Διακηρύξεις

«Για την προμήθεια πεντακοσίων (500) φακέλων με αυτιά και κορδόνια»

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συστήματος Λήψης και Παρουσίασης Δεδομένων Μετεωρολογικών Δορυφόρων στο ΚΕΜΕ

Για την προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού ενόψει της συμμετοχής του ΕΛ.Γ.Α. στην 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων (AGROTIKA) με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση).

Για την προμήθεια αναλωσίμων (κεφαλές, μελάνια και plotter) για τις ανάγκες του τμήματος Στατιστικής & Γ.Σ.Π. της Δ/νσης Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών  ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και  τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή έργου ανάπτυξης του Δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του ΕΛ.Γ.Α 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

«Προμήθεια οκτώ (8) συσκευών laptop απλής χρήσης για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για σαράντα έξι (46) γραμμές διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά), για το έργο παροχής υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης Τροποποίησης ή /και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α. προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) πλέον ΦΠΑ 24%, για δύο (2) έτη 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση πενήντα έξι (56) οριζοντίων μεταλλικών περσίδων στα δίφυλλα παράθυρα της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή

Για την συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης

Για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαδικασία πιστοποίησης του ΕΛ.Γ.Α σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Για την προμήθεια και εγκατάσταση αδειών χρήσης λογισμικού του δικτύου ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Για την προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

«Για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Κ.Δ και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

 

Διευκρίνιση 21-03-2017

 

«Για την προμήθεια – πλήρωση με ασετιλίνη των κενών φιαλών ασετιλίνης και τον τεχνικό έλεγχο αυτών, για τις ανάγκες λειτουργίας των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής».

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του ΕΛ.Γ.Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

 
 
Powered by Phoca Download