Διακηρύξεις

«Για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της διεξαγωγής ειδικής έρευνας σε αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) και σε στελέχη του ΕΛ.Γ.Α., από εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας της ESOMAR και τον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής του ΣΕΔΕΑ, εκτιμώμενης δαπάνης είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της συντήρησης κρίσιμων υποδομών ΕΛ.Γ.Α. (αφορά διακομιστές (servers) Dell PowerEdge και συστοιχίες δίσκων αποθήκευσης δεδομένων SAN EMC) όπου φιλοξενούνται όλα τα Π.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., προϋπολογισμένης δαπάνης ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (29.760,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσής την χαμηλότερη τιμή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα Ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2020 του ΕΛ.Γ.Α.

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την επιλογή Εξωτερικού συνεργάτη – Συμβούλου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης δημιουργίας οργανογράμματος του ΕΛ.Γ.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0030378278), με διαδικασία μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ).

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης εντός των ορίων της πόλης της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
 

Παροχή Διευκρινίσεων

[σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412.2016 (Α’ 147)], με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια Hardware του Υποέργου 2, της Πράξης ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΓΑ’’

Παροχή Διευκρινίσεων

Αριθ. Πρώτ 14229/11-11-2019
Ηλεκτρονικού [Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη Οικονομικού Φορέα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α.
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.131/15-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεσης, με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Υποέργου 4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΓΑ»
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη Οικονομικού Φορέα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος – ΕΛ.Γ.Α.
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.125/30-10-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, με πρόσκληση προσφοράς για την ανάθεση του έργου της συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού ArcGIS της ESRI και εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. προϋπολογιζόμενης δαπάνης έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (11.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
για την προμήθεια δύο (2) φωτογραφικών μηχανών και δύο (2) φακών για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού (Πρόχειρου) [σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ενός λογισμικού ArcGIS 10.x Enterprise Advanced [up to four (4) cores].

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 06/9/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δεύτερα 09/9/2019 και ώρα:14:30 μ.μ.

για την προμήθεια εκτυπωτικής συσκευής plotter και των αναγκαίων αναλωσίμων για την Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

«Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α.»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 
 
Powered by Phoca Download