Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες  υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, κατόπιν της  υπ’ αριθ. 125/2-8-2018 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.