Δείτε εδώ την ανακοίνωση της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ & ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την ΣΟΧ1/2022, της με αριθμ. πρωτ. 2976/22-02-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πρόσληψης Προσωπικού , αρχίζει στις 31-03-2022 και λήγει στις 11-04-2022 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την Αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.