Διακηρύξεις

Συνοπτικού (Πρόχειρου) [σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ενός λογισμικού ArcGIS 10.x Enterprise Advanced [up to four (4) cores].

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 06/9/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δεύτερα 09/9/2019 και ώρα:14:30 μ.μ.

για την προμήθεια εκτυπωτικής συσκευής plotter και των αναγκαίων αναλωσίμων για την Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

«Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α.»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

για την προμήθεια υλικών ραδιοβόλισης για τις ανάγκες του ΚΕ.ΜΕ.

για την προμήθεια υλικών ραδιοβόλισης για τις ανάγκες του ΚΕ.ΜΕ.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α., από εταιρεία Ορκωτών Λογιστών οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα Ελέγχου των διαχειριστικών χρήσεων 2018 και 2019 του ΕΛ.Γ.Α.

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α Αθηνών.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
για την επιλογή εξωτερικού φορέα πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Αριθ. Πρώτ.1748/06/02/2019 Ηλεκτρονικού Διεθνούς [άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)για την προμήθεια φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου (AgI) σε συσκευασία των τουλάχιστον είκοσι (20) γραμμαρίων για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ) με εναέρια, που εφαρμόζει ο ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κεντρική Ελλάδα, για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι

 

Παροχή Διευκρινίσεων

Παροχή Διευκρινίσεων - Διόρθωση

Αριθ. Πρώτ. 17459/27-12-2018
Ηλεκτρονικού Διεθνούς
[άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού,
για τη :
1. Μίσθωση ενός (1) συστήματος χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα
και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία
2.Προμήθεια υλικών ραδιοβόλισης
για την προμήθεια εκτυπωτικής συσκευής plotter και των αναγκαίων αναλωσίμων για την Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.
για την προμήθεια εκτυπωτικής συσκευής plotter και των αναγκαίων αναλωσίμων για την Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια εξήντα (60) νέων σταθμών εργασίας (Η/Υ) και δύο (2) προβολέων (projectors) για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.

Παράρτημα 

Παροχή Διευκρινίσεων

Ο ΕΛ.Γ.Α. θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο της διακήρυξης για  :
1.Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα και Προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,
2.Προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Hellenic Hail Suppression Program by Aerial Means - Public Consultation of Project Declaration

Ευχαριστήριο συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση/ Thank you for Participating

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια χιλίων ενενήντα (1.090) φυσιγγίων ιωδιούχου αργύρου σε συσκευασία των 20 γραμμαρίων για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ) με εναέρια μέσα που εφαρμόζει ο ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κεντρική Ελλάδα, για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 
 
Powered by Phoca Download