Αρ. Απόφασης 270568/11.12.2003(ΦΕΚ 1999/Β/31.12.03)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Αντικείμενο Κανονισμού

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το Νόμο 1790/88 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 2040/92 και 2945/01, αντικείμενο του Κανονισμού είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί με τους οποίους πραγματοποιείται η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωσή τους, η απόλυτη απαλλαγή και το ανώτερο ποσοστό μέχρι το οποίο θα ανέρχεται η κάλυψη της ζημιάς, η διαδικασία αναγγελίας, εξακρίβωσης και εκτίμησης της ζημιάς και επίλυσης τυχόν αμφισβητήσεων, τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία αμοιβής των οργάνων αυτών, ο υπολογισμός και η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της αποζημίωσης και η έκπτωση από την παροχή, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή και άσκηση της ασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά - Εξαιρέσεις - Ειδικοί περιορισμοί κάλυψης - Ποσοστά ζημιάς που δεν καλύπτονται - Ποσοστό κάλυψης - Ειδικές διατάξεις κάλυψης ζημιών - Αντασφάλιση.

Άρθρο 2
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια)

Η ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές, που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο από τα φυσικά αίτια: Χαλάζι, Υπερβολικό ψύχος, Χιόνι, Ανεμοθύελλα, Πλημμύρα, Καύσωνας, Κεραυνός , Ζημιά από άγρια ζώα, , και από τις ασθένειες-παθήσεις: άνθρακας, Πνευματάνθρακας, Ιογενής διάρροια (νόσος των βλεννογόνων), Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (γαγγραινώδης κόρυζα), Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, παθολογικές καταστάσεις κατά τον τοκετό , λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων.

Αρθρο 3
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

 1. «Ασφαλισμένοι» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 2. «Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»: όπου χρησιμοποιείται ο όρος αυτός νοούνται γενικά όλες οι αμιγείς ή μικτές κτηνοτροφικές (βοοειδή, μόνοπλα, αίγες, πρόβατα και χοιρινά), πτηνοτροφικές (συμπεριλαμβανομένων και των στρουθοκαμήλων), μελισσοκομικές (μελισσοσμήνη) και κοινικλοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εκμεταλλεύσεις θηραματικών ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 3.

 3. «Ζωικό Κεφάλαιο» είναι το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία συνιστούν αμιγή ή μικτή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

 4. «Κατηγορία ζώου ή ζώων» είναι η διάκριση των ειδών των ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με βάση τη γενετική βελτίωση (σωματικό μέγεθος, σωματικό βάρος), ή την παραγωγική κατεύθυνση. Κάθε κατηγορία ζώου ή ζώων μπορεί να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες με βάση την ηλικία, το βάρος, το φύλλο, την παραγωγική κατεύθυνση κ.λπ. των ασφαλιζόμενων ζώων.

 5. «Αυτοτελής εκτροφή» θεωρείται (ορίζεται) το σύνολο των ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, του αυτού είδους, της αυτής κατηγορίας, της αυτής υποκατηγορίας και τα οποία εκτρέφονται, είτε στην ίδια γηπεδική εγκατάσταση, είτε ελεύθερα υπό την επιτήρηση - επίβλεψη υπεύθυνου προσώπου.

 6. «Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι» είναι οι φυσικοί κίνδυνοι (φυσικά αίτια) και οι ασθένειες - παθήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού.

 7. «Ζημιά ζωικού κεφαλαίου» θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για εργασία των ζώων εργασίας και η - μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων ή οργάνων του ΕΛΓΑ - σφαγή ή θανάτωση, τα οποία οφείλονται ή προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.

 8. «Αποζημίωση» είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους για τη ζημιά που υπέστη το ζωικό τους κεφάλαιο, από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.

 9. «Ασφαλιστική μονάδα» (Α.Μ.) είναι το ισοδύναμο των ασφαλιζόμενων ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί σε μία αγελάδα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών.

Η αντιστοιχία αυτή ειδικότερα καθορίζεται ως εξής:

 • Βοοειδή ηλικίας μέχρι 6 μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας 6 μηνών ως 1 έτος, 0,50 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας από 1 έτος μέχρι δύο ετών, 0,6 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω, 1 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας μέχρι ενός έτους, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας ενός έτους και μέχρι δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον
 • Αμνοί και ερίφια ηλικίας μέχρι ενός έτους, 0,06 Α.Μ. έκαστον
 • Αίγες και πρόβατα ηλικίας άνω του έτους, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια μέχρι Ζ.Β. 20 KGR, 0,03 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια από 20 KGR μέχρι 50 KGR, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοίροι Ζ.Β. 50 και άνω KGR, 0,25 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρομητέρα και κάπρος, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • 'Όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, φραγκόκοτες, 0,013 Α.Μ. έκαστον
 • Κοτόπουλα για πάχυνση και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, 0,009 Α.Μ. έκαστον
 • Μεγάλα ορνιθοειδή (γαλοπούλες, πάπιες, χήνες), 0,015 Α.Μ. έκαστον
 • Κουνέλια –Λαγοί , 0,015 Α.Μ. έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας μέχρι τεσσάρων μηνών ( αλλαγή φτερώματος), 0,20 Α.Μ. έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας από 4 μήνες μέχρι 12 μήνες, 0,40 Α. Μ.έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος από 12 μήνες και άνω, 1 Α.Μ.έκαστον

 

 1. «'Άγρια ζώα» θεωρούνται τα προστατευόμενα είδη Λύκος και Αρκούδα που προκαλούν ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο στις γεωγραφικές περιοχές εξάπλωσης τους, καθώς και ζημιές από «άγρια» αδέσποτα σκυλιά.

 2. «Χαλάζι» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται η πτώση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε μορφή σφαιριδίων (συνήθως) ή ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων σκληρού διαφανούς πάγου, το μέγεθος των οποίων προκαλεί ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

 3. «Χιόνι» - «Υπερβολικό ψύχος» ως κίνδυνοι που καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται η χιονόπτωση η οποία λόγω ύψους , διάρκειας και υπερβολικής πτώσεως της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος ασυνήθιστης για την περιοχή και την περίοδο, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

 4. «Ανεμοθύελλα» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται ο σφοδρός άνεμος, του οποίου η μηχανική επίδραση προκαλεί ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο με τη πτώση κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων αντικειμένων στα ζώα, ανατροπή κυψελών.

 5. «Πλημμύρα» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η ροή ή παραμονή όγκου γλυκού νερού και η μεταφορά χωμάτινων όγκων στους χώρους εκτροφής των ζώων, εξαιτίας βροχοπτώσεων ή τήξης χιονιού με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

 6. Στην ανωτέρω έννοια της πλημμύρας δεν υπάγεται η ροή ή παραμονή όγκου γλυκού νερού στους παραπάνω χώρους, που οφείλεται σε αμέλεια παράλειψης ή άλλα τεχνητά αίτια.

 7. «Καύσωνας» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η αντικειμενικά διαπιστωμένη άνοδος της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος, περί τους 40ο C ,η οποία σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία, τη διάρκεια των ανωτέρω και το είδος του ζώου προκαλεί το θάνατο του από θερμοπληξία.

 8. «Ελεγχόμενο περιβάλλον» θεωρείται ο στεγασμένος χώρος, στον οποίο με ειδικές κατασκευές και με ειδικό εξοπλισμό ρυθμίζουμε τις κλιματολογικές συνθήκες μέσα στην εκτροφή ( μικροκλίμα)με σκοπό την ρύθμιση των παραγόντων της θερμοκρασίας και αερισμού και της υγρασίας».

 9. «Κεραυνός», ως κίνδυνος που καλύπτεται ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό , θεωρείται ο θάνατος του ζώου από « κεραυνοπληξία»

 10. « Παθολογικές καταστάσεις τοκετού», ως κίνδυνος που καλύπτεται ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό θεωρούνται οι παρακάτω παθολογικές καταστάσεις:Δυστοκία, Εκστροφή μήτρας, κακώσεις γεννητικής οδού,περιτονίτιδας απο ρήξη η κακώσεις μήτρας , εξαρθρήματα ή κατάγματα οστών, κακώσεις νεύρων, τενόντων και μυών, οι οποίες εμφανίζονται κατά τον τοκετό αναγγέλλονται στον ΕΛΓΑ το αργότερο εντός 48 ωρών από τον τοκετό και οδηγούν σε θάνατο ή αξιοποίηση ( σφαγή) το ζώο εντός 7ημερών από την ημερομηνία του τοκετού. Στην ανωτέρω έννοια δεν περιλαμβάνονται μαστίτιδες, περιτονίτιδες άλλης αιτιολογίας, κ.λπ. καθώς και παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται σε χρόνια εξαντλητικά νοσήματα, καταβολή λόγω κακής διατροφής ή ασιτίας, πεπτικές διαταραχές, εντερίτιδες, δυσπεπτική οξέωση, δηλητηριάσεις κ.λπ.

 11. «Ιογενής διάρροια - νόσος των βλεννογόνων» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η ζημιά που προκαλείται στο ζωικό κεφάλαιο από τον ιό BVD-MD του γένους PESTIVIRUS.

 12. «Ανθρακας» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό , θεωρείται η οξεία εμπύρετος νόσος των θηλαστικών που οφείλεται στο βάκιλλο του Άνθρακα (Bacillus Anthracis)

 13. «Πνευματάνθρακας» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό , θεωρείται η οξεία εμπύρετος νόσος που οφείλεται στο “Clostridium Chauvoei”.

 14. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιών και των προβάτων ορίζεται η οξεία λοίμωξη του μαστού από σταφυλόκοκκο που χαρακτηρίζεται από γάγγραινα.

 15. «Λοιμώδης Αγαλαξία των αιγών και των προβάτων» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται η προσβολή των αιγών και των προβάτων από το “mycoplasma Agalactiae”η οποία οδηγεί τα ζώα σε θάνατο ή αυτά θανατωθούν μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του ΕΛΓΑ.

 16. «Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός»(Γαγγραινώδης Κόρυζα) ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται η βαρεία λοιμώδης νόσος των βοοειδών που οφείλεται σε ερπητοιό και χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του επιθηλίου της ανωτέρας αναπνευστικής και πεπτικής οδού, κερατοεπιπεφυκίτιδα, εγκεφαλίτιδα και γενικευμένη λεμφική υπερπλασία.

'Αρθρο 4
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά

 1. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποκλειστικά και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.

 2. Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές του Ζωικού Κεφαλαίου, εάν δεν έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

 3. Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές στις Πτηνοτροφικές και Χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν με αίτηση τους υπαχθεί στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ.

 4. Με αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να διευρύνεται και επεκτείνεται η ασφάλιση και σε άλλους κινδύνους.

'Αρθρο 5 
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη. 

 1. Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές που έχουν επίπτωση στην αναμενόμενη παραγωγή της τρέχουσας ή οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής φάσης ή περιόδου.

 2. Από τον κίνδυνο της πλημμύρας, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που οι μόνιμες ή προσωρινές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλων όγκων γλυκού νερού, που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της διακύμανσης της στάθμης του νερού, καθώς επίσης και σε έκταση που σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει χαρακτηρίζονται σαν «ζώνες έργων».

 3. Οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου από χιόνι, ανεμοθύελλα, που οφείλονται σε ζημιές κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες κατασκευής.

 4. Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων κατά είδος ζώου είναι μικρότερος των δύο(2) και προκειμένου για μελισσοσμήνη των δέκα (10) κυψελών. Στις αίγες και τα πρόβατα ο υπολογισμός των Α.Μ. γίνεται ενιαία. Σε περίπτωση ζημιών στα μελισσοσμήνη από αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.

 5. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι εκτροφής και εκμετάλλευσης των ζώων, οι προληπτικές και θεραπευτικές κτηνιατρικές επεμβάσεις, οι κανόνες υγιεινής, και δεν παρέχονται οι κατάλληλες φροντίδες που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας ή μετά από έγγραφη σύσταση από τον ΕΛ.ΓΑ.

 6. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων το ζωικό κεφάλαιο εκτρέφεται σε μερικώς ή πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των μηχανισμών που είναι αναγκαίοι για την ρύθμιση των συνθηκών του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, αερισμός, υγρασία , φωτισμός κ.λπ.).

 7. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων το ζωικό κεφάλαιο εκτρέφεται κατά την Χειμερινή περίοδο σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας από τους κινδύνους που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης των ανωτέρω εκμεταλλεύσεων, ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του ΕΛΓΑ.

'Αρθρο 6
Ειδικοί περιορισμοί κάλυψης ζημιών

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά:

 1. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν είναι μικρότερες της μισής ασφαλιστικής μονάδας (1/2 Α.Μ.) κατά είδους ζώου ( στίς αίγες και τα πρόβατα υπολογίζεται ενιαία) και προκειμένου για μελισσοσμήνη μικρότερες των πέντε (5) κυψελών. Σε περιπτώσεις ζημιών στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.

 2. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν η ηλικία των ζώων είναι μεγαλύτερη των δέκα τριών (13) ετών για τα θήλεα βοοειδή, των έξι (6) ετών για τα άρρενα βοοειδή, των είκοσι (20) ετών για τα μόνοπλα, των τεσσάρων (4) ετών για τις χοιρομητέρες, των πέντε (5) ετών για τους κάπρους και των έξι (6) ετών για τα αιγοπρόβατα. Οι ζημιές που προκαλούνται στα Βοοειδή από τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο «παθολογικές καταστάσεις τοκετού», όταν η ηλικία του ζώου είναι μικρότερη των 2 ετών και προκειμένου για ζώα εισαγωγής, όταν ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εισαγωγής του και της ζημιάς είναι μικρότερος των δύο μηνών.

 3. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν η ηλικία των ζώων είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών για τα βοοειδή και τα μόνοπλα, των επτά (7) ημερών για τις αίγες, τα πρόβατα και τους χοίρους και των πέντε (5) ημερών για τα πτηνά και τα κουνέλια και των 20 ημερών για τις στρουθοκαμήλους. Σε περιπτώσεις ζημιών στίς αίγες και τα πρόβατα από τα φυσικά αίτια του άρθρου 2, δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός, εφόσον το ποσοστό ζημιάς είναι άνω του 20% του αριθμού των «επιλέξιμων ζώων» (θηλυκά άνω του έτους και θηλυκά που έχουν γεννήσει μία φορά), ανά είδος ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου και συγχρόνως η φύση των κινδύνων, η διάρκεια τους και ο χρόνος επέλευσης των έχει δημιουργήσει καθεστώς κήρυξης του Νομού, όπου έγινε η ζημιά, σε έκτακτη ανάγκη με σχετική Απόφαση Νομάρχη.

 4. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο που μεγάλωσαν και επεκτάθηκαν επειδή ο ασφαλισμένος δεν έλαβε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του Ζ.Κ. αναλόγως του κινδύνου ( συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων εμβολιασμών) και δεν φρόντισε για την διάσωση των ζώων του.

 5. Οι ζημιές στις εκτροφές των στρουθοκαμήλων στα ζώα ηλικίας μέχρι 4 μηνών, όταν αυτά δεν εκτρέφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

'Αρθρο 7
Ποσοστά ζημιάς που δεν καλύπτονται

 1. Δεν καλύπτονται οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου που προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού όταν είναι μικρότερες των ποσοστών:
 • 4% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους
 • 8% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής και τα μελισσοσμήνη
 • 12%για τα κοτόπουλα πάχυνσης και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά και τα κουνέλια
 • 4% για τις στρουθοκαμήλους ηλικίας μέχρι 12 μηνών του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή
 • 8% για τις αίγες και τα πρόβατα για τις ζημιές που προκαλούνται από την ασθένεια Λοιμώδη αγαλαξία, για διάστημα ενός μηνός από την αναγγελία της ζημιάς του αριθμού των «επιλέξιμων ζώων». Το διάστημα του ενός μηνός στη «λοιμώδη αγαλαξία» αναφέρεται σε γαλακτική περίοδο .
 • 20% για τις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας μικρότερης των επτά ημερών ,του αριθμού των επιλέξιμων ζώων, ανά είδος ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση ζημιών στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.
 

 1. Αν η ζημιά υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσοστά, καταβάλλεται αποζημίωση που υπολογίζεται με βάση το στρογγυλοποιημένο ποσοστό ζημιάς σε ακέραιες μονάδες. Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού που προσδιορίζει το ποσοστό ζημιάς στρογγυλοποιούνται στην αμέσως ανώτερη μονάδα όταν είναι από 0,50 και άνω και παραλείπονται όταν είναι κάτω του 0,50

'Αρθρο 8
Ποσοστό κάλυψης ζημιών

 1. Σε περίπτωση ζημιών από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον η ζημιά υπερβαίνει τους περιορισμούς των άρθρων 6 και 7, η αποζημίωση που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. καλύπτει το 80% των πάνω: από 3% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους και τις στρουθοκάμηλους από 5% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής και τα μελισσοσμήνη, από 8% για τα κοτόπουλα πάχυνσης, τα εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά και τα κουνέλια, ποσοστών ζημιάς του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή. Για τα μόνοπλα, βοοειδή, αίγες και πρόβατα η κατά τα ανωτέρω αποζημίωση καλύπτει το 80% της ζημιάς.

 2. Σε περιπτώσεις ζημιών από αρκούδα, ο ΕΛ.Γ.Α., καταβάλλει αποζημίωση που καλύπτει το 100% της ζημιάς, διατηρουμένων των περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με εξαίρεση του περιορισμού στα μελισσοσμήνη.

'Αρθρο 9
Ειδικές διατάξεις κάλυψης ζημιών

 1. Σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλων ζημιών, από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους, του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί για την υποχρεωτική ασφάλιση του Ζωικού Κεφαλαίου ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως τεχνικές δυσχέρειες διενέργειας εκτιμήσεων, απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών, μπορεί κατά παρέκκλιση της τυπικής διαδικασίας που ορίζεται με τις διατάξεις του Κανονισμού, να αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. σύσταση Επιτροπής για τη διενέργεια εκτιμήσεων που θα αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον εκτιμητές. Τα πορίσματα της Επιτροπής αυτής δεσμεύουν τόσο τον ΕΛ.Γ.Α. όσο και τους ασφαλισμένους, είναι οριστικά και τελεσίδικα και κατ' αυτών ουδεμία αίτηση επανεκτίμησης επιτρέπεται.

 2. Για την καταβολή των αποζημιώσεων από τις παραπάνω ζημιές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού.

'Αρθρο 10
Αντασφάλιση

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, με σύμβαση αντασφάλισης, προβλέπονται ποσοστά κάλυψης ζημιών ευνοϊκότερα από αυτά του Κανονισμού καταβάλλεται αποζημίωση, όπως προβλέπεται από την σύμβαση αντασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Όργανα και διαδικασία ασφάλισης

'Αρθρο 11
Ανταποκριτές ή ασφαλιστικοί πράκτορες

Η ανάθεση καθηκόντων ανταποκριτών ή ασφαλιστικών πρακτόρων αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. Οι ανταποκριτές ή ασφαλιστικοί πράκτορες ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον Κανονισμό και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

'Αρθρο 12
Δήλωση ζωικού κεφαλαίου

 1. Οι ασφαλισμένοι, όταν ζητηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο που διατηρούν κατά υποκατηγορία ή κατηγορία ζώου ή ζώων σε ειδικό έντυπο, ο τύπος και οι ενδείξεις του οποίου καθορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Η άρνηση υποβολής δήλωσης ζωικού κεφαλαίου συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την υποχρεωτική ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α., μέχρι την υποβολή της δήλωσης αυτής.

 2. Ανακριβή στοιχεία στη δήλωση του ζωικού κεφαλαίου που αποκλίνουν σε ποσοστό 10-20% των πραγματικών, συνεπάγονται μείωση της τυχόν αποζημίωσης κατά 20% ενώ αποκλίσεις σε ποσοστό άνω του 20% συνεπάγονται τη μείωση της τυχόν αποζημίωσης κατά 40%.

 3. Με αποφάσεις του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. ή εξουσιοδοτημένου οργάνου καθορίζονται οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση των στοιχείων των δηλώσεων του ζωικού κεφαλαίου.

 4. Η δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποβάλλεται όπου ορίζεται με Απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Αντίγραφο της δήλωσης αποστέλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α.

'Αρθρο 13
Αναγγελία - Δήλωση ζημιάς - Τέλη εκτίμησης

  • Ο ασφαλισμένος, του οποίου το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3, 4, 5, 6,7 και 12 του παρόντος Κανονισμού, υποχρεούται να προβεί την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ζημιά, σε τηλεφωνική ή με FAX αναγγελία της ζημιάς, μέσω του Ανταποκριτή ή του ασφαλιστικού πράκτορα ή εάν κωλύεται ο ανταποκριτής ή ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο ίδιος, στο οικείο Υποκ/μα του ΕΛ.Γ.Α. Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς - η οποία πρωτοκολλείται - στον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του Δήμου ή της Κοινότητας, με ταυτόχρονη καταβολή των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με FAX από τον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α.
  • Ο ασφαλισμένος, στο ζωικό κεφάλαιο του οποίου από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 ενδέχεται να υπάρξει δυσμενής εξέλιξη καθώς και ζημιά που θα υπερβαίνει τους περιορισμούς κάλυψης, οφείλει να προβεί την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε τηλεφωνική ή με FAX αναγγελία του γεγονότος - μέσω του ανταποκριτή ή του ασφαλιστικού πράκτορα ή εάν κωλύεται ο ανταποκριτής ή ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο ίδιος στο οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. και υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος υποβολής δήλωσης ζημιάς καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα του οικείου Υποκαταστήματος.
  • Σε περίπτωση εξαιρετικής εντάσεως θεομηνιών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.λπ.) που επιφέρουν αποκλεισμούς Δήμων, Δημοτικών Διαμερισμάτων και Κοινοτήτων και καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την τηλεφωνική ή οδική επικοινωνία, η αναγγελία ζημιάς θεωρείται εμπρόθεσμη εφ' όσον γίνει αμέσως μετά την αποκατάσταση των μέσων επικοινωνίας.

