Δείτε εδώ την ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 με αριθ. πρωτ. 12602/12-10-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις  05-11-2021 και λήγει στις 15-11-2021 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4765/2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 62/10-08-2021 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,  σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4765/2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 42/31-05-2021 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.

    Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλει στους Ανταποκριτές του, των Δήμων όλης της χώρας, την αποζημίωση για τις δηλώσεις ζημιάς Φυτικής Παραγωγής, Ζωικού Κεφαλαίου και Προγραμμάτων Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), που υπέβαλαν από 1/1/2021 έως 30/6/2021, καθώς και για τυχόν εκκρεμότητες δηλώσεων ζημιάς παρελθόντων ετών.

   Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των σχετικών αμοιβών έγινε πριν τη δημοσίευση του Ν.4820/2021 που διπλασιάζει το ετήσιο όριο αποζημιώσεων για τους Ανταποκριτές των περιοχών που οι καλλιέργειές τους επλήγησαν από τον Παγετό της Άνοιξης 2021. Ο οριστικός υπολογισμός των αμοιβών, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθετική ρύθμιση, θα γίνει με την εκκαθάριση των δηλώσεων ζημιάς Β΄εξαμήνου στο τέλους του έτους.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων,  σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4765/2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 42/31-05-2021 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με την διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων,  σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4765/2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 42/31-05-2021 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων, της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ.  400/2021 απόφαση του ΑΣΕΠ.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων, της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Κτηνιάτρων, της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.