Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2021 με αριθ. πρωτ. 14716/29-11-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις  29-12-2021 και λήγει στις 07-01-2022 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.