Καταβάλλεται σήμερα Τρίτη 9η Μαΐου 2023,  το υπόλοιπο των αποζημιώσεων για καλλιέργειες, οι οποίες επλήγησαν στο Προανθικό Στάδιο από τον ‘’Παγετό Άνοιξη 2021’’.
Με την σημερινή πληρωμή συμπληρώνεται το 100% της αξίας των αποζημιώσεων σε 960 δικαιούχους παραγωγούς των Υποκαταστημάτων Τρίπολης, Αλεξανδρούπολης και Κοζάνης, ύψους  1.109.398,50 €
Από τον ΕΛ.Γ.Α. συνεχίζεται η επεξεργασία των ενστάσεων των παραγωγών, οι οποίοι υπάγονται στα Υποκαταστήματα του Οργανισμού Βέροιας και Λάρισας, ώστε στο άμεσο μέλλον να εξοφληθούν και αυτοί.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 1618/ Β’ / 17-3-2023, ορίζεται ως τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2021, η 31η Μαρτίου 2023.
Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., μετά από σειρά παρατάσεων του χρόνου πληρωμής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του έτους 2021, της οποίας η καταβολή έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί την 30η Μαρτίου 2022, γνωστοποιεί στους παραγωγούς ότι ουδεμία άλλη παράταση πρόκειται να χορηγηθεί και τους καλεί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μέχρι την οριζόμενη προθεσμία.
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα αποζημιωθούν για ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν στις καλλιέργειες φυτικού και ζωικού κεφαλαίου εντός του 2021, μεταξύ των οποίων και οι καταστρεπτικές ζημίες από τις Πυρκαγιές του καλοκαιριού, του ιδίου έτους.

 

Ο συμψηφισμός των οφειλών της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς με αποζημιώσεις, τις οποίες δικαιούνται οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τις καλλιέργειες τους στον ΕΛ.Γ.Α.,  δεν υιοθετείται από τον Οργανισμό.

Δεν το επιτρέπει άλλωστε η Ισχύουσα Νομοθεσία και η λογική λειτουργίας του Ασφαλιστικού Συστήματος.

Η περίπτωση της παρακράτησης της υπερβάλλουσας Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς από το ποσό των δικαιούμενων αποζημιώσεων των παραγωγών αμπελοκαλλιεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, προκύπτει μετά τον ορθό υπολογισμό, από τον ΕΛ.Γ.Α., της ασφαλιζόμενης αξίας των επιτραπέζιων σταφυλιών Α΄κατηγορίας, στην Δ.Κ.Ε έτους 2022.

Κατόπιν αυτού, ουδείς κανόνας δημιουργείται και ουδεμία άλλη ανάλογη περίπτωση δικαιολογείται.

Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1 του Υπομέτρου 5.1 του  Μέτρου 5του ΠΑΑ 2014-2020

 

Σας γνωρίζουμε ότι, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δημοσιοποίησε,  τον  Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ΠΑΔΕ) των αιτήσεων στήριξης  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1  του  Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ΠΑΔΕ) περιλαμβάνει:

  1. Πίνακα με τις  αιτήσεις στήριξης  που αξιολογήθηκαν θετικά (παραδεκτές), συνολικά 1.054 αιτήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης  26.954.460,60€
  2. Πίνακα με τις αιτήσεις στήριξης που αξιολογήθηκαν αρνητικά (μη παραδεκτές), συνολικά 171 αιτήσεις.

 Ο/Η  ενδιαφερόμενος/η για να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, αποκλειστικά και μόνο της δικής του/της αίτησης στήριξης, θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλε την αρχική αίτηση.

Επί των αποτελεσμάτων οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη ημερομηνία της δημοσιοποίησης τους. (δηλαδή το χρονικό διάστημα από Τρίτη 17-1-2023 μέχρι και τη Τρίτη  31-1-2023).

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζος, δήλωσε τα εξής:

‘’Σήμερα Τετάρτη 10η Αυγούστου 2022, θα πραγματοποιηθεί πληρωμή προκαταβολής ύψους 70% έναντι ενισχύσεων σε παραγωγούς, οι οποίοι επλήγησαν από τους παγετούς της περιόδου από την 15η Φεβρουαρίου έως την 20η Απριλίου 2021 και των οποίων οι καλλιέργειες ήταν σε βλαστικό στάδιο, μη καλυπτόμενο ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. (προανθικό στάδιο).

Ο υπολογισμός των δικαιούμενων ενίσχυσης, αλλά και του ύψους αυτής έγινε μετά τους επιτόπιους ελέγχους των γεωτεχνικών του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 801/132522 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ /2482/20-05-2022), τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4955/2022 και την υπ’ αριθμ. 78/05-08-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Η Κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία για τους πληγέντες παραγωγούς και την απαραίτητη συνεργασία των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν στην σημερινή διαδικασία καταβολής προκαταβολών, εντός του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Άμεσα θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία για την ενίσχυση όσων παραγωγών έχουν ζημιωθεί και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων με χρήση άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε όλοι, χωρίς διακρίσεις, να λάβουν το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούνται.

Με τη σημερινή πληρωμή και με αυτή που θα ακολουθήσει ολοκληρώνουμε μία πολύ δύσκολη διαδικασία η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού και καταδεικνύει με απόλυτο τρόπο ότι γνώμονας των προσπαθειών μας  είναι η ενίσχυση των παραγωγών και η στήριξή τους με κάθε τρόπο.

Είναι αυτονόητο ότι οι αποφάσεις και οι ενέργειές μας κινούνται όπως επιβάλλεται  εντός του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.’’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το ύψος των εκταμιευόμενων προκαταβολών καθώς και οι παραγωγοί που κρίθηκαν δικαιούχοι επί του συνόλου των παραγωγών που υπέβαλαν δηλώσεις ζημιάς και διαπιστώθηκε ζημιά άνω του 30% απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠO
ΠΡΩΤΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 70%
3.248 17.453.716 2.469 13.900.000 9.729.542

 

                                                                                                                                                                                      Ανάλυση προκαταβολών ανά Περιφερειακή Ενότητα

 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΥΨΟΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ(€)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 289 827.212,63
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 4.544,06
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 21 24.406,29
ΕΒΡΟΥ 14 46.993,57
ΗΜΑΘΙΑΣ 26 46.006,67
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 44 37.010,94
ΚΟΖΑΝΗΣ 320 3.154.645,19
ΛΑΡΙΣΑΣ 140 806.394,92
ΠΕΛΛΑΣ 905 3.467.970,61
ΠΙΕΡΙΑΣ 11 35.361,45
ΡΟΔΟΠΗΣ 543 587.599,48
ΣΕΡΡΩΝ 20 6.452,00
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 135 684.943,95
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2469 9.729.541,76

 

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. αποφάσισε να παρατείνει τη καταληκτική ημερομηνία καταβολής Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς για το έτος 2021, από την 30η Ιουνίου 2022 στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.  Η Διοίκηση έλαβε αυτή την απόφαση κατανοώντας τις αντιξοότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας.
Με ευαισθησία και υπευθυνότητα, ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να στηρίζει την αγροτική κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα γεωργού και κτηνοτρόφου.
 
 
 

Αποζημιώσεις  συνολικού ύψους 29.280.073 ευρώ θα καταβάλει σήμερα ο ΕΛ.Γ.Α σε 12.803 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Η πληρωμή αφορά κυρίως αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου και   φυτικής παραγωγής από διάφορα ζημιογόνα αίτια , ασφαλιστικά καλυπτόμενα από τον ΕΛΓΑ (παγετό άνοιξης , καύσωνα, χαλάζι, βροχοπτώσεις κλπ έτους 2021 και παγετό Ιανουαρίου 2022) και

Με την πληρωμή αυτή σχεδόν ολοκληρώνεται η εξόφληση των οφειλόμενων αποζημιώσεων, για ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν εντός του έτους 2021 και ξεκινά η καταβολή των αποζημιώσεων του πρώτου τριμήνου του 2022.                                

Ο Οργανισμός με κατεπείγουσες διαδικασίες τόσο ως προς την ολοκλήρωση του εκτιμητικού έργου όσο και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων εκπληρώνει  τις υποχρεώσεις του και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αγροτών, με ταχύτητα, ακρίβεια και δικαιοσύνη.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά νομό πατήστε εδώ

Τα αναφερόμενα σε επιστολή τοπικού παράγοντα της Ηλείας, περί δήθεν καθυστερήσεων στο εκτιμητικό έργο του ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν των Πυρκαγιών -Αύγουστος 2021 και η οποία έλαβε δημοσιότητα στα τοπικά μέσα επικοινωνίας, είναι αβάσιμα και αδικούν τους Υπαλλήλους του Οργανισμού διότι:

Αμέσως μετά την πύρινη λαίλαπα του Αυγούστου 2021 με συνέπεια τρομακτικές καταστροφές, σε μεγάλες εκτάσεις της χώρας: B. Εύβοια, Αττική, Ηλεία Αχαΐα και αλλού, ο ΕΛ.Γ.Α. επιστράτευσε το σύνολο των δυνάμεών του και επέτυχε:

α. την οριοθέτηση των περιοχών οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και τις επιτόπιες επισημάνσεις από συνέργεια του, ούτως ώστε μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2021 να έχουν οριστικοποιηθεί με ακρίβεια οι δικαιούχοι αποζημιώσεων αγρότες των οποίων επλήγησαν οι καλλιέργειες φυτικού κεφαλαίου.

β. εντός τριών ημερών όπως ορίζει η νομοθεσία, ενταφιάστηκαν όλα τα ζώα τα οποία κάηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ.

γ. συνεργεία του ΕΛΓΑ συμμετέχουν, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της πολιτικής Κρατικής Αρωγής την οποία εφαρμόζει η Κυβέρνηση, για την εκτίμηση των ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις υποδομών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και σε έγγειο κεφάλαιο.

 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΘΕΡΟΥΣ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

Σύμφωνα με την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων του συστήματος  COPERNICUS και των στοιχείων από τις Δηλώσεις Καλλιέργειας / Εκτροφής 2021 στην Π.Ε. Ηλείας φαίνεται να έχουν ζημιωθεί οι παρακάτω εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας.

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ COPERNICUS

ΝΟΜΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 ΑΜΠΕΛΙΑ

 ΣΤΑΦΙΔΕΣ

 ΕΛΙΕΣ

 ΣΥΚΑ

 ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 ΛΟΙΠΑ

1.183

245,5

248,1

16.847,4

0

209,8

160,8

 

 

Στον ΕΛ.Γ.Α. από την Π.Ε. Ηλείας υποβλήθηκαν οι παρακάτω δηλώσεις ζημιάς από τις πυρκαγιές αυτές :

34 δηλώσεις ζημιάς σε ζωικό κεφάλαιο (ασφαλιστική κάλυψη ΕΛ.Γ.Α.). Οι ζημιές αυτές έχουν ήδη εκκαθαριστεί.

58 δηλώσεις ζημιάς σε αποθηκευμένα προϊόντα. Έχουν γίνει εκτιμήσεις.

301 δηλώσεις ζημιάς παγίου κεφαλαίου. Έχει γίνει πρώτη εκτίμηση.

2.149 δηλώσεις ζημιάς σε φυτικό κεφάλαιο από 1.908 παραγωγούς.

Ανάλυση δηλώσεων ζημιάς φυτικού κεφαλαίου :
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΙΕΣ

ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΗΛΕΙΑΣ

1.908

500.000

15.000

515.000

 

 

 

 

 

 

Ο ΕΛΓΑ έχει πρωταγωνιστήσει στη συλλογική προσπάθεια της Κυβέρνησης, να καταβληθούν με ταχύτητα αποζημιώσεις στους πληγέντες, με την υιοθέτηση νέου νομοθετικού πλαισίου Κρατικής Αρωγής διότι η εφαρμογή του ισχύοντος προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων απαιτεί χρόνο τετραετίας για την πληρωμή αποζημιώσεων ενώ προσδιορίζει και χαμηλή τιμή αποζημιώσεων αυτών .

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής-από το περασμένο έτος 2021-ορίστηκε το ύψος των αποζημιώσεων, παρά το γεγονός ότι ο Κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν επιτρέπει την καταβολή αποζημιώσεων για την απώλεια φυτικού κεφαλαίου από πυρκαγιές. Ταυτοχρόνως, διέθεσε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία με τα οποία μπορούν να κοστολογηθούν οι ζημίες στις πάγιες εγκαταστάσεις και στο έγγειο κεφάλαιο, ούτως ώστε με πολλή μεγάλη ταχύτητα να έχουν αξιολογηθεί οι φάκελοι οι οποίοι υποβάλλονται από τους πληγέντες παραγωγούς μας.

Στην τιτάνια αυτή η προσπάθεια αρωγός του ΕΛΓΑ είναι η Κυβέρνηση αλλά η ταχύτερη κατά το δυνατόν προώθηση του έργου του Οργανισμού οφείλεται στην προσπάθεια την οποία καταβάλλουν οι εργαζόμενοι με αυταπάρνηση και προσήλωση στο καθήκον τους.

Άδικες και επιπόλαιες αξιολογήσεις για το έργο του ΕΛΓΑ, οι οποίες προσβάλλουν τους εργαζόμενους και τη Διοίκηση του Οργανισμού δεν θα μείνουν αναπάντητες. 

