1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ΄αριθμ.2976/22-02-2022 ( ΣΟΧ1/2022) – Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ , με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
  3. Έντυπο Αίτησης " ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ"

 

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την ΣΟΧ1/2022, της με αριθμ. πρωτ. 2976/22-02-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πρόσληψης Προσωπικού , αρχίζει στις 31-03-2022 και λήγει στις 11-04-2022 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την Αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