Ο ΕΛΓΑ επεκτείνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ELGA E-Services) μέσω της ιστοσελίδας του, ενεργοποιώντας την έκδοση 3 νέων εντύπων – 2 έντυπα βεβαιώσεων για φορολογική χρήση και 1 ενημερωτικό έντυπο - που αφορούν στους συνεργάτες του, ανταποκριτές και οριοδείκτες ΕΛΓΑ.
 
Οι ηλεκτρονικές  υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α. παρέχονται δωρεάν σε όλους τους αγρότες – ασφαλισμένους ΕΛ.Γ.Α. καθώς και στους συνεργάτες του (ανταποκριτές και οριοδείκτες) με στόχο την άμεση έκδοση και εκτύπωση χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων που αφορούν στον ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα:
 
ΑΓΡΟΤΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  ΕΛ.Γ.Α.
  • Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς , για φορολογική χρήση
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Ενιαία δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛ.Γ.Α.
  • Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, για φορολογική χρήση
  • Βεβαίωση  καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής  ΕΛ.Γ.Α.
  • Βεβαίωση  καταβολής αποζημιώσεων  Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α.
  • Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ – ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛ.Γ.Α. 
  • Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση
  • Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση
  • Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή, για ενημέρωση ανταποκριτών
Η  σύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α., γίνεται χρησιμοποιώντας  το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet).
Επίσης, οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες  μπορούν να προσφέρονται στους πολίτες και μέσω του  πιστοποιημένου διαδικτυακού τόπου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΕΚΕΡ –ΕΡΜΗΣ).