Αναγγελία Ζημιάς

πότε - πού - από ποιον
Ο κτηνοτρόφος, ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., αναγγέλλει τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την επομένη ημέρα στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. που ανήκει ο Δήμος / Κοινότητα όπου ασκείται η εκτροφή
 

Δήλωσης Ζημιάς

πότε – πού : Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς
υποβάλλεται δήλωση ζημιάς – η οποία πρωτοκολλείται – στον ανταποκριτή του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου όπου ασκείται η εκτροφή, με ταυτόχρονη καταβολή από τον ασφαλισμένο των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά από τον ανταποκριτή το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α..
Συμπλήρωση Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο.
Στη δήλωση ζημιάς πρέπει οπωσδήποτε ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας, του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αγροτών, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας του κτηνοτρόφου καθώς και η τοποθεσία της μονάδας που ζημιώθηκε, το είδος του ζωικού κεφαλαίου και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.
Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο.

 

Διαδικασίες Εκτίμησης

από ποιόν: Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των ζώων από έναν
εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α
πότε : Μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία.
εκτίμηση: Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό, ενώ οφείλει να διατηρήσει
ως “μάρτυρα” κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί.
 

Κοινοποίηση

Το πόρισμα εκτίμησης κοινοποιείται στον Ανταποκριτή, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος προκειμένου να λάβει γνώση.
 

Επανεκτίμηση

Από ποιον: Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της
εκτίμησης.
Πότε: Εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης.
Πού: Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. και σ΄αυτήν αναφέρονται οι
λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση καθώς προσκομίζονται απαραίτητα τα σχετικά δικαιολογητικά.
 
Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη αν:
 • δεν είναι αιτιολογημένη από μέρους του κτηνοτρόφου,
 • αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και
 • δεν συνοδεύεται από εμπρόθεσμη καταβολή, για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., των τελών επανεκτίμησης που ορίζονται στα ίδια ποσά των αντιστοίχων τελών εκτίμησης.
 • ο ασφαλισμένος δεν προσφέρεται να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διενέργεια της επανεκτίμησης.
Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο εκτιμητές που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.
Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο.
 

Εκκαθάριση

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:
 • ανά δικαιούχο αποζημίωσης: το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι 29-06-2016 ή το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλάδων (250.000) ευρώ που ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1939/Β'/29-06-2016), που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ΄ έτος.
 • ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική περίοδο: δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.
 
Ποσοστά ζημιάς που δεν καλύπτονται
 
Δεν καλύπτονται οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου που προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011) όταν είναι ίσες ή μικρότερες των παρακάτω ποσοστών επί του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή:
 • 5% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους.
 • 10% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής.
 • 15% για τα κοτόπουλα πάχυνσης, τα εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά, τα κουνέλια και τους λαγούς.
 • 5% για τις στρουθοκαμήλους ηλικίας μικρότερης των δώδεκα μηνών
 • 20% των εριφίων και των αμνών ηλικίας μικρότερης των επτά ημερών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού αριθμού ζώων ανά είδος άνω του ενός έτους κατά αυτοτελή εκτροφή
 • 5% για τις αίγες και 5% για τα πρόβατα, του συνολικού αριθμού των ζώων της εκτροφής άνω του έτους, κατά είδος ζώου, για τις ζημιές, εντός της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, κατά ζημιογόνο αίτιο, που προκαλούνται από τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:
 1. Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων.
 2. Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων.
 3. Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων.
 4. Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων.
 5. Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών.
 6. Νόσος οιδήματος των αιγών.
 
Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με :
 • Τον αριθμό ζημιωθέντων ζώων
 • Το ποσοστό κάλυψης της ζημιάς
 • Το συντελεστή αποζημίωσης (0,60-1)
Οι τιμές αποζημίωσης των ζημιωθέντων ζώων κατά είδος, κατηγορία, υποκατηγορία ζώου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες «ασφαλιζόμενες αξίες» της Δήλωσης Εκτροφής του ιδίου ασφαλιστικού έτους.
 
Η αποζημίωση καταβάλλεται στον δικαιούχο το αργότερο εντός δύο μηνών από την εκκαθάριση της ζημιάς, αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που ο ίδιος δηλώνει.
 
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 7 του νόμου 3877/2010 καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α.
 
Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές της φυτικής παραγωγής από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής πληρωμής.