Διακηρύξεις

« Προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές HP Officejet J6410, του ΕΛ.Γ.Α.».

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

«Για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του ΕΛ.Γ.Α.»

« Προμήθεια - αναπαραγωγή Στατιστικού τεύχους Δ.Κ.Ε. έτους 2012».

Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας
Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του έργου του ελέγχου σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» της διαχειριστικής χρήσης 2014 του ΕΛ.Γ.Α. Ν.Π.Ι.Δ. και την επισκόπηση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. της χρήσης έτους 2014.

 

Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, λόγω μετεγκατάστασης,στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,επί της οδού Καλλέργη 24, στην πόλη του Αγρινίου
Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Βέροιας

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές, επί των οδών Πετρακογιώργη & Μαιάνδρου, στην περιοχή Κορώνη, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, επί της οδού Καλλέργη 24, στην πόλη του Αγρινίου».

«Για την ανάθεση εργασιών μεταφοράς (εξοπλισμού και υλικών) των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας, λόγω μετεγκατάστασης, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, επί της οδού Αρκαδίου 8, στην πόλη της Λαμίας, στην περιοχή του Δήμου Λαμίας»

 

«Για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και λοιπών αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΛ.Γ.Α.»

Για την προμήθεια - αναπαραγωγή Στατιστικού τεύχους έτους 2011

 Για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (toners και drums) των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (fax) και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

 Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών του ΕΛ.Γ.Α., όπως αναλυτικά αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τεχνική Περιγραφή του Αναλογιστικού Έργου

Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Ηρακλείου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου.

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα γραφεία που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.)

Ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης.

Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας δικτύου και προϊόντων Backup Software της Symantec

 
 
Powered by Phoca Download