Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ.: 14500/20-10-2023 – ΣΟΧ3/2023 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις  10-11-2023 και λήγει στις 20-11-2023 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).