Διακηρύξεις

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της εκπόνησης σχεδίου νόμου – πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του ΕΛ.ΓΑ., σε δικηγορική εταιρεία.» (CPV:79100000-5)

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τη συμμόρφωση ως προς τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όλων των οργανικών μονάδων του ΕΛ.Γ.Α. (G.D.P.R.) και υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων-ΥΠΔ (Data Protection Officer - DPO), εφεξής DPO».(CPV:79417000-0)
 

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την διενέργεια του έργου της παροχής νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.». (CPV:79418000-7)

«Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την διενέργεια του έργου της ανανέωσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών «Οικονομική Διαχείριση» και «Διαχείριση Έργων» συμπεριλαμβανομένων και των «Υπηρεσιών πληροφορικής» στην εταιρεία OTS για δύο (2) έτη». (CPV: 72210000-0)

«Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την διενέργεια του έργου της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης μέσω επαναφορτιζόμενης κάρτας για το προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α.». (CPV: 98120000-0)

Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της προμήθειας τριάντα (30) φορητών υπολογιστών

Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο της παροχής υπηρεσιών μαζικής αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) κινητής τηλεφωνίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα για ενημέρωση των ασφαλισμένων παραγωγών του ΕΛ.ΓΑ

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση, (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), για το έργο της παροχής υπηρεσιών μαζικής αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) κινητής τηλεφωνίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα για ενημέρωση των ασφαλισμένων παραγωγών του ΕΛ.ΓΑ».(CPV:64212100-6)

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κρίσιμων υποδομών του ΕΛ.Γ.Α. από ομάδα εξιδεικευμένων τεχνικών, προϋπολογισμένης δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%» (CPV:71356300-1)»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. Προϋπολογισμού 148.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Διοίκηση και στα Περιφερειακά Υποκαταστήματά του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακόσια ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%»

«Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης νέου συστήματος θέρμανσης – ψύξης στο κτίριο του ΚΕΜΕ», συνολικής εκτιμώμενης αξία ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%»
 

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της κατασκευής και φιλοξενίας της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης του νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης του Οργανισμού του ΕΛ.Γ.Α.»

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνίων της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2, εδάφιο β΄, υποεδάφιο ββ΄ του Ν.4412/2016».

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4782/2021 και ισχύουν),για την υλοποίηση του έργου της προμήθειας και εγκατάστασης διαδικτυακού πακέτου λογισμικού για τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων του ΕΛ.Γ.Α.»

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4782/2021 και ισχύουν) Σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών «Μισθοδοσία» και «Διαχείριση Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού» συμπεριλαμβανομένων και των υποσυστημάτων «Διαχείριση Προσλήψεων» και «Παρακολούθηση παρουσιών προσωπικού».

Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης νέου συστήματος θέρμανσης – ψύξης στο κτίριο του ΚΕΜΕ

Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021),με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGISESRIκαι της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α που χειρίζεται το λογισμικό ArcGISτης ESRI

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και διενέργειας αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος - ΕΛ.Γ.Α».

«Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 15754/21-12-2022 (ΑΔΑ: 92ΞΧ46ψΧΞ5-ΙΞ4) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς»

 
 
Powered by Phoca Download