Διευκρινίσεις

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ.6986/06-7-2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας για την κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.

Διευκρίνιση-Διόρθωση επί της αριθμ.πρωτ.1748/06-02-2019 Διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια 15.0000 φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία των τουλάχιστον 20 γραμμαρίων για τις ανάγκες του Εθνικού προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα, που εφαρμόζει ο ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κεντρική Ελλάδα για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι.

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 4099/17-03-2017 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

Σχετικά με την αριθμ. 9931/2016 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια 170 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
«Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ.7828/9-6-2016 (ΑΔΑ:ΩΑΙ846ΨΧΞ5-2ΔΚ) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς του ΕΛ.Γ.Α. για την προμήθεια είκοσι (20) συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS)

Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθμ. πρωτ. 2921/10-3-2016 πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια προμήθεια οκτώ (8) toner και τεσσάρων (4) drum των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (fax) RICOH SP 1200 SF και έξι (6) toner HP 83A Black για τους εκτυπωτές LASER έγχρωμους με σαρωτή (SCANER), για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

«Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ. πρωτ. 12304/29-10-2014 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή 117.300 περίπου επιστολών του ΕΛ.Γ.Α.»

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΔΚΕ 2013

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΛΓΑ

20-03-2014

 

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 2620/2014 διακήρυξης ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης

 

 07/03/2014

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ. πρωτ. 273/2014 διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για: 1. Τη μίσθωση ενός (1) Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα καιπρομήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία 2. Την Προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης

 03/01/2014 

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ. πρωτ. 15653/2013 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης

10/06/2013

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 6881/2013 διακήρυξης διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4 του ΕΛ.Γ.Α.

 15/04/2013

 
Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 4221/2013 διακήρυξης διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξ/λης.
 
 
Powered by Phoca Download