Προκήρυξη της πλήρωσης μιας θέσης Δικηγόρου
 
Ο ΕΛ.Γ.Α. προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν.1868/1989.
 
Για την πρόσληψη οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα :
 
  1. Να κατέχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.
  2. Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο Τμήματος Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου ή του εργατικού δικαίου.
  3. Να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσας, πέραν από την Ελληνική.
 
Οι νομικές υπηρεσίες θα παρέχονται, κατά κανόνα, στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύουν στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.ΓΑ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν δουν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στη διαδρομή Αρχική Σελίδα/Ανθρώπινο Δυναμικό/Προσλήψεις/Δικηγόρος με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Τσαπόγα Καλλιόπη τηλ. 210 – 74 90 529 – 579.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης, θα κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Μεσογείων 45, Τ.Κ. 11510 - Αθήνα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών που αρχίζει την 28-8-2013 και λήγει την 26-9-2013.
 
Πατήστε εδώ για διευκρινήσεις