Όραμα και αποστολή του ΕΛ.Γ.Α. αποτελεί η εδραίωση ενός βιώσιμου οργανισμού και η παροχή υπηρεσιών και σχετιζόμενων προϊόντων ασφάλισης – πραγματογνωμοσυνών – αποζημιώσεων – ενεργητικής προστασίας στη βάση των αρχών ορθής επαγγελματικής και επιστημονικής πρακτικής, με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα, η ακρίβεια και η αξιοπιστία αποτελεσμάτων, με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των παραγωγών και τη στήριξη του γεωργικού τους εισοδήματος, καθώς και την εδραίωση εμπιστοσύνης για το έργο του οργανισμού.

Βασική αρχή και δέσμευση του ΕΛ.Γ.Α.αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού, είναι η παροχή αξιόπιστων και άμεσων υπηρεσιών στους παραγωγούς, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α.:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών. Πιστοποίηση ISO 9001:2015
  • Διασφαλίζει πως κάθε εργαζόμενος είναι ενήμερος για την απαίτηση εφαρμογής του τεκμηριωμένου ΣΔΠ ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς/στόχους για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση του Οργανισμού.
  • Διαχειρίζεται ορθολογικά τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του Οργανισμού ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
  • Εφαρμόζει μηχανισμό για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση απειλών και ευκαιριών

 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης,ο ΕΛ.Γ.Α.αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται την εμπιστοσύνη του προσωπικού του και εργάζεται με πλήρη αντίληψη της εμπιστοσύνης των παραγωγών.