενοι πρόκειται να ενημερωθούν για την Υπουργική Απόφαση που είναι υπό επεξεργασία και περιλαμβάνει την ρύθμιση του χρόνου πληρωμής των αγροτών από τους εμπόρους, καθώς και θέματα φορολόγησης και ασφάλισης αγροτών και εργατών γης.

Ο κύριος Ζαννιάς, στην εισήγησή του θα αναφερθεί σε θέματα ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής αλλά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τον Οργανισμό, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να ενημερωθούν και να θέσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Εισηγητές στην ημερίδα θα είναι επίσης ο κύριος Αλέξης Μπακούρος, ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για θέματα οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών καθώς και η Ελένη Διονυσοπούλου, νομική σύμβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία πρόκειται να αναφερθεί στο θέμα των εποχιακών εργατών γης.

 

Με μεγάλη οργανωτική επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση από τους προσκεκλημένους γεωτεχνικούς, εκπροσώπους συνεταιρισμών, αγρότες και φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της», που πραγματοποίησε  ο ΕΛ.Γ.Α. σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηλείας την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Επιμελητηρίου στον Πύργο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τις γεωργικές ασφαλίσεις ενώ στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς στους υπόψη των στελεχών και του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. κύριου Θεοφάνη Κουρεμπέ.

H επιτυχία της διοργάνωσης δεν εμπoδίστηκε από μερίδα αγροτών οι οποίοι εισέβαλαν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου διαμαρτυρόμενοι κατά της πολιτικής του ΕΛ.Γ.Α. και της Κυβερνητικής πολιτικής, προσπαθώντας να διακόψουν την ενημερωτική συνάντηση, χωρίς να επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ημερίδα και να έρθουν σε διάλογο με τους παρευρισκόμενους.  

 

Αποζημιώσεις ύψους 11.770.958,57 € πρόκειται να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 7.379 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια κυρίως μέσα στο 2016.

Σύμφωνα με την ανάλυση  των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Αρκαδίας, όπου καταβάλλονται συνολικά 2.909.659,68 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο Νομός Έβρου με 1.091.730,08 ευρώ.

Η ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι η Παρασκευή 3 Μαρτίου  2017.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ

 

Μία ακόμα ενημερωτική συνάντηση, με αντικείμενο θέματα που άπτονται όλου του φάσματος της ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότηταςπρόκειται να πραγματοποιήσει ο ΕΛ.Γ.Α. σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηλείας.

Η ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της»,  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:30, στον Πύργο, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηλείας, οδός 28ης Οκτωβρίου 1, 4ος όροφος.

Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων συναντήσεων  που έχουν πραγματοποιηθεί σε αρκετές περιοχές της επικράτειας και έχουν ως  σκοπό την ενημέρωση όλων όσων εμπλέκονται με τον θεσμό των γεωργικών ασφαλίσεων.

Στη συνάντηση στην οποία είναι προσκεκλημένοι αγρότες, γεωτεχνικοί, στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και άλλων φορέων αρμόδιων για αγροτικά θέματα, θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος του Οργανισμού, κύριος Θεοφάνης Κουρεμπές, στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με θέματα που αφορούν στην ασφάλιση, όπως ο Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., η Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής, η Ενεργητική Προστασία, οι Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις και οι Υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.