Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων  εδώ και ΠΕ Κτηνιάτρων  εδώ σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν των υπ΄ αριθμ. 41/28-5-2020 και 51/28-5-2020 εγκριτικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων ανά υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 9/19-2-2020 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Στην αφετηρία του Νέου Έτους 2020,σας εύχομαι εγκαρδίως Υγεία, Αισιοδοξία και Δύναμη, σημαντικές Επιτυχίες στην προσωπική και οικογενειακή σας πορεία.
Προσδοκώ σε μια δημιουργική συνεργασία μας, με στόχο την ανάπτυξη του ΕΛΓΑ και την δικαίωση των προσδοκιών των ασφαλισμένων αγροτών και κτηνοτρόφων.
Προσδοκώ με το καθημερινό μας έργο στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητος του οργανισμού μας και στην εκπλήρωση του χρέους μας έναντι των στόχων της Ελλάδος μας για ένα φωτεινό και ελπιδοφόρο μέλλον.
Χρόνια Πολλά !

                                                                           Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος

                                                                                 Πρόεδρος ΕΛ.Γ.Α.

Σας πληροφορούμε ότι σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 1323/2019 Απόφασης Α.Σ.Ε.Π., αναρτήθηκε εδώ ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων, της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 με αριθ. πρωτ. 5851/14-05-2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων των κλάδων  ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) και TΕ Πληροφορικής (Software) της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2019 με αριθ. πρωτ. 11295/04-09-2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού .

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2019 με αριθ. πρωτ. 11295/04-09-2019 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις  04-10-2019 και λήγει στις 14-10-2019  (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Κτηνιάτρων, της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 με αριθ. πρωτ. 5851/14-05-2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 99/25-7-2019 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Την Παρασκευή 26 Ioυλίου 2019 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλει στους Ανταποκριτές του,  την αποζημίωση για τις δηλώσεις ζημιάς που υπέβαλαν για τις αναγγελίες από 1/1/2019 έως 31/5/2019, καθώς και εκκρεμότητες δηλώσεων ζημιάς έτους 2018.