 1. Η δήλωση ζημιάς συνοδεύεται απαραίτητα από ταχυδρομική απόδειξη καταβολής υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των τελών εκτίμησης και από κάθε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση που θα ζητηθεί.

 2. Ο τύπος της δήλωσης ζημιάς και οι ενδείξεις της προσδιορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.

 3. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. καθορίζεται το ύψος των τελών εκτίμησης της ζημιάς καθώς επίσης και τα υπεύθυνα όργανα είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Γ.Α.

 4. Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο.

 5. Αν κατά την διαδικασία της εκτίμησης διαπιστωθεί και στη συνέχεια βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, ότι τα ίδια ζημιωθέντα ζώα έχουν δηλωθεί περισσότερο από μία φορά στον ίδιο ή άλλο Δήμο ή Κοινότητα, ο ασφαλισμένος που υπέβαλε την παραπάνω δήλωση στερείται της αντίστοιχης αποζημίωσης.

'Αρθρο 14
Εκτιμητές

Οι εκτιμήσεις των ζημιών στο ζωικό Κεφάλαιο διενεργούνται από Κτηνιάτρους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι.

'Αρθρο 15
Εκτίμηση

 1. Ο ΕΛ.Γ.Α. καθορίζει και γνωστοποιεί μέσω του Ανταποκριτή ή του ασφαλιστικού πράκτορα ή απευθείας στον ασφαλισμένο το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς. Η εκτίμηση της ζημιάς πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την στιγμή που αναγγέλλεται. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να διατηρεί τα πτώματα των ζώων και να τα προφυλάσσει από εξωγενείς παράγοντες. Εάν παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές ο ασφαλισμένος μπορεί να απομακρύνει για ταφή ή άλλη χρήση τα νεκρά ζώα, μετά από συνεννόηση με το οικείο Υποκατάστημα, με τον όρο ότι θα διατηρήσει ως «μάρτυρα» κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα ζητηθεί. Σε περιπτώσεις ζημιών σε μελισσοσμήνη, ο ΕΛ.Γ.Α. δεσμεύεται να προβεί το συντομότερο δυνατό από την υποβολή δήλωσης ζημιάς, στην εκτίμηση της ζημιάς και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα εκτίμησης από «μάρτυρες».

 2. Μη διενέργεια εκτίμησης της ζημιάς εντός μηνός από την υποβολή δήλωσης ζημιάς, λόγω αντικειμενικών δυσχερειών, συνεπάγεται την αποδοχή των στοιχείων της δήλωσης του ασφαλισμένου από μέρους του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 12 του παρόντος Κανονισμού.

 3. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να προβαίνει σε προεκτίμηση των «εν εξελίξει» ζημιών και σε παρακολούθηση του Ζωικού Κεφαλαίου πριν την οριστική εκτίμηση (πραγματογνωμοσύνη).

 4. Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται από ένα και μόνο εκτιμητή, ο οποίος οφείλει να διενεργεί την εκτίμηση με αντικειμενικότητα ακολουθώντας τους κανόνες της εκτιμητικής των ζώων και τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όπου το μέγεθος των ζημιών ή ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, η εκτίμηση της ζημιάς μπορεί να γίνει από περισσότερους από έναν εκτιμητές. Προκειμένου για ζημιές από πλημμύρα, αν διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η διενέργεια εκτίμησης, η πραγματογνωμοσύνη (εκτίμηση) διενεργείται από Επιτροπή τριών (3) πραγματογνωμόνων (εκτιμητών) που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Το πόρισμα της Επιτροπής δεσμεύει τον ΕΛ.Γ.Α. και τους ασφαλισμένους και δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης επανεκτίμησης.

 5. Οι εκτιμητές οφείλουν να διενεργούν την εκτίμηση μόλις λάβουν σχετική παραγγελία από τον Πρόεδρο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

 6. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να συντάσσει οδηγίες και κανόνες εκτίμησης ζημιών κατά είδος ζώου, οι οποίοι, μετά από έγκριση του Προέδρου, εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους εκτιμητές κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

 7. Ο ΕΛΓΑ για την διάγνωση των ασθενειών που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό δύναται να χρησιμοποιεί « εργαστήρια αναφοράς», τα οποία θα ορίζονται με Αποφάσεις του Προέδρου.

 8. Οι εκτιμητές μπορούν να χρησιμοποιούν, ως οδηγό τους, για την υπόδειξη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ζημιωθέντων ζώων, δημοτικούς υπαλλήλους η εκπροσώπους Αγροτικών Οργανώσεων που γνωρίζουν τους κτηνοτρόφους και τους χώρους εκτροφής των ζώων. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Νόμου 1790/88 συνδράμουν στο έργο των εκτιμητών όταν τους ζητηθεί.

 9. Κατά την εκτίμηση υποχρεούται να παρευρίσκεται ο ασφαλισμένος ή αντιπρόσωπός του και να εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με τη ζημιά. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζωικό του κεφάλαιο και τα ζημιωθέντα ζώα και να δώσει σχετικές πληροφορίες για τα ζώα του ή να φέρει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται, ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής του ζωικού κεφαλαίου που δηλώθηκε, εφόσον του ζητηθούν από τον εκτιμητή. Αν ο ασφαλισμένος αρνηθεί την υπόδειξη των ζημιωθέντων ζώων και του ζωικού του κεφαλαίου ή δεν επιτρέψει την είσοδο του εκτιμητή στους χώρους εκτροφής των ζώων ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής, τότε θεωρείται ότι παραιτείται από τη δήλωση ζημιάς που υπέβαλε και χάνει το δικαίωμα της τυχόν αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τον εκτιμητή και τον οδηγό του ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί ο οδηγός, το πρακτικό υπογράφεται από τον εκτιμητή ή τον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του ανταποκριτή ή του ασφαλιστικού πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. το πρακτικό υπογράφει μόνο ο εκτιμητής ο οποίος συγχρόνως υποβάλλει προς τον Προϊστάμενο του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. έγγραφη λεπτομερή έκθεση των γεγονότων. Αντίγραφα του πρακτικού επισυνάπτονται σε όλα τα φύλλα δήλωσης ζημιάς. Οι όροι απολύμανσης και υγιεινής που τηρούνται από το προσωπικό της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωτικοί και για τους εκτιμητές.

 10. Ο εκτιμητής συμπληρώνει το πόρισμα της εκτίμησης σε ειδικό έντυπο, χωριστά για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο ημερομηνία ζημιάς και για κάθε αυτοτελή εκτροφή και το υποβάλλει στον ΕΛ.Γ.Α. Αντίγραφο του εντύπου αυτού κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α. με απόδειξη, στον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας που υποβλήθηκε η δήλωση ζημιάς. Ο ανταποκριτής ή ο ασφαλιστικός πράκτορας του ΕΛ.Γ.Α. αμέσως μετά την παραλαβή των πορισμάτων εκτίμησης υποχρεούται να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους με προφορική ή γραπτή ειδοποίηση ή ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο συνηθισμένο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ή της Κοινότητας, για να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.

 11. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διενέργεια νεκροψίας και από ειδικό επιστήμονα στα ζημιωθέντα ζώα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

'Αρθρο 16
Επανεκτίμηση (επανεξέταση των στοιχείων ζημιάς)

 1. Το πόρισμα εκτίμησης γίνεται οριστικό αμέσως μετά την κοινοποίηση και αποδοχή του από τον κτηνοτρόφο και το αργότερο εντός δέκα ημερών (10) από την παραλαβή του και ανάρτηση από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ , σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 15.

 2. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, ο ασφαλισμένος που δεν συμφωνεί με το πόρισμα εκτίμησης, δικαιούται να ζητήσει επανεκτίμηση, με αίτηση που καταθέτει στον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζήτησε την επανεκτίμηση και προσκομίζοντας απαραίτητα τα σχετικά δικαιολογητικά. Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν συνοδεύεται από εμπρόθεσμη καταβολή, για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο διπλάσιο των αντιστοίχων τελών εκτίμησης. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η αίτηση επανεκτίμησης και ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι παραιτήθηκε από αυτή, αν δεν προσφέρεται να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διενέργεια της επανεκτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 15.

 3. Επανεκτίμηση δικαιούται να ζητήσει και ο ΕΛ.Γ.Α., μέχρι την οριστικοποίηση των πορισμάτων εκτίμησης.

 4. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο επανεκτιμητές Κτηνιάτρους πτυχιούχους Α.Ε.Ι.

 5. Οι επανεκτιμητές ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο επανεκτιμητών ορίζεται από κοινού διαιτητής από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε (5) τουλάχιστον κτηνιάτρους, πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Οι πίνακες διαιτητών καταρτίζονται χωριστά κατά Υποκατάστημα, το Σεπτέμβριο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους και αφού εγκριθούν από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., ισχύουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ορίζεται διαιτητής από τον ΕΛ.Γ.Α.

 6. Για την διενέργεια των επανεκτιμήσεων εφαρμόζονται, ανάλογα, όλες οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν τις εκτιμήσεις.

 7. Οι επανεκτιμητές ή ο διαιτητής καταχωρούν το πόρισμα της επανεκτίμησης ή του διαιτητού σε ειδικό έντυπο, χωριστά για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο, ημερομηνία ζημιάς και για κάθε αυτοτελή εκτροφή και το υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Α. Αντίγραφο του εντύπου αυτού κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α., με απόδειξη στον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας όπου υποβλήθηκε η αίτηση επανεκτίμησης. Ο ανταποκριτής ή ο ασφαλιστικός πράκτορας του ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, με προφορική ή γραπτή ειδοποίηση ή ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο συνηθισμένο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου ή της Κοινότητας, για να λάβουν γνώση των πορισμάτων της επανεκτίμησης ή του διαιτητού.

 8. Οι επανεκτιμητές και ο διαιτητής δεν δεσμεύονται από το πόρισμα της εκτίμησης.

 9. Το πόρισμα της επανεκτίμησης ή του διαιτητού είναι οριστικό και κατ' αυτού ουδεμία αίτηση ή προσφυγή χωρεί.

'Αρθρο 17
Πραγματογνωμοσύνη αλλεπάλληλων ζημιών

 1. Ανεξάρτητα εάν έχει γίνει ή όχι η εκτίμηση της προηγούμενης ζημιάς και συμβεί νέα ζημιά στην ίδια αυτοτελή εκτροφή, από τον ίδιο ή άλλο ασφαλιζόμενο κίνδυνο, ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην υποβολή νέας αναγγελίας και δήλωσης ζημιάς και στην καταβολή των αναλογούντων τελών εκτίμησης. Στην περίπτωση αυτή τα πορίσματα εκτίμησης καταχωρούνται κατά ημερομηνία ζημίας και ασφαλιζόμενο κίνδυνο.

 2. Τα πορίσματα εκτίμησης αλλεπάλληλων ζημιών που προκαλούνται από τις ασθένειες και από τα άγρια ζώα «Αρκούδα και Λύκο» αναφέρονται αθροιστικά στο σύνολο των ζώων που ζημιώθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , συνεχώς από τον ίδιο ασφαλιζόμενο κίνδυνο, εφ' όσον έχουν αναγγελθεί εμπρόθεσμα και συμβαίνουν σποραδικά. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 και του άρθρου 7 του Κανονισμού αυτού, το σύνολο των ζημιωθέντων ζώων.

 3. Με εγκυκλίους του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. που εγκρίνονται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να καθορίζονται τα χρονικά όρια κάλυψης των ζημιών αυτών από τους ανωτέρω ασφαλιζόμενους κινδύνους.

'Αρθρο 18
Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης

 1. Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί σε οποιοδήποτε βαθμό της διαδικασίας της πραγματογνωμοσύνης ή εκκαθάρισης της ζημιάς, ακόμη και μετά την καταβολή της αποζημίωσης, να ασκήσει κατά την κρίση του προσφυγή για αναθεώρηση των πορισμάτων της πραγματογνωμοσύνης, εφόσον έλθουν σε γνώση του στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι υπάρχει πλάνη ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης.

 2. Η προσφυγή για αναθεώρηση πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης κατατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τότε που έγιναν γνωστά τα στοιχεία που τη θεμελιώνουν.

 3. Επί της προσφυγής αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα Τριμελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται από το Νομάρχη στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η περιοχή και αποτελείται από δύο (2) κτηνιάτρους πτυχιούχος Α.Ε.Ι., υπαλλήλους Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και από (1) κτηνίατρο του ΕΛ.Γ.Α. που εκλέγεται επίσης από το Νομάρχη από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε (5) τουλάχιστον κτηνιάτρους, υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. Η επιτροπή δεν δεσμεύεται από το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης (εκτίμησης, επανεκτίμησης ή του διαιτητού) και μπορεί να αναθεωρήσει οποιοδήποτε στοιχείο του πορίσματος.

 4. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής διενεργείται νέα εκκαθάριση της ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κανονισμού και ή ζητείται από τον ασφαλισμένο η επιστροφή της διαφοράς, σε περίπτωση που έλαβε μεγαλύτερη αποζημίωση χωρίς να τη δικαιούται (αχρεωστήτως) ή καταβάλλεται σε αυτόν τυχόν πρόσθετη αποζημίωση.

'Αρθρο 19 
Συμπληρωματική ασφάλιση

Σε περίπτωση συμπληρωματικής ασφάλισης του ζωικού κεφαλαίου για φυσικούς κινδύνους και ασθένειες - παθήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού αυτού, μπορεί, μετά από συμφωνία μεταξύ ΕΛ.Γ.Α. και του ετέρου ασφαλιστή, να γίνει από κοινού εκτίμηση της ζημιάς (συνεκτίμηση).
Οι όροι της συμφωνίας αυτής δεν είναι δυνατό να είναι δυσμενέστεροι για τον ασφαλισμένο από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Εκκαθάριση της ζημιάς - Υπολογισμός και Καταβολή 
της αποζημίωσης

'Αρθρο 20
Εκκαθάριση της ζημιάς και υπολογισμός της αποζημίωσης

 1. εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης (εκτίμησης, επανεκτίμησης ή διαιτητού), χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς δεν είναι μικρότερο του:
 • 4% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους
 • 8% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής και τα μελισσοσμήνη
 • 12% για τα κοτόπουλα πάχυνσης και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά και τα κουνέλια
 • 4% για τις στρουθοκαμήλους ηλικίας μέχρι 12 μηνών του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή
 • 8% για τις αίγες και τα πρόβατα για τις ζημιές που προκαλούνται από την ασθένεια λοιμώδη αγαλαξία, για διάστημα ενός μηνός από την αναγγελία της ζημιάς, του αριθμού των «επιλέξιμων ζώων». Το διάστημα του ενός μηνός στη «λοιμώδη αγαλαξία» αναφέρεται σε γαλακτική περίοδο..
 • 20% για τις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας μικρότερης των επτά ημερών ,του αριθμού των «επιλέξιμων ζώων», ανά είδος ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου
 1. Ποσό αποζημίωσης
 • Το ποσό αποζημίωσης για τα είδη βοοειδή , αίγες, πρόβατα, μόνοπλα και στρουθοκαμήλους ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο : Ποσό αποζημίωσης = [ αριθμός ζημιωθέντων ζώων Χ τιμή μονάδος Χ συντελεστή αποζημίωσης ] – υπολειμματική αξία.
 • Για τα λοιπά είδη ζώων 
 1. Ποσοστό ζημιωθέντων ζώων =(Αριθμός ζημιωθέντων ζώων αυτοτελούς εκτροφής)/( Συνολικός αριθμός ζώων αυτοτελούς εκτροφής) Το ποσοστό ζημιωθέντων ζώων στρογγυλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.
 2. Ποσό αποζημίωσης = [ Ποσοστό ζημιωθέντων ζώων - Ποσοστό κάλυψης αυτοτελούς εκτροφής ζημιών συνολικός αριθμός ζώων Χ αυτοτελούς εκτροφής Χ συντελεστή αποζημίωσης Χ τιμή μονάδας ] - Υπολειμματική αξία

 1. Οι τιμές αποζημίωσης των ζημιωθέντων ζώων κατά υποκατηγορία ή κατηγορία ζώου ή ζώων, καθορίζονται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. και απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΕΛ.Γ.Α., Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου Ανάπτυξης, Α.Τ.Ε., Αγροτικής Ασφαλιστικής, Οασις, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ.
  Οι τιμές αποζημίωσης είναι ενιαίες για όλη την επικράτεια ή και κατά συγκεκριμένες περιοχές και για τον καθορισμό τους λαμβάνονται υπόψη, βασικά στοιχεία σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο, όπως π.χ. είδος ζώου, φυλή, τύπος, φύλλο, ηλικία, παραγωγική κατεύθυνση κ.λπ., οι συνθήκες παραγωγής ή αγοράς και πώλησης των ζώων ανάλογα με την παραγωγική τους κατεύθυνση ή τα στοιχεία του κόστους και είναι υποχρεωτικές για τους ασφαλισμένους.
  Οι πίνακες των τιμών αποζημίωσης εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Για τη γραμματειακή κάλυψη της Επιτροπής μεριμνά η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. Οι λεπτομέρειες των όρων λειτουργίας της Eπιτροπής, οι δαπάνες λειτουργίας της, οι αμοιβές των μελών της κ.λπ., ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και είναι ετήσιας ισχύος.
  Οι τιμές αποζημίωσης καθορίζονται εντός του Ιανουαρίου και ισχύουν για όλο το χρόνο. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των τιμών κατά τη διάρκεια του έτους μπορεί με την ίδια διαδικασία να καθοριστούν νέες τιμές.

'Αρθρο 21
Καταβολή της αποζημίωσης

 1. Οι αποζημιώσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 καταβάλλονται στους δικαιούχους με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου που ασκεί την κτηνοτροφική εκμετάλλευση δικαιούχος της αποζημίωσης είναι εκείνος που ήταν εκμεταλλευτής την ημέρα που έγινε η ζημιά.

 2. Στις περιπτώσεις ζημιών, για την κάλυψη των οποίων προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί ετησίως για την υποχρεωτική ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και εφόσον δεν προβλέπεται η κάλυψη από αντασφαλιστική σύμβαση, μπορεί με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. να χορηγηθεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται. Είναι δυνατόν επίσης να καθοριστεί διαφορετική προκαταβολή κατά ασφαλιζόμενο κίνδυνο ή είδος ζώου.

 3. Εάν στο τέλος της ετήσιας χρήσης το σύνολο των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί είναι μικρότερο του ποσού που έχει προϋπολογιστεί για την υποχρεωτική ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, καταβάλλεται στους δικαιούχους στους οποίους χορηγήθηκε προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού - το υπόλοιπο της αποζημίωσης που δικαιούνται. Εάν το υπόλοιπο ποσό δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων των δικαιούχων, εφαρμόζονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., οι διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 1790/88.

 4. Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου, παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής πληρωμής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - Ανάκληση αίτησης επανεκτίμησης
Ατέλειες - Αποζημίωση Οργάνων ασφάλισης

'Αρθρο 22
Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - Ανάκληση αίτησης επανεκτίμησης

 1. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση ζημιάς που υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 13, με αίτησή του την οποία πρέπει να υποβάλει στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι την προηγούμενη ημέρα της εκτίμησης ή να δώσει την αίτηση ανάκλησης στον εκτιμητή πριν τη διενέργεια της εκτίμησης.

 2. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης ζημιάς ο ΕΛ.Γ.Α. δεν προβαίνει στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα για αποζημίωση.

 3. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μη διενεργηθεί η επανεκτίμηση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επανεκτίμησης. Αν η αίτηση ανάκλησης υποβληθεί στους επανεκτιμητές, αποφασίζουν για την αποδοχή της οι επανεκτιμητές κατά την κρίση τους

'Αρθρο 23
Aτέλειες

 1. Με τη διαφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού που αναφέρονται στα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης, όλη η διαδικασία που αναφέρεται στον Κανονισμό διεξάγεται ατελώς.

 2. Οι ασφαλισμένοι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν καμία αμοιβή ή αποζημίωση σε οποιονδήποτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από τη σύνταξη της δήλωσης ζημιάς μέχρι και την είσπραξη της αποζημίωσης.

'Αρθρο 24
Έξοδα κίνησης και αποζημίωσης οργάνων ασφάλισης

Τα έξοδα κίνησης και αποζημίωσης των οργάνων ασφάλισης καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού κατάστασης προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., από τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ή τις συλλογικές συμβάσεις που προβλέπονται από το Νόμο 1790/88.

'Αρθρο 25
Ισχύς του Κανονισμού

 1. Η ασφαλιστική κάλυψη του ζωικού κεφαλαίου από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους 1) Κεραυνός (για όλα τα ασφαλιζόμενα άμεσα αντικείμενα), 2) « άγρια ζώα» στη σταυλισμένη αιγοπροβατοτροφία και Βοοτροφία και 3) «παθολογικές καταστάσεις του τοκετού» της σταυλισμένης Βοοτροφίας, ισχύει έως τέσσερα χρόνια από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και όχι πέραν της 8.10.2005.

 2. Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2003

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γ. ΔΡΥΣ

 

Υπουργική απόφαση 26431/13.11.96 (ΦΕΚ 1034/Β/15.11.96)
<<Κάλυψη ζημιών που προκαλούνται από την αρκούδα>>

Άρθρο 1
Αντικείμενο του κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες της ασφάλισης των ζημιών της φυτικής παραγωγής που προκαλούνται από την αρκούδα (Ursus arctos) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1790 / 1988 .

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί :
 1. Ασφαλισμένοι θεωρούνται φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την κυριότητα ή εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 2. Ζημιά από την αρκούδα (URSUS ARCTOS) που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., θεωρείται η καταστροφή ή η απώλεια της φυτικής παραγωγής η οποία προκαλείται από το ζώο αυτό.
 3. Αποζημίωση, είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους προς αποκατάσταση της άμεσης ζημιάς της φυτικής παραγωγής από την αρκούδα.
 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.

Άρθρο 3
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά
 1. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από την αρκούδα, στην παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
 2. Οι ζημιές που προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο ή που επιδρούν μειωτικά στην παραγωγή των επόμενων καλλιεργητικών περιόδων, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.


Άρθρο 4
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη :
 1. Οι καλλιέργειες ειδών και ποικιλιών φυτών που αναπτύσσονται κατά παράβαση των Νόμων και Αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας .
 2. Τα είδη και ποικιλίες φυτών που καλλιεργούνται εκτός του οικολογικού τους περιβάλλοντος. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να καθορίζονται για τα είδη και ποικιλίες φυτών, ζώνες καλλιέργειας και χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλιστική κάλυψη . Στην παραπάνω εξαίρεση, δεν υπόκεινται τα είδη και οι ποικιλίες φυτών, που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον .
 3. Όλα γενικά τα σπορεία .
 4. Όλα τα είδη δασικών δένδρων εκτός εκείνων που καλλιεργούνται σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια . 
 5. Καλλιέργειες που έχουν εγκαταλειφθεί καθώς και δένδρα ή φυτά που η καλλιέργειά τους δεν έχει χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης .
  • Όλες οι καλλιέργειες εκτός των δενδρωδών, θαμνοειδών και των γλαστρικών και όλες οι συγκαλλιέργειες πλην των συγκαλλιεργειών κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο καταλαμβάνουν κατ' είδος, έκταση μικρότερη από μισό (1/2) στρέμμα.
  • Οι συγκαλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών που το άθροισμα της έκτασης των επί μέρους ειδών είναι μικρότερο από το μισό (1/2) στρέμμα κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο. Σε συγκαλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών με έκταση ίση ή μεγαλύτερη του μισού στρέμματος, η ελάχιστη έκταση που καλύπτεται κατ' είδος , ορίζεται σε εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα.
  • Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για καλλιέργειες υπό υψηλή κάλυψη κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, η ελάχιστη έκταση που καλύπτεται, ορίζεται σε διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα.
  • Καλλιέργειες δένδρων ή θάμνων με αριθμό ομοειδών δένδρων μικρότερο των πέντε (5) και προκειμένου για την ελιά και την καρυδιά των δύο (2) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο. Σε περιπτώσεις θαμνοειδών ή δενδρωδών καλλιεργειών που φυτεύονται κατά "φωλιές" ή "θέσεις", για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των "φωλιών" ή των "θέσεων".
  • Καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος των εκατό (100) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο.
  • Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος από πεντακόσια (500) ανά παραγωγική μονάδα.
  • Καλλιέγειες φυτωρίων, που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος από πεντακόσια (500) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο.
 1. Τα εισαγόμενα προς εμπορία, ανθοκομικά φυτά, καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι.


Άρθρο 5
Ειδικοί περιορισμοί της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά :
 1. Οι ζημιές στις καλλιέργειες που η σπορά ή η φύτευση έγινε εκτός εποχής, πρωϊμότερα ή οψιμότερα του συνηθισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα που είναι έξω από τα συνηθισμένα χρονικά όρια μέσα στα οποία ασκείται ευδόκιμα όμοια καλλιέργεια στο ύπαιθρο ή υπό απλή κάλυψη. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., που θα εκδίδονται μέχρι το μήνα Οκτώβριο που θα ισχύουν για το επόμενο ή και τα επόμενα χρόνια, μπορούν να καθορίζονται, κατά είδος καλλιεργειών ή ποικιλιών και κατά τοπικές περιοχές, συγκεκριμένες κάθε φορά χρονολογίες, πριν ή μετά από τις οποίες η σπορά ή η φύτευση αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη, όπως και κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
 2. Οι ζημιές στα καρποφόρα δένδρα πριν από το δέσιμο των καρπών και στα αμπελοειδή και ακτινίδια πριν από την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (φούσκωμα).
 1. Οι ζημιές που προξενούνται :
  • Μετά τον αποχωρισμό της παραγωγής από τα φυτά.
  • Μετά την αποκοπή ή απόσπαση των φυτών από το έδαφος. Από τις παραπάνω περιπτώσεις (α,β) εξαιρούνται οι καλλιέργειες εκείνες για τις οποίες η καλλιεργητική τεχνική επιβάλλει την παραμονή της παραγωγής ή των φυτών στο έδαφος για ορισμένο χρονικό διάστημα για αφυδάτωση (αρωματικά φυτά, μηδική κ.λ.π. σανοδοτικά φυτά, όσπρια, σύκα ). Εννοείται ότι για τις καλλιέργειες αυτές η ασφαλιστική κάλυψη λήγει με το πέρας της συλλογής από το έδαφος. Διευκρινίζεται ότι οι ζημιές που συμβαίνουν στα πάσης φύσεως ξηραντήρια δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.
  • Σε παραγωγή που αφέθηκε ασυγκόμιστη μετά τη συνηθισμένη εποχή συγκομιδής κατά περιοχή, για οποιαδήποτε αιτία. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. είναι δυνατόν να καθορίζονται, για ορισμένα είδη καλλιεργειών ή ποικιλίες αυτών, συγκεκριμένες κάθε φορά χρονολογίες, κατά τοπικές περιοχές, μετά την πάροδο των οποίων η μη συγκομιδή της παραγωγής αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.
 1. Οι ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι ασφαλισμένοι δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και δεν εφάρμοσαν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες για τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.
 2. Με τις προϋποθέσεις των ειδικών περιορισμών ως προς την κάλυψη των ζημιών στους οποίους αναφέρονται οι προηγούμενες διατάξεις, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζημιές, που προξενούνται πριν ή μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται για κάθε είδος και ποικιλία καλλιέργειας στον πίνακα της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.


Άρθρο 6
Ομάδα κινδύνου - Ποσοστό ζημιάς που δεν καλύπτεται ασφαλιστικά - Ποσοστό κάλυψης ζημιών

 1. Η αρκούδα ως ζημιογόνο αίτιο κατατάσσεται σε ξεχωριστή ομάδα ζημιογόνων αιτίων (ομάδα τρίτη) . Ζημιά από το αίτιο αυτό, σε ποσοστό μέχρι του πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε κατ΄ είδος και ποικιλία καλλιέργειας δεν καλύπτεται ασφαλιστικά (δεν αποζημιώνεται ).
 2. Αν η ζημιά από την αρκούδα είναι μεγαλύτερη από 5 % , καταβάλλεται αποζημίωση η οποία υπολογίζεται με βάση το στρογγυλοποιημένο σε ακέραιες μονάδες ποσοστό ζημιάς επί της συνολικής παραγωγής, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 και το άρθρο 7 του Κανονισμού αυτού. Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού ο οποίος προσδιορίζει το ποσοστό ζημιάς της συνολικής παραγωγής, στρογγυλοποιούνται στην αμέσως ανώτερη ακέραια μονάδα, όταν είναι από 0.50 και πάνω, παραλείπονται δε όταν είναι κάτω από 0.50 .
 3. Σε περίπτωση που γίνονται ζημιές από την αρκούδα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση ίση προς το 100 % του ποσοστού ζημιάς .


Άρθρο 7 
Αλλεπάλληλες ζημιές - Συσχετισμός ζημιογόνων αιτίων

 1. Οι αλλεπάλληλες ζημιές από την αρκούδα στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια καλλιεργητική περίοδο εκφράζονται σε ένα πόρισμα πραγματογνωμοσύνης, το οποίο εκφράζει τη συνολική ζημιά (πόρισμα "ενιαίο αθροιστικό") και ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού αυτού. Το παραπάνω πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης κοινοποιείται με το τέλος της συγκομιδής της παραγωγής της καλλιέργειας που ζημιώθηκε από την αρκούδα .
 2. Σε περίπτωση αλλεπάλληλων ζημιών, στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια καλλιεργητική περίοδο, από την αρκούδα και από τα ζημιογόνα αίτια των ομάδων κινδύνων του άρθρου 6 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α., η ζημιά από την αρκούδα δεν ενοποιείται με τις ζημιές των ζημιογόνων αιτίων των άλλων ομάδων, ανεξάρτητα εάν αυτά προηγούνται ή έπονται από τη ζημιά από την αρκούδα και διατυπώνονται ξεχωριστά πορίσματα εκτίμησης.


Άρθρο 8 
Αποζημίωση σε περίπτωση αντασφάλισης

Σε περιπτώσεις όπου με σύμβαση αντασφάλισης προβλέπονται ποσοστά κάλυψης των ζημιών περισσότερο ευνοϊκά απ΄ αυτά του Κανονισμού αυτού, καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται από τη σύμβαση αντασφάλισης .


Άρθρο 9 
Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. - Δήλωση καλλιέργειας - Αναγγελία ζημιάς

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 13 (Ανταποκριτές ή Ασφαλιστικοί πράκτορες του ΕΛ.Γ.Α.) και του άρθρου 14 (Δήλωση καλλιέργειας) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.
 2. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από την αρκούδα, είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. ή σε άλλο Όργανο που έχει οριστεί, τη χρονολογία, την ώρα του ζημιογόνου αιτίου και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν κατά τοποθεσίες και καλλιέργειες. Σε περίπτωση νέας ζημιάς ανεξάρτητα εάν έχει λήξει ή όχι η προθεσμία των δώδεκα (12) ημερών της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ο Ανταποκριτής υποβάλλει νέα αναγγελία ζημιάς σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., για να υποβάλει την αναγγελία, συγκεντρώνει πληροφορίες από αρμόδιες Υπηρεσίες ή αρμόδια γι' αυτό πρόσωπα, όπως π.χ. γεωπονικές υπηρεσίες, Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, αγροτικούς συλλόγους, όργανα αγροφυλακής κ.λ.π .
 3. Ο ασφαλισμένος που οι καλλιέργειές του ζημιώθηκαν από την αρκούδα, ανεξάρτητα ύψους ποσοστού ζημιάς σε κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας και ποικιλία, έχει υποχρέωση μέσα σε δώδεκα (12) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας ζημιάς, να υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο δήλωση ζημιάς στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια που έπαθαν τη ζημιά από την αρκούδα. Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των δώδεκα (12) ημερών είναι Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμη ημέρα, τότε η προθεσμία λήγει την επομένη εργάσιμη ημέρα . Η δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών, δε λαμβάνεται υπόψη. Μετά από κάθε νέα ζημιά από την αρκούδα, ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να υποβάλει νέα δήλωση ζημιάς ανεξάρτητα από το ύψος της ζημιάς αυτής, εφόσον έχει γίνει η εκτίμηση της προηγούμενης ζημιάς. Δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. Δήμου ή Κοινότητας για αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή άλλου Δήμου ή Κοινότητας δε δημιουργεί υποχρέωση στον Οργανισμό για διενέργεια εκτίμησης της ζημιάς, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο που το δήλωσε . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στα όρια της αγροτικής περιοχής όμορου Δήμου ή Κοινότητας, μπορεί να γίνεται παραδεκτή και να ερευνάται στην ουσία δήλωση ζημιάς, εφόσον αντικειμενικά κρίνεται ότι υπάρχει για την περιοχή αυτή αμφισβήτηση στα όρια των δύο Κοινοτήτων .
 4. Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος και οι ενδείξεις του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. και στην οποία οπωσδήποτε πρέπει ν΄ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, η τοποθεσία του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, το είδος και η ποικιλία της καλλιέργειας, η έκταση της καλλιέργειας ή ο αριθμός των δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών, η παραγωγή που αναμενόταν κατά στρέμμα ή δένδρο κλπ, η παραγωγή που είχε συγκομιστεί πριν από τη ζημιά και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία . 
 5. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρίζει στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛ.Γ.Α. και παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης .
 6. Ο Ανταποκριτής συσχετίζει τις δηλώσεις ζημιάς με τη δήλωση καλλιέργειας του άρθρου 14 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α., εφόσον προβλέπεται η υποβολή τέτοιας δήλωσης και συντάσσει και υποβάλλει στον ΕΛ.Γ.Α. συνοπτικό σημείωμα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί σε ειδικό έντυπο, του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από το Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., μαζί με το αποδεικτικό αποστολής των τελών που εισπράχθηκαν, για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. Τα πρωτότυπα των δηλώσεων ζημιάς που υποβλήθηκαν μαζί με τα απαραίτητα αντίγραφά τους ο Ανταποκριτής θέτει στη διάθεση του οργάνου που έχει οριστεί από τον ΕΛ.Γ.Α. για τη διενέργεια των εκτιμήσεων .
 7. Η δήλωση ζημιάς δεν υποχρεώνει τον Οργανισμό στη διενέργεια εκτίμησης αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει και εμπρόθεσμα μέσα σε 12 ημέρες όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στον Ανταποκριτή το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης, το οποίο για κάθε καλλιέργεια που δηλώνεται για ζημιά από την αρκούδα είναι το ίδιο με εκείνο που ορίζεται κάθε φορά από την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. Στην περίπτωση που προξενηθεί νέα ζημιά από αρκούδα, χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα και υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις στην ίδια καλλιέργεια κατά την διάρκεια της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου, δεν καταβάλλεται νέο τέλος εκτίμησης αν μέχρι τη νέα ζημιά δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς, ενώ αντίθετα καταβάλλεται νέο τέλος αν έχει διενεργηθεί η εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς .
 8. Τα τέλη εκτίμησης όπως και τα τέλη επανεκτίμησης τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού αυτού, εισάγονται στον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. σε ειδικό κεφάλαιο και άρθρο και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών πραγματογνωμοσύνης των ζημιών. Τα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. 
 9. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. (ανακριβής δήλωση ζημιάς, δήλωση του ίδιου ή ίδιων αγροτεμαχίων την ίδια ημερομηνία ζημιάς περισσότερο από μία φορά) ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και στην περίπτωση ζημιών της φυτικής παραγωγής από την αρκούδα .


Άρθρο 10
Εκτιμητές - Εκτίμηση- Επανεκτίμηση 

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 17 (Εκτιμητές) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 18 (Εκτίμηση) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό με την παρακάτω επιφύλαξη : Σε περίπτωση ζημιών από την αρκούδα ο ΕΛ.Γ.Α. δεσμεύεται να προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς μέσα σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα εκτίμησης από μάρτυρες . 
 3. Οι διατάξεις του άρθρου 19 (Επανεκτίμηση) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.


Άρθρο 11 
Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης - Συνεκτίμηση

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 (Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 (Συνεκτίμηση) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.

Άρθρο 12
Εκκαθάριση ζημιάς

Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης
 1. Η εκκαθάριση της ζημιάς από την αρκούδα γίνεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος εκτίμησης, σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού αυτού, χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερο του 5 %.
 1. Ειδικότερα, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:
  • Την κατά στρέμμα ή δένδρο παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων ή δένδρων, τα οποία προσδιορίσθηκαν με το οριστικό πόρισμα πραγματο-γνωμοσύνης, με βάση τα οποία υπολογίζεται η συνολική παραγωγή. Στη συνολική αυτή παραγωγή περιλαμβάνεται εκτός από την " ηρτημένη " παραγωγή κατά το χρόνο της ζημιάς και η παραγωγή που είχε συγκομισθεί πριν τη ζημιά .
  • Το ποσοστό ζημιάς, το οποίο σε περίπτωση που έχει συγκομισθεί παραγωγή πριν τη ζημιά, ανάγεται στη συνολική παραγωγή που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.
  • Την τιμή αποζημίωσης κατά μονάδα προϊόντος από την οποία αφαιρούνται, ανάλογα με το χρόνο της ζημιάς και κατ΄ αναλογία της ποσότητας που καταστράφηκε, οι διάφορες κρατήσεις και εισφορές, καθώς και τα καλλιεργητικά έξοδα ή τα έξοδα συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποιηθούν εξαιτίας της ζημιάς. Η τιμή αποζημίωσης των προϊόντων σε περίπτωση ζημιών από την αρκούδα είναι η ίδια η οποία ορίζεται κάθε φορά και στην περίπτωση ζημιών της φυτικής παραγωγής από τα άλλα ζημιογόνα αίτια τα οποία καλύπτει ασφαλιστικά ο ΕΛ.Γ.Α.
  • Το ποσοστό κάλυψης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού αυτού.
 1. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να χορηγεί σ΄ όσους ζημιώθηκαν προκαταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης που δικαιούνται και να περιορίζει την αποζημίωση σε περιπτώσεις ανθοκαλλιεργειών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 23 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 24 (Καταβολή της αποζημίωσης) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμο- ζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.


Άρθρο 13
Ανάκληση δήλωσης ζημιάς, Αίτησης επανεκτίμησης,
Ατέλειες, Αποζημίωση Οργάνων Ασφάλισης

Οι διατάξεις των άρθρων 25 (Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - αίτησης επανεκτίμησης), 26 (Ατέλειες), 27 (Έξοδα κίνησης και αποζημίωσης των οργάνων ασφάλισης) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό. 
2.Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1996 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Στεφ. Τζουμάκας

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β΄/14.10.98)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αντικείμενο Κανονισμού - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Είδος των ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση - Εξαιρέσεις - Ειδικοί περιορισμοί της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών - Ποσοστά κάλυψης των ζημιών - Αντασφάλιση

Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιείται η υποχρεωτική ασφάλιση των ζημιών που προκαλούνται στην παραγωγή των συστηματικών καλλιεργειών, από τους φυσικούς κινδύνους χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι και θάλασσα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1790 /1988 (ΦΕΚ.134/Α΄/ 20.6.88).

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί: 
1. Ασφαλισμένοι, θεωρούνται τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την κυριότητα ή εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

2. Ζημιά, θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής, η οποία αναμένεται να συγκομισθεί κατ΄ αγροτεμάχιο ή η ποιοτική υποβάθμιση της από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξ αιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου εισοδήματος των παραγωγών .

3. Οι φυσικοί κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια) που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. είναι το χαλάζι, ο παγετός, η ανεμοθύελλα, η πλημμύρα, ο καύσωνας, οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, το χιόνι και η θάλασσα υπό την παρακάτω έννοια :
α. Χαλάζι, είναι η πτώση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων με μορφή σφαιριδίων (συνήθως) ή ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων σκληρού διαφανούς πάγου, με συνέπεια ζημιά στη φυτική παραγωγή . 
β. Παγετός, θεωρείται η πτώση της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μικρότερη των μηδέν (0°) βαθμών Κελσίου με συνέπεια ζημιά. στη φυτική παραγωγή .
γ. Ανεμοθύελλα, θεωρείται ο σφοδρός άνεμος, του οποίου η μηχανική επίδραση στα φυτά προκαλεί ζημιά. στη φυτική παραγωγή. Σφοδρός άνεμος χαρακτηρίζεται ο άνεμος εντάσεως 8 BEAUFOR και άνω ή ο άνεμος εκείνος, που προκαλεί σπάσιμο των κλαδιών των δένδρων, εμποδίζει το βάδισμα, προξενεί ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ξεριζώνει δένδρα .
δ. Πλημμύρα, θεωρείται η εισροή και παραμονή στις καλλιέργειες νερού προερχομένου από ξεχείλισμα ή ρήγμα των φυσικών ή τεχνητών ορίων ρεύματος ή άλλου όγκου γλυκού νερού, εξαιτίας βροχοπτώσεων ή τήξης χιονιού με αποτέλεσμα ζημιά. στη φυτική παραγωγή λόγω διάβρωσης ή κατάκλισης των καλλιεργειών. Στην ανωτέρω έννοια της πλημμύρας δεν υπάγεται η εισροή και παραμονή νερού σε καλλιέργειες, που οφείλεται σε αμέλεια, παραλείψεις ή άλλα τεχνητά αίτια . 
ε. Καύσωνας, θεωρείται η άνοδος της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 40° C , με συνέπεια ζημιά. στη φυτική παραγωγή. 
στ. Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, θεωρείται η πτώση βροχής, η οποία λόγω ύψους, έντασης, διάρκειας ή εποχής που συμβαίνει προκαλεί ζημιά στη φυτική παραγωγή.
ζ. Χιόνι, θεωρείται η χιονόπτωση εξ αιτίας της οποίας δημιουργείται στρώμα χιονιού επί των καλλιεργειών και των εγκαταστάσεων, το οποίο λόγω του ύψους, του βάρους ή της διάρκειας παραμονής προκαλεί ζημιά στη φυτική παραγωγή. η. Θάλασσα, θεωρούνται τα σταγονίδια θαλασσινού νερού τα οποία μεταφερόμενα από τον άνεμο, προκαλούν εγκαύματα στις καλλιέργειες των παράκτιων περιοχών, με συνέπεια ζημιά στη φυτική παραγωγή.

4. Αποζημίωση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους προς αποκατάσταση της άμεσης ζημιάς που έπαθε η φυτική τους παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια .

5. Ελεγχόμενο περιβάλλον θεωρείται ο καλυμμένος χώρος, στον οποίο με ειδικές τεχνικές ή μηχανισμούς ρυθμίζονται οι συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα κλπ) και επιδιώκεται η πραγματοποίηση παραγωγής πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια για την περιοχή. Η απλή κάλυψη (υψηλή ή χαμηλή) των καλλιεργειών δεν θεωρείται ελεγχόμενο περιβάλλον .

6. Αγροτεμάχιο, θεωρείται το αυτοτελές τμήμα γης, το οποίο αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση και τα όρια του ορίζονται από όμορες ιδιοκτησίες ή φυσικά και τεχνητά όρια. Στην περίπτωση των υπό κάλυψη καλλιεργειών ( θερμοκήπια ), ως αγροτεμάχιο θεωρείται κάθε καλυμμένο τεμάχιο γης το οποίο λειτουργεί ως αυτοτελής μονάδα, ανεξάρτητα εάν συνορεύει με άλλη υπό κάλυψη καλλιέργεια του αυτού παραγωγού .

Άρθρο 3 
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά

1. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που προσδιορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο.

2. Οι ζημιές που προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο ή που επιδρούν μειωτικά στην παραγωγή των επόμενων καλλιεργητικών περιόδων, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.

