Διακηρύξεις

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της κατασκευής και φιλοξενίας της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης του νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης του Οργανισμού του ΕΛ.Γ.Α.»

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνίων της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2, εδάφιο β΄, υποεδάφιο ββ΄ του Ν.4412/2016».

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4782/2021 και ισχύουν),για την υλοποίηση του έργου της προμήθειας και εγκατάστασης διαδικτυακού πακέτου λογισμικού για τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων του ΕΛ.Γ.Α.»

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4782/2021 και ισχύουν) Σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών «Μισθοδοσία» και «Διαχείριση Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού» συμπεριλαμβανομένων και των υποσυστημάτων «Διαχείριση Προσλήψεων» και «Παρακολούθηση παρουσιών προσωπικού».

Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης νέου συστήματος θέρμανσης – ψύξης στο κτίριο του ΚΕΜΕ

Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021),με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGISESRIκαι της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α που χειρίζεται το λογισμικό ArcGISτης ESRI

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και διενέργειας αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος - ΕΛ.Γ.Α».

«Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 15754/21-12-2022 (ΑΔΑ: 92ΞΧ46ψΧΞ5-ΙΞ4) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς»

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και διενέργειας αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος του ΕΛ.Γ.Α».

Διακήρυξη Αριθ. Πρώτ. 15256 /09/12/2022 Ηλεκτρονικού [Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη Οικονομικού Φορέα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α.

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) στην εταιρεία “Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ” για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης ενός νέου κλιματιστικού καναλάτου μηχανήματος (τύπου INVERTER) ισχύος τουλάχιστον 50.000btu/h σε ψύξη και 60.000btu/h σε θέρμανση προς αντικατάσταση της κλιματιστικής μονάδας που είναι εγκατεστημένη στον 7ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) στην εταιρεία “COLLECTIVES Α.Ε.” για το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος Ασφάλισης & Ενισχύσεων (ΟΠΣΑΕ) του ΕΛ.Γ.Α.».

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) στην εταιρεία “Quality & Reliability Α.Ε.” για το έργο της παροχής τεχνολογικής αναβάθμισης των υποδομών και εφαρμογών της πλατφόρμας ORAMA ERP που χρησιμοποιεί ο ΕΛΓΑ., που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών και την εγκατάσταση νέου Λογισμικού Εφαρμογών «Μισθοδοσίας», «Διαχείρισης Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού» και «Παρακολούθησης παρουσιών προσωπικού (Ωρομέτρης)» καθώς και την αναβάθμιση της εφαρμογής «Διαχείρισης Ανταποκριτών».

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τo έργο της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 90001:2015, διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών (2022, 2023 & 2024).

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο της παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (μοντέλο RICOH), που είναι εγκατεστημένα στην Κεντρική Διοίκηση και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ -ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της συντήρησης της υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού του Data Center του ΕΛ.Γ.Α. για δύο (2) έτη.»

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της κατασκευής νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης του ΕΛ.Γ.Α.»

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για σαράντα έξι (46) γραμμές, διάρκειας ενός (1) έτους.»
 
«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνίων της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2, εδάφιο β΄, υποεδάφιο ββ΄ του Ν.4412/2016».
 
 
Powered by Phoca Download