(ΦΕΚ 223/Α΄/8.10.2001)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2945
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας
και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Γεωργίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ "ΗΣΙΟΔΟΣ"


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Προστασία της αγροτικής δραστηριότητας
Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας, με την επωνυμία "ΗΣΙΟΔΟΣ", που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού, νοούνται: 
α) "Αγροτική δραστηριότητα" : Το σύνολο των παραγωγικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αποβλέπουν στην πρωτογενή παραγωγή και στην πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
β) "Αγροτικά προϊόντα" : Τα προϊόντα του εδάφους, της υδροπονίας ή των τεχνικών υποστρωμάτων, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας, των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και εκείνα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών.
γ) "Αγροτική παραγωγή" : Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων. 
δ) "Αγροτική εκμετάλλευση" : Η οικονομική μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων αγροτικών προϊόντων. 
ε) "Παραγωγός" : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που έχει την κυριότητα και την εκμετάλλευση ή την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
στ) "Αγρότης" : Η έννοια αυτή ταυτίζεται με την αντίστοιχη έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄).
ζ) "Απαλλαγή": Το όριο της ζημιάς μέχρι το οποίο απαλλάσσεται ο ασφαλιστικός φορέας της υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης. Ζημία κατώτερη ή ίση με το όριο αυτό βαρύνει τον ασφαλισμένο.
η) "Καταστροφικοί φυσικοί κίνδυνοι" : Οι κίνδυνοι που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α).
Άρθρο 3 
Παροχή προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας

1. Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας του νόμου αυτού παρέχονται από τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα: 
α) Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
β)Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
γ) Tον Οργανισμό αντασφάλισης και συντονισμού με το διακριτικό τίτλο "ΟΑΣΙΣ"

2. Οι Υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν: 
α) Την υποχρεωτική ασφάλιση καταστροφικών φυσικών κινδύνων από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και την ενεργητική προστασία που ασκείται από τον Οργανισμό αυτόν σύμφωνα με το Ν.2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α΄) 
β) Τις γεωργικές ασφαλίσεις. Οι ασφαλίσεις αυτές είναι προαιρετικές για τους παραγωγούς, πραγματοποιούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, καλύπτουν κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από τον ΕΛ.Γ.Α. και περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.
γ) Την αντασφάλιση στον "ΟΑΣΙΣ" των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η οποία είναι προαιρετική.

3. Ο συντονισμός της λειτουργίας και της δραστηριότητας των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ασκείται από τον "ΟΑΣΙΣ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
Ν. 1790/1988

 

Άρθρο 4
Συμπλήρωση του άρθρου 2 του Ν. 1790/1988

Στους σκοπούς του ΕΛ.Γ.Α. περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, σχετικών με τους σκοπούς του. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α. το έργο της εξατομίκευσης των ζημιών που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας στη φυτική και ζωική παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.Γ.Α. καθώς και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι οικονομικοί όροι που αφορούν τη συγκεκριμένη ανάθεση του έργου στον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 5
Συμπλήρωση του Ν. 1790/1988


Στο Ν. 1790/1988 προστίθενται άρθρα 3α, 3β, 3γ, 3δ και 3ε, που έχουν ως εξής:
"Άρθρο 3α
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι

Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι καταστροφικοί φυσικοί κίνδυνοι, που μπορεί να προκαλέσουν φυσικές σε έκταση και ένταση καταστροφές :
α) Η πλημμύρα.
β) Η ανεμοθύελλα.
γ) Ο παγετός και το υπερβολικό ψύχος. 
δ) Το χιόνι. 
ε) Το χαλάζι.
στ) Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ηλιακή ακτινοβολία.
ζ) Οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις.
η) Η ξηρασία.
θ) Οι επιφυτείες και οι καταστροφικού χαρακτήρα εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές των καλλιεργειών.
ι) Οι νόσοι επιζωοτικής μορφής.
ια) Ο κεραυνός, ως αιτία πυρκαγιάς.
ιβ) Ο σεισμός.
ιγ) Οι κίνδυνοι από τη θάλασσα.

2. Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται επίσης και οι κίνδυνοι που αφορούν στους παραδοσιακούς κλάδους της αιγοπροβατοτροφίας και της ελεύθερης βοσκής αγελαδοτροφίας και αναφέρονται στον κανονισμό ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. της 12ης Απριλίου 1995, που εγκρίθηκε με την 8890/12.4.1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 321 Β΄)."

"Άρθρο 3β
Ελάχιστα όρια απαλλαγών

Φυτική παραγωγή: 
α) Για τους αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) καλύπτονται άμεσες ζημίες που είναι μεγαλύτερες από το είκοσι τοις εκατό της παραγωγής. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται και για τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη των οποίων ασχολούνται αποκλειστικά και κατά κύριο επάγγελμα με την αγροτική οικονομία. Αν η κατάρτιση του Μ.Α.Α.Ε καθυστερεί, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ορίζονται με διαφορετικό τρόπο οι αγρότες και οι ενώσεις προσώπων της περίπτωσης αυτής. 
β) Για τους λοιπούς παραγωγούς καλύπτονται οι άμεσες ζημίες που είναι μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό της παραγωγής. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής του πρώτου εδαφίου να μειώνεται μέχρι το είκοσι τοις εκατό της παραγωγής, όταν πρόκειται για κινδύνους, για τους οποίους δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα ασφαλιστικά συμπληρωματικά προγράμματα από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.

2. Ζωικό κεφάλαιο και λοιπά ασφαλιστικά αντικείμενα: 
α) Οι ελάχιστες απαλλαγές στο ζωικό κεφάλαιο είναι εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. της 12ης Απριλίου 1995, που εγκρίθηκε με την 8890/12.4.1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
β) Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της επόμενης παραγράφου, οι ελάχιστες απαλλαγές για τα λοιπά ασφαλιστικά αντικείμενα καθορίζονται με τους κανονισμούς ασφάλισης.

3. Τα ελάχιστα όρια απαλλαγών των προηγουμένων παραγράφων, καθώς και οι απαλλαγές κατά συγκεκριμένο κίνδυνο ή ασφαλιστικό αντικείμενο, καθορίζονται με τους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. ως ποσοστό επί του όγκου ή της αξίας της παραγωγής ή του εισοδήματος ή ως απόλυτα μεγέθη όγκου ή αξίας παραγωγής ή εισοδήματος ή ως άλλο μέγεθος που προκύπτει από το συνδυασμό αυτών. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού των παραπάνω απαλλαγών, αυτές δεν μπορεί να ορίζονται μικρότερες από τα ελάχιστα όρια απαλλαγών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους."

"Άρθρο 3γ
Όροι και διαδικασίες ασφάλισης

Με τους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. καθορίζονται:
α) Οι κίνδυνοι και τα αντικείμενα ασφάλισης που καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α., καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί με τους οποίους παρέχεται η ασφάλιση. 
β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, καθώς και οι συνέπειες της παράβασής τους. 
γ) Οι απαλλαγές.
δ) Το ανώτατο καταβλητέο ποσό αποζημίωσης.
ε) Η διαδικασία αναγγελίας της ζημίας. 
στ) Ο τρόπος υπολογισμού και εξακρίβωσης του ύψους της ζημίας.
ζ) Τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επίλυσης αμφισβητήσεων σχετικά με το είδος και το ύψος της ζημίας και της οφειλόμενης αποζημίωσης.
η) Ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης των οργάνων της προηγούμενης περίπτωσης. 
θ) Ο τρόπος υπολογισμού και καθορισμού του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης.
ι) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πραγματοποίηση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α.

2. Ο ασφαλισμένος παραγωγός ή ο αντιπρόσωπός του μπορεί να παρίσταται κατά τη διενέργεια εκτίμησης της ζημίας.

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι ασφάλισης, από εκείνους των κανονισμών, για αγρότες οι οποίοι απασχολούνται με την αγροτική οικονομία και κατοικούν σε ορεινές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές, όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας 85/148 Ε.Ε. (L-56) όπως ισχύει για την Ελλάδα."

"Άρθρο 3δ
Ανώτατα όρια αποζημιώσεων

1. Τα ανώτατα όρια αποζημιώσεων ορίζονται ως εξής:
Υφιστάμενες καλύψεις : Ως "ανώτατο όριο αποζημίωσης" ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους κανονισμούς ασφάλισης της φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκφράζεται ως ποσοστό της αποζημίωσης αυτής προς την πραγματική ζημία.

2. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τα ανώτατα όρια αποζημιώσεων της προηγούμενης παραγράφου."

"Άρθρο 3ε
Καλυπτόμενες ζημίε
ς
Από τον ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται μόνο οι άμεσες ζημίες που προκαλούνται στα αντικείμενα ασφάλισης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού από την επέλευση ενός ή περισσότερων καταστροφικών φυσικών κινδύνων του άρθρου 3α."
Άρθρο 6 
Τροποποίηση του Ν. 1790/1988

1. Το άρθρο 2

:του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ωςακολούθως:

" Άρθρο 2
Σκοπός

Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει τους ακόλουθους σκοπούς :
α) Την ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά ζημιών που προκαλούνται από καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους.
β) Την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού, ζωικού, αλιευτικού και εγγείου κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2342/1995.
γ) Τη διεξαγωγή ερευνών για τους φυσικούς κινδύνους που απειλούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
δ) Την επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών της προηγούμενης περίπτωσης. 
ε) Την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Γεωργίας για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στο φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την κατά το δυνατόν αποφυγή των καταστροφών, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του αποτελέσματος των ζημιών.
στ) Την παροχή τεχνικών συμβουλών στους αγρότες και στις οργανώσεις των αγροτών σε θέματα πρόληψης, προστασίας και ασφάλισης κατά της επέλευσης καταστροφικών φυσικών κινδύνων, καθώς και την παροχή στον "ΟΑΣΙΣ" τεχνικών και στατιστικών στοιχείων που ζητά ο Οργανισμός αυτός."

2. Το άρθρο 3

του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Άρθρο 3 
Είδος και αντικείμενο ασφάλισης

1. Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς, το σύνολο της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τους κινδύνους του άρθρου 3α. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εξαιρεθούν, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων παραγωγών, η φυτική και ζωική παραγωγή και το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο κάθε είδους καλλιεργειών ή εκτροφών των αγροτικών εκμεταλλεύσεών τους που αναπτύσσονται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μόνιμων θερμοκηπιακών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κατάθεσή της, υποχρεούνται να την κάνουν δεκτή. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η αίτηση εξαίρεσης λογίζεται ότι έγινε δεκτή."

3. Τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1790/1988, όπως το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Άρθρο 4 
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα
Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που έχουν την κυριότητα και εκμετάλλευση ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων είναι προαιρετική."
"Άρθρο 5 
Πόροι του ΕΛ.Γ.Α.

1. Πόροι του ΕΛ.Γ.Α. είναι:

α) Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 5α του νόμου αυτού, εξαιρουμένης της εισφοράς επί της ενίσχυσης του ελαιολάδου που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους ελαιοπαραγωγούς. 
β) Ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στην ενεργητική προστασία και στις έρευνες προς εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α., το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται ο σκοπός της επιχορήγησης.
γ) Επιχορηγήσεις από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και άλλων διεθνών οργανισμών.
δ) Τα τέλη εκτίμησης ζημιών, οι αμοιβές και τα έσοδα από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. προς τρίτους.
ε) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και οι κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων.
στ) Οι αποδόσεις από την επένδυση των αποθεματικών. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα την Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της επένδυσης των αποθεματικών. 
ζ) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού."

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Το ίδιο ισχύει και για τα φυτικά και ζωικά προϊόντα καλλιεργειών και εκτροφών αντίστοιχα, που αναπτύσσονται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχουν εξαιρεθεί της ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού."

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2040/1992, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με πόρισμα αναλογιστικής μελέτης που θα εκπονείται προς το σκοπό αυτόν, ορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια διακύμανσης του ύψους της εισφοράς, κατά περιοχές και ασφαλιστικό αντικείμενο, με κύριο κριτήριο τη βελτίωση του βαθμού της ανταποδοτικότητας σε ζώνες συχνών ζημιών ορισμένων περιοχών και προϊόντων στη χώρα."

6. Τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1790/1988, όπως το άρθρο 7 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι : 
α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
β) ο Πρόεδρος".

"Άρθρο 7

1. Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο.

β) Τον Αντιπρόεδρο, που αποτελεί εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας.
γ) Το Γενικό Διευθυντή του ΕΛ.Γ.Α. 
δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. 
ε) Δύο εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ.). 
στ) Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.).
ζ) Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ.Δ.Α.ΣΕ.).
η) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και προέρχονται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. 
θ) Έναν αιρετό εκπρόσωπο του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του.
ι) Έναν εκπρόσωπο του ΟΑΣΙΣ, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού αυτού.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, στις κενές θέσεις διορίζονται εκπρόσωποι με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

4. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α., πτυχιούχος ανώτατης σχολής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.

5. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

6. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο πρόεδρος, ο γενικός διευθυντής, τα μέλη, o νομικός σύμβουλος και ο γραμματέας του Δ.Σ., λαμβάνουν αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

8. Όπου στο νόμο αυτό αναφέρεται "Διοικητής και Υποδιοικητής" νοούνται εφεξής ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής αντίστοιχα".

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι από τα μέλη του, στα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, στο Δ.Σ. προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος."

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως : "Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος."

9. Το άρθρο 10 του Ν. 1790/1988, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Άρθρο 10
Πρόεδρος , αρμοδιότητες, αντιμισθία, ασφάλιση

1. Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. διορίζεται με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσόντα διορισμού για τη θέση του Προέδρου ορίζονται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισότιμης της αλλοδαπής και επαρκής γνώση μιας από τις επίσημες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσες πέραν από την Ελληνική.

2. Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΕΛ.Γ.Α. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί τον ΕΛ.Γ.Α. στις σχέσεις του με τις εθνικές αρχές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται. 
β) Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 
γ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ε) Εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ και είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεών του. 
στ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόμου αυτού.
ζ) Προΐσταται των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.
η) Υπογράφει τα έγγραφα του ΕΛ.Γ.Α. 
θ) Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα κατάστασης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α.
ι) Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α.
ια) Εγκρίνει τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
ιβ) Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτές, στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερήσιας διάταξης.
ιγ) Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. ιδ) Υπογράφει για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. τις ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται από το Δ.Σ 
ιε) Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α. για εκτέλεση υπηρεσίας, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση καθώς και για την πρόσκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. Στους ανωτέρω καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3.Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, με απόφαση του, να μεταβιβάζει στο Γενικό Διευθυντή και γενικά σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν, κατά περίπτωση, "με εντολή Προέδρου". Η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύει να υπάρχει.

4. Η θέση του Προέδρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, τον Πρόεδρο, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής.

6. Στον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλονται:
α) Μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7. Ο Πρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση". 10. Μετά το άρθρο 10 του Ν. 1790/1988 προστίθεται νέο άρθρο 10α που έχει ως εξής:

"Άρθρο 10α 
Γενικός Διευθυντής, διορισμός, αρμοδιότητες

1.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Πρόωρη λύση της θητείας επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την επιλογή και το διορισμό του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται από τη διοίκηση του Οργανισμού η θέση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για δύο συνεχείς ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους συνοδευόμενα από σχετική αίτηση το αργότερο εντός δέκα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης. Αίτηση μπορεί να υποβάλουν και υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο αυτόν για το διορισμό στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων και την επιλογή του Γενικού Διευθυντή ο Υπουργός Γεωργίας, με απόφασή του, συγκροτεί πενταμελή επιτροπή, η οποία, αφού εξετάσει τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και πραγματοποιήσει σχετική συνέντευξη με κάθε έναν από αυτούς, εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας, με αξιολογική σειρά, για την καταλληλότητα των υποψηφίων.

2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού, υπάγεται στον Πρόεδρο και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α) Προΐσταται των Διευθύνσεων του Οργανισμού.
β) Ελέγχει, παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών. 
γ) Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
δ) Επικουρεί στο έργο του τον Πρόεδρο του Οργανισμού. 
ε) Εγκρίνει κάθε απαραίτητη δαπάνη μέχρι το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να ανατίθεται στο Γενικό Διευθυντή εξουσία εκπροσώπησης του Οργανισμού για θέματα αρμοδιότητας του Προέδρου.

3. Στο Γενικό Διευθυντή καταβάλλονται: α) μηνιαία αντιμισθία ίση με το ογδόντα τοις εκατό της αντιμισθίας του Προέδρου και β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση."

11. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ως εξής: "4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η δημιουργία ειδικού αποθεματικού καταστροφικών κινδύνων, το ύψος, ο τρόπος, οι πηγές σχηματισμού, η διαχείριση και η κατανομή του κατά κατηγορία κινδύνων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το αποθεματικό αυτό. Αν δεν υπάρχει ευχέρεια για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού, περικόπτονται συμμέτρως οι παροχές το επόμενο οικονομικό έτος." 
β) Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη περίπτωση α΄, εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

12.Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988 καταργούνται και οι παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 5 και 6.

13. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 14 του Ν. 1790/1988 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής : "Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται δεύτερη θέση δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α., στην οποία προσλαμβάνεται δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή." 14. Aπό τον τρίτο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 1790/1988 οι λέξεις "και ανεκχώρητες" διαγράφονται.

Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι κανονισμοί του ΕΛ.Γ.Α. πρέπει να προσαρμοστούν στις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 21 και να υποβληθούν για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας. Ειδικά οι κανονισμοί οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. υποβάλλονται για έγκριση και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η απόφαση έγκρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προσαρμογή γίνεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από εισήγηση επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.

2. Μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. συγκροτούνται επιτροπές για τον καθορισμού των κανόνων εκτίμησης ζημιών, για κάθε ομάδα βασικών προϊόντων ή για κάθε βασικό προϊόν, καθώς και των κανόνων λειτουργίας των εκτιμητών. Οι επιτροπές αυτές υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη συγκρότησή τους. Ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., oι παραπάνω κανόνες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από τους εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α.

3. α) Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τα αντικείμενα ασφάλισης και τους ασφαλιζόμενους κινδύνους που ορίζονται στα άρθρα 3 και 3α του Ν.1790/1988, ασφαλίζονται άμεσα μόνον εκείνα ή εκείνοι που καθορίζονται στους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η ασφάλιση γίνεται σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς μέχρι την τροποποίηση τους. 
β) Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και εισήγηση του "ΟΑΣΙΣ" και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι ασφάλισης των ασφαλιστικών αντικειμένων και κινδύνων των άρθρων 3 και 3α του Ν. 1790/1988, που δεν ασφαλίζονται άμεσα σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α΄. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της δαπάνης που προκαλείται και ο τρόπος κάλυψής της.

4. Ασφαλίσεις που δεν είναι σύμφωνες με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ και 3δ του Ν. 1790/1988 διατηρούνται προσωρινά σε ισχύ για χρονικό διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μειώνεται μέχρι έξι μήνες ή να αυξάνεται μέχρι τέσσερα χρόνια το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου.

5. Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή του ΕΛ.Γ.Α. και την ανάληψη των καθηκόντων τους, τις αρμοδιότητές τους ασκούν αντίστοιχα ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Οργανισμού.

6. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαγράφονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, καθώς και το εκατό τοις εκατό των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών κεφαλαίων που δημιουργήθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν.2040/1992 και αφορούν πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους και παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η παραγωγή αναπτύσσεται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως αυτό καθορίζεται με τους σχετικούς κανονισμούς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διαγραφής των προστίμων, των προσαυξήσεων και των ληξιπρόθεσμων καταπαιτητών κεφαλαίων της παραγράφου αυτής.

7. Στο γραφείο του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. συνιστώνται δύο θέσεις ειδικών συμβούλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πρόσληψη των γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.2190 /1994. Ως ειδικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται καθηγητές Α.Ε.Ι. ή στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, με αξιόλογη επιστημονική ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και άλλα θέματα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση, λειτουργία και δραστηριότητα του ΕΛ.Γ.Α. Στους συμβούλους αυτούς καταβάλλονται αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

8. Οι θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί στα γραφεία του Διοικητή και Υποδιοικητή του ΕΛ.Γ.Α. διατηρούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ "ΗΣΙΟΔΟΣ"

΄Άρθρο 8 Γ

Σύσταση Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού

"ΟΑΣΙΣ"

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία "Οργανισμός Αντασφάλισης και Συντονισμού" και με το διακριτικό τίτλο ΟΑΣΙΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρο 9 
Σκοπός - Αρμοδιότητες

1. Σκοπός του Οργανισμού είναι :
α) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών ασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
β) Η παροχή αντασφαλιστικών προγραμμάτων στα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που καλύπτουν αγροτικούς κινδύνους

2. Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού υπάγονται: 
α) Η κατάρτιση και η υποβολή προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους, των ακόλουθων προγραμμάτων του επόμενου έτους:
αα) Του ετήσιου προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, στο οποίο προσδιορίζονται κυρίως οι προς κάλυψη κίνδυνοι, οι απαλλαγές και οι λοιποί όροι κάλυψης, οι πόροι που προορίζονται για την επιδότηση του ασφαλίστρου, τα ποσοστά επιδότησης του ασφαλίστρου, οι τιμές αποζημίωσης των προϊόντων και τα λοιπά τεχνικοασφαλιστικά ή γεωργοτεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των σχετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.
ββ) Του ετήσιου προγράμματος αντασφαλίσεων, στο οποίο καθορίζονται αναλυτικά τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των αντασφαλιστικών αναλήψεων, των τυχόν εκχωρήσεων κινδύνων σε άλλους αντασφαλιστές, καθώς και τα όρια ευθύνης του ΟΑΣΙΣ. 
γγ) Του ετήσιου προγράμματος κρατικών ενισχύσεων προς τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, στο οποίο καθορίζονται οι κρατικές ενισχύσεις και αμοιβές κάθε είδους που χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση των σκοπών τους, η κατανομή τους σε κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό χορήγησής τους, καθώς και το ανώτατο όριο ευθύνης που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο με την εγγύηση που χορηγεί στον ΟΑΣΙΣ για τις αντασφαλιστικές του δραστηριότητες.
β) Η συγκέντρωση, διαχείριση και απόδοση των κρατικών ενισχύσεων που καθορίζονται στην υποπερίπτωση γγ΄ της προηγούμενης περίπτωσης α΄. γ) Ο έλεγχος της επιδότησης του ασφαλίστρου. 
δ) Η προαιρετική αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών, καθώς και η περαιτέρω αντασφάλιση του ΟΑΣΙΣ, με εκχώρηση μέρους των κινδύνων που αναλαμβάνει σε άλλους αντασφαλιστές.
ε) Η κατάρτιση προτύπων βασικών όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας. 
στ) Η εκπόνηση μελετών για την τροποποίηση των καλύψεων που υπάρχουν ή για την επέκταση των καλύψεων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε νέους κινδύνους.
ζ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας για τροποποιήσεις ή επεκτάσεις των καλύψεων που υπάρχουν ή για την επέκταση των καλύψεων των παραπάνω νομικών προσώπων σε νέους κινδύνους, για τη σχετική χρηματοδότησή τους και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.
η) Ο έλεγχος της ανάπτυξης και της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων γεωργικών ασφαλίσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς. 
θ) Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και ο προσδιορισμός του τεχνικού ασφαλίστρου.
ι) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων.
ια) Η παρακολούθηση της διανομής, απορρόφησης και αξιοποίησης του συνόλου των πόρων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
ιβ) Η κατάρτιση δύο απολογιστικών εκθέσεων για την προηγούμενη διαχειριστική χρήση και η υποβολή τους, μέχρι 30 Ιουνίου, στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, σχετικά με: 
αα) Τη λειτουργία των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και τις βελτιώσεις που απαιτούνται. 
ββ) Την κατανομή και αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα. 
γγ) Την ενημέρωση των παραγωγών σε θέματα διαχείρισης αγροτικών κινδύνων.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΑΣΙΣ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 
α) Εγκρίνονται τα προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου.
β) Καθορίζονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης και απόδοσης από τον ΟΑΣΙΣ των κρατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι διαδικασίες ελέγχου και επιδότησης του ασφαλίστρου, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10
Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι :
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
β) Ο Πρόεδρος.

Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο

1.Το Δ.Σ. του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από :
α) τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας, μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο, 
β) τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας, μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται από τον Υπουργό Γεωργίας,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, 
ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
στ) έναν εκπρόσωπο του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. 
ζ) έναν εκπρόσωπο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών.

2.Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι φορείς των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, στις κενές θέσεις διορίζονται μέλη με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη αυτού και ο Γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12 
Αρμοδιότητες - λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες : 
α) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του Οργανισμού και προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του. β) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας το ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του.
γ) Αποφασίζει επί των σχεδίων των προγραμμάτων γεωργικών ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και κρατικών ενισχύσεων και της συνοδευτικής έκθεσης και υποβάλλει αυτά για έγκριση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3΄ του άρθρου 9 του νόμου αυτού.
δ) Συντονίζει τη δραστηριότητα μεταξύ των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου3. 
ε) Αποφασίζει, ύστερα από αίτησή τους, για την αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. και των νομικών προσώπων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και για την τροποποίηση των αρχικών όρων των αντασφαλίσεων που παρέχονται και καθορίζει το αντασφάλιστρο.
στ) Παρακολουθεί τους αντασφαλιζόμενους κινδύνους, ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα αντασφαλίσεων. 
ζ) Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού του Οργανισμού, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. 
η) Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας και τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του Οργανισμού.
θ) Καθορίζει με κανονισμούς, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας, τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τους όρους με τους οποίους: 
αα) Ο Οργανισμός προσφέρει τις υπηρεσίες του.
ββ) Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων προσφέρουν γενικά ή κατά κατηγορία κινδύνων τις ασφαλιστικές υπηρεσίες τους. 
γγ) Ο Οργανισμός διαπιστώνει γενικά ή κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων την επέλευση των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
ι) Εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του Οργανισμού.
ια) Αποφασίζει για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. 
ιβ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων. ιγ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του Οργανισμού, τη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά την επιδίωξη του σκοπού του.
ιδ) Αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητάς του που εισάγονται από τον Πρόεδρο, καθώς και γι' αυτά που παραπέμπονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

2. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο.

3. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από τέσσερα μέλη του.

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

5. Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Οργανισμού ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

6. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις οποίες συζητούνται θέματα που τον αφορούν προσωπικά.

7. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα του Δ.Σ., αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.

8. Στις περιπτώσεις θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη ή συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους κατά τη διαδικασία του άρθρου 11. Μέχρι τον ορισμό των νέων μελών, το Δ.Σ. λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τέσσερα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 13 
Πρόεδρος, αρμοδιότητες, αντιμισθία, ασφάλιση

1. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσόντα διορισμού για τη θέση του Προέδρου ορίζονται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισότιμης της αλλοδαπής και επαρκής γνώση μιας από τις επίσημες στην Ε.Ε. γλώσσες πέραν από την Ελληνική.

2. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις Εθνικές Αρχές και τις αρχές της Ε.Ε. 
β) Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.
γ) Παρακολουθεί την όλη λειτουργία του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. 
δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ε) Ελέγχει την ορθή εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού. 
στ) Υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., καθώς και τα έγγραφα του Οργανισμού. 
ζ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισμού τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου αυτού.
η) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό και την εκτέλεση του προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων και ενημερώνει το Δ.Σ. 
θ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Οργανισμού και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
ι) Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού.
ια) Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων του Οργανισμού. 
ιβ) Αποφασίζει για την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού του Οργανισμού στις υπηρεσίες του και υπογράφει τις δαπάνες του Οργανισμού. 
ιγ) Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτές στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερησίας διάταξης.
ιδ) Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών του ΟΑΣΙΣ για εκτέλεση υπηρεσίας με ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και την πρόσκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας του ΟΑΣΙΣ. Στους παραπάνω καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Ο Πρόεδρος μπορεί, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., να μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και γενικά σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση "με εντολή Προέδρου". Η απόφαση του Προέδρου για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας ή του δικαιώματος υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύει να υπάρχει.

4. Η θητεία του Προέδρου μπορεί να ανανεώνεται. Η θέση του Προέδρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Τον Πρόεδρο, όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

6 Στον Πρόεδρο του Οργανισμού καταβάλλονται: 
α) Μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για το χρόνο της θητείας τους ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

8. Στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού καταβάλλονται: 
α) μηνιαία αποζημίωση και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μηνιαία αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό ογδόντα τοις εκατό της μηνιαίας αντιμισθίας του Προέδρου. 
β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 14
Προσωπικό

1.Με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του προσωπικού, το χρόνο εργασίας του, τις κάθε είδους άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνησή του, την προαγωγή και αρχαιότητά του, τον τρόπο αξιολόγησής του, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Οργανισμού. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, η απόσπαση στον Οργανισμό υπαλλήλων των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τον Οργανισμό και ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε γενικά συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία αποσπώνται.

3. Για τις ανάγκες του Οργανισμού συνιστώνται είκοσι οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα με τον κανονισμό της επομένης παραγράφου.

4. Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού, οι αρμοδιότητές τους, τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη, η κατανομή κατά κατηγορία και ειδικότητα των συνιστώμενων με την προηγούμενη παράγραφο θέσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Για τις ανάγκες του ΟΑΣΙΣ συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. 
α) Μία θέση νομικού συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται, με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, με αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ασφαλίσεων.
β) Μία θέση δικηγόρου, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι αποδοχές τους.

.6. Στο γραφείο του Προέδρου, συνιστώνται δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και μία θέση γραμματειακής υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994. Ως ειδικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται καθηγητές Α.Ε.Ι., ή στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, με αξιόλογη επιστημονική ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και θεμάτων που αφορούν στην εν γένει οργάνωση, λειτουργία και δραστηριότητα του ΟΑΣΙΣ. Στους ανωτέρω καταβάλλονται αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 15
Πόροι - Εγγύηση του Δημοσίου

1. Πόροι του Οργανισμού είναι ιδίως : 
α) Τα αντασφάλιστρα.
β) Οι αμοιβές που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ΟΑΣΙΣ. Οι αμοιβές αυτές ορίζονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό επί των καθαρών ασφαλίστρων του προγράμματος των γεωργικών ασφαλίσεων. Αν δοθεί κρατική επιδότηση του ασφαλίστρου, τα τέλη παρακρατούνται κατά την απόδοση της επιδότησης στην ασφαλιστική εταιρεία ή στον αλληλο-ασφαλιστικό συνεταιρισμό. 
γ) Οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τρίτους. Μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας και του ΟΑΣΙΣ, για την παροχή από τον Οργανισμό αυτόν υπηρεσιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της χρήσης των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Η αμοιβή του ΟΑΣΙΣ ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό επί των κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζεται ο ΟΑΣΙΣ και χορηγούνται κάθε χρόνο στα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης.
δ) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, που επενδύονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων των κρατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα των κρατικών ενισχύσεων. Τα κεφάλαια αυτά ο ΟΑΣΙΣ μπορεί να επενδύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
στ) Τα έσοδα από τις κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

2.Τις υποχρεώσεις του ΟΑΣΙΣ από αντασφαλίσεις εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος κάλυψης των υποχρεώσεων, οι διαδικασίες ενεργοποίησης της εγγυοδοσίας και κάθε θέμα σχετικό με τη χορήγηση της εγγύησης του προηγούμενου εδαφίου.

3. Ο ΟΑΣΙΣ, για τις αντασφαλιστικές του δραστηριότητες που αφορούν καλύψεις καταστροφικών κινδύνων, επιχορηγείται με ποσά που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το ογδόντα τοις εκατό των ετήσιων αντασφαλίστρων του ΟΑΣΙΣ που αντιστοιχούν στις καλύψεις αυτές και υπολογίζονται κάθε έτος με βάση τα στατιστικά δεδομένα των αντασφαλιζόμενων καταστροφικών κινδύνων, το είδος της συναπτόμενης αντασφαλιστικής σύμβασης και το κόστος της διαχείρισης. Ο τρόπος διάθεσης της επιχορήγησης ορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

4. Το ιδρυτικό αποθεματικό κεφάλαιο του ΟΑΣΙΣ ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Το ποσό αυτό εγγράφεται στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδεται στον ΟΑΣΙΣ εντός του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ, καθορίζεται αναλυτικότερα η κατανομή του ανωτέρω ποσού κατά οικονομική δραστηριότητα του ΟΑΣΙΣ.

5. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, ο ΟΑΣΙΣ επιχορηγείται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών για την κάλυψη των αμέσων αναγκών στέγασης, εξοπλισμού και μισθοδοσίας του προσωπικού του.

Άρθρο 16
Οικονομική διαχείριση

1. Ο ΟΑΣΙΣ ασκεί ιδίως τις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες: 
α) Την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία και έλεγχο στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και τη διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σ' αυτά. 
β) Την αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. 
γ) Την αντασφάλιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ τηρούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους αποθεματικά κινδύνου, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού της μιας δραστηριότητας για την κάλυψη αναγκών άλλης δραστηριότητας του ΟΑΣΙΣ. Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών του ΟΑΣΙΣ γίνεται κατά τρόπο που επιτρέπει την εξαγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων κατά οικονομική δραστηριότητα.

2. Με κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού, εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες διενέργειας των προμηθειών και της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, το λογιστικό του σύστημα και ο έλεγχος αυτών.