3. Επίσης δεν καλύπτονται οι ζημιές που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια καθώς και οι ζημιές που προξενούνται από άλλα εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια ανεξάρτητα αν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια .

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1 και 3, καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται οι ζημιές που προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στην παραγωγή των υπό κάλυψη καλλιεργειών, εξ΄ αιτίας της μερικής ή ολικής καταστροφής των υλικών κατασκευής των θερμοκηπίων, εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου .

Άρθρο 4 
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη:

1. Οι καλλιέργειες ειδών και ποικιλιών φυτών που αναπτύσσονται κατά παράβαση του Νόμου και Αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Τα είδη και ποικιλίες φυτών που καλλιεργούνται εκτός του οικολογικού τους περιβάλλοντος. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛΓΑ μπορεί να καθορίζονται για τα είδη και ποικιλίες φυτών, ζώνες καλλιέργειας και χρονικά όρια εντός των οποίων και μόνο παρέχεται από τον ΕΛΓΑ ασφαλιστική κάλυψη. Στην παραπάνω εξαίρεση, δεν υπόκεινται τα είδη και οι ποικιλίες φυτών που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον .

3. Οι ζημιές από υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις για το χρονικό διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου έως 15 Μαΐου, για όλες τις καλλιέργειες, εκτός από τις καλλιέργειες της κερασιάς και της μουσμουλιάς των οποίων η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών τους . Εξαιρούνται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις που προκαλούν πλάγιασμα ή ποιοτική υποβάθμιση στα σιτηρά.

4. Οι ζημιές από πλημμύρα, για τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν εκτάσεις μέσα στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλου όγκου γλυκού νερού, οι οποίες αποκαλύπτονται κατά τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού, καθώς και για τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν εκτάσεις οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας χαρακτηρίζονται σαν " ζώνες έργων " .

5. Όλα γενικά τα σπορεία.

6. Όλα τα είδη δασικών δένδρων εκτός εκείνων που καλλιεργούνται σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια.

7. Καλλιέργειες που έχουν εγκαταλειφθεί καθώς και δένδρα ή φυτά που η καλλιέργεια τους δεν έχει τον χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης .

8.α. 'Όλες οι καλλιέργειες εκτός των δενδρωδών, θαμνοειδών και των γλαστρικών και όλες οι συγκαλλιέργειες πλην των συγκαλλιεργειών κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο καταλαμβάνουν κατ΄ είδος, έκταση μικρότερη από μισό ( 1/2 ) στρέμμα. 
β. Οι συγκαλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών που το άθροισμα της έκτασης των επιμέρους ειδών είναι μικρότερο από το μισό (1/2) στρέμμα κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο . Σε συγκαλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών με έκταση ίση ή μικρότερη του μισού στρέμματος, η ελάχιστη έκταση που καλύπτεται κατ΄ είδος, ορίζεται σε εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα .
γ. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για καλλιέργειες υπό υψηλή κάλυψη κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, η ελάχιστη έκταση που καλύπτεται, ορίζεται σε διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα . 
δ. Καλλιέργειες δένδρων ή θάμνων με αριθμό ομοειδών δένδρων μικρότερο των πέντε (5) και προκειμένου για την ελιά και την καρυδιά των δύο (2) και το Μαστιχοφόρο Σχίνο των δέκα (10) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο. Σε περιπτώσεις θαμνοειδών ή δενδρωδών καλλιεργειών που φυτεύονται κατά "φωλιές" ή "θέσεις", για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των "φωλιών" ή των "θέσεων".
ε. Καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος των εκατό (100) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο .
στ. Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος από πεντακόσια (500) ανά παραγωγική μονάδα. 
ζ. Καλλιέργειες φυτωρίων, που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος από πεντακόσια (500) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο .

9. Τα εισαγόμενα προς εμπορία ανθοκομικά φυτά, καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι .

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών

Α. Ειδικοί περιορισμοί 
Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά :
1. Οι ζημιές στις καλλιέργειες που η σπορά ή η φύτευση έγινε εκτός εποχής, πρωϊμότερα ή οψιμότερα του συνηθισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που είναι έξω από τα συνηθισμένα χρονικά όρια μέσα στα οποία ασκείται ευδόκιμα όμοια καλλιέργεια στο ύπαιθρο ή υπό απλή κάλυψη. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛΓΑ, οι οποίες θα εκδίδονται μέχρι το μήνα Οκτώβριο θα ισχύουν για το επόμενο ή και τα επόμενα χρόνια, μπορούν να καθορίζονται, κατά είδος καλλιεργειών ή ποικιλιών και κατά τοπικές περιοχές, συγκεκριμένες κάθε φορά χρονολογίες, πριν ή μετά από τις οποίες η σπορά ή η φύτευση αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη, όπως και κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

2. Οι ζημιές σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον όταν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής ή όταν δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας.

3. Οι ζημιές, εφόσον το ζημιογόνο αίτιο συνέβηκε πριν από την εμφάνιση των φυτών, για δε τα φυτά που μεταφυτεύονται πριν από την επιτυχημένη εγκατάσταση τους μετά τη μεταφύτευση. Κατ' εξαίρεση, για ζημιές από πλημμύρες και εφόσον εξ αιτίας της πλημμύρας δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν η ζημιά έγινε πριν από την εμφάνιση των φυτών ή πριν από την επιτυχημένη εγκατάσταση των φυτών που μεταφυτεύονται, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από της σποράς ή της μεταφύτευσης των φυτών.

4. Οι ζημιές που προξενούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια εκτός του παγετού, στα καρποφόρα δένδρα πριν από το δέσιμο των καρπών .

5. Οι ζημιές που προξενούνται από παγετό : 
α. στα φυλλοβόλα καρποφόρα δένδρα, πριν από το στάδιο της λευκής ή της ρόδινης κορυφής και ειδικά για την καρυδιά, πεκάν, φιστικιά, φουντουκιά, συκιά και λωτό, πριν από το στάδιο της έναρξης έκπτυξης των οφθαλμών (φούσκωμα)
β. στα αειθαλή καρποφόρα δένδρα, πριν από το στάδιο της έναρξης της άνθησης (άνοιγμα πετάλων)

6. Οι ζημιές σε αμπελοειδή και ακτινίδια πριν από την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (φούσκωμα).

7. Οι ζημιές που προξενούνται :
α. Μετά τον αποχωρισμό της παραγωγής από τα φυτά .
β. Μετά την αποκοπή ή απόσπαση των φυτών από το έδαφος. Από τις παραπάνω περιπτώσεις (α,β) εξαιρούνται οι καλλιέργειες εκείνες για τις οποίες η καλλιεργητική τεχνική ή ο τρόπος συγκομιδής επιβάλλει την παραμονή της παραγωγής ή των φυτών στο έδαφος για ορισμένο χρονικό διάστημα (αρωματικά φυτά, μηδική, κλπ σανοδετικά φυτά, όσπρια, σύκα, μαστίχα, ξηρά κρεμμύδια και σκόρδα). Εννοείται ότι για τις καλλιέργειες αυτές η ασφαλιστική κάλυψη λήγει με το πέρας της συλλογής από το έδαφος ή της δεματοποίησης . Διευκρινίζεται ότι οι ζημιές που συμβαίνουν στα πάσης φύσεως ξηραντήρια δεν καλύπτονται ασφαλιστικά. 
γ. Μετά την ωρίμαση της παραγωγής, που αφέθηκε ασυγκόμιστη πέρα από τη συνηθισμένη εποχή συγκομιδής κατά περιοχή, για οποιαδήποτε αιτία . Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. είναι δυνατόν να καθορίζονται, για ορισμένα είδη καλλιεργειών ή ποικιλίες αυτών, συγκεκριμένες κάθε φορά χρονολογίες, κατά τοπικές περιοχές, μετά την πάροδο των οποίων η μη συγκομιδή της παραγωγής αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τη διάταξη αυτή. 

8. Οι ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι ασφαλισμένοι δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και δεν εφάρμοσαν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες για τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.

9. Οι ζημιές στη φυτική παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται στους χώρους που προστατεύονται από μέσα ενεργητικής προστασίας, τα οποία έχουν επιχορηγηθεί ή επιχορηγούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. εφόσον το ζημιογόνο γεγονός, εμπίπτει στις δυνατότητες προστασίας των μέσων αυτών. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς τις δυνατότητες προστασίας των μέσων αυτών, αποφαίνεται τριμελής επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. και αποτελείται από έναν υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α., έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αποζημίωση των μελών της επιτροπής. Όλα τα πρόσωπα, η γεωργική εκμετάλλευση των οποίων προστατεύεται από μέσα ενεργητικής προστασίας που εγκαθίστανται από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Νόμου 2342/95 ( ΦΕΚ 208 / Α / 6.10.95 ), υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δαπάνες για την απόκτηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλιση των μέσων αυτών. Το ύψος της συμμετοχής των προσώπων αυτών στις πιο πάνω δαπάνες, καθώς και ο τρόπος της είσπραξής τους καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του αρμόδιου να τις εκπροσωπεί οργάνου του φορέα. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, στερούνται όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ΕΛΓΑ

10. Οι ζημιές σε καλλιέργειες μπανάνας πλην των υπό κάλυψη καλλιεργειών της νήσου Κρήτης όπου ευδόκιμα ασκείται η καλλιέργειά της. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛΓΑ, που θα εκδίδονται μέχρι το μήνα Οκτώβριο και θα ισχύουν για τα επόμενα χρόνια, είναι δυνατή η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, της υπό κάλυψη καλλιέργειας μπανάνας και σε άλλες περιοχές πέραν της Κρήτης, εφόσον ασκείται ευδόκιμα η πιο πάνω καλλιέργεια .

Άρθρο 6
Ποσοστό ζημιάς που δεν καλύπτεται ασφαλιστικά

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του Κανονισμού αυτού, σε περίπτωση που γίνονται ζημιές στη φυτική παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια του άρθρου 1 του Κανονισμού αυτού σε ποσοστό μέχρι και του είκοσι στα εκατό (20%) της συνολικής παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατ΄ είδος και ποικιλία καλλιέργειας, δεν καλύπτεται ασφαλιστικά (δεν αποζημιώνεται). Αν η ζημιά είναι μεγαλύτερη από 20%, καταβάλλεται αποζημίωση η οποία υπολογίζεται με βάση το στρογγυλοποιημένο σε ακέραιες μονάδες ποσοστό ζημιάς επί της συνολικής παραγωγής, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα 7, 8 και 10. Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού ο οποίος προσδιορίζει το ποσοστό ζημιάς της συνολικής παραγωγής, στρογγυλοποιούνται στην αμέσως ανώτερη ακέραια μονάδα, όταν είναι από 0,50 και πάνω, παραλείπονται δε όταν είναι κάτω από 0,50.

Άρθρο 7 
Ποσοστό κάλυψης ζημιών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 και 11 του Κανονισμού αυτού, σε περίπτωση που γίνονται ζημιές από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στην φυτική παραγωγή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ο ΕΛΓΑ καταβάλλει αποζημίωση ίση προς το ποσοστό 88 %, του πάνω από το 15 % ποσοστού ζημιάς . Κατ΄εξαίρεση για τις ζημιές από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στη φυτική παραγωγή μη προωθούμενων ή αποθαρρυνόμενων καλλιεργειών το ποσοστό 88 % μειώνεται σταδιακά και ισόποσα εντός μίας πενταετίας από 88 % σε 48 % .

΄Αρθρο 8 
Κάλυψη ζημιών που γίνονται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου

Σε περίπτωση ζημιών από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που γίνονται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη αφορά τα έξοδα επανασποράς ή επαναφύτευσης, όπως λεπτομερέστερα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 9
Ειδική κάλυψη ζημιών από παγετό στα καρποφόρα δένδρα

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, στις περιπτώσεις ζημιών από παγετό στα καρποφόρα δένδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου Γ του άρθρου 5 του Κανονισμού αυτού, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση ίση προς ποσοστό 88 % του πάνω του 30 % συνολικού ποσοστού ζημιάς.

Άρθρο 10
Ποσοστά κάλυψης αλλεπάλληλων ζημιών

Σε περίπτωση αλλεπάλληλων ζημιών στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια καλλιεργητική περίοδο από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, τα ποσοστά κάλυψης υπολογίζονται ως εξής : α. Αν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που τελικά διαμορφώθηκε εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά (πόρισμα "ενιαίο αθροιστικό"), όπως ορίζεται στην παράγραφο 1α του άρθρου 20 του Κανονισμού αυτού, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με τα ποσοστά κάλυψης του άρθρου 7 του Κανονισμού αυτού . β. Αν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης χαρακτηρίζεται σαν πόρισμα " νεότερης ζημιάς ", όπως ορίζεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 20 του Κανονισμού αυτού, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση, ίση προς ποσοστό 88% του ποσοστού ζημιάς, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτής είναι μεγαλύτερο ή όχι του 20 %

Αρθρο 11
Ειδικές διατάξεις ασφαλιστικής κάλυψης

Σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλων ζημιών, από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί ή όταν συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι "ιδία" τεχνικές δυσχέρειες διενέργειας ατομικών εκτιμήσεων, απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών, εξυγίανση και απαλλαγή των αγορών από ποιοτικά υποβαθμισμένα προϊόντα εξαιτίας των ζημιών από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, διατήρηση των τιμών του παραγωγού σε ικανοποιητικά επίπεδα, προστασία καταναλωτών, μπορεί κατά παρέκκλιση της τυπικής διαδικασίας που ορίζεται με τις διατάξεις του Κανονισμού, ν' αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. ή 
1. σύμμετρη μείωση των ποσοστών αποζημίωσης που προβλέπονται από τα άρθρα 7,8,9 και 10 ή

2. διενέργεια συνολικής εκτίμησης της ζημιάς κατ' είδος καλλιέργειας και γεωγραφική ζώνη που πλήγηκε, από Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον εκτιμητές που θα ορίζονται από τον ΕΛΓΑ. Η συνολική αυτή εκτίμηση αφορά όλα τα αγροτεμάχια της γεωγραφικής ζώνης που πλήγηκε κατά είδος καλλιέργειας εκτός εκείνων που ρητά αναφέρονται και εξαιρούνται στο πρακτικό πραγματογνωμοσύνης . Το πόρισμα της Επιτροπής αυτής δεσμεύει τόσο τον ΕΛ.Γ.Α. όσο και τους ασφαλισμένους και είναι οριστικό και τελεσίδικο. Με βάση το πόρισμα της κατά τα παραπάνω συνολικής αυτής εκτίμησης, το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ορίζει το χρηματικό ποσό της αποζημίωσης και τον τρόπο διανομής του στους δικαιούχους ή
.3. συγκέντρωση του προϊόντος που ζημιώθηκε και με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ή καταστροφή αυτού, ο τρόπος καθώς και ο προσδιορισμός της αποζημίωσης και κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια. Υποβολή αίτησης επανεκτίμησης δεν επιτρέπεται.

΄Αρθρο 12
Αποζημίωση σε περίπτωση αντασφάλισης

Σε περιπτώσεις όπου με σύμβαση αντασφάλισης προβλέπονται ποσοστά κάλυψης των ζημιών περισσότερο ευνοϊκά απ' αυτά του Κανονισμού, καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται από τη σύμβαση αντασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Όργανα και διαδικασίες Ασφάλισης

Άρθρο 13 
Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ

Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη διεξαγωγή όλης της Υπηρεσίας που αφορά την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής εκτός από αυτή που έχει ανατεθεί σ' άλλα 'Όργανα είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που ορίζονται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. Οι Ανταποκριτές ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον Κανονισμό αυτό και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Διοίκησης του ΕΛ.ΓΑ.

Άρθρο 14
Δήλωση Καλλιέργειας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΓΑ., μπορεί να επιβάλλεται στους ασφαλισμένους υποχρέωση υποβολής στον ΕΛ.ΓΑ. "δήλωση καλλιέργειας", σε χρόνο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση για όλα ή για ορισμένα είδη καλλιεργειών. Η δήλωση καλλιέργειας συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος και οι ενδείξεις του οποίου εγκρίνονται από τον Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ. Για επίσπορες ή όψιμες καλλιέργειες μπορεί να προβλέπεται η υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης καλλιέργειας. Η δήλωση καλλιέργειας υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ. του Δήμου ή της Κοινότητας στην αγροτική περιοχή της οποίας βρίσκονται οι καλλιέργειες . Οι Ανταποκριτές, αφού παραλάβουν τη δήλωση καλλιέργειας, την καταχωρίζουν την ίδια ημέρα σε ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛΓΑ και δίνουν στον ασφαλισμένο απόδειξη, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης . Οι δηλώσεις καλλιέργειας μετά τη συγκέντρωσή τους ή υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. (Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία) ή φυλάσσονται από τους Ανταποκριτές σε χωριστό φάκελο, ανάλογα με τις διαταγές που εκδίδονται από τον ΕΛΓΑ και είναι στην διάθεση των αρμοδίων Περιφερειακών και Κεντρικών Οργάνων . Η μη υποβολή δήλωσης καλλιέργειας ή υποβολή δήλωσης με ανακρίβειες εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, μπορεί να έχει και τις παρακάτω συνέπειες: 
1. Τη στέρηση του δικαιώματος αποζημίωσης ή τη μείωση του ποσού της αποζημίωσης εάν δεν υποβληθεί δήλωση καλλιέργειας ή υποβληθεί με ανακρίβειες σχετικά με το χρόνο σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης.

2. Τη μείωση μέχρι 50% της αποζημίωσης που δικαιούται ο ασφαλισμένος αν η έκταση του καλλιεργούμενου αγροτεμαχίου ή ο αριθμός των καρποφόρων δέντρων ή ο αριθμός των καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών είναι κατά τη δήλωση μεγαλύτερος του πραγματικού. Η σύμφωνα με τα παραπάνω στέρηση ή μείωση του ποσού της αποζημίωσης αποφασίζονται από το Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ. ή από άλλο Όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν, κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση του.

Άρθρο 15
Αναγγελία ζημιάς

1. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, είναι υποχρεωμένος ν΄ αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΑ που έχει ορισθεί, τη χρονολογία, την ώρα, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν κατά τοποθεσίες και καλλιέργειες.

2. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., για να υποβάλλει σύμφωνα με τα παραπάνω την αναγγελία, συγκεντρώνει πληροφορίες από αρμόδιες Υπηρεσίες ή αρμόδια γι' αυτό πρόσωπα, όπως π.χ. μετεωρολογικούς σταθμούς, γεωπονικές υπηρεσίες, Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, αγροτικούς συλλόγους, όργανα αγροφυλακής κ.λ.π .

Άρθρο 16
Δήλωση ζημιάς

1. Ο ασφαλισμένος που οι καλλιέργειες του ζημιώθηκαν από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας και ποικιλία που ζημιώθηκε, έχει υποχρέωση μέσα σε 12 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο δήλωση της ζημιάς που προξενήθηκε στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια που έπαθαν τη ζημιά από το καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο . Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των 12 ημερών είναι Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμη ημέρα, τότε η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών, δε λαμβάνεται υπόψη. Μετά από κάθε καινούργια ζημιά που γίνεται από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να υποβάλει νέα δήλωση ανεξάρτητα από το ύψος της νέας ζημιάς, εφόσον πριν από το νέο ζημιογόνο γεγονός είχε γίνει η εκτίμηση της προηγούμενης ζημιάς . Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκτίμηση της προηγούμενης ζημιάς, ο ασφαλισμένος δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει νέα δήλωση, αλλά οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. προκειμένου να γίνει αναγγελία της ζημιάς για το νέο ζημιογόνο αίτιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 . Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ζημιάς μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών και η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ζημιάς, μπορεί να γίνει δεκτή, μόνο εφόσον για την καθυστέρηση υποβολής της συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια και δεν έγιναν αντικειμενικά έγκαιρα αντιληπτές, είναι δυνατό να υποβληθούν δηλώσεις ζημιάς και μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, το οποίο καθορίζει και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την υποβολή των δηλώσεων αυτών. Δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ. Δήμου ή Κοινότητας για αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή άλλου Δήμου ή Κοινότητας δε δημιουργεί υποχρέωση στον Οργανισμό για διενέργεια εκτίμησης της ζημιάς, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο που το δήλωσε . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στα όρια της αγροτικής περιοχής όμορου Δήμου ή Κοινότητας, μπορεί να γίνεται παραδεκτή και να ερευνάται στην ουσία δήλωση ζημιάς εφόσον αντικειμενικά κρίνεται ότι υπάρχει για την περιοχή αυτή αμφισβήτηση ή άγνοια στα όρια των όμορων Δήμων ή Κοινοτήτων . Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος καλείται από τον εκτιμητή με ανακοίνωση, να υποβάλει στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ το αργότερο εντός δύο ( 2 ) ημερών, υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση ζημιάς από τον ίδιο ή τρίτο πρόσωπο για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο σε άλλο όμορο Δήμο ή Κοινότητα και ότι από την επόμενη καλλιεργητική περίοδο θα υποβάλει δήλωση ζημιάς στο Δήμο ή Κοινότητα που ανήκει το αγροτεμάχιο . Εφόσον ο ασφαλισμένος , αν και έχει κληθεί δεν προσήλθε να υποβάλει την υπεύθυνο δήλωση που αναφέρεται παραπάνω, συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον εκτιμητή και τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ και ο ασφαλισμένος αποκλείεται από το δικαίωμα αποζημίωσης για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο .

2. Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος και οι ενδείξεις του οποίου εγκρίνονται από τον Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ. και στην οποία οπωσδήποτε πρέπει ν' αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας, του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αγροτών, η διεύθυνση κατοικίας, η τοποθεσία του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, το είδος και η ποικιλία της καλλιέργειας, ο αριθμός των στρεμμάτων ή ο αριθμός των δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών, η παραγωγή που αναμενόταν κατά στρέμμα ή δένδρο κλπ, η παραγωγή που είχε συγκομισθεί πριν από τη ζημιά και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.

3. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρίζει στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛΓΑ και παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης .

