Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ4/2022 με αριθ. πρωτ. 13856/03-11-2022 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις 06-12-2022 και λήγει την 15-12-2022 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
 
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όπως ακριβώς αναφέρεται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ .