Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β΄/14.10.98)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αντικείμενο Κανονισμού - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Είδος των ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση - Εξαιρέσεις - Ειδικοί περιορισμοί της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών - Ποσοστά κάλυψης των ζημιών - Αντασφάλιση

Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιείται η υποχρεωτική ασφάλιση των ζημιών που προκαλούνται στην παραγωγή των συστηματικών καλλιεργειών, από τους φυσικούς κινδύνους χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι και θάλασσα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1790 /1988 (ΦΕΚ.134/Α΄/ 20.6.88).

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί: 
1. Ασφαλισμένοι, θεωρούνται τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την κυριότητα ή εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

2. Ζημιά, θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής, η οποία αναμένεται να συγκομισθεί κατ΄ αγροτεμάχιο ή η ποιοτική υποβάθμιση της από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξ αιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικώς προσδοκώμενου εισοδήματος των παραγωγών .

3. Οι φυσικοί κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια) που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. είναι το χαλάζι, ο παγετός, η ανεμοθύελλα, η πλημμύρα, ο καύσωνας, οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, το χιόνι και η θάλασσα υπό την παρακάτω έννοια :
α. Χαλάζι, είναι η πτώση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων με μορφή σφαιριδίων (συνήθως) ή ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων σκληρού διαφανούς πάγου, με συνέπεια ζημιά στη φυτική παραγωγή . 
β. Παγετός, θεωρείται η πτώση της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μικρότερη των μηδέν (0°) βαθμών Κελσίου με συνέπεια ζημιά. στη φυτική παραγωγή .
γ. Ανεμοθύελλα, θεωρείται ο σφοδρός άνεμος, του οποίου η μηχανική επίδραση στα φυτά προκαλεί ζημιά. στη φυτική παραγωγή. Σφοδρός άνεμος χαρακτηρίζεται ο άνεμος εντάσεως 8 BEAUFOR και άνω ή ο άνεμος εκείνος, που προκαλεί σπάσιμο των κλαδιών των δένδρων, εμποδίζει το βάδισμα, προξενεί ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ξεριζώνει δένδρα .
δ. Πλημμύρα, θεωρείται η εισροή και παραμονή στις καλλιέργειες νερού προερχομένου από ξεχείλισμα ή ρήγμα των φυσικών ή τεχνητών ορίων ρεύματος ή άλλου όγκου γλυκού νερού, εξαιτίας βροχοπτώσεων ή τήξης χιονιού με αποτέλεσμα ζημιά. στη φυτική παραγωγή λόγω διάβρωσης ή κατάκλισης των καλλιεργειών. Στην ανωτέρω έννοια της πλημμύρας δεν υπάγεται η εισροή και παραμονή νερού σε καλλιέργειες, που οφείλεται σε αμέλεια, παραλείψεις ή άλλα τεχνητά αίτια . 
ε. Καύσωνας, θεωρείται η άνοδος της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 40° C , με συνέπεια ζημιά. στη φυτική παραγωγή. 
στ. Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, θεωρείται η πτώση βροχής, η οποία λόγω ύψους, έντασης, διάρκειας ή εποχής που συμβαίνει προκαλεί ζημιά στη φυτική παραγωγή.
ζ. Χιόνι, θεωρείται η χιονόπτωση εξ αιτίας της οποίας δημιουργείται στρώμα χιονιού επί των καλλιεργειών και των εγκαταστάσεων, το οποίο λόγω του ύψους, του βάρους ή της διάρκειας παραμονής προκαλεί ζημιά στη φυτική παραγωγή. η. Θάλασσα, θεωρούνται τα σταγονίδια θαλασσινού νερού τα οποία μεταφερόμενα από τον άνεμο, προκαλούν εγκαύματα στις καλλιέργειες των παράκτιων περιοχών, με συνέπεια ζημιά στη φυτική παραγωγή.

4. Αποζημίωση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους προς αποκατάσταση της άμεσης ζημιάς που έπαθε η φυτική τους παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια .

5. Ελεγχόμενο περιβάλλον θεωρείται ο καλυμμένος χώρος, στον οποίο με ειδικές τεχνικές ή μηχανισμούς ρυθμίζονται οι συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα κλπ) και επιδιώκεται η πραγματοποίηση παραγωγής πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια για την περιοχή. Η απλή κάλυψη (υψηλή ή χαμηλή) των καλλιεργειών δεν θεωρείται ελεγχόμενο περιβάλλον .

6. Αγροτεμάχιο, θεωρείται το αυτοτελές τμήμα γης, το οποίο αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση και τα όρια του ορίζονται από όμορες ιδιοκτησίες ή φυσικά και τεχνητά όρια. Στην περίπτωση των υπό κάλυψη καλλιεργειών ( θερμοκήπια ), ως αγροτεμάχιο θεωρείται κάθε καλυμμένο τεμάχιο γης το οποίο λειτουργεί ως αυτοτελής μονάδα, ανεξάρτητα εάν συνορεύει με άλλη υπό κάλυψη καλλιέργεια του αυτού παραγωγού .

Άρθρο 3 
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά

1. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που προσδιορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο.

2. Οι ζημιές που προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο ή που επιδρούν μειωτικά στην παραγωγή των επόμενων καλλιεργητικών περιόδων, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.

3. Επίσης δεν καλύπτονται οι ζημιές που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια καθώς και οι ζημιές που προξενούνται από άλλα εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια ανεξάρτητα αν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια .

4. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1 και 3, καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται οι ζημιές που προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στην παραγωγή των υπό κάλυψη καλλιεργειών, εξ΄ αιτίας της μερικής ή ολικής καταστροφής των υλικών κατασκευής των θερμοκηπίων, εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου .

Άρθρο 4 
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη:

1. Οι καλλιέργειες ειδών και ποικιλιών φυτών που αναπτύσσονται κατά παράβαση του Νόμου και Αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Τα είδη και ποικιλίες φυτών που καλλιεργούνται εκτός του οικολογικού τους περιβάλλοντος. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛΓΑ μπορεί να καθορίζονται για τα είδη και ποικιλίες φυτών, ζώνες καλλιέργειας και χρονικά όρια εντός των οποίων και μόνο παρέχεται από τον ΕΛΓΑ ασφαλιστική κάλυψη. Στην παραπάνω εξαίρεση, δεν υπόκεινται τα είδη και οι ποικιλίες φυτών που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον .

3. Οι ζημιές από υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις για το χρονικό διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου έως 15 Μαΐου, για όλες τις καλλιέργειες, εκτός από τις καλλιέργειες της κερασιάς και της μουσμουλιάς των οποίων η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών τους . Εξαιρούνται επίσης από την ασφαλιστική κάλυψη οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις που προκαλούν πλάγιασμα ή ποιοτική υποβάθμιση στα σιτηρά.

4. Οι ζημιές από πλημμύρα, για τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν εκτάσεις μέσα στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλου όγκου γλυκού νερού, οι οποίες αποκαλύπτονται κατά τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού, καθώς και για τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν εκτάσεις οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας χαρακτηρίζονται σαν " ζώνες έργων " .

5. Όλα γενικά τα σπορεία.

6. Όλα τα είδη δασικών δένδρων εκτός εκείνων που καλλιεργούνται σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια.

7. Καλλιέργειες που έχουν εγκαταλειφθεί καθώς και δένδρα ή φυτά που η καλλιέργεια τους δεν έχει τον χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης .

8.α. 'Όλες οι καλλιέργειες εκτός των δενδρωδών, θαμνοειδών και των γλαστρικών και όλες οι συγκαλλιέργειες πλην των συγκαλλιεργειών κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο καταλαμβάνουν κατ΄ είδος, έκταση μικρότερη από μισό ( 1/2 ) στρέμμα. 
β. Οι συγκαλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών που το άθροισμα της έκτασης των επιμέρους ειδών είναι μικρότερο από το μισό (1/2) στρέμμα κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο . Σε συγκαλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών με έκταση ίση ή μικρότερη του μισού στρέμματος, η ελάχιστη έκταση που καλύπτεται κατ΄ είδος, ορίζεται σε εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα .
γ. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για καλλιέργειες υπό υψηλή κάλυψη κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, η ελάχιστη έκταση που καλύπτεται, ορίζεται σε διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα . 
δ. Καλλιέργειες δένδρων ή θάμνων με αριθμό ομοειδών δένδρων μικρότερο των πέντε (5) και προκειμένου για την ελιά και την καρυδιά των δύο (2) και το Μαστιχοφόρο Σχίνο των δέκα (10) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο. Σε περιπτώσεις θαμνοειδών ή δενδρωδών καλλιεργειών που φυτεύονται κατά "φωλιές" ή "θέσεις", για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των "φωλιών" ή των "θέσεων".
ε. Καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος των εκατό (100) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο .
στ. Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος από πεντακόσια (500) ανά παραγωγική μονάδα. 
ζ. Καλλιέργειες φυτωρίων, που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος από πεντακόσια (500) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο .

9. Τα εισαγόμενα προς εμπορία ανθοκομικά φυτά, καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι .

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών

Α. Ειδικοί περιορισμοί 
Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά :
1. Οι ζημιές στις καλλιέργειες που η σπορά ή η φύτευση έγινε εκτός εποχής, πρωϊμότερα ή οψιμότερα του συνηθισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που είναι έξω από τα συνηθισμένα χρονικά όρια μέσα στα οποία ασκείται ευδόκιμα όμοια καλλιέργεια στο ύπαιθρο ή υπό απλή κάλυψη. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛΓΑ, οι οποίες θα εκδίδονται μέχρι το μήνα Οκτώβριο θα ισχύουν για το επόμενο ή και τα επόμενα χρόνια, μπορούν να καθορίζονται, κατά είδος καλλιεργειών ή ποικιλιών και κατά τοπικές περιοχές, συγκεκριμένες κάθε φορά χρονολογίες, πριν ή μετά από τις οποίες η σπορά ή η φύτευση αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη, όπως και κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

2. Οι ζημιές σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον όταν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής ή όταν δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας.

3. Οι ζημιές, εφόσον το ζημιογόνο αίτιο συνέβηκε πριν από την εμφάνιση των φυτών, για δε τα φυτά που μεταφυτεύονται πριν από την επιτυχημένη εγκατάσταση τους μετά τη μεταφύτευση. Κατ' εξαίρεση, για ζημιές από πλημμύρες και εφόσον εξ αιτίας της πλημμύρας δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν η ζημιά έγινε πριν από την εμφάνιση των φυτών ή πριν από την επιτυχημένη εγκατάσταση των φυτών που μεταφυτεύονται, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από της σποράς ή της μεταφύτευσης των φυτών.

4. Οι ζημιές που προξενούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια εκτός του παγετού, στα καρποφόρα δένδρα πριν από το δέσιμο των καρπών .

5. Οι ζημιές που προξενούνται από παγετό : 
α. στα φυλλοβόλα καρποφόρα δένδρα, πριν από το στάδιο της λευκής ή της ρόδινης κορυφής και ειδικά για την καρυδιά, πεκάν, φιστικιά, φουντουκιά, συκιά και λωτό, πριν από το στάδιο της έναρξης έκπτυξης των οφθαλμών (φούσκωμα)
β. στα αειθαλή καρποφόρα δένδρα, πριν από το στάδιο της έναρξης της άνθησης (άνοιγμα πετάλων)

6. Οι ζημιές σε αμπελοειδή και ακτινίδια πριν από την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (φούσκωμα).

7. Οι ζημιές που προξενούνται :
α. Μετά τον αποχωρισμό της παραγωγής από τα φυτά .
β. Μετά την αποκοπή ή απόσπαση των φυτών από το έδαφος. Από τις παραπάνω περιπτώσεις (α,β) εξαιρούνται οι καλλιέργειες εκείνες για τις οποίες η καλλιεργητική τεχνική ή ο τρόπος συγκομιδής επιβάλλει την παραμονή της παραγωγής ή των φυτών στο έδαφος για ορισμένο χρονικό διάστημα (αρωματικά φυτά, μηδική, κλπ σανοδετικά φυτά, όσπρια, σύκα, μαστίχα, ξηρά κρεμμύδια και σκόρδα). Εννοείται ότι για τις καλλιέργειες αυτές η ασφαλιστική κάλυψη λήγει με το πέρας της συλλογής από το έδαφος ή της δεματοποίησης . Διευκρινίζεται ότι οι ζημιές που συμβαίνουν στα πάσης φύσεως ξηραντήρια δεν καλύπτονται ασφαλιστικά. 
γ. Μετά την ωρίμαση της παραγωγής, που αφέθηκε ασυγκόμιστη πέρα από τη συνηθισμένη εποχή συγκομιδής κατά περιοχή, για οποιαδήποτε αιτία . Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. είναι δυνατόν να καθορίζονται, για ορισμένα είδη καλλιεργειών ή ποικιλίες αυτών, συγκεκριμένες κάθε φορά χρονολογίες, κατά τοπικές περιοχές, μετά την πάροδο των οποίων η μη συγκομιδή της παραγωγής αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τη διάταξη αυτή. 

8. Οι ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι ασφαλισμένοι δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και δεν εφάρμοσαν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες για τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.

9. Οι ζημιές στη φυτική παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται στους χώρους που προστατεύονται από μέσα ενεργητικής προστασίας, τα οποία έχουν επιχορηγηθεί ή επιχορηγούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. εφόσον το ζημιογόνο γεγονός, εμπίπτει στις δυνατότητες προστασίας των μέσων αυτών. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς τις δυνατότητες προστασίας των μέσων αυτών, αποφαίνεται τριμελής επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. και αποτελείται από έναν υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α., έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αποζημίωση των μελών της επιτροπής. Όλα τα πρόσωπα, η γεωργική εκμετάλλευση των οποίων προστατεύεται από μέσα ενεργητικής προστασίας που εγκαθίστανται από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Νόμου 2342/95 ( ΦΕΚ 208 / Α / 6.10.95 ), υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δαπάνες για την απόκτηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλιση των μέσων αυτών. Το ύψος της συμμετοχής των προσώπων αυτών στις πιο πάνω δαπάνες, καθώς και ο τρόπος της είσπραξής τους καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του αρμόδιου να τις εκπροσωπεί οργάνου του φορέα. Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, στερούνται όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ΕΛΓΑ

10. Οι ζημιές σε καλλιέργειες μπανάνας πλην των υπό κάλυψη καλλιεργειών της νήσου Κρήτης όπου ευδόκιμα ασκείται η καλλιέργειά της. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛΓΑ, που θα εκδίδονται μέχρι το μήνα Οκτώβριο και θα ισχύουν για τα επόμενα χρόνια, είναι δυνατή η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, της υπό κάλυψη καλλιέργειας μπανάνας και σε άλλες περιοχές πέραν της Κρήτης, εφόσον ασκείται ευδόκιμα η πιο πάνω καλλιέργεια .

Άρθρο 6
Ποσοστό ζημιάς που δεν καλύπτεται ασφαλιστικά

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του Κανονισμού αυτού, σε περίπτωση που γίνονται ζημιές στη φυτική παραγωγή από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια του άρθρου 1 του Κανονισμού αυτού σε ποσοστό μέχρι και του είκοσι στα εκατό (20%) της συνολικής παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατ΄ είδος και ποικιλία καλλιέργειας, δεν καλύπτεται ασφαλιστικά (δεν αποζημιώνεται). Αν η ζημιά είναι μεγαλύτερη από 20%, καταβάλλεται αποζημίωση η οποία υπολογίζεται με βάση το στρογγυλοποιημένο σε ακέραιες μονάδες ποσοστό ζημιάς επί της συνολικής παραγωγής, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα 7, 8 και 10. Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού ο οποίος προσδιορίζει το ποσοστό ζημιάς της συνολικής παραγωγής, στρογγυλοποιούνται στην αμέσως ανώτερη ακέραια μονάδα, όταν είναι από 0,50 και πάνω, παραλείπονται δε όταν είναι κάτω από 0,50.

Άρθρο 7 
Ποσοστό κάλυψης ζημιών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 και 11 του Κανονισμού αυτού, σε περίπτωση που γίνονται ζημιές από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στην φυτική παραγωγή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ο ΕΛΓΑ καταβάλλει αποζημίωση ίση προς το ποσοστό 88 %, του πάνω από το 15 % ποσοστού ζημιάς . Κατ΄εξαίρεση για τις ζημιές από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στη φυτική παραγωγή μη προωθούμενων ή αποθαρρυνόμενων καλλιεργειών το ποσοστό 88 % μειώνεται σταδιακά και ισόποσα εντός μίας πενταετίας από 88 % σε 48 % .

΄Αρθρο 8 
Κάλυψη ζημιών που γίνονται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου

Σε περίπτωση ζημιών από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που γίνονται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη αφορά τα έξοδα επανασποράς ή επαναφύτευσης, όπως λεπτομερέστερα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 9
Ειδική κάλυψη ζημιών από παγετό στα καρποφόρα δένδρα

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, στις περιπτώσεις ζημιών από παγετό στα καρποφόρα δένδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου Γ του άρθρου 5 του Κανονισμού αυτού, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση ίση προς ποσοστό 88 % του πάνω του 30 % συνολικού ποσοστού ζημιάς.

Άρθρο 10
Ποσοστά κάλυψης αλλεπάλληλων ζημιών

Σε περίπτωση αλλεπάλληλων ζημιών στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια καλλιεργητική περίοδο από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, τα ποσοστά κάλυψης υπολογίζονται ως εξής : α. Αν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που τελικά διαμορφώθηκε εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά (πόρισμα "ενιαίο αθροιστικό"), όπως ορίζεται στην παράγραφο 1α του άρθρου 20 του Κανονισμού αυτού, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με τα ποσοστά κάλυψης του άρθρου 7 του Κανονισμού αυτού . β. Αν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης χαρακτηρίζεται σαν πόρισμα " νεότερης ζημιάς ", όπως ορίζεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 20 του Κανονισμού αυτού, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση, ίση προς ποσοστό 88% του ποσοστού ζημιάς, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτής είναι μεγαλύτερο ή όχι του 20 %

Αρθρο 11
Ειδικές διατάξεις ασφαλιστικής κάλυψης

Σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλων ζημιών, από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί ή όταν συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι "ιδία" τεχνικές δυσχέρειες διενέργειας ατομικών εκτιμήσεων, απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών, εξυγίανση και απαλλαγή των αγορών από ποιοτικά υποβαθμισμένα προϊόντα εξαιτίας των ζημιών από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, διατήρηση των τιμών του παραγωγού σε ικανοποιητικά επίπεδα, προστασία καταναλωτών, μπορεί κατά παρέκκλιση της τυπικής διαδικασίας που ορίζεται με τις διατάξεις του Κανονισμού, ν' αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. ή 
1. σύμμετρη μείωση των ποσοστών αποζημίωσης που προβλέπονται από τα άρθρα 7,8,9 και 10 ή

2. διενέργεια συνολικής εκτίμησης της ζημιάς κατ' είδος καλλιέργειας και γεωγραφική ζώνη που πλήγηκε, από Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον εκτιμητές που θα ορίζονται από τον ΕΛΓΑ. Η συνολική αυτή εκτίμηση αφορά όλα τα αγροτεμάχια της γεωγραφικής ζώνης που πλήγηκε κατά είδος καλλιέργειας εκτός εκείνων που ρητά αναφέρονται και εξαιρούνται στο πρακτικό πραγματογνωμοσύνης . Το πόρισμα της Επιτροπής αυτής δεσμεύει τόσο τον ΕΛ.Γ.Α. όσο και τους ασφαλισμένους και είναι οριστικό και τελεσίδικο. Με βάση το πόρισμα της κατά τα παραπάνω συνολικής αυτής εκτίμησης, το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ορίζει το χρηματικό ποσό της αποζημίωσης και τον τρόπο διανομής του στους δικαιούχους ή
.3. συγκέντρωση του προϊόντος που ζημιώθηκε και με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ή καταστροφή αυτού, ο τρόπος καθώς και ο προσδιορισμός της αποζημίωσης και κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια. Υποβολή αίτησης επανεκτίμησης δεν επιτρέπεται.

΄Αρθρο 12
Αποζημίωση σε περίπτωση αντασφάλισης

Σε περιπτώσεις όπου με σύμβαση αντασφάλισης προβλέπονται ποσοστά κάλυψης των ζημιών περισσότερο ευνοϊκά απ' αυτά του Κανονισμού, καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται από τη σύμβαση αντασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Όργανα και διαδικασίες Ασφάλισης

Άρθρο 13 
Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ

Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη διεξαγωγή όλης της Υπηρεσίας που αφορά την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής εκτός από αυτή που έχει ανατεθεί σ' άλλα 'Όργανα είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που ορίζονται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. Οι Ανταποκριτές ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον Κανονισμό αυτό και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Διοίκησης του ΕΛ.ΓΑ.