4. Ο Ανταποκριτής συσχετίζει τις δηλώσεις ζημιάς με τη δήλωση καλλιέργειας του άρθρου 14, εφόσον προβλέπεται η υποβολή τέτοιας δήλωσης και συντάσσει και υποβάλλει στον ΕΛ.ΓΑ. συνοπτικό σημείωμα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί σε ειδικό έντυπο, του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από το Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ., μαζί με το αποδεικτικό αποστολής των τελών που εισπράχθηκαν, για λογαριασμό του ΕΛ.ΓΑ. Τα πρωτότυπα των δηλώσεων ζημιάς που υποβλήθηκαν μαζί με τα απαραίτητα αντίγραφά τους ο Ανταποκριτής θέτει στη διάθεση του οργάνου που έχει οριστεί από τον ΕΛ.ΓΑ. για τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

5. Η δήλωση ζημιάς δεν υποχρεώνει τον Οργανισμό στη διενέργεια εκτίμησης αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει και εμπρόθεσμα μέσα σε 12 ημέρες, όπως αναφέρεται παραπάνω, στον Ανταποκριτή το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης . Με απόφαση του Δ.Σ . του ΕΛ.Γ.Α., που εκδίδεται μέχρι το μήνα Οκτώβριο, καθορίζεται το ύψος των τελών εκτίμησης που θα ισχύουν για το επόμενο ή τα επόμενα χρόνια. Στην περίπτωση που προξενηθεί νέα ζημιά από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στην ίδια καλλιέργεια κατά τη διάρκεια της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου, δεν καταβάλλεται νέο τέλος εκτίμησης αν μέχρι τη νέα ζημιά δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς, ενώ αντίθετα καταβάλλεται νέο τέλος αν έχει διενεργηθεί η εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς. Τα τέλη εκτίμησης, όπως και τα συναφή τέλη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Κανονισμού αυτού εισάγονται στον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α σε ειδικό κεφάλαιο και άρθρο και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών πραγματογνωμοσύνης των ζημιών. Τα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, μετά από αίτησή τους, στις εξής περιπτώσεις : 
α.. εκπρόθεσμης δήλωσης ζημιάς ή αίτησης επανεκτίμησης 
β. ανάκλησης δήλωσης ζημιάς ή αίτησης επανεκτίμησης και γ. στην περίπτωση που δε διενεργήθηκε εκτίμηση επειδή η ζημιά δεν καλύπτεται ή εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

6. Αν κατά την εκτίμηση διαπιστωθεί ότι η έκταση του αγροτεμαχίου ή ο αριθμός των καρποφόρων δένδρων ή ο αριθμός των καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών του αγροτεμαχίου που δηλώθηκε, για τα οποία έχουν καταβληθεί τέλη εκτίμησης, είναι τουλάχιστον ίσος με τα 2/3 του συνολικού αριθμού των στρεμμάτων ή καρποφόρων δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών, του αγροτεμαχίου που δηλώθηκε, διαφορά τελών οφείλεται εφόσον καταβληθεί από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση για το αγροτεμάχιο που δηλώθηκε και παρακρατείται αυτή από την αποζημίωση που θα καταβληθεί . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των στρεμμάτων ή καρποφόρων δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών, για τα οποία έχουν καταβληθεί τέλη, είναι μικρότερος των 2/3 του συνολικού αριθμού των στρεμμάτων ή καρποφόρων δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών του αγροτεμαχίου που δηλώθηκε, μπορεί ο ΕΛ.Γ.Α., κατά την απόλυτη κρίση του ή να καταβάλλει αποζημίωση για ολόκληρη την έκταση ή τον αριθμό των δένδρων ή φυτών, σύμφωνα με τ' ανωτέρω, ή να αποζημιώσει με βάση τον αριθμό των στρεμμάτων ή καρποφόρων δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών που δηλώθηκαν από τον ασφαλισμένο. Αν η έκταση σε στρέμματα του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε ή ο αριθμός των καρποφόρων δένδρων ή ο αριθμός των καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών είναι κατά τη δήλωση μεγαλύτερος του πραγματικού και η ανακρίβεια υπερβαίνει τα 20%, μπορεί, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό το σκοπό, να μειωθεί η αποζημίωση που δικαιούται ο ασφαλισμένος για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο μέχρι ποσοστού 50%. Οι ίδιες συνέπειες μπορεί να υπάρξουν στην περίπτωση που δε δηλώθηκε η συλλεγείσα πριν τη ζημιά παραγωγή, ή αυτή που δηλώθηκε είναι μικρότερη της πραγματικής σε ποσοστό πάνω από 20%. Αν κατά την εκτίμηση διαπιστωθεί και στη συνέχεια βεβαιωθεί και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Υποκαταστήματος ότι το ίδιο ή τα ίδια αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί για την ίδια ημερομηνία ζημιάς περισσότερο από μια φορά στον ίδιο ή άλλο Δήμο ή Κοινότητα, ο ασφαλισμένος που έκανε την παραπάνω δήλωση στερείται την αντίστοιχη για τ' αγροτεμάχια αυτά αποζημίωση. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι επίσης δυνατόν, ανάλογα με το μέγεθος της ανακρίβειας και μετά από απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ. ή του Οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, η στέρηση της αποζημίωσης που δικαιούται ο ασφαλισμένος μέχρι ποσοστού 50% και για τα υπόλοιπα αγροτεμάχια που δήλωσε για την ίδια ημερομηνία ζημιάς.

KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Εκτιμητές - Εκτίμηση - Επανεκτίμηση - Πραγματογνωμοσύνη αλλεπάλληλων ζημιών. Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης - Συνεκτίμηση.

Άρθρο 17
Εκτιμητές

1. Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται από γεωπόνους του ΕΛ.Γ.Α, γεωπόνους δημόσιους υπάλληλους, κατά προτίμηση του Υπουργείου Γεωργίας, γεωπόνους ΑΤΕ, γεωπόνους Δημοσίων Οργανισμών ή γεωπόνους ιδιώτες, οι οποίοι ορίζονται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. ή από Όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

2. Η ανάθεση καθηκόντων εκτιμητή σε γεωπόνους δημοσίους υπάλληλους ή υπαλλήλους Δημοσίων Οργανισμών ή της ΑΤΕ, γίνεται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο γεωπόνος.

3. Η άσκηση των καθηκόντων εκτιμητή αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για το γεωπόνο, στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση αυτών.

'Αρθρο 18
Εκτίμηση

1. Ο ΕΛ.ΓΑ. ανάλογα με την εποχή που συνέβηκε η ζημιά και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας που πλήγηκε, καθορίζει το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς. Αν η εκτίμηση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο που συνήθως συγκομίζεται η παραγωγή ή κρίνεται αναγκαία η επανασπορά ή η επαναφύτευση ή η εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων, οι οποίες δυνατόν να αλλοιώσουν τη μορφή της ζημιάς, ο ασφαλισμένος οφείλει να συγκομίσει το προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να προβεί στην επανασπορά, επαναφύτευση ή στις αναγκαίες καλλιεργητικές φροντίδες, είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει "μάρτυρες", δηλαδή άθικτα (ακαλλιέργητα ή ασυγκόμιστα) τμήματα της καλλιέργειας του και συγκεκριμένα: 
α. Για αροτραίες καλλιέργειες, από ένα τμήμα (λωρίδα) που να έχει πλάτος ένα (1) μέτρο και το μήκος μιας διάστασης του αγροτεμαχίου στο κέντρο και στα δύο άκρα του αγροτεμαχίου. 
β. Για πρεμνοειδείς καλλιέργειες, διάσπαρτα, σ' όλη την έκταση του αγροτεμαχίου, τόσα περίπου ασυγκόμιστα πρέμνα όση και η αναλογία ένα (1) πρέμνο στα τριάντα ( 30 ) του συνολικού αριθμού των πρεμνών κάθε αγροτεμαχίου .
γ. Για δενδρώδεις καλλιέργειες, διάσπαρτα, σ' όλη την έκταση του αγροτεμαχίου, τόσα περίπου ασυγκόμιστα δένδρα όση είναι η αναλογία ένα (1) δένδρο για κάθε είκοσι ( 20 ) δένδρα. Σε περιπτώσεις ζημιών σε ανθοκομικές καλλιέργειες και φυτώρια, ο ΕΛΓΑ δεσμεύεται να προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς μέσα σε 20 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα εκτίμησης από μάρτυρες.

2. Ο ΕΛ.ΓΑ. όσες φορές το κρίνει σκόπιμο, πριν από την οριστική εκτίμηση μπορεί να προβαίνει σε προεκτίμηση της ζημιάς και σε παρακολούθηση της καλλιέργειας που ζημιώθηκε.

3. Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από ένα και μόνο γεωπόνο - εκτιμητή . Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ μπορεί να συντάσσουν οδηγίες και κανόνες εκτίμησης των ζημιών, οι οποίες, αφού εγκριθούν από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους εκτιμητές κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

4. Ο εκτιμητής οφείλει να κάνει την εκτίμηση αμέσως μόλις λάβει τη σχετική εντολή από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ ή από άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό το σκοπό.

5. Ο εκτιμητής μπορεί να χρησιμοποιεί ως οδηγό του, για την υπόδειξη των αγροτεμαχίων που ζημιώθηκαν, τον αγροφύλακα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ή κωλύεται ή απουσιάζει, τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ή κατά την κρίση του άλλο όργανο που να γνωρίζει τα αγροτεμάχια και τους εκμεταλλευτές τους .

6. Η ημερομηνία που θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις στην περιοχή κάθε Δήμου ή Κοινότητας γίνεται γνωστή στους ενδιαφερομένους ασφαλισμένους με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται από τον Ανταποκριτή στα Γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητας. Κατά την εκτίμηση μπορεί, εφόσον το θέλουν να είναι παρόντες ο ασφαλισμένος ή αντιπρόσωπός του, καθώς επίσης και εκπρόσωπος των Οργανώσεων των παραγωγών και να εκθέτουν τις απόψεις τους ή να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχεία για τη ζημιά. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το αγροτεμάχιο που έπαθε ζημιά ή να παρευρίσκεται κατά την εκτίμηση, εφόσον του ζητηθεί αυτό από τον εκτιμητή. Οφείλει να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία και αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί, σχετικά με την νομιμότητα , κυριότητα ή εκμετάλλευση της καλλιέργειας που δήλωσε. Επίσης ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί από τον εκτιμητή, να προσκομίσει έγγραφα στοιχεία για την παραγωγή που συγκόμισε πριν από την ζημιά ή τα προηγούμενα τέσσερα (4) χρόνια. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά που τηρούνται από το Δήμο ή την Κοινότητα, τις Συνεταιριστικές ή άλλες Οργανώσεις, τα αντίγραφα τιμολογίων πώλησης, οι τυχόν εκκαθαρίσεις λαχαναγορών κλπ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αρνηθεί ή να υποδείξει το αγροτεμάχιο που δήλωσε για να γίνει η εκτίμηση ή να επιτρέψει στον εκτιμητή την είσοδο σ' αυτό ή να προσκομίσει στοιχεία που ν' αποδεικνύουν ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε ή δεν παρευρίσκεται στην εκτίμηση αν και έχει κληθεί να είναι παρών αυτός ή αντιπρόσωπός του, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας ή δε δίνει στοιχεία και πληροφορίες με τα οποία αποδεικνύεται η νομιμότητα της καλλιέργειας και η παραγωγή που πιθανό να έχει συγκομιστεί μέχρι την ημέρα της ζημιάς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τη δήλωση που υπέβαλε. Στις περιπτώσεις αυτές, συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον εκτιμητή και τον οδηγό του ή δύο μάρτυρες όταν δεν υπάρχει οδηγός ή τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται μαζί με τον πίνακα ζημιών και με τη φροντίδα του Ανταποκριτή τοιχοκολλάται στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα.

7. Οι Δήμαρχοι ή οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, οι Πρόεδροι Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι Αγροτικών Συλλόγων, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και τα όργανα Αστυνομίας και Αγροφυλακής είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε πληροφορία ή βοήθεια που πιθανόν να ζητηθεί από τους εκτιμητές ή τα όργανα του ΕΛΓΑ.

8. Ο εκτιμητής καταχωρίζει το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε, κατά είδος και ποικιλία καλλιέργειας, και για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά σε ειδικό έντυπο του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ και το υποβάλλει στον ΕΛΓΑ. Αντίγραφο του εντύπου αυτού κοινοποιείται από τον ΕΛΓΑ με απόδειξη, στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του σχετικού Δήμου ή της Κοινότητας. Ο Ανταποκριτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής να καλέσει με σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητας, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης. Για την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης ο Ανταποκριτής συντάσσει πράξη η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και δύο μάρτυρες.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία, από την προεκτίμηση που διενεργήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, στις ζημιές που δηλώθηκαν σε ορισμένες τοπικές περιοχές πιθανολογείται ότι η ζημιά που δηλώθηκε δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Κανονισμού, μπορεί για τον προσδιορισμό είτε του είδους του ζημιογόνου αιτίου, είτε του ποσοστού ζημιάς να διενεργούνται δειγματοληπτικές εκτιμήσεις αντί των εξατομικευμένων εκτιμήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις δειγματοληπτικές εκτιμήσεις ότι η πιθανή ζημιά δεν καλύπτεται ασφαλιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6, το αποτέλεσμα αυτών των δειγματοληπτικών εκτιμήσεων θεωρείται σαν πόρισμα εκτίμησης των ζημιών όλων των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην τοπική περιοχή . Το πόρισμα αυτό γίνεται γνωστό με έγγραφο στον Ανταποκριτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι. Κατά του πορίσματος αυτού των δειγματοληπτικών εκτιμήσεων, είναι δυνατή η άσκηση του ένδικου μέσου που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Κανονισμού. Αν από τις δειγματοληπτικές εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν διαπιστωθεί, ότι συντρέχει περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών από τον ΕΛΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ακολουθεί η διενέργεια ατομικών εκτιμήσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους των άρθρων 1 έως 6 του Κανονισμού.

΄Αρθρο 19
Επανεκτίμηση


1. Το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε, γίνεται οριστικό μετά την πάροδο δέκα ημερών από της επομένης ημέρας τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του προηγούμενου άρθρου.

2. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερών, ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης, με αίτηση που πρέπει να καταθέσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αγροτεμαχίου, για το οποίο ζητείται η επανεκτίμηση, όπως έχουν καθοριστεί στο φύλλο της εκτίμησης, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση. Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίμησης. Στην περίπτωση που εκκρεμεί διενέργεια, επανεκτίμησης άλλης ζημιάς για την ίδια καλλιέργεια, για την οποία έχουν ήδη καταβληθεί τέλη επανεκτίμησης, δεν καταβάλλονται νέα τέλη επανεκτίμησης. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης επανεκτίμησης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν και για την αποδοχή εκπρόθεσμης δήλωσης ζημιάς . Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη και ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτή, αν προσκληθεί από τους επανεκτιμητές και δεν προσκομίσει μέσα σε τακτή προθεσμία έγγραφα στοιχεία, πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διενέργεια της εκτίμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 .

3. Επανεκτίμηση έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο ΕΛΓΑ μέχρι να οριστικοποιηθούν τα πορίσματα εκτίμησης . Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αρνηθεί ή να υποδείξει το αγροτεμάχιο για το οποίο υπέβαλε ένσταση ο ΕΛΓΑ ή να επιτρέψει στους Γεωπόνους - επανεκτιμητές την είσοδο σ' αυτό ή να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από την αποζημίωση που δικαιούται βάσει του πορίσματος εκτίμησης.

4. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους, που ορίζονται από τον ΕΛΓΑ.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών, ορίζεται απ' αυτούς άλλος γεωπόνος, ως διαιτητής, από πίνακα που περιλαμβάνει 10 τουλάχιστον γεωπόνους. Οι πίνακες διαιτητών καταρτίζονται χωριστά κατά Περιφερειακό Υποκατάστημα το Σεπτέμβριο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους και αφού εγκριθούν από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ ισχύουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος . Σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών ως προς το πρόσωπο του διαιτητή, την επανεκτίμηση διενεργεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Υποκαταστήματος και σε περίπτωση που υπάρχει και γι' αυτόν κώλυμα, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα..

6. Για τη διενέργεια των επανεκτιμήσεων εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν τις εκτιμήσεις.

7. Οι επανεκτιμητές ή ο διαιτητής ή ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα καταχωρίζουν το πόρισμα της επανεκτίμησης που διενεργήθηκε κατ΄ είδος και ποικιλία καλλιέργειας και για κάθε αγροτεμάχιο που ζητήθηκε επανεκτίμηση χωριστά, σε ειδικό έντυπο πίνακα του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από το Διοικητή του ΕΛΓΑ και το υποβάλλουν στον ΕΛΓΑ . Αντίγραφο του πίνακα κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α με απόδειξη, στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α του Δήμου ή της Κοινότητας.Ο Ανταποκριτής έχει υποχρέωση χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής, να καλέσει, με σχετική πρόσκληση που τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητας, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους να λάβουν γνώση των πορισμάτων της επανεκτίμησης. Για την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης ο Ανταποκριτής συντάσσει πράξη η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και δύο μάρτυρες.

8. Οι επανεκτιμητές, ο διαιτητής ή ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα δεν δεσμεύονται από τα πορίσματα της εκτίμησης, εκτιμώντας από την αρχή την ζημιά .

9. Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21, το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ' αυτού άλλο ένδικο μέσο.

Άρθρο 20
Πραγματογνωμοσύνη αλλεπάλληλων ζημιών

Σε περίπτωση νέας ζημιάς στην ίδια καλλιέργεια του ίδιου αγροτεμαχίου και την ίδια καλλιεργητική περίοδο, η πραγματογνωμοσύνη της ζημιάς (εκτίμηση, επανεκτίμηση) διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 18 και 19 με τις παρακάτω παρεκκλίσεις :
1. Αν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης της προηγούμενης ή των προηγούμενων ζημιών έχει γίνει οριστικό 
α. σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό της ζημιάς στη συνολική παραγωγή από την προηγούμενη ή από όλες τις προηγούμενες ζημιές αθροιστικά είναι μέχρι και 20%, η πραγματογνωμοσύνη της νέας ζημιάς θα αναφέρεται και σε όλες τις προηγούμενες ζημιές ώστε το πόρισμα που τελικά διαμορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά (πόρισμα ενιαίο αθροιστικό). 
β. σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή από προηγούμενη ή από όλες τις προηγούμενες ζημιές αθροιστικά είναι μεγαλύτερο του 20%, η πραγματογνωμοσύνη της ζημιάς που γίνεται μετά το νέο ζημιογόνο αίτιο, αναφέρεται στην πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στην καλλιέργεια μετά την προηγούμενη ζημιά (ηρτημένη αζημίωτη παραγωγή που υπάρχει στην καλλιέργεια κατά το χρόνο που έγινε η νέα ζημιά) . Στην περίπτωση αυτή το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης χαρακτηρίζεται σαν πόρισμα "νεότερης ζημιάς" .

2. Αν μέχρι το χρόνο του νέου ζημιογόνου αιτίου, δεν έχει διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη της προηγούμενης ή των προηγούμενων ζημιών ή έχει διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη αλλά το πόρισμα δεν είναι ακόμη οριστικό, η πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται και συμπεριλαμβάνει όλες τις προηγούμενες ζημιές, ώστε το πόρισμα που διαμορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά (πόρισμα ενιαίο αθροιστικό) . Στη διαμόρφωση του ενιαίου αυτού αθροιστικού πορίσματος λαμβάνεται επίσης υπόψη και η προηγούμενη ή οι προηγούμενες ζημιές για τις οποίες δεν υπήρχε η υποχρέωση να υποβληθεί δήλωση ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, μέχρι το ύψος του μη αποζημιώσιμου ποσοστού .

3. Οι ζημιές από παγετό στα καρποφόρα δένδρα οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Γ του άρθρου 5, ενώ συσχετίζονται μεταξύ τους δεν συσχετίζονται με οποιαδήποτε άλλη ζημιά και τα πορίσματα πραγματογνωμοσύνης διατυπώνονται ξεχωριστά, εφόσον βέβαια υποβλήθηκε η σχετική δήλωση ζημιάς. Κατά του πορίσματος της πραγματογνωμοσύνης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι δυνατή η υποβολή αίτησης επανεκτίμησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 21
Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης

1. Ο Διοικητής του ΕΛ.ΓΑ. μπορεί σε κάθε βαθμό της διαδικασίας αναγνώρισης ή εκκαθάρισης της ζημιάς και μετά ακόμη από την καταβολή της αποζημίωσης ν' ασκήσει κατά την κρίση του προσφυγή για αναθεώρηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης, εφόσον περιέλθουν σε γνώση του στοιχεία επί των οποίων μπορεί να θεμελιωθεί ότι υπάρχει πλάνη ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.

2. Η προσφυγή για την αναθεώρηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης κατατίθεται στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.ΓΑ. μέσα σε εύλογο χρόνο από τότε που έγιναν γνωστά τα στοιχεία που τη θεμελιώνουν.

3. Επί της προσφυγής αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Νομάρχη και αποτελείται από δύο γεωπόνους υπαλλήλους Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και από ένα γεωπόνο του ΕΛ.ΓΑ. που εκλέγεται επίσης από το Νομάρχη, από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον γεωπόνους υπαλλήλους του. Η επιτροπή δεν δεσμεύεται από το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης (εκτίμηση, επανεκτίμηση, διαιτησία) και μπορεί να αναθεωρήσει οποιοδήποτε στοιχείο του πορίσματος. Για την διενέργεια της αναθεώρησης εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν τις επανεκτιμήσεις.

4. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Αναθεωρήσεως διενεργείται νέα εκκαθάριση της ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, του Κανονισμού και ή ζητείται από τον ασφαλισμένο η επιστροφή της διαφοράς, σε περίπτωση που έλαβε μεγαλύτερη αποζημίωση χωρίς να τη δικαιούται ( αχρεωστήτως ) ή καταβάλλεται σ΄ αυτόν τυχόν πρόσθετη αποζημίωση .

