Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ4/2022 με αριθ. πρωτ. 13856/03-11-2022 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις 06-12-2022 και λήγει την 15-12-2022 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
 
Δείτε εδώ την ανακοίνωση.