Άρθρο 14
Δήλωση Καλλιέργειας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΓΑ., μπορεί να επιβάλλεται στους ασφαλισμένους υποχρέωση υποβολής στον ΕΛ.ΓΑ. "δήλωση καλλιέργειας", σε χρόνο που καθορίζεται με την ίδια απόφαση για όλα ή για ορισμένα είδη καλλιεργειών. Η δήλωση καλλιέργειας συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος και οι ενδείξεις του οποίου εγκρίνονται από τον Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ. Για επίσπορες ή όψιμες καλλιέργειες μπορεί να προβλέπεται η υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης καλλιέργειας. Η δήλωση καλλιέργειας υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ. του Δήμου ή της Κοινότητας στην αγροτική περιοχή της οποίας βρίσκονται οι καλλιέργειες . Οι Ανταποκριτές, αφού παραλάβουν τη δήλωση καλλιέργειας, την καταχωρίζουν την ίδια ημέρα σε ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛΓΑ και δίνουν στον ασφαλισμένο απόδειξη, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης . Οι δηλώσεις καλλιέργειας μετά τη συγκέντρωσή τους ή υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. (Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία) ή φυλάσσονται από τους Ανταποκριτές σε χωριστό φάκελο, ανάλογα με τις διαταγές που εκδίδονται από τον ΕΛΓΑ και είναι στην διάθεση των αρμοδίων Περιφερειακών και Κεντρικών Οργάνων . Η μη υποβολή δήλωσης καλλιέργειας ή υποβολή δήλωσης με ανακρίβειες εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, μπορεί να έχει και τις παρακάτω συνέπειες: 
1. Τη στέρηση του δικαιώματος αποζημίωσης ή τη μείωση του ποσού της αποζημίωσης εάν δεν υποβληθεί δήλωση καλλιέργειας ή υποβληθεί με ανακρίβειες σχετικά με το χρόνο σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης.

2. Τη μείωση μέχρι 50% της αποζημίωσης που δικαιούται ο ασφαλισμένος αν η έκταση του καλλιεργούμενου αγροτεμαχίου ή ο αριθμός των καρποφόρων δέντρων ή ο αριθμός των καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών είναι κατά τη δήλωση μεγαλύτερος του πραγματικού. Η σύμφωνα με τα παραπάνω στέρηση ή μείωση του ποσού της αποζημίωσης αποφασίζονται από το Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ. ή από άλλο Όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν, κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση του.

Άρθρο 15
Αναγγελία ζημιάς

1. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, είναι υποχρεωμένος ν΄ αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΑ που έχει ορισθεί, τη χρονολογία, την ώρα, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν κατά τοποθεσίες και καλλιέργειες.

2. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., για να υποβάλλει σύμφωνα με τα παραπάνω την αναγγελία, συγκεντρώνει πληροφορίες από αρμόδιες Υπηρεσίες ή αρμόδια γι' αυτό πρόσωπα, όπως π.χ. μετεωρολογικούς σταθμούς, γεωπονικές υπηρεσίες, Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, αγροτικούς συλλόγους, όργανα αγροφυλακής κ.λ.π .

Άρθρο 16
Δήλωση ζημιάς

1. Ο ασφαλισμένος που οι καλλιέργειες του ζημιώθηκαν από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας και ποικιλία που ζημιώθηκε, έχει υποχρέωση μέσα σε 12 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο δήλωση της ζημιάς που προξενήθηκε στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια που έπαθαν τη ζημιά από το καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο . Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των 12 ημερών είναι Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμη ημέρα, τότε η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών, δε λαμβάνεται υπόψη. Μετά από κάθε καινούργια ζημιά που γίνεται από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να υποβάλει νέα δήλωση ανεξάρτητα από το ύψος της νέας ζημιάς, εφόσον πριν από το νέο ζημιογόνο γεγονός είχε γίνει η εκτίμηση της προηγούμενης ζημιάς . Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκτίμηση της προηγούμενης ζημιάς, ο ασφαλισμένος δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει νέα δήλωση, αλλά οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. προκειμένου να γίνει αναγγελία της ζημιάς για το νέο ζημιογόνο αίτιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 . Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ζημιάς μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών και η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ζημιάς, μπορεί να γίνει δεκτή, μόνο εφόσον για την καθυστέρηση υποβολής της συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια και δεν έγιναν αντικειμενικά έγκαιρα αντιληπτές, είναι δυνατό να υποβληθούν δηλώσεις ζημιάς και μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, το οποίο καθορίζει και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την υποβολή των δηλώσεων αυτών. Δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ. Δήμου ή Κοινότητας για αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή άλλου Δήμου ή Κοινότητας δε δημιουργεί υποχρέωση στον Οργανισμό για διενέργεια εκτίμησης της ζημιάς, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο που το δήλωσε . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στα όρια της αγροτικής περιοχής όμορου Δήμου ή Κοινότητας, μπορεί να γίνεται παραδεκτή και να ερευνάται στην ουσία δήλωση ζημιάς εφόσον αντικειμενικά κρίνεται ότι υπάρχει για την περιοχή αυτή αμφισβήτηση ή άγνοια στα όρια των όμορων Δήμων ή Κοινοτήτων . Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος καλείται από τον εκτιμητή με ανακοίνωση, να υποβάλει στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ το αργότερο εντός δύο ( 2 ) ημερών, υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση ζημιάς από τον ίδιο ή τρίτο πρόσωπο για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο σε άλλο όμορο Δήμο ή Κοινότητα και ότι από την επόμενη καλλιεργητική περίοδο θα υποβάλει δήλωση ζημιάς στο Δήμο ή Κοινότητα που ανήκει το αγροτεμάχιο . Εφόσον ο ασφαλισμένος , αν και έχει κληθεί δεν προσήλθε να υποβάλει την υπεύθυνο δήλωση που αναφέρεται παραπάνω, συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον εκτιμητή και τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ και ο ασφαλισμένος αποκλείεται από το δικαίωμα αποζημίωσης για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο .

2. Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος και οι ενδείξεις του οποίου εγκρίνονται από τον Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ. και στην οποία οπωσδήποτε πρέπει ν' αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας, του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αγροτών, η διεύθυνση κατοικίας, η τοποθεσία του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, το είδος και η ποικιλία της καλλιέργειας, ο αριθμός των στρεμμάτων ή ο αριθμός των δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών, η παραγωγή που αναμενόταν κατά στρέμμα ή δένδρο κλπ, η παραγωγή που είχε συγκομισθεί πριν από τη ζημιά και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.

3. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρίζει στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛΓΑ και παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης .

4. Ο Ανταποκριτής συσχετίζει τις δηλώσεις ζημιάς με τη δήλωση καλλιέργειας του άρθρου 14, εφόσον προβλέπεται η υποβολή τέτοιας δήλωσης και συντάσσει και υποβάλλει στον ΕΛ.ΓΑ. συνοπτικό σημείωμα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί σε ειδικό έντυπο, του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από το Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ., μαζί με το αποδεικτικό αποστολής των τελών που εισπράχθηκαν, για λογαριασμό του ΕΛ.ΓΑ. Τα πρωτότυπα των δηλώσεων ζημιάς που υποβλήθηκαν μαζί με τα απαραίτητα αντίγραφά τους ο Ανταποκριτής θέτει στη διάθεση του οργάνου που έχει οριστεί από τον ΕΛ.ΓΑ. για τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

5. Η δήλωση ζημιάς δεν υποχρεώνει τον Οργανισμό στη διενέργεια εκτίμησης αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει και εμπρόθεσμα μέσα σε 12 ημέρες, όπως αναφέρεται παραπάνω, στον Ανταποκριτή το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης . Με απόφαση του Δ.Σ . του ΕΛ.Γ.Α., που εκδίδεται μέχρι το μήνα Οκτώβριο, καθορίζεται το ύψος των τελών εκτίμησης που θα ισχύουν για το επόμενο ή τα επόμενα χρόνια. Στην περίπτωση που προξενηθεί νέα ζημιά από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια στην ίδια καλλιέργεια κατά τη διάρκεια της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου, δεν καταβάλλεται νέο τέλος εκτίμησης αν μέχρι τη νέα ζημιά δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς, ενώ αντίθετα καταβάλλεται νέο τέλος αν έχει διενεργηθεί η εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς. Τα τέλη εκτίμησης, όπως και τα συναφή τέλη στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Κανονισμού αυτού εισάγονται στον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α σε ειδικό κεφάλαιο και άρθρο και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών πραγματογνωμοσύνης των ζημιών. Τα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, μετά από αίτησή τους, στις εξής περιπτώσεις : 
α.. εκπρόθεσμης δήλωσης ζημιάς ή αίτησης επανεκτίμησης 
β. ανάκλησης δήλωσης ζημιάς ή αίτησης επανεκτίμησης και γ. στην περίπτωση που δε διενεργήθηκε εκτίμηση επειδή η ζημιά δεν καλύπτεται ή εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

6. Αν κατά την εκτίμηση διαπιστωθεί ότι η έκταση του αγροτεμαχίου ή ο αριθμός των καρποφόρων δένδρων ή ο αριθμός των καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών του αγροτεμαχίου που δηλώθηκε, για τα οποία έχουν καταβληθεί τέλη εκτίμησης, είναι τουλάχιστον ίσος με τα 2/3 του συνολικού αριθμού των στρεμμάτων ή καρποφόρων δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών, του αγροτεμαχίου που δηλώθηκε, διαφορά τελών οφείλεται εφόσον καταβληθεί από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση για το αγροτεμάχιο που δηλώθηκε και παρακρατείται αυτή από την αποζημίωση που θα καταβληθεί . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των στρεμμάτων ή καρποφόρων δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών, για τα οποία έχουν καταβληθεί τέλη, είναι μικρότερος των 2/3 του συνολικού αριθμού των στρεμμάτων ή καρποφόρων δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών του αγροτεμαχίου που δηλώθηκε, μπορεί ο ΕΛ.Γ.Α., κατά την απόλυτη κρίση του ή να καταβάλλει αποζημίωση για ολόκληρη την έκταση ή τον αριθμό των δένδρων ή φυτών, σύμφωνα με τ' ανωτέρω, ή να αποζημιώσει με βάση τον αριθμό των στρεμμάτων ή καρποφόρων δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών που δηλώθηκαν από τον ασφαλισμένο. Αν η έκταση σε στρέμματα του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε ή ο αριθμός των καρποφόρων δένδρων ή ο αριθμός των καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών είναι κατά τη δήλωση μεγαλύτερος του πραγματικού και η ανακρίβεια υπερβαίνει τα 20%, μπορεί, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. ή του οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό το σκοπό, να μειωθεί η αποζημίωση που δικαιούται ο ασφαλισμένος για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο μέχρι ποσοστού 50%. Οι ίδιες συνέπειες μπορεί να υπάρξουν στην περίπτωση που δε δηλώθηκε η συλλεγείσα πριν τη ζημιά παραγωγή, ή αυτή που δηλώθηκε είναι μικρότερη της πραγματικής σε ποσοστό πάνω από 20%. Αν κατά την εκτίμηση διαπιστωθεί και στη συνέχεια βεβαιωθεί και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Υποκαταστήματος ότι το ίδιο ή τα ίδια αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί για την ίδια ημερομηνία ζημιάς περισσότερο από μια φορά στον ίδιο ή άλλο Δήμο ή Κοινότητα, ο ασφαλισμένος που έκανε την παραπάνω δήλωση στερείται την αντίστοιχη για τ' αγροτεμάχια αυτά αποζημίωση. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι επίσης δυνατόν, ανάλογα με το μέγεθος της ανακρίβειας και μετά από απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.ΓΑ. ή του Οργάνου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, η στέρηση της αποζημίωσης που δικαιούται ο ασφαλισμένος μέχρι ποσοστού 50% και για τα υπόλοιπα αγροτεμάχια που δήλωσε για την ίδια ημερομηνία ζημιάς.

KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Εκτιμητές - Εκτίμηση - Επανεκτίμηση - Πραγματογνωμοσύνη αλλεπάλληλων ζημιών. Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης - Συνεκτίμηση.

Άρθρο 17
Εκτιμητές

1. Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται από γεωπόνους του ΕΛ.Γ.Α, γεωπόνους δημόσιους υπάλληλους, κατά προτίμηση του Υπουργείου Γεωργίας, γεωπόνους ΑΤΕ, γεωπόνους Δημοσίων Οργανισμών ή γεωπόνους ιδιώτες, οι οποίοι ορίζονται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. ή από Όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

2. Η ανάθεση καθηκόντων εκτιμητή σε γεωπόνους δημοσίους υπάλληλους ή υπαλλήλους Δημοσίων Οργανισμών ή της ΑΤΕ, γίνεται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο γεωπόνος.

3. Η άσκηση των καθηκόντων εκτιμητή αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για το γεωπόνο, στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση αυτών.

'Αρθρο 18
Εκτίμηση

1. Ο ΕΛ.ΓΑ. ανάλογα με την εποχή που συνέβηκε η ζημιά και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας που πλήγηκε, καθορίζει το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς. Αν η εκτίμηση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο που συνήθως συγκομίζεται η παραγωγή ή κρίνεται αναγκαία η επανασπορά ή η επαναφύτευση ή η εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων, οι οποίες δυνατόν να αλλοιώσουν τη μορφή της ζημιάς, ο ασφαλισμένος οφείλει να συγκομίσει το προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να προβεί στην επανασπορά, επαναφύτευση ή στις αναγκαίες καλλιεργητικές φροντίδες, είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει "μάρτυρες", δηλαδή άθικτα (ακαλλιέργητα ή ασυγκόμιστα) τμήματα της καλλιέργειας του και συγκεκριμένα: 
α. Για αροτραίες καλλιέργειες, από ένα τμήμα (λωρίδα) που να έχει πλάτος ένα (1) μέτρο και το μήκος μιας διάστασης του αγροτεμαχίου στο κέντρο και στα δύο άκρα του αγροτεμαχίου. 
β. Για πρεμνοειδείς καλλιέργειες, διάσπαρτα, σ' όλη την έκταση του αγροτεμαχίου, τόσα περίπου ασυγκόμιστα πρέμνα όση και η αναλογία ένα (1) πρέμνο στα τριάντα ( 30 ) του συνολικού αριθμού των πρεμνών κάθε αγροτεμαχίου .
γ. Για δενδρώδεις καλλιέργειες, διάσπαρτα, σ' όλη την έκταση του αγροτεμαχίου, τόσα περίπου ασυγκόμιστα δένδρα όση είναι η αναλογία ένα (1) δένδρο για κάθε είκοσι ( 20 ) δένδρα. Σε περιπτώσεις ζημιών σε ανθοκομικές καλλιέργειες και φυτώρια, ο ΕΛΓΑ δεσμεύεται να προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς μέσα σε 20 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα εκτίμησης από μάρτυρες.

2. Ο ΕΛ.ΓΑ. όσες φορές το κρίνει σκόπιμο, πριν από την οριστική εκτίμηση μπορεί να προβαίνει σε προεκτίμηση της ζημιάς και σε παρακολούθηση της καλλιέργειας που ζημιώθηκε.

3. Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από ένα και μόνο γεωπόνο - εκτιμητή . Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ μπορεί να συντάσσουν οδηγίες και κανόνες εκτίμησης των ζημιών, οι οποίες, αφού εγκριθούν από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους εκτιμητές κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

4. Ο εκτιμητής οφείλει να κάνει την εκτίμηση αμέσως μόλις λάβει τη σχετική εντολή από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ ή από άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό το σκοπό.

5. Ο εκτιμητής μπορεί να χρησιμοποιεί ως οδηγό του, για την υπόδειξη των αγροτεμαχίων που ζημιώθηκαν, τον αγροφύλακα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ή κωλύεται ή απουσιάζει, τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ή κατά την κρίση του άλλο όργανο που να γνωρίζει τα αγροτεμάχια και τους εκμεταλλευτές τους .