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. ήδη έδωσε εντολή στην Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού, για την αξιολόγηση των αναφερόμενων στη συγκεκριμένη επιστολή διότι ουδείς και για οποιουσδήποτε λόγο έχει δικαίωμα να κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης αγροτών και ΕΛ.Γ.Α.


 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος σε χθεσινή τους συνεργασία, με θέμα την καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν, στην φυτική παραγωγή από τον ‘Παγετό Ιανουαρίου 2022’ και στην οποία συμμετείχαν αιρετοί εκπρόσωποι των αγροτών της Π.Ε Αργολίδας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και κορυφαίοι Υπηρεσιακοί Παράγοντες του ΕΛΓΑ, σε συνέχεια των συζητήσεων με παραγωγούς οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2022, με την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ τόσο στην Λακωνία όσο και στη Αργολίδα, κατέληξαν στις ακόλουθες αποφάσεις:

1)    Δύναται να καταβληθεί προκαταβολή στους ασφαλισμένους παραγωγούς με καλλιέργειες εσπεριδοειδών οι οποίες επλήγησαν από τον ‘Παγετό Ιανουαρίου 2022’ αναλόγως με την έκταση και το ποσοστό της ζημίας κάθε περιοχής, κατόπιν εισηγήσεως των Υπηρεσιών του ΕΛΓΑ και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία την οποία θα αναλάβει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2)    Ειδικότερα για τους παραγωγούς της Π.Ε. Αργόλιδας οι οποίοι υπέστησαν το βαρύτερο πλήγμα στις καλλιέργειες τους κατόπιν της νομικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, θα χορηγηθεί προκαταβολή έναντι των οφειλόμενων αποζημιώσεων,υπό την προϋπόθεση ότι τα συνεργεία των γεωτεχνικών του Οργανισμού, θα εξακολουθήσουν  το εκτιμητικό έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων, σε συνδυασμό με στοιχεία τα οποία θα καταθέσουν οι Συνεταιρισμοί στους οποίους ανήκουν οι παραγωγοί ούτως ώστε να προσδιορισθεί με ακρίβεια η αποζημίωση για κάθε παραγωγό.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αποζημιώσεις ανά ασφαλισμένο παραγωγό θα υπολείπονται της αρχικής προκαταβολής, η διαφορά θα θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στον ΕΛΓΑ.

3)    Η απόφαση αυτή έχει καθολικό χαρακτήρα και ισχύ σε κάθε περιοχή της οποίας οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών επλήγησαν από τον ‘Παγετό Ιανουαρίου 2022’ και κατόπιν εισηγήσεως των Υπηρεσιών του ΕΛΓΑ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, θα υπολογισθεί ανάλογως η προκαταβολή και θα ισχύσουν ακριβώς οι διαδικασίες της ολοκλήρωσης των εξατομικευμένων εκτιμήσεων και της εκκαθάρισης στην οποία θα συνυπολογισθεί η χορήγηση προκαταβολής.

Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ διαβεβαιώνει τους παραγωγού μας ότι θα λάβουν μέχρι τελευταίο ευρώ (€) την αποζημίωση την οποία δικαιούνται χωρίς εξαιρέσεις αλλά με ακρίβεια και δικαιοσύνη διότι η Κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΕΛΓΑ διαχειρίζεται με απόλυτο σεβασμό το δημόσιο χρήμα.

Ουδείς παραγωγός θα αδικηθεί αλλά και σε ουδένα παραγωγό θα καταβληθούν χρήματα τα οποία δεν δικαιούται ως αποζημίωση για τις πληγείσες καλλιέργειες του.

Μετά από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά και του Προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, επισπεύθηκαν οι διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων  συνολικού ύψους 44.823.307,35 ευρώ σε 14.527 δικαιούχους παραγωγούς, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον “Παγετό της Άνοιξης 2021” αλλά και για ζημίες εξ ’αιτίας άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων.
Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται την Πέμπτη 10η Μαρτίου 2022 από τον ΕΛ.Γ.Α.
Με την πληρωμή αυτή σχεδόν ολοκληρώνεται η εξόφληση των οφειλόμενων αποζημιώσεων, για ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν εντός του έτους 2021.                                 
Ο Οργανισμός με κατεπείγουσες διαδικασίες τόσο ως προς την ολοκλήρωση του εκτιμητικού έργου όσο και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων εκπληρώνει  τις υποχρεώσεις του και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αγροτών, με ταχύτητα, ακρίβεια και δικαιοσύνη.