Διακηρύξεις

Για την προμήθεια και εγκατάσταση αδειών χρήσης λογισμικού του δικτύου ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Για την προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

«Για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Κ.Δ και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

 

Διευκρίνιση 21-03-2017

 

«Για την προμήθεια – πλήρωση με ασετιλίνη των κενών φιαλών ασετιλίνης και τον τεχνικό έλεγχο αυτών, για τις ανάγκες λειτουργίας των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής».

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του ΕΛ.Γ.Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του προσωπικού και των χώρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

«Για την προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α Λαμίας.

 

Για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) σταθμών καταγραφής θερμοκρασίας αέρα και οκτώ (8) συσκευών διασύνδεσης συνοδευόμενες από το κατάλληλο λογισμικό

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του έργου του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» των διαχειριστικών χρήσεων 2016 και 2017 του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α Αθηνών

 

Ερωήτηματα από ΑΝΑΞ ΑΕ 10-11-2016

Διευκρινήσεις ΕΛ.Γ.Α. 10-11-2016

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και αντικατάσταση των παραθύρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45).

« Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφειακών χώρων του κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του ΕΛ.Γ.Α., που βρίσκεται στο Αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στη Θεσσαλονίκη »

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) - ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN STORAGE) – ΔΥΟ (2) ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ (RACK)

 

Διευκρινήσεις  06-09-2016

 

Για την προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (170) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 
 
 
 
Powered by Phoca Download