Διακηρύξεις

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τo έργο της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 90001:2015, διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών (2022, 2023 & 2024).

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο της παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (μοντέλο RICOH), που είναι εγκατεστημένα στην Κεντρική Διοίκηση και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ -ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της συντήρησης της υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού του Data Center του ΕΛ.Γ.Α. για δύο (2) έτη.»

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της κατασκευής νέου Ιστοτόπου – Ενημερωτικής Πύλης του ΕΛ.Γ.Α.»

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για σαράντα έξι (46) γραμμές, διάρκειας ενός (1) έτους.»
 
«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνίων της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2, εδάφιο β΄, υποεδάφιο ββ΄ του Ν.4412/2016».

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της συντήρησης της υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού του Data Center του Ε.Λ.Γ.Α. για δύο (2) έτη, με αριθμ. πρωτ. 7951/2-6-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

"Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της συντήρησης της υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού του Data Center του ΕΛ.Γ.Α. για δύο (2) έτη."

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , για το έργο της συντήρησης- τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού ArcGIS της ESRI και εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α

«Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα Ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης ετών 2021 και 2022 του ΕΛ.Γ.Α.».

«Για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της διεξαγωγής ειδικής έρευνας σε αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) και σε στελέχη του ΕΛ.Γ.Α., από εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας της ESOMAR και τον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής του ΣΕΔΕΑ, εκτιμώμενης δαπάνης είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της συντήρησης κρίσιμων υποδομών ΕΛ.Γ.Α. (αφορά διακομιστές (servers) Dell PowerEdge και συστοιχίες δίσκων αποθήκευσης δεδομένων SAN EMC) όπου φιλοξενούνται όλα τα Π.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., προϋπολογισμένης δαπάνης ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (29.760,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσής την χαμηλότερη τιμή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α. οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα Ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2020 του ΕΛ.Γ.Α.

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την επιλογή Εξωτερικού συνεργάτη – Συμβούλου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης δημιουργίας οργανογράμματος του ΕΛ.Γ.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0030378278), με διαδικασία μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ).

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης εντός των ορίων της πόλης της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
 

Παροχή Διευκρινίσεων

 
 
Powered by Phoca Download