Αναγγελία Ζημιάς

Πού: Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο (Καλλικρατικό), Δημοτική Ενότητα (Καποδιστριακό Δήμο) ή Τοπική Κοινότητα
για τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας που αφορά την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.
Πότε: Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις
καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, είναι υποχρεωμένος ν΄ αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α, τη χρονολογία, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν.
 

Δήλωση Ζημιάς

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς, εφόσον έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και μόνο για συγκεκριμένα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής

 
Πού: Η δήλωση ζημιάς υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας ή της
Τοπικής Κοινότητας στην αγροτική περιοχή των οποίων βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια.
Πότε: Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της
συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλει τη δήλωση ζημιάς στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας /Τοπικής Κοινότητας στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια.
Από ποιόν: Η δήλωση ζημιάς μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον παραγωγό ή από τρίτο πρόσωπο.
Συμπλήρωση: Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο.
 
Στη δήλωση ζημιάς πρέπει οπωσδήποτε ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας και του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας του καλλιεργητή καθώς και ο γεωγραφικός χώρος των δηλουμένων αγροτεμαχίων.
 
Επίσης στη δήλωση ζημιάς οπωσδήποτε πρέπει ν’ αναγράφονται τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία και το χαρτογραφικό υπόβαθρο) και της καλλιέργειας (το είδος, η ποικιλία , ο αριθμός των στρεμμάτων) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.
Μαζί με τη δήλωση προσκομίζεται αντίγραφο της «Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής» του έτους ζημιάς ή του προηγουμένου έτους αν η ζημιά συμβεί νωρίτερα από το χρόνο υποβολής εμπρόθεσμης «Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής» του έτους ζημιάς.
Η δήλωση ζημιάς δεν υποχρεώνει τον Οργανισμό στη διενέργεια εκτίμησης αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει και εμπρόθεσμα μέσα σε 15 ημέρες στον Ανταποκριτή το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης
 

Εκτίμηση

Από ποιόν: Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους
κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από γεωπόνο - εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α
Πότε: Ο ΕΛ.Γ.Α. ανάλογα με την εποχή που συνέβη η ζημιά και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας
που πλήγηκε, καθορίζει το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς.
Η ημερομηνία που θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις στην περιοχή κάθε Δήμου/Κοινότητας γίνεται γνωστή στους ενδιαφερομένους ασφαλισμένους με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται από τον Ανταποκριτή στα Γραφεία του Δήμου/Κοινότητας
Εκτίμηση: Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το αγροτεμάχιο που έπαθε ζημιά, ενώ
οφείλει να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο του ζητηθεί.
 

Κοινοποίηση

Τα πορίσματα των εκτιμήσεων κοινοποιούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. με απόδειξη, στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του σχετικού Δήμου.
Ο Ανταποκριτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής να καλέσει με σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης.
Το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε γίνεται οριστικό μετά την πάροδο δέκα ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης .
 

Αίτηση Επανεκτίμησης

Από ποιον: Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το
πόρισμα της εκτίμησης.
Πότε: Εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους
για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.
Πού: Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α..
Στην αίτηση αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αγροτεμαχίου, για το οποίο ζητείται η επανεκτίμηση, όπως έχουν καθοριστεί στο φύλλο της εκτίμησης, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση.
 
Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο ίδιο ποσό  των αντίστοιχων τελών εκτίμησης.
 
Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.
 
Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο
 

Εκκαθάριση

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:
 • ανά δικαιούχο αποζημίωσης: το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ΄ έτος (ΦΕΚ 1939/Β'/29-06-2016).
 • ανά αγροτεμάχιο: το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.
 
Ελάχιστο όριο απαλλαγής - Ποσοστό κάλυψης ζημιών
Αποζημιώσεις καταβάλλονται όταν:
 • Η ζημιά είναι μεγαλύτερη από 20%. Καταβάλλεται αποζημίωση ίση προς ποσοστό 88%, του πάνω από το 15% ποσοστού ζημιάς

  Παράδειγμα: Ζημιά 35% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = (35-15) Χ 0,88 = 17,6%
  Ζημιά 100% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = (100-15) Χ 0,88 = 74,8%
 • Για ζημιές από παγετό στα καρποφόρα δένδρα εφόσον οι ζημιές αυτές υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% της παραγωγής που αναμένεται να συγκομισθεί κατ’ αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση ίση προς το ποσοστό 88% του πάνω από 30% ποσοστού ζημιάς

  Παράδειγμα: Ζημιά 35% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = (35-30) Χ 0,88 = 4,4%
  Ζημιά 100% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = (100-30) Χ 0,88 = 61,6%
 • Για ζημιές από αρκούδα εφόσον οι ζημιές αυτές υπερβαίνουν σε ποσοστό το 5% της παραγωγής που αναμένεται να συγκομισθεί κατ’ αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για το συνολικό ποσοστό ζημιάς.

  Παράδειγμα: Ζημιά 10% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = 10%
 
Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:
 • Την κατά στρέμμα παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων, τα οποία προσδιορίστηκαν με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης
 • Το ποσοστό της ζημιάς, το οποίο προσδιορίστηκε με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.
 • Την τιμή ανά μονάδα προϊόντος όπως αυτή καθορίζεται στην υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής,
 
Η αποζημίωση καταβάλλεται στον δικαιούχο το αργότερο εντός δύο μηνών από την εκκαθάριση της ζημιάς, αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που ο ίδιος δηλώνει.
 
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 7 του νόμου 3877/2010 καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α.
 
Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές της φυτικής παραγωγής από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής πληρωμής.