6. Η ημερομηνία που θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις στην περιοχή κάθε Δήμου ή Κοινότητας γίνεται γνωστή στους ενδιαφερομένους ασφαλισμένους με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται από τον Ανταποκριτή στα Γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητας. Κατά την εκτίμηση μπορεί, εφόσον το θέλουν να είναι παρόντες ο ασφαλισμένος ή αντιπρόσωπός του, καθώς επίσης και εκπρόσωπος των Οργανώσεων των παραγωγών και να εκθέτουν τις απόψεις τους ή να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχεία για τη ζημιά. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το αγροτεμάχιο που έπαθε ζημιά ή να παρευρίσκεται κατά την εκτίμηση, εφόσον του ζητηθεί αυτό από τον εκτιμητή. Οφείλει να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία και αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί, σχετικά με την νομιμότητα , κυριότητα ή εκμετάλλευση της καλλιέργειας που δήλωσε. Επίσης ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί από τον εκτιμητή, να προσκομίσει έγγραφα στοιχεία για την παραγωγή που συγκόμισε πριν από την ζημιά ή τα προηγούμενα τέσσερα (4) χρόνια. Τέτοια στοιχεία είναι αυτά που τηρούνται από το Δήμο ή την Κοινότητα, τις Συνεταιριστικές ή άλλες Οργανώσεις, τα αντίγραφα τιμολογίων πώλησης, οι τυχόν εκκαθαρίσεις λαχαναγορών κλπ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αρνηθεί ή να υποδείξει το αγροτεμάχιο που δήλωσε για να γίνει η εκτίμηση ή να επιτρέψει στον εκτιμητή την είσοδο σ' αυτό ή να προσκομίσει στοιχεία που ν' αποδεικνύουν ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε ή δεν παρευρίσκεται στην εκτίμηση αν και έχει κληθεί να είναι παρών αυτός ή αντιπρόσωπός του, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας ή δε δίνει στοιχεία και πληροφορίες με τα οποία αποδεικνύεται η νομιμότητα της καλλιέργειας και η παραγωγή που πιθανό να έχει συγκομιστεί μέχρι την ημέρα της ζημιάς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τη δήλωση που υπέβαλε. Στις περιπτώσεις αυτές, συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον εκτιμητή και τον οδηγό του ή δύο μάρτυρες όταν δεν υπάρχει οδηγός ή τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται μαζί με τον πίνακα ζημιών και με τη φροντίδα του Ανταποκριτή τοιχοκολλάται στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα.

7. Οι Δήμαρχοι ή οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, οι Πρόεδροι Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι Αγροτικών Συλλόγων, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και τα όργανα Αστυνομίας και Αγροφυλακής είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε πληροφορία ή βοήθεια που πιθανόν να ζητηθεί από τους εκτιμητές ή τα όργανα του ΕΛΓΑ.

8. Ο εκτιμητής καταχωρίζει το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε, κατά είδος και ποικιλία καλλιέργειας, και για κάθε αγροτεμάχιο χωριστά σε ειδικό έντυπο του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ και το υποβάλλει στον ΕΛΓΑ. Αντίγραφο του εντύπου αυτού κοινοποιείται από τον ΕΛΓΑ με απόδειξη, στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του σχετικού Δήμου ή της Κοινότητας. Ο Ανταποκριτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής να καλέσει με σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητας, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης. Για την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης ο Ανταποκριτής συντάσσει πράξη η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και δύο μάρτυρες.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία, από την προεκτίμηση που διενεργήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, στις ζημιές που δηλώθηκαν σε ορισμένες τοπικές περιοχές πιθανολογείται ότι η ζημιά που δηλώθηκε δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Κανονισμού, μπορεί για τον προσδιορισμό είτε του είδους του ζημιογόνου αιτίου, είτε του ποσοστού ζημιάς να διενεργούνται δειγματοληπτικές εκτιμήσεις αντί των εξατομικευμένων εκτιμήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις δειγματοληπτικές εκτιμήσεις ότι η πιθανή ζημιά δεν καλύπτεται ασφαλιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6, το αποτέλεσμα αυτών των δειγματοληπτικών εκτιμήσεων θεωρείται σαν πόρισμα εκτίμησης των ζημιών όλων των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην τοπική περιοχή . Το πόρισμα αυτό γίνεται γνωστό με έγγραφο στον Ανταποκριτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι. Κατά του πορίσματος αυτού των δειγματοληπτικών εκτιμήσεων, είναι δυνατή η άσκηση του ένδικου μέσου που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Κανονισμού. Αν από τις δειγματοληπτικές εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν διαπιστωθεί, ότι συντρέχει περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών από τον ΕΛΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ακολουθεί η διενέργεια ατομικών εκτιμήσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους των άρθρων 1 έως 6 του Κανονισμού.

΄Αρθρο 19
Επανεκτίμηση


1. Το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε, γίνεται οριστικό μετά την πάροδο δέκα ημερών από της επομένης ημέρας τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του προηγούμενου άρθρου.

2. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερών, ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης, με αίτηση που πρέπει να καταθέσει στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αγροτεμαχίου, για το οποίο ζητείται η επανεκτίμηση, όπως έχουν καθοριστεί στο φύλλο της εκτίμησης, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση. Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίμησης. Στην περίπτωση που εκκρεμεί διενέργεια, επανεκτίμησης άλλης ζημιάς για την ίδια καλλιέργεια, για την οποία έχουν ήδη καταβληθεί τέλη επανεκτίμησης, δεν καταβάλλονται νέα τέλη επανεