Διακηρύξεις

Αριθ. Πρώτ. 6865/21/5/2018 Ηλεκτρονικού Διεθνούς [άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου (AgI) σε συσκευασία των είκοσι (20) γραμμαρίων για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ) με εναέρια, που εφαρμόζει ο ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κεντρική Ελλάδα, για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι
για την προμήθεια επτά μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός κόμβου εργασίας-working node για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.
Για την ανανέωση τετρακοσίων (400) αδειών χρήσης λογισμικού (SYMANTEC) του δικτύου ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τρία (3) έτη
Για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών στους χώρους του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
για την προμήθεια επτά μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός κόμβου εργασίας-working node για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Παροχή Διευκρινίσεων

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσίας μαζικής αποστολής ενός εκατομμυρίου (1.000.000) SMS μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Παράταση Παραλαβής Προσφορών

Για την προμήθεια αναλωσίμων (κεφαλές και μελάνια plotter) για τις ανάγκες του τμήματος Στατιστικής & Γ.Σ.Π. της
Δ/νσης Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.
Για την προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

«Για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη μιας μονάδας τροφοδοτικού (1) αδιαλείπτου τάσεως (UPS) στον χώρο της αίθουσας των υπολογιστών στο κτίριο της ΚΔ του ΕΛ.Γ.Α.»

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00)  πλέον ΦΠΑ 24%»
 
Ο ΕΛ.Γ.Α ανακοινώνει ότι τίθενται σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση η Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00)  πλέον ΦΠΑ 24%»
Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 13/12/2017 έως 29/12/2017, ημέρα Παρασκευή.
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του  ΕΛ.Γ.Α(www.elga.gr).  
 

«Για την προμήθεια πεντακοσίων (500) φακέλων με αυτιά και κορδόνια»

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συστήματος Λήψης και Παρουσίασης Δεδομένων Μετεωρολογικών Δορυφόρων στο ΚΕΜΕ

Για την προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού ενόψει της συμμετοχής του ΕΛ.Γ.Α. στην 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων (AGROTIKA) με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση).

Για την προμήθεια αναλωσίμων (κεφαλές, μελάνια και plotter) για τις ανάγκες του τμήματος Στατιστικής & Γ.Σ.Π. της Δ/νσης Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών  ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και  τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

 
 
Powered by Phoca Download