Διακηρύξεις

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή έργου ανάπτυξης του Δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του ΕΛ.Γ.Α 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

«Προμήθεια οκτώ (8) συσκευών laptop απλής χρήσης για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για σαράντα έξι (46) γραμμές διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά), για το έργο παροχής υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης Τροποποίησης ή /και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α. προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) πλέον ΦΠΑ 24%, για δύο (2) έτη 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση πενήντα έξι (56) οριζοντίων μεταλλικών περσίδων στα δίφυλλα παράθυρα της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή

Για την συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης

Για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαδικασία πιστοποίησης του ΕΛ.Γ.Α σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Για την προμήθεια και εγκατάσταση αδειών χρήσης λογισμικού του δικτύου ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Για την προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

«Για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Κ.Δ και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

 

Διευκρίνιση 21-03-2017

 

«Για την προμήθεια – πλήρωση με ασετιλίνη των κενών φιαλών ασετιλίνης και τον τεχνικό έλεγχο αυτών, για τις ανάγκες λειτουργίας των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής».

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του ΕΛ.Γ.Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του προσωπικού και των χώρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

«Για την προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α Λαμίας.

 

Για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) σταθμών καταγραφής θερμοκρασίας αέρα και οκτώ (8) συσκευών διασύνδεσης συνοδευόμενες από το κατάλληλο λογισμικό

 
 
Powered by Phoca Download