Δείτε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ).

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ3/2022 με αριθ. πρωτ. 8694/22-06-2022 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις 21-07-2022 και λήγει την 01-08-2022 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όπως ακριβώς αναφέρεται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.