'Αρθρο 22 
Συνεκτίμηση

Σε περίπτωση συμπληρωματικής ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής για τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, μπορεί μετά από συμφωνία μεταξύ του ΕΛΓΑ και συνασφαλιστή, να διενεργείται από κοινού εκτίμηση της ζημίας . Οι όροι της συμφωνίας αυτής, δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εκκαθάριση της ζημιάς - Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης


'Αρθρο 23
Εκκαθάριση της ζημιάς και υπολογισμός
της ασφαλιστικής αποζημίωσης.


1. Η εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού αυτού, χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερο του 20%. Σε περίπτωση εκκαθάρισης αλλεπάλληλων ζημιών, κάθε οριστική πραγματογνωμοσύνη, της οποίας το πόρισμα χαρακτηρίζεται σαν πόρισμα "νεότερης ζημιάς", εκκαθαρίζεται σε συνάρτηση με τα ποσοστά κάλυψης που αναφέρονται στην παρ. β του άρθρου 10 του Κανονισμού αυτού και τα οποία υπολογίζονται σε ολόκληρη τη νέα αυτή ζημιά, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτής είναι μεγαλύτερο ή όχι του 20 % .

2. Ειδικότερα, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με :
α. Την κατά στρέμμα ή δένδρο παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων ή δένδρων, τα οποία προσδιορίστηκαν με το οριστικό πόρισμα πραγματογνωμοσύνης, με βάση τα οποία υπολογίζεται η συνολική παραγωγή. Στη συνολική αυτή παραγωγή περιλαμβάνεται εκτός από την "ηρτημένη" παραγωγή κατά το χρόνο της ζημιάς και η παραγωγή που είχε συγκομισθεί πριν τη ζημιά . 
β. Το ποσοστό της ζημιάς, το οποίο σε περίπτωση που έχει συγκομιστεί παραγωγή πριν τη ζημιά, ανάγεται στη συνολική παραγωγή που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο . 
γ. Την τιμή αποζημίωσης κατά μονάδα προϊόντος, από την οποία αφαιρούνται, ανάλογα με το χρόνο της ζημιάς και κατ' αναλογία της ποσότητας που καταστράφηκε, οι διάφορες κρατήσεις και εισφορές, καθώς και τα καλλιεργητικά έξοδα ή τα έξοδα συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ., τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποιηθούν εξαιτίας της ζημιάς. Η τιμή αυτή αποζημίωσης των προϊόντων καθορίζεται ως εξής : Για όσα προϊόντα υπάρχει κρατική προστασία ή καλύπτονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για τη μαστίχα της Νήσου Χίου, η τιμή αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., λαμβάνοντας υπόψη, τις τιμές ασφαλείας που καθορίζονται με Κυβερνητικές αποφάσεις ή τις τιμές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή για τη μαστίχα τη μέση τιμή εκκαθάρισης που καθορίζει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, καθώς και τις τυχόν επιδοτήσεις . Για τα υπόλοιπα προϊόντα, που δεν υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία, η τιμή αποζημίωσης προκαθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., ενιαία για κάθε περιοχή, είδος, ποικιλία, κατηγορία και χρήση, με βάση την, με τις συνήθεις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, προβλεπόμενη τιμή χονδρικής πώλησης των προϊόντων στον τόπο της παραγωγής και το χρόνο της συγκομιδής τους. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται δύο φορές το χρόνο, το μήνα Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο και πάντως πριν την καλλιεργητική περίοδο ή πριν την έναρξη της περιόδου ασφαλιστικής κάλυψης. Για όσα προϊόντα, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν είναι δυνατός ο προκαθορισμός της τιμής αποζημίωσης, η τιμή καθορίζεται κατά την παραπάνω έννοια, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. Οι διάφορες κρατήσεις και εισφορές που αφαιρούνται από την τιμή μονάδας του προϊόντος, καθώς και τα καλλιεργητικά έξοδα ή έξοδα συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ., που δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποιηθούν σε αναλογία της ποσότητας που καταστράφηκε, ορίζονται ανάλογα με το χρόνο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. 
δ. Τα ποσοστά κάλυψης των ζημιών που ορίζονται στα άρθρα 6, 7, 9 και 10 του Κανονισμού αυτού.

3. Εάν η ζημιά γίνει στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και οι συνθήκες ( εποχή, κατάσταση αγρού κλπ ) αλλά και το είδος της καλλιέργειας επιτρέπουν νέα σπορά ή φύτευση, με το ίδιο ή άλλο είδος φυτού, τόσο στο σύνολο όσο και σε μέρος της καλλιέργειας που ζημιώθηκε: 
α. Καταβάλλεται αποζημίωση που αντιπροσωπεύει τα έξοδα επανασποράς ή επαναφύτευσης, ανεξάρτητα αν ο ασφαλισμένος πραγματοποιήσει ή όχι την επανασπορά ή επαναφύτευση, εφόσον το ποσοστό επανασποράς ή επαναφύτευσης είναι μεγαλύτερο του 20 %. Στην περίπτωση αυτή η καταβαλλόμενη αποζημίωση είναι ίση προς το ποσοστό 100% του ποσοστού επανασποράς ή επαναφύτευσης . Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 10 του Κανονισμού αυτού. 
β. Αν ο ασφαλισμένος πραγματοποιήσει την επανασπορά ή επαναφύτευση, καταβάλλεται εκτός από τα έξοδα επανασποράς ή επαναφύτευσης και η αποζημίωση που αναλογεί σε τυχόν μείωση του εισοδήματος που αναμένεται από την επανασπορά ή επαναφύτευση σε σχέση με το αρχικό εισόδημα που αναμενόταν από την καλλιέργεια που ζημιώθηκε, εφόσον η μείωση αυτή, αφού αναχθεί σε ποσοστό επί %, υπερβαίνει το 20 % . Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 10 του Κανονισμού.

4. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσδιοριστούν οι τιμές, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορεί μέσα σ' ένα εξάμηνο από το χρόνο που συνέβηκε η ζημιά, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. να χορηγηθεί σ' όσους ζημιώθηκαν προκαταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης που δικαιούνται και η τιμή της μονάδας του προϊόντος να υπολογιστεί σε ποσοστό της τιμής που είχε καθοριστεί το προηγούμενο έτος για το ίδιο είδος, ποικιλία, χρήση και την ίδια περιοχή.

5. Σε περιπτώσεις ανθοκαλλιεργειών ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να περιορίζει την αποζημίωση μέχρι το ύψος του μέσου εισοδήματος που έχει επιτευχθεί την τελευταία 4ετία από ομοειδείς καλλιέργειες, όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά τιμολόγια διάθεσης του προϊόντος .

'Αρθρο 24
Καταβολή της αποζημίωσης

1. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, καταβάλλονται στους δικαιούχους εκτός από ειδικές δικαιολογημένες εξαιρέσεις, μετά την έναρξη της συγκομιδής του προϊόντος, κατά προτίμηση με ταχυδρομικές επιταγές σε μετρητά .

2. Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου που ασκεί τη γεωργική εκμετάλλευση, δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης είναι εκείνος που ήταν εκμεταλλευτής την ημέρα που συνέβηκε η ζημιά .

3. Σε περιπτώσεις ζημιών, για την κάλυψη των οποίων προβλέπεται ότι θ' απαιτηθούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί ετησίως για τη Διεύθυνση Ασφάλισης Φυτικού Τομέα και εφόσον δεν προβλέπεται η κάλυψη από αντασφαλιστική σύμβαση επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΛΓΑ, να καθοριστεί η χορήγηση στους δικαιούχους προκαταβολής από την αποζημίωση που δικαιούνται. Επιτρέπεται επίσης να καθοριστεί, διαφορετικό κατά ζημιογόνο αίτιο, ποσοστό προκαταβολής.

4. Εάν στο τέλος της ετήσιας χρήσης, οι αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί είναι μικρότερες του ποσού που έχει προϋπολογιστεί για τη Διεύθυνση Ασφάλισης Φυτικού Τομέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καταβάλλεται στους δικαιούχους στους οποίους χορηγήθηκε προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, το υπόλοιπο της αποζημίωσης που δικαιούνται. Σε περίπτωση που το ποσό που υπολείπεται δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων των δικαιούχων εφαρμόζεται η διαδικασία της σύμμετρης περικοπής που προβλέπεται από το Νόμο 1790/ 88 .

5. Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, για ζημιές της φυτικής παραγωγής από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφονται μετά διετία από την έκδοση της εντολής αυτής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - αίτησης επανεκτίμησης.
Ατέλειες - Αποζημίωση Οργάνων Ασφάλισης

'Αρθρο 25
Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - αίτησης επανεκτίμησης

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση της ζημιάς που υπέβαλε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, με αίτησή του, την οποία πρέπει ή να την υποβάλει στον Ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ. μέχρι την προηγούμενη μέρα της εκτίμησης ή να τη δώσει στον εκτιμητή, πριν όμως διενεργηθεί η εκτίμηση. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης ζημιάς, ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα για αποζημίωση της τυχόν ζημιάς που προξενήθηκε στην καλλιέργειά του . Επίσης ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μη διενεργηθεί η επανεκτίμηση που ζήτησε, υποβάλλοντας σχετική αίτηση όπως παραπάνω, για την αποδοχή της οποίας αποφασίζουν μόνο οι επανεκτιμητές κατά την κρίση τους.

Άρθρο 26
Ατέλειες

1.Με τη διαφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού που αναφέρονται στα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης (άρθρο 16 παρ. 5, άρθρο 19 Παρ. 2), όλη η διαδικασία που αναφέρεται στον Κανονισμό διεξάγεται ατελώς.

2. Οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλλουν καμιά αμοιβή ή αποζημίωση σε οποιονδήποτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από τη σύνταξη της δήλωσης ζημιάς μέχρι και την είσπραξη της ασφαλιστικής αποζημίωσης .

Άρθρο 27
Έξοδα κίνησης και αποζημίωσης των οργάνων ασφάλισης

1. Όσοι απασχολούνται με εντολή του ΕΛ.ΓΑ. στην ασφάλιση και πρόληψη των ζημιών της παραγωγής, για την επισήμανση των ζημιών, τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, την άσκηση εποπτείας, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των καλλιεργειών κλπ, δικαιούνται έξοδα κίνησης και αποζημίωσης, όπως καθορίζονται παρακάτω:

2. Σαν έξοδα κίνησης αποδίδονται: 
α.Το αντίτιμο εισιτηρίου κοινόχρηστου μέσου συγκοινωνίας ή κόμιστρου που καταβλήθηκε για χρησιμοποίηση δημόσιας χρήσης μέσου. Τα μέσα συγκοινωνίας που χρησιμοποιούνται καθορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΓΑ. 
β. Για μετακίνηση τόσο των υπαλλήλων όσο και των μη υπαλλήλων του ΕΛ.ΓΑ. με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο κλπ) καταβάλλεται αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά χιλιόμετρο που διανύεται, σε συνάρτηση με : 
αα) την τρέχουσα κάθε φορά αξία καυσίμων και :
ββ) τις άλλες δαπάνες του μεταφορικού μέσου (λιπαντικά, δαπάνες συντήρησης, ασφάλεια, φορολογία, απόσβεση αξίας μεταφορικού μέσου κλπ), που υπολογίζονται σε αναλογία της τεκμαιρόμενης χρησιμοποίησης του μεταφορικού μέσου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας του πραγματογνώμονα. Επίσης αποδίδονται τα "διόδια" που καταβάλλονται ως και τα "κόμιστρα" μεταφοράς του ιδιόχρηστου μεταφορικού μέσου με " πορθμείο" .

3. Σαν αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης του γεωπόνου καταβάλλονται : 
α. Στους γεωπόνους που δεν είναι υπάλληλοι του ΕΛ.ΓΑ. για αντιμετώπιση των εκτάκτων δαπανών (διατροφή, διαμονή, κλπ), ημερήσια αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Στους γεωπόνους υπαλλήλους του ΕΛ.ΓΑ., η ημερήσια αποζημίωση που αναφέρεται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.ΓΑ.

4. Στους απασχολούμενους γεωπόνους στη διενέργεια των πραγματογνωμοσυνών ζημιών της φυτικής παραγωγής (εκτιμήσεις, επανεκτιμήσεις, διαιτησίες, αναθεωρήσεις), στην άσκηση Εποπτείας στις διενεργούμενες πραγματογνωμοσύνες, στην επισήμανση των ζημιών και στην παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των καλλιεργειών, καταβάλλεται αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΓΑ. ή κατά ημέρα απασχόλησης ή κατά διενεργούμενη πραγματογνωμοσύνη ή σε συνδυασμό και των δύο τρόπων μαζί .

5. Ο Διοικητής του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, ανάλογα με τους όρους διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών και γενικά της απόδοσης του πραγματογνώμονα, να μειώσει τις αποζημιώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως και 4 σε ποσοστό μέχρι 25%.

6. Στο χρησιμοποιούμενο σαν οδηγό - οριοδείκτη του πραγματογνώμονα, στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Κανονισμού, καταβάλλεται σαν ημερήσια αποζημίωση, ποσό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η εκκαθάριση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό εξόδων κίνησης και αποζημίωσης γίνεται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. ή από άλλο όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί απ' αυτόν, με απόφαση δε του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και η διαδικασία απόδοσης των σχετικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Σε περίπτωση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης μαζί με συνασφαλιστή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού, για μεν τους γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλονται σ' αυτούς τα έξοδα κίνησης και αποζημίωσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου αυτού, για δε τον πραγματογνώμονα που έχει οριστεί από κοινού, τα έξοδα και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται μετά από συμφωνία του ΕΛΓΑ και του συνασφαλιστή. Η επιβάρυνση όμως του ΕΛ.Γ.Α δεν μπορεί να είναι ανώτερη του μισού του συνόλου των σχετικών δαπανών, ούτε και να είναι ανώτερη από τα μισά που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου αυτού.

8. Στους απασχολούμενους στην ασφάλιση της φυτικής παραγωγής πραγματογνώμονες γεωπόνους μπορεί να χορηγούνται προκαταβολές για την αντιμετώπιση των εξόδων κίνησης, αποζημίωσης οδηγών - οριοδεικτών και εκτάκτων αναγκών (διαμονή, διατροφή κλπ) στην εκτός έδρας παραμονή τους. Το ύψος των προκαταβολών αυτών καθορίζεται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. ή από όργανο που έχει ορισθεί απ' αυτόν , ανάλογα του όγκου της εργασίας που έχει ανατεθεί και του χρόνου απασχόλησης που προβλέπεται κ.λπ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 των συνολικά προϋπολογιζόμενων μηνιαίων εξόδων και αμοιβών. Επίσης μπορεί στους γεωπόνους που έχουν χρησιμοποιηθεί ως πραγματογνώμονες, αφού υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οδοιπορικών εξόδων, αποζημιώσεων κ.λπ, να χορηγείται προκαταβολή έναντι των οδοιπορικών τους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι προκαταβολές αθροιστικά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τα 3/4 του συνολικού ποσού των οδοιπορικών εξόδων, αποζημιώσεων κ.λ.π.

Άρθρο 28
Ισχύς του Κανονισμού

Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1998 . Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦ/ΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής
και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


΄Αρθρο 1

1. Ενεργητική προστασία κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι η λήψη προληπτικών μέτρων, η χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων και η εφαρμογή προγραμμάτων τροποποίησης καιρού και οποιουδήποτε άλλου μέσου ή άλλης μεθόδου, που στο εξής θα αποκαλούνται μέσα ενεργητικής προστασίας, για την αποτροπή ή μείωση των ζημιών που προξενούνται στη γεωργική παραγωγή, στο φυτικό, ζωικό και έγγειο κεφάλαιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην αλιευτική παραγωγή και τις αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις από φυσικούς κινδύνους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄).

2. Η ενεργητική προστασία αποτελεί αντικείμενο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και ασκείται από αυτόν :
α) Με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή μέσων ή μεθόδων της παρ. 1 του παρόντος. 
β) Με την επιχορήγηση φορέων, δηλαδή αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, αναγνωρισμένων ενδοσυνεταιριστικών ομάδων παραγωγών, νόμιμα συγκροτημένων ομάδων παραγωγών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 1790/1988, για την προμήθεια και εγκατάσταση μέσων ενεργητικής προστασίας.

Άρθρο 2

1. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου: 
α) Να αναθέτει τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή μέσων ενεργητικής προστασίας σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες ή εταιρείες ή άλλους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται κάθε φορά οι όροι ανάθεσης του έργου. 
β) Να αναλαμβάνει παράλληλα το σχεδιασμό, οργάνωση, εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων τροποποίησης καιρού για αύξηση βροχής, αύξηση χιονιού και διάλυση ομίχλης, καθώς και τηλεπισκόπησης και αεροφωτογράφησης για λογαριασμό δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται κάθε φορά το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης του ΕΛ.Γ.Α. από τους φορείς της περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στον ΕΛ.Γ.Α. υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν ειδικές γνώσεις σε θέματα ενεργητικής προστασίας κατά την έννοια του παρόντος νόμου. Ο χρόνος απόσπασης των παραπάνω υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος και θεωρείται για όλες τις έννομες συνέπειες ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία αποσπάσθηκαν. Οι κάθε φύσης αποδοχές των υπαλλήλων αυτών καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.

Άρθρο 3

1. Το ύψος της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. στη συνολική αξία αγοράς και εγκατάστασης μέσων ενεργητικής προστασίας καθορίζεται σε ποσοστό μέχρι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για επιχορηγήσεις προς τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, τις αναγνωρισμένες ενδοσυνεταιριστικές ομάδες παραγωγών, τις νόμιμα συγκροτημένες ομάδες παραγωγών και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε ποσοστό μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) για επιχορηγήσεις προς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 1790/1988. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. καθορίζονται κάθε χρόνο τα μέσα ενεργητικής προστασίας που θα επιχορηγούνται από τον ΕΛ.Γ.Α., το συνολικό ύψος της επιχορήγησης, το ποσοστό της επιχορήγησης, το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης κατά μονάδα επιχορηγούμενου μέσου, οι περιοχές και τα αντικείμενα που θα προστατεύονται, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία. 

2. Τα ποσοστά των δαπανών που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω επιχορηγήσεις, καθώς και οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, φύλαξης και ασφάλισης των μέσων ενεργητικής προστασίας που επιχορηγούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται από τους φορείς ή τα πρόσωπα που επιχορηγούνται.

3. Οι πιο πάνω επιχορηγήσεις παρέχονται μόνο για μέσα ενεργητικής προστασίας που έχουν δοκιμαστεί από τον ΕΛ.Γ.Α. ή άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έχουν αξιολογηθεί και έχουν κριθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. αποδοτικά για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου και υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

4. Η ενεργητική προστασία κατά την έννοια του παρόντος νόμου μπορει να επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς που κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που η επιδότηση είναι μικρότερη της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α., το επιπλέον ποσό θα καταβάλλεται από τον ΕΛ.Γ.Α.

Άρθρο 4

1.Οι φορείς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιχορηγούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. για την απόκτηση μέσων ενεργητικής προστασίας προβαίνουν οι ίδιοι στην προμηθεια και εγκατάσταση των μέσων αυτών και αποκτούν την κυριότητα, νομή και κατοχή τους.

2. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να προβαίνει στην προμήθεια και εγκατάσταση μέσων ενεργητικής προστασίας για λογαριασμό των φορέων που επιχορηγεί, εφόσον οι παραπάνω φορείς έχουν προκαταβάλει στον ΕΛ.Γ.Α. το ανάλογο τίμημα για τη συμμετοχή τους. Η μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής των μέσων αυτών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., μετά την οριστική παράδοσή τους στους παραπάνω φορείς, με ιδιωτικό συμφωνητικό και απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης και από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος ή τέλη χαρτοσήμου, καθώς και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας για τον οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 1642/1986, όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να μεταβιβάζει, στους φορείς και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, μέσα ενεργητικής προστασίας που έχει στην κατοχή του με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α.. Η μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής των μέσων αυτών γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Ο ΕΛ.Γ.Α., από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να προβαίνει στη μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής των αντιπαγετικών ανεμιστήρων που εγκατέστησε μέχρι σήμερα και των οποίων έχει την κυριότητα, στους φορείς της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, στις περιοχές των οποίων είναι εγκατεστημένα τα μέσα αυτά, εφόσον με απόφαση του αρμόδιου να τις εκπροσωπεί οργάνου τους αναλάβουν τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, φύλαξης και ασφάλισής τους, καθώς και την ευθύνη να τα διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα λειτουργίας και να τα θέτουν σε λειτουργία όταν αυτό είναι αναγκαίο, στα πλαίσια του σκοπού για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η μεταβίβαση γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου χωρίς την υποχρέωση των φορέων, στις περιοχές των οποίων είναι εγκατεστημένοι ή πρόκειται να μετεγκατασταθούν οι παραπάνω ανεμιστήρες, να καταβάλουν στον ΕΛ.Γ.Α. το ποσό της συμμετοχής που αναλογεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας αγοράς και εγκατάστασης των μέσων αυτών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω φορείς δεν αποδέχονται τη μεταβίβαση των μέσων αυτών ή δεν προσέρχονται για την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να προβαίνει στη μετεγκατάστασή τους σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος, τα δε έξοδα μετεγκατάστασης βαρύνουν τους νέους φορείς. Σε περίπτωση που οι παραπάνω φορείς έχουν αποδεχθεί ή αποδεχτούν τη μεταβίβαση των μεσων αυτών και υπογράψουν με τον ΕΛ.Γ.Α. το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό αλλά δεν λειτουργούν τα μέσα για οποιονδήποτε λόγο, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να προβαίνει στη μετεγκατάστασή τους σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος, τα δε έξοδα της μετεγκατάστασης θα βαρύνουν τους νέους φορείς. Ενδεχόμενες ελλείψεις ή βλάβες θα βαρύνουν τους φορείς στην κατοχή των οποίων ήταν τα μέσα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.

Άρθρο 5

1. Όσοι αποκτούν ή έχουν αποκτήσει επιχορηγούμενα από τον ΕΛ.Γ.Α. μέσα ενεργητικής προστασίας υποχρεούνται να τα φυλάσσουν, ασφαλίζουν, συντηρούν, διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα και να τα θέτουν σε λειτουργία, όταν αυτό είναι αναγκαίο, στα πλαίσια του σκοπού για τον οποίο αποκτήθηκαν. Το χρονικό διάστημα φύλαξης, ασφάλισης, συντήρησης και διατήρησης των ανωτέρω μέσων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.

2. Εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο ΕΛ.Γ.Α. απαλλάσσεται από την ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης την περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, εφόσον αυτό εμπίπτει στις δυνατότητες προστασίας των μέσων αυτών. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς τις δυνατότητες προστασίας των μέσων αυτών, αποφαίνεται τριμελής επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. και αποτελείται από έναν υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α., έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αποζημίωση των μελών της επιτροπής.

3. Όλα τα πρόσωπα, η γεωργική εκμετάλλευση των οποίων προστατεύεται από μέσα ενεργητικής προστασίας που εγκαθίστανται από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1, υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δαπάνες για την απόκτηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλιση των μέσων αυτών. Το ύψος της συμμετοχής των προσώπων αυτών στις πιο πάνω δαπάνες, καθώς και ο τρόπος της είσπραξής τους καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του αρμόδιου να τις εκπροσωπεί οργάνου του φορέα. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, στερούνται όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ΕΛ.Γ.Α.

4. Στις περιπτώσεις που επιχορηγούμενα μέσα ενεργητικής προστασίας για λόγους ανωτέρας βίας δεν χρησιμοποιούνται πλέον για το σκοπό που αποκτήθηκαν, οι κάτοχοι μπορεί να προβαίνουν στη μεταβίβαση της κυριότητας των μέσων αυτών, μετά από σχετική έγκριση του ΕΛ.Γ.Α.

Αρθρο 6

1. Η εγκατάσταση των μέσων ενεργητικής προστασίας λογίζεται ως έργο δημόσιας ωφέλειας και επιτρέπεται για την εγκατάσταση αυτή η σύσταση δουλειών υπέρ του φορέα που την πραγματοποιεί.

2. Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι γαιών, οικοπέδων και οποιασδήποτε άλλης έκτασης υποχρεούνται να επιτρέπουν την εκτέλεση στα κτήματά τους των απαραίτητων προκαταρκτικών εργασιών και προσωρινών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση ερευνών και μελετών, καθώς και να ανέχονται, κατά την εγκατάσταση των μέσων ενεργητικής προστασίας και τη λειτουργία τους,τη διέλευση από τα κτήματά τους προσώπων και μεταφορικών μέσων, την προσωρινή εναπόθεση στα κτήματά τους υλικών και κάθε άλλη αναπόφευκτη ενόχληση.

3. Οι φορείς που εγκαθιστούν τα μέσα ενεργητικής προστασίας υποχρεούνται να καταβάλλουν, κατά περίπτωση, για κάθε ζημιά που προκαλούν στο φυτικό κεφάλαιο και στη φυτική παραγωγή των δουλευόντων κτημάτων ή τμημάτων αυτών, ανάλογη αποζημίωση που υπολογίζεται από τριμελή επιτροπή εκτιμητών του ΕΛ.Γ.Α., για δε την αξία του χώρου διέλευσης (προσπέλασης) και του χώρου που θα εγκαθίστανται τα μέσα ενεργητικής προστασίας ανάλογη αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο ειρηνοδικείου.

Άρθρο 7

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α., στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφεται κάθε έτος πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Ενεργητικής Προστασίας.

Άρθρο 8

1. Στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων δασικών υπηρεσιών που απασχολούνται με τη δασοπροστασία της χώρας παρέχεται επίδομα ειδικών συνθηκών, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών το βραδύτερο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Τα ποσά των εισπράξεων από την κράτηση έξι τοις χιλίοις (6% ) της περίπτωσης β1 της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940, που προστέθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), επί των πάσης φύσεως λογαριασμών όλων εν γένει των δασοτεχνικών έργων που εκτελούνται από το Δημόσιο, δήμους, κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη των έργων έχουν αποκλειστικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι δασολόγοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., κατατίθενται με απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία "Δικαιώματα Δασολόγων" και διατίθενται για την παροχή κινήτρων στους δασολόγους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., υπαλλήλους (μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α.

3. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την είσπραξη, διαχείριση και κατανομή των εισπραττόμενων ποσών της προβλεπόμενης στην προηγούμενη παράγραφο κρατήσεως.

4. Οι υπάλληλοι των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄), που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό κλάδο ΔΕ 19 τεχνικό πυροσβεστικών μέσων ή μονιμοποιήθηκαν στον προσωρινό κλάδο ΥΕ9 χειριστών πυροσβεστικών μέσων, εφόσον έχουν υπερδεκαπενταετή υπηρεσία, από την οποία δεκαετή τουλάχιστον στην πρόληψη και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και εκπαιδευτούν επί εξάμηνο τουλάχιστον σε θέματα δασοπυρόσβεσης, εντάσσονται στον ανωτέρω προσωρινό κλάδο ΔΕ 19 με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο τρόπος της κατά το προηγούμενο εδάφιο εκπαίδευσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 9

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 
α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παρ. 1 και 2 και 8 του ν. 1554/1985. 
β) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 1790/1988.
γ) Η Φ. 34/β/888/13.9.1985 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 530 Β΄)..

Άρθρο 10

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1995

(ΦΕΚ 223/Α΄/8.10.2001)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2945
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας
και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Γεωργίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ "ΗΣΙΟΔΟΣ"


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Προστασία της αγροτικής δραστηριότητας
Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας, με την επωνυμία "ΗΣΙΟΔΟΣ", που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού, νοούνται: 
α) "Αγροτική δραστηριότητα" : Το σύνολο των παραγωγικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αποβλέπουν στην πρωτογενή παραγωγή και στην πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
β) "Αγροτικά προϊόντα" : Τα προϊόντα του εδάφους, της υδροπονίας ή των τεχνικών υποστρωμάτων, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας, των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και εκείνα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών.
γ) "Αγροτική παραγωγή" : Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων. 
δ) "Αγροτική εκμετάλλευση" : Η οικονομική μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων αγροτικών προϊόντων. 
ε) "Παραγωγός" : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που έχει την κυριότητα και την εκμετάλλευση ή την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
στ) "Αγρότης" : Η έννοια αυτή ταυτίζεται με την αντίστοιχη έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄).
ζ) "Απαλλαγή": Το όριο της ζημιάς μέχρι το οποίο απαλλάσσεται ο ασφαλιστικός φορέας της υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης. Ζημία κατώτερη ή ίση με το όριο αυτό βαρύνει τον ασφαλισμένο.
η) "Καταστροφικοί φυσικοί κίνδυνοι" : Οι κίνδυνοι που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α).
Άρθρο 3 
Παροχή προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας

1. Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας του νόμου αυτού παρέχονται από τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα: 
α) Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
β)Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
γ) Tον Οργανισμό αντασφάλισης και συντονισμού με το διακριτικό τίτλο "ΟΑΣΙΣ"

2. Οι Υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν: 
α) Την υποχρεωτική ασφάλιση καταστροφικών φυσικών κινδύνων από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και την ενεργητική προστασία που ασκείται από τον Οργανισμό αυτόν σύμφωνα με το Ν.2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α΄) 
β) Τις γεωργικές ασφαλίσεις. Οι ασφαλίσεις αυτές είναι προαιρετικές για τους παραγωγούς, πραγματοποιούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, καλύπτουν κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από τον ΕΛ.Γ.Α. και περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.
γ) Την αντασφάλιση στον "ΟΑΣΙΣ" των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η οποία είναι προαιρετική.

3. Ο συντονισμός της λειτουργίας και της δραστηριότητας των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ασκείται από τον "ΟΑΣΙΣ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
Ν. 1790/1988

 

Άρθρο 4
Συμπλήρωση του άρθρου 2 του Ν. 1790/1988

Στους σκοπούς του ΕΛ.Γ.Α. περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, σχετικών με τους σκοπούς του. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α. το έργο της εξατομίκευσης των ζημιών που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας στη φυτική και ζωική παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.Γ.Α. καθώς και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι οικονομικοί όροι που αφορούν τη συγκεκριμένη ανάθεση του έργου στον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 5
Συμπλήρωση του Ν. 1790/1988


Στο Ν. 1790/1988 προστίθενται άρθρα 3α, 3β, 3γ, 3δ και 3ε, που έχουν ως εξής:
"Άρθρο 3α
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι

Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι καταστροφικοί φυσικοί κίνδυνοι, που μπορεί να προκαλέσουν φυσικές σε έκταση και ένταση καταστροφές :
α) Η πλημμύρα.
β) Η ανεμοθύελλα.
γ) Ο παγετός και το υπερβολικό ψύχος. 
δ) Το χιόνι. 
ε) Το χαλάζι.
στ) Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ηλιακή ακτινοβολία.
ζ) Οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις.
η) Η ξηρασία.
θ) Οι επιφυτείες και οι καταστροφικού χαρακτήρα εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές των καλλιεργειών.
ι) Οι νόσοι επιζωοτικής μορφής.
ια) Ο κεραυνός, ως αιτία πυρκαγιάς.
ιβ) Ο σεισμός.
ιγ) Οι κίνδυνοι από τη θάλασσα.

2. Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται επίσης και οι κίνδυνοι που αφορούν στους παραδοσιακούς κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας και της ελεύθερης βοσκής αγελαδοτροφίας και αναφέρονται στον κανονισμό ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. της 12ης Απριλίου 1995, που εγκρίθηκε με την 8890/12.4.1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 321 Β΄)."

"Άρθρο 3β
Ελάχιστα όρια απαλλαγών

Φυτική παραγωγή: 
α) Για τους αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) καλύπτονται άμεσες ζημίες που είναι μεγαλύτερες από το είκοσι τοις εκατό της παραγωγής. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται και για τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη των οποίων ασχολούνται αποκλειστικά και κατά κύριο επάγγελμα με την αγροτική οικονομία. Αν η κατάρτιση του Μ.Α.Α.Ε καθυστερεί, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ορίζονται με διαφορετικό τρόπο οι αγρότες και οι ενώσεις προσώπων της περίπτωσης αυτής. 
β) Για τους λοιπούς παραγωγούς καλύπτονται οι άμεσες ζημίες που είναι μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό της παραγωγής. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής του πρώτου εδαφίου να μειώνεται μέχρι το είκοσι τοις εκατό της παραγωγής, όταν πρόκειται για κινδύνους, για τους οποίους δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα ασφαλιστικά συμπληρωματικά προγράμματα από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.

2. Ζωικό κεφάλαιο και λοιπά ασφαλιστικά αντικείμενα: 
α) Οι ελάχιστες απαλλαγές στο ζωικό κεφάλαιο είναι εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. της 12ης Απριλίου 1995, που εγκρίθηκε με την 8890/12.4.1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
β) Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της επόμενης παραγράφου, οι ελάχιστες απαλλαγές για τα λοιπά ασφαλιστικά αντικείμενα καθορίζονται με τους κανονισμούς ασφάλισης.

3. Τα ελάχιστα όρια απαλλαγών των προηγουμένων παραγράφων, καθώς και οι απαλλαγές κατά συγκεκριμένο κίνδυνο ή ασφαλιστικό αντικείμενο, καθορίζονται με τους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. ως ποσοστό επί του όγκου ή της αξίας της παραγωγής ή του εισοδήματος ή ως απόλυτα μεγέθη όγκου ή αξίας παραγωγής ή εισοδήματος ή ως άλλο μέγεθος που προκύπτει από το συνδυασμό αυτών. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού των παραπάνω απαλλαγών, αυτές δεν μπορεί να ορίζονται μικρότερες από τα ελάχιστα όρια απαλλαγών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους."

"Άρθρο 3γ
Όροι και διαδικασίες ασφάλισης

Με τους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. καθορίζονται:
α) Οι κίνδυνοι και τα αντικείμενα ασφάλισης που καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α., καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί με τους οποίους παρέχεται η ασφάλιση. 
β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, καθώς και οι συνέπειες της παράβασής τους. 
γ) Οι απαλλαγές.
δ) Το ανώτατο καταβλητέο ποσό αποζημίωσης.
ε) Η διαδικασία αναγγελίας της ζημίας. 
στ) Ο τρόπος υπολογισμού και εξακρίβωσης του ύψους της ζημίας.
ζ) Τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επίλυσης αμφισβητήσεων σχετικά με το είδος και το ύψος της ζημίας και της οφειλόμενης αποζημίωσης.
η) Ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης των οργάνων της προηγούμενης περίπτωσης. 
θ) Ο τρόπος υπολογισμού και καθορισμού του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης.
ι) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πραγματοποίηση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α.

2. Ο ασφαλισμένος παραγωγός ή ο αντιπρόσωπός του μπορεί να παρίσταται κατά τη διενέργεια εκτίμησης της ζημίας.

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι ασφάλισης, από εκείνους των κανονισμών, για αγρότες οι οποίοι απασχολούνται με την αγροτική οικονομία και κατοικούν σε ορεινές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές, όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας 85/148 Ε.Ε. (L-56) όπως ισχύει για την Ελλάδα."

"Άρθρο 3δ
Ανώτατα όρια αποζημιώσεων

1. Τα ανώτατα όρια αποζημιώσεων ορίζονται ως εξής:
Υφιστάμενες καλύψεις : Ως "ανώτατο όριο αποζημίωσης" ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους κανονισμούς ασφάλισης της φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκφράζεται ως ποσοστό της αποζημίωσης αυτής προς την πραγματική ζημία.

2. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τα ανώτατα όρια αποζημιώσεων της προηγούμενης παραγράφου."

"Άρθρο 3ε
Καλυπτόμενες ζημίε
ς
Από τον ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται μόνο οι άμεσες ζημίες που προκαλούνται στα αντικείμενα ασφάλισης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού από την επέλευση ενός ή περισσότερων καταστροφικών φυσικών κινδύνων του άρθρου 3α."
Άρθρο 6 
Τροποποίηση του Ν. 1790/1988

1. Το άρθρο 2

:του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ωςακολούθως:

" Άρθρο 2
Σκοπός

Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει τους ακόλουθους σκοπούς :
α) Την ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά ζημιών που προκαλούνται από καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους.
β) Την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού, ζωικού, αλιευτικού και εγγείου κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2342/1995.
γ) Τη διεξαγωγή ερευνών για τους φυσικούς κινδύνους που απειλούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
δ) Την επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών της προηγούμενης περίπτωσης. 
ε) Την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Γεωργίας για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την κατά το δυνατόν αποφυγή των καταστροφών, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των ζημιών.
στ) Την παροχή τεχνικών συμβουλών στους αγρότες και στις οργανώσεις των αγροτών σε θέματα πρόληψης, προστασίας και ασφάλισης κατά της επέλευσης καταστροφικών φυσικών κινδύνων, καθώς και την παροχή στον "ΟΑΣΙΣ" τεχνικών και στατιστικών στοιχείων που ζητά ο Οργανισμός αυτός."

2. Το άρθρο 3

του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Άρθρο 3 
Είδος και αντικείμενο ασφάλισης

1. Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς, το σύνολο της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τους κινδύνους του άρθρου 3α. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εξαιρεθούν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων παραγωγών, η φυτική και ζωική παραγωγή και το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο κάθε είδους καλλιεργειών ή εκτροφών των αγροτικών εκμεταλλεύσεών τους που αναπτύσσονται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μόνιμων θερμοκηπιακών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κατάθεσή της, υποχρεούνται να την κάνουν δεκτή. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η αίτηση εξαίρεσης λογίζεται ότι έγινε δεκτή."

3. Τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1790/1988, όπως το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Άρθρο 4 
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα
Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που έχουν την κυριότητα και εκμετάλλευση ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων είναι προαιρετική."
"Άρθρο 5 
Πόροι του ΕΛ.Γ.Α.

1. Πόροι του ΕΛ.Γ.Α. είναι:

α) Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 5α του νόμου αυτού, εξαιρουμένης της εισφοράς επί της ενίσχυσης του ελαιολάδου που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους ελαιοπαραγωγούς. 
β) Ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στην ενεργητική προστασία και στις έρευνες προς εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α., το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται ο σκοπός της επιχορήγησης.
γ) Επιχορηγήσεις από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και άλλων διεθνών οργανισμών.
δ) Τα τέλη εκτίμησης ζημιών, οι αμοιβές και τα έσοδα από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. προς τρίτους.
ε) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και οι κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων.
στ) Οι αποδόσεις από την επένδυση των αποθεματικών. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα την Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της επένδυσης των αποθεματικών. 
ζ) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού."

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Το ίδιο ισχύει και για τα φυτικά και ζωικά προϊόντα καλλιεργειών και εκτροφών αντίστοιχα, που αναπτύσσονται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχουν εξαιρεθεί της ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού."

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2040/1992, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με πόρισμα αναλογιστικής μελέτης που θα εκπονείται προς το σκοπό αυτόν, ορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια διακύμανσης του ύψους της εισφοράς, κατά περιοχές και ασφαλιστικό αντικείμενο, με κύριο κριτήριο τη βελτίωση του βαθμού της ανταποδοτικότητας σε ζώνες συχνών ζημιών ορισμένων περιοχών και προϊόντων στη χώρα."

6. Τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1790/1988, όπως το άρθρο 7 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι : 
α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
β) ο Πρόεδρος".

"Άρθρο 7

1. Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο.

β) Τον Αντιπρόεδρο, που αποτελεί εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας.
γ) Το Γενικό Διευθυντή του ΕΛ.Γ.Α. 
δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. 
ε) Δύο εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ.). 
στ) Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.).
ζ) Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ.Δ.Α.ΣΕ.).
η) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και προέρχονται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. 
θ) Έναν αιρετό εκπρόσωπο του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του.
ι) Έναν εκπρόσωπο του ΟΑΣΙΣ, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού αυτού.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, στις κενές θέσεις διορίζονται εκπρόσωποι με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

4. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α., πτυχιούχος ανώτατης σχολής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.

5. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

6. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο πρόεδρος, ο γενικός διευθυντής, τα μέλη, o νομικός σύμβουλος και ο γραμματέας του Δ.Σ., λαμβάνουν αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

8. Όπου στο νόμο αυτό αναφέρεται "Διοικητής και Υποδιοικητής" νοούνται εφεξής ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής αντίστοιχα".

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι από τα μέλη του, στα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, στο Δ.Σ. προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος."

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως : "Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος."

9. Το άρθρο 10 του Ν. 1790/1988, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Άρθρο 10
Πρόεδρος , αρμοδιότητες, αντιμισθία, ασφάλιση

1. Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. διορίζεται με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσόντα διορισμού για τη θέση του Προέδρου ορίζονται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισότιμης της αλλοδαπής και επαρκής γνώση μιας από τις επίσημες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσες πέραν από την Ελληνική.

2. Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΕΛ.Γ.Α. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί τον ΕΛ.Γ.Α. στις σχέσεις του με τις εθνικές αρχές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται. 
β) Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 
γ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ε) Εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ και είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεών του. 
στ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόμου αυτού.
ζ) Προΐσταται των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.
η) Υπογράφει τα έγγραφα του ΕΛ.Γ.Α. 
θ) Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα κατάστασης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α.
ι) Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α.
ια) Εγκρίνει τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ιβ) Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτές, στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερήσιας διάταξης.
ιγ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. ιδ) Υπογράφει για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. τις ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται από το Δ.Σ 
ιε) Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α. για εκτέλεση υπηρεσίας, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση καθώς και για την πρόσκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. Στους ανωτέρω καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3.Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, με απόφαση του, να μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή και γενικά σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν, κατά περίπτωση, "με εντολή Προέδρου". Η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύει να υπάρχει.

4. Η θέση του Προέδρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, τον Πρόεδρο, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής.

6. Στον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλονται:
α) Μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7. Ο Πρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση". 10. Μετά το άρθρο 10 του Ν. 1790/1988 προστίθεται νέο άρθρο 10α που έχει ως εξής:

"Άρθρο 10α 
Γενικός Διευθυντής, διορισμός, αρμοδιότητες

1.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Πρόωρη λύση της θητείας επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την επιλογή και το διορισμό του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται από τη διοίκηση του Οργανισμού η θέση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για δύο συνεχείς ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους συνοδευόμενα από σχετική αίτηση το αργότερο εντός δέκα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης. Αίτηση μπορεί να υποβάλουν και υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο αυτόν για το διορισμό στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων και την επιλογή του Γενικού Διευθυντή ο Υπουργός Γεωργίας, με απόφασή του, συγκροτεί πενταμελή επιτροπή, η οποία, αφού εξετάσει τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και πραγματοποιήσει σχετική συνέντευξη με κάθε έναν από αυτούς, εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας, με αξιολογική σειρά, για την καταλληλότητα των υποψηφίων.

2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού, υπάγεται στον Πρόεδρο και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Προΐσταται των Διευθύνσεων του Οργανισμού.
β) Ελέγχει, παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών. 
γ) Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
δ) Επικουρεί στο έργο του τον Πρόεδρο του Οργανισμού. 
ε) Εγκρίνει κάθε απαραίτητη δαπάνη μέχρι το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να ανατίθεται στο Γενικό Διευθυντή εξουσία εκπροσώπησης του Οργανισμού για θέματα αρμοδιότητας του Προέδρου.

3. Στο Γενικό Διευθυντή καταβάλλονται: α) μηνιαία αντιμισθία ίση με το ογδόντα τοις εκατό της αντιμισθίας του Προέδρου και β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση."

11. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ως εξής: "4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η δημιουργία ειδικού αποθεματικού καταστροφικών κινδύνων, το ύψος, ο τρόπος, οι πηγές σχηματισμού, η διαχείριση και η κατανομή του κατά κατηγορία κινδύνων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το αποθεματικό αυτό. Αν δεν υπάρχει ευχέρεια για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού, περικόπτονται συμμέτρως οι παροχές το επόμενο οικονομικό έτος." 
β) Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη περίπτωση α΄, εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

12.Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988 καταργούνται και οι παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 5 και 6.

13. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 14 του Ν. 1790/1988 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής : "Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται δεύτερη θέση δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α., στην οποία προσλαμβάνεται δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή." 14. Aπό τον τρίτο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 1790/1988 οι λέξεις "και ανεκχώρητες" διαγράφονται.

Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι κανονισμοί του ΕΛ.Γ.Α. πρέπει να προσαρμοστούν στις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 21 και να υποβληθούν για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας. Ειδικά οι κανονισμοί οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. υποβάλλονται για έγκριση και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η απόφαση έγκρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προσαρμογή γίνεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από εισήγηση επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.

2. Μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. συγκροτούνται επιτροπές για τον καθορισμού των κανόνων εκτίμησης ζημιών, για κάθε ομάδα βασικών προϊόντων ή για κάθε βασικό προϊόν, καθώς και των κανόνων λειτουργίας των εκτιμητών. Οι επιτροπές αυτές υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη συγκρότησή τους. Ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., oι παραπάνω κανόνες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από τους εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α.

3. α) Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τα αντικείμενα ασφάλισης και τους ασφαλιζόμενους κινδύνους που ορίζονται στα άρθρα 3 και 3α του Ν.1790/1988, ασφαλίζονται άμεσα μόνον εκείνα ή εκείνοι που καθορίζονται στους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η ασφάλιση γίνεται σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς μέχρι την τροποποίηση τους. 
β) Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και εισήγηση του "ΟΑΣΙΣ" και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι ασφάλισης των ασφαλιστικών αντικειμένων και κινδύνων των άρθρων 3 και 3α του Ν. 1790/1988, που δεν ασφαλίζονται άμεσα σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α΄. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της δαπάνης που προκαλείται και ο τρόπος κάλυψής της.

4. Ασφαλίσεις που δεν είναι σύμφωνες με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ και 3δ του Ν. 1790/1988 διατηρούνται προσωρινά σε ισχύ για χρονικό διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μειώνεται μέχρι έξι μήνες ή να αυξάνεται μέχρι τέσσερα χρόνια το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου.

5. Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή του ΕΛ.Γ.Α. και την ανάληψη των καθηκόντων τους, τις αρμοδιότητές τους ασκούν αντίστοιχα ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Οργανισμού.

6. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαγράφονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, καθώς και το εκατό τοις εκατό των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών κεφαλαίων που δημιουργήθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν.2040/1992 και αφορούν πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους και παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η παραγωγή αναπτύσσεται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως αυτό καθορίζεται με τους σχετικούς κανονισμούς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διαγραφής των προστίμων, των προσαυξήσεων και των ληξιπρόθεσμων καταπαιτητών κεφαλαίων της παραγράφου αυτής.

7. Στο γραφείο του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. συνιστώνται δύο θέσεις ειδικών συμβούλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πρόσληψη των γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.2190 /1994. Ως ειδικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται καθηγητές Α.Ε.Ι. ή στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, με αξιόλογη επιστημονική ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και άλλα θέματα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση, λειτουργία και δραστηριότητα του ΕΛ.Γ.Α. Στους συμβούλους αυτούς καταβάλλονται αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

8. Οι θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί στα γραφεία του Διοικητή και Υποδιοικητή του ΕΛ.Γ.Α. διατηρούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ "ΗΣΙΟΔΟΣ"

΄Άρθρο 8 Γ

Σύσταση Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού

"ΟΑΣΙΣ"

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία "Οργανισμός Αντασφάλισης και Συντονισμού" και με το διακριτικό τίτλο ΟΑΣΙΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρο 9 
Σκοπός - Αρμοδιότητες

1. Σκοπός του Οργανισμού είναι :
α) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών ασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
β) Η παροχή αντασφαλιστικών προγραμμάτων στα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που καλύπτουν αγροτικούς κινδύνους

2. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού υπάγονται: 
α) Η κατάρτιση και η υποβολή προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους, των ακόλουθων προγραμμάτων του επόμενου έτους:
αα) Του ετήσιου προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, στο οποίο προσδιορίζονται κυρίως οι προς κάλυψη κίνδυνοι, οι απαλλαγές και οι λοιποί όροι κάλυψης, οι πόροι που προορίζονται για την επιδότηση του ασφαλίστρου, τα ποσοστά επιδότησης του ασφαλίστρου, οι τιμές αποζημίωσης των προϊόντων και τα λοιπά τεχνικοασφαλιστικά ή γεωργοτεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των σχετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.
ββ) Του ετήσιου προγράμματος αντασφαλίσεων, στο οποίο καθορίζονται αναλυτικά τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των αντασφαλιστικών αναλήψεων, των τυχόν εκχωρήσεων κινδύνων σε άλλους αντασφαλιστές, καθώς και τα όρια ευθύνης του ΟΑΣΙΣ. 
γγ) Του ετήσιου προγράμματος κρατικών ενισχύσεων προς τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, στο οποίο καθορίζονται οι κρατικές ενισχύσεις και αμοιβές κάθε είδους που χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση των σκοπών τους, η κατανομή τους σε κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό χορήγησής τους, καθώς και το ανώτατο όριο ευθύνης που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο με την εγγύηση που χορηγεί στον ΟΑΣΙΣ για τις αντασφαλιστικές του δραστηριότητες.
β) Η συγκέντρωση, διαχείριση και απόδοση των κρατικών ενισχύσεων που καθορίζονται στην υποπερίπτωση γγ΄ της προηγούμενης περίπτωσης α΄. γ) Ο έλεγχος της επιδότησης του ασφαλίστρου. 
δ) Η προαιρετική αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών, καθώς και η περαιτέρω αντασφάλιση του ΟΑΣΙΣ, με εκχώρηση μέρους των κινδύνων που αναλαμβάνει σε άλλους αντασφαλιστές.
ε) Η κατάρτιση προτύπων βασικών όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας. 
στ) Η εκπόνηση μελετών για την τροποποίηση των καλύψεων που υπάρχουν ή για την επέκταση των καλύψεων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε νέους κινδύνους.
ζ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας για τροποποιήσεις ή επεκτάσεις των καλύψεων που υπάρχουν ή για την επέκταση των καλύψεων των παραπάνω νομικών προσώπων σε νέους κινδύνους, για τη σχετική χρηματοδότησή τους και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.
η) Ο έλεγχος της ανάπτυξης και της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων γεωργικών ασφαλίσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς. 
θ) Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και ο προσδιορισμός του τεχνικού ασφαλίστρου.
ι) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων.
ια) Η παρακολούθηση της διανομής, απορρόφησης και αξιοποίησης του συνόλου των πόρων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
ιβ) Η κατάρτιση δύο απολογιστικών εκθέσεων για την προηγούμενη διαχειριστική χρήση και η υποβολή τους, μέχρι 30 Ιουνίου, στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, σχετικά με: 
αα) Τη λειτουργία των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και τις βελτιώσεις που απαιτούνται. 
ββ) Την κατανομή και αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα. 
γγ) Την ενημέρωση των παραγωγών σε θέματα διαχείρισης αγροτικών κινδύνων.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΑΣΙΣ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 
α) Εγκρίνονται τα προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου.
β) Καθορίζονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης και απόδοσης από τον ΟΑΣΙΣ των κρατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι διαδικασίες ελέγχου και επιδότησης του ασφαλίστρου, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10
Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι :
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
β) Ο Πρόεδρος.

Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο

1.Το Δ.Σ. του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από :
α) τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας, μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο, 
β) τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας, μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται από τον Υπουργό Γεωργίας,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, 
ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
στ) έναν εκπρόσωπο του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. 
ζ) έναν εκπρόσωπο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών.

2.Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι φορείς των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, στις κενές θέσεις διορίζονται μέλη με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη αυτού και ο Γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12 
Αρμοδιότητες - λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες : 
α) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του Οργανισμού και προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του. β) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας το ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του.
γ) Αποφασίζει επί των σχεδίων των προγραμμάτων γεωργικών ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και κρατικών ενισχύσεων και της συνοδευτικής έκθεσης και υποβάλλει αυτά για έγκριση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3΄ του άρθρου 9 του νόμου αυτού.
δ) Συντονίζει τη δραστηριότητα μεταξύ των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου3. 
ε) Αποφασίζει, ύστερα από αίτησή τους, για την αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. και των νομικών προσώπων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και για την τροποποίηση των αρχικών όρων των αντασφαλίσεων που παρέχονται και καθορίζει το αντασφάλιστρο.
στ) Παρακολουθεί τους αντασφαλιζόμενους κινδύνους, ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα αντασφαλίσεων. 
ζ) Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού του Οργανισμού, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. 
η) Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας και τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του Οργανισμού.
θ) Καθορίζει με κανονισμούς, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας, τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τους όρους με τους οποίους: 
αα) Ο Οργανισμός προσφέρει τις υπηρεσίες του.
ββ) Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων προσφέρουν γενικά ή κατά κατηγορία κινδύνων τις ασφαλιστικές υπηρεσίες τους. 
γγ) Ο Οργανισμός διαπιστώνει γενικά ή κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων την επέλευση των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
ι) Εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του Οργανισμού.
ια) Αποφασίζει για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. 
ιβ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων. ιγ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του Οργανισμού, τη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά την επιδίωξη του σκοπού του.
ιδ) Αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητάς του που εισάγονται από τον Πρόεδρο, καθώς και γι' αυτά που παραπέμπονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

2. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο.

3. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από τέσσερα μέλη του.

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

5. Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Οργανισμού ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

6. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις οποίες συζητούνται θέματα που τον αφορούν προσωπικά.

7. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα του Δ.Σ., αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.

8. Στις περιπτώσεις θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη ή συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους κατά τη διαδικασία του άρθρου 11. Μέχρι τον ορισμό των νέων μελών, το Δ.Σ. λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τέσσερα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 13 
Πρόεδρος, αρμοδιότητες, αντιμισθία, ασφάλιση

1. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσόντα διορισμού για τη θέση του Προέδρου ορίζονται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισότιμης της αλλοδαπής και επαρκής γνώση μιας από τις επίσημες στην Ε.Ε. γλώσσες πέραν από την Ελληνική.

2. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις Εθνικές Αρχές και τις αρχές της Ε.Ε. 
β) Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.
γ) Παρακολουθεί την όλη λειτουργία του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. 
δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ε) Ελέγχει την ορθή εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού. 
στ) Υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., καθώς και τα έγγραφα του Οργανισμού. 
ζ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισμού τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου αυτού.
η) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό και την εκτέλεση του προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων και ενημερώνει το Δ.Σ. 
θ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Οργανισμού και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
ι) Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού.
ια) Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων του Οργανισμού. 
ιβ) Αποφασίζει για την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού του Οργανισμού στις υπηρεσίες του και υπογράφει τις δαπάνες του Οργανισμού. 
ιγ) Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτές στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερησίας διάταξης.
ιδ) Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών του ΟΑΣΙΣ για εκτέλεση υπηρεσίας με ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και την πρόσκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας του ΟΑΣΙΣ. Στους παραπάνω καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Ο Πρόεδρος μπορεί, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., να μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και γενικά σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση "με εντολή Προέδρου". Η απόφαση του Προέδρου για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας ή του δικαιώματος υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύει να υπάρχει.

4. Η θητεία του Προέδρου μπορεί να ανανεώνεται. Η θέση του Προέδρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Τον Πρόεδρο, όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

6 Στον Πρόεδρο του Οργανισμού καταβάλλονται: 
α) Μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για το χρόνο της θητείας τους ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

8. Στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού καταβάλλονται: 
α) μηνιαία αποζημίωση και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μηνιαία αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό ογδόντα τοις εκατό της μηνιαίας αντιμισθίας του Προέδρου. 
β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 14
Προσωπικό

1.Με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του προσωπικού, το χρόνο εργασίας του, τις κάθε είδους άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνησή του, την προαγωγή και αρχαιότητά του, τον τρόπο αξιολόγησής του, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Οργανισμού. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, η απόσπαση στον Οργανισμό υπαλλήλων των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τον Οργανισμό και ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε γενικά συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία αποσπώνται.

3. Για τις ανάγκες του Οργανισμού συνιστώνται είκοσι οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα με τον κανονισμό της επομένης παραγράφου.

4. Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού, οι αρμοδιότητές τους, τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη, η κατανομή κατά κατηγορία και ειδικότητα των συνιστώμενων με την προηγούμενη παράγραφο θέσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Για τις ανάγκες του ΟΑΣΙΣ συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. 
α) Μία θέση νομικού συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται, με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, με αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ασφαλίσεων.
β) Μία θέση δικηγόρου, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι αποδοχές τους.

.6. Στο γραφείο του Προέδρου, συνιστώνται δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και μία θέση γραμματειακής υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994. Ως ειδικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται καθηγητές Α.Ε.Ι., ή στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, με αξιόλογη επιστημονική ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και θεμάτων που αφορούν στην εν γένει οργάνωση, λειτουργία και δραστηριότητα του ΟΑΣΙΣ. Στους ανωτέρω καταβάλλονται αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 15
Πόροι - Εγγύηση του Δημοσίου

1. Πόροι του Οργανισμού είναι ιδίως : 
α) Τα αντασφάλιστρα.
β) Οι αμοιβές που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ΟΑΣΙΣ. Οι αμοιβές αυτές ορίζονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό επί των καθαρών ασφαλίστρων του προγράμματος των γεωργικών ασφαλίσεων. Αν δοθεί κρατική επιδότηση του ασφαλίστρου, τα τέλη παρακρατούνται κατά την απόδοση της επιδότησης στην ασφαλιστική εταιρεία ή στον αλληλο-ασφαλιστικό συνεταιρισμό. 
γ) Οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τρίτους. Μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας και του ΟΑΣΙΣ, για την παροχή από τον Οργανισμό αυτόν υπηρεσιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της χρήσης των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Η αμοιβή του ΟΑΣΙΣ ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό επί των κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζεται ο ΟΑΣΙΣ και χορηγούνται κάθε χρόνο στα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης.
δ) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, που επενδύονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων των κρατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα των κρατικών ενισχύσεων. Τα κεφάλαια αυτά ο ΟΑΣΙΣ μπορεί να επενδύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
στ) Τα έσοδα από τις κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

2.Τις υποχρεώσεις του ΟΑΣΙΣ από αντασφαλίσεις εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος κάλυψης των υποχρεώσεων, οι διαδικασίες ενεργοποίησης της εγγυοδοσίας και κάθε θέμα σχετικό με τη χορήγηση της εγγύησης του προηγούμενου εδαφίου.

3. Ο ΟΑΣΙΣ, για τις αντασφαλιστικές του δραστηριότητες που αφορούν καλύψεις καταστροφικών κινδύνων, επιχορηγείται με ποσά που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το ογδόντα τοις εκατό των ετήσιων αντασφαλίστρων του ΟΑΣΙΣ που αντιστοιχούν στις καλύψεις αυτές και υπολογίζονται κάθε έτος με βάση τα στατιστικά δεδομένα των αντασφαλιζόμενων καταστροφικών κινδύνων, το είδος της συναπτόμενης αντασφαλιστικής σύμβασης και το κόστος της διαχείρισης. Ο τρόπος διάθεσης της επιχορήγησης ορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

4. Το ιδρυτικό αποθεματικό κεφάλαιο του ΟΑΣΙΣ ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Το ποσό αυτό εγγράφεται στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδεται στον ΟΑΣΙΣ εντός του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ, καθορίζεται αναλυτικότερα η κατανομή του ανωτέρω ποσού κατά οικονομική δραστηριότητα του ΟΑΣΙΣ.

5. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, ο ΟΑΣΙΣ επιχορηγείται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών για την κάλυψη των αμέσων αναγκών στέγασης, εξοπλισμού και μισθοδοσίας του προσωπικού του.

Άρθρο 16
Οικονομική διαχείριση

1. Ο ΟΑΣΙΣ ασκεί ιδίως τις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες: 
α) Την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία και έλεγχο στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και τη διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σ' αυτά. 
β) Την αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. 
γ) Την αντασφάλιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ τηρούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους αποθεματικά κινδύνου, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού της μιας δραστηριότητας για την κάλυψη αναγκών άλλης δραστηριότητας του ΟΑΣΙΣ. Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών του ΟΑΣΙΣ γίνεται κατά τρόπο που επιτρέπει την εξαγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων κατά οικονομική δραστηριότητα.

2. Με κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού, εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες διενέργειας των προμηθειών και της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, το λογιστικό του σύστημα και ο έλεγχος αυτών.

3. Η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές υποβάλλουν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους σχετική έκθεση στο Δ.Σ. του Οργανισμού και στον Υπουργό Γεωργίας, που αναφέρεται στις δραστηριότητες του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Άρθρο 17
Εξουσιοδότηση

Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 18
Όροι συμμετοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων


Στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων μπορεί να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που έχουν την άδεια άσκησης των ασφαλιστικών κλάδων για τις καλύψεις που θα προσφέρουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζονται συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα για τη φερεγγυότητα και την τεχνική και οργανωτική υποδομή των παραπάνω νομικών προσώπων.

Άρθρο 19 
Υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλοασφαλιστικών
συνεταιρισμών

1. Η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων είναι προαιρετική.

2. Οι παραπάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους ενός ή περισσοτέρων ασφαλιστικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων και υποχρεούνται να τηρούν τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα. Στο ασφαλιστήριο μπορεί να προστίθενται ειδικοί όροι για πρόσθετες καλύψεις ή ρυθμίσεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, με την προϋπόθεση ότι η κάλυψη δεν γίνεται δυσμενέστερη για τον ασφαλισμένο. Επιδότηση ασφαλίστρου δεν χορηγείται για τις παραπάνω πρόσθετες καλύψεις.

3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να:
α) Τηρούν, εκτός από τα αποθεματικά που προβλέπονται από το νόμο και ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό γεωργικών κινδύνων, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄). 
β) Τηρούν και παρέχουν στον ΟΑΣΙΣ, ύστερα από αίτημά του, ασφαλιστικά έγγραφα καθώς και στατιστικάστοιχεία που σχετίζονται με το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.

4. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων υπόκεινται στον έλεγχο και στην εποπτεία του ΟΑΣΙΣ για την τήρηση των όρων του προγράμματος αυτού και των αντίστοιχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

5. Η μη τήρηση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του ετήσιου προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, καθώς και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, συνεπάγονται την επιβολή, σε βάρος των υπαιτίων, των διοικητικών κυρώσεων που καθορίζονται με τον κανονισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

Άρθρο 20
Λοιπά θέματα λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών

1. Οι εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων γίνεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζει ο ΟΑΣΙΣ και οι οποίες περιλαμβάνονται στους βασικούς όρους ασφάλισης. Η τήρηση των προθεσμιών αυτών είναι υποχρεωτική για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Η μη τήρηση των προθεσμιών του πρώτου εδαφίου συνεπάγεται την επιβολή, σε βάρος του υπαιτίου, των διοικητικών κυρώσεων που καθορίζονται με τον κανονισμό της παραγράφου 3.

2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αντασφαλίζουν το σύνολο ή μέρος του κινδύνου που αναλαμβάνουν στον ΟΑΣΙΣ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας που εκδίδεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι της αντασφάλισης οι οποίοι ισχύουν για το επόμενο οικονομικό έτος.

3. Με κανονισμό, που καταρτίζεται από το Δ.Σ του ΟΑΣΙΣ και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 1790/1988, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 και στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 21 
Επιδότηση ασφαλίστρου

1. Επιδότηση του ασφαλίστρου χορηγείται για ασφαλίσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων και συνάπτονται μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και ενώσεων προσώπων, στα οποία ανήκει η κυριότητα και η εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευση γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών ή άλλων συναφών εκμεταλλεύσεων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών ή ενώσεων αυτών, που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που συνάπτουν την ασφάλιση με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις αυτών.

2. Η επιδότηση του ασφαλίστρου καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΟΑΣΙΣ, είτε απευθείας στους δικαιούχους είτε για λογαριασμό τους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή στις ενώσεις αυτών, ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η μέθοδος υπολογισμού του ασφαλίστρου, με το οποίο πολλαπλασιάζεται το ποσοστό επιδότησης για να βρεθεί το ποσό επιδότησης του ασφαλίστρου.

3. Η επιδότηση του ασφαλίστρου που καθορίζεται με το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο, τη γεωγραφική περιοχή, τον τόπο κατοικίας, το ύψος του εισοδήματος του ασφαλιζόμενου προσώπου και το χαρακτηρισμό του ως αγρότη ή κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μ.Α.Α.Ε., το είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής. Η επιδότηση ασφαλίστρου μπορεί επίσης να διαφοροποιείται μεταξύ φυσικών και νομικών ασφαλιζόμενων προσώπων.

4. Τα ποσοστά επιδότησης, οι ασφαλίσεις στις οποίες επιδοτείται το ασφάλιστρο, η συνολική δαπάνη για επιδοτήσεις και τα λοιπά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών επιδότησης ασφαλίστρου, καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων που καταρτίζει ο ΟΑΣΙΣ.

Άρθρο 42
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ . ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3074 ΦΕΚ 296/Α' /4.12.2002
Άρθρο 13

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
"Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) το έργο της εξατομίκευσης των ζημιών που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στο ζωικό, φυτικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο. Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α., η καταβολή ενισχύσεων ή αποζημιώσεων στους δικαιούχους με μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή με δανεισμό εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α' ) και την υποχρέωση του Δημοσίου για την αποπληρωμή του δανείου."