ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 2014 (ΑΝΕΜΟΜΕΙΚΤΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 2014 (ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ, ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 151 ΤΗΣ 3-9-2015 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2013 ΚΑΙ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 173 ΤΗΣ 8-10-2015 ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ( ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 64/19.04.2016 , ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 125/ 20- 07- 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 126/ 20- 07- 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 210 ΤΗΣ 06-12-2016  ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ( ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 224 ΤΗΣ 28-12-2016 ως προς τον χρόνο υποβολής αιτήσεων των παραγωγών 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 65/31-3-2017 για ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 

Επιχορήγηση τοποθέτησης αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις εκτός προδιαγραφών στην καλλιέργεια αμπέλου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 18 ΤΗΣ 17-02-2016  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88/05-06-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ 2014(ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 2 & 3) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)