Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 106/19-07-2018 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..