3. Η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές υποβάλλουν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους σχετική έκθεση στο Δ.Σ. του Οργανισμού και στον Υπουργό Γεωργίας, που αναφέρεται στις δραστηριότητες του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Άρθρο 17
Εξουσιοδότηση

Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 18
Όροι συμμετοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων


Στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων μπορεί να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που έχουν την άδεια άσκησης των ασφαλιστικών κλάδων για τις καλύψεις που θα προσφέρουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζονται συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα για τη φερεγγυότητα και την τεχνική και οργανωτική υποδομή των παραπάνω νομικών προσώπων.

Άρθρο 19 
Υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλοασφαλιστικών
συνεταιρισμών

1. Η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων είναι προαιρετική.

2. Οι παραπάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους ενός ή περισσοτέρων ασφαλιστικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων και υποχρεούνται να τηρούν τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα. Στο ασφαλιστήριο μπορεί να προστίθενται ειδικοί όροι για πρόσθετες καλύψεις ή ρυθμίσεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, με την προϋπόθεση ότι η κάλυψη δεν γίνεται δυσμενέστερη για τον ασφαλισμένο. Επιδότηση ασφαλίστρου δεν χορηγείται για τις παραπάνω πρόσθετες καλύψεις.

3. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να:
α) Τηρούν, εκτός από τα αποθεματικά που προβλέπονται από το νόμο και ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό γεωργικών κινδύνων, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄). 
β) Τηρούν και παρέχουν στον ΟΑΣΙΣ, ύστερα από αίτημά του, ασφαλιστικά έγγραφα καθώς και στατιστικάστοιχεία που σχετίζονται με το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.

4. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων υπόκεινται στον έλεγχο και στην εποπτεία του ΟΑΣΙΣ για την τήρηση των όρων του προγράμματος αυτού και των αντίστοιχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

5. Η μη τήρηση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του ετήσιου προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, καθώς και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, συνεπάγονται την επιβολή, σε βάρος των υπαιτίων, των διοικητικών κυρώσεων που καθορίζονται με τον κανονισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.

Άρθρο 20
Λοιπά θέματα λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών

1. Οι εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων γίνεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζει ο ΟΑΣΙΣ και οι οποίες περιλαμβάνονται στους βασικούς όρους ασφάλισης. Η τήρηση των προθεσμιών αυτών είναι υποχρεωτική για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Η μη τήρηση των προθεσμιών του πρώτου εδαφίου συνεπάγεται την επιβολή, σε βάρος του υπαιτίου, των διοικητικών κυρώσεων που καθορίζονται με τον κανονισμό της παραγράφου 3.

2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αντασφαλίζουν το σύνολο ή μέρος του κινδύνου που αναλαμβάνουν στον ΟΑΣΙΣ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας που εκδίδεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι της αντασφάλισης οι οποίοι ισχύουν για το επόμενο οικονομικό έτος.

3. Με κανονισμό, που καταρτίζεται από το Δ.Σ του ΟΑΣΙΣ και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 1790/1988, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 και στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 21 
Επιδότηση ασφαλίστρου

1. Επιδότηση του ασφαλίστρου χορηγείται για ασφαλίσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων και συνάπτονται μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και ενώσεων προσώπων, στα οποία ανήκει η κυριότητα και η εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευση γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών ή άλλων συναφών εκμεταλλεύσεων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών ή ενώσεων αυτών, που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που συνάπτουν την ασφάλιση με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις αυτών.

2. Η επιδότηση του ασφαλίστρου καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΟΑΣΙΣ, είτε απευθείας στους δικαιούχους είτε για λογαριασμό τους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή στις ενώσεις αυτών, ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η μέθοδος υπολογισμού του ασφαλίστρου, με το οποίο πολλαπλασιάζεται το ποσοστό επιδότησης για να βρεθεί το ποσό επιδότησης του ασφαλίστρου.

3. Η επιδότηση του ασφαλίστρου που καθορίζεται με το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο, τη γεωγραφική περιοχή, τον τόπο κατοικίας, το ύψος του εισοδήματος του ασφαλιζόμενου προσώπου και το χαρακτηρισμό του ως αγρότη ή κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μ.Α.Α.Ε., το είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής. Η επιδότηση ασφαλίστρου μπορεί επίσης να διαφοροποιείται μεταξύ φυσικών και νομικών ασφαλιζόμενων προσώπων.

4. Τα ποσοστά επιδότησης, οι ασφαλίσεις στις οποίες επιδοτείται το ασφάλιστρο, η συνολική δαπάνη για επιδοτήσεις και τα λοιπά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών επιδότησης ασφαλίστρου, καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων που καταρτίζει ο ΟΑΣΙΣ.

Άρθρο 42
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ . ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3074 ΦΕΚ 296/Α' /4.12.2002
Άρθρο 13

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
"Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) το έργο της εξατομίκευσης των ζημιών που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στο ζωικό, φυτικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο. Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α., η καταβολή ενισχύσεων ή αποζημιώσεων στους δικαιούχους με μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή με δανεισμό εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α' ) και την υποχρέωση του Δημοσίου για την αποπληρωμή του δανείου."