Για την εξυπηρέτηση των Αγροτών προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν.1790/1988, όπως ισχύουν σήμερα, ο ορισμός του απαραίτητου αριθμού ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. σε κάθε Δήμο.

Ως Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. μετά από απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου, υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. τόσοι όσοι απαιτούνται για να φέρουν σε πέρας το έργο του ΕΛ.Γ.Α.

Στους Ο.Τ.Α. που δεν επαρκεί το προσωπικό τους για τον ορισμό του αναγκαίου αριθμού Ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α., ως Ανταποκριτές ορίζονται , με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., μέλη του οικείου συμβουλίου του Ο.Τ.Α., που προτείνονται από αυτό , ή άλλο πρόσωπο, που προτείνονται από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν.1790/1988, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 5 του Ν. 2538/1997.

Ο αριθμός των συνεργαζόμενων ανταποκριτών ανέρχεται σε 2.600 περίπου και κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι ανταποκριτές εκτελούν για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. όλες τις εργασίες, όπως αυτές απορρέουν από τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου και τις σχετικές Εγκυκλίους του ΕΛ.Γ.Α. αναφορικά με τις δηλώσεις Ζημιάς, τις Αιτήσεις Οικονομικής Ενίσχυσης (Π.Σ.Ε.Α.) την είσπραξη των τελών για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., την ενημέρωση των ζημιωθέντων αγροτών καθώς και κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω θέματα εργασία .