Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) και TΕ Πληροφορικής (Software) της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2017 με αριθ. πρωτ. 5337/12-04-2017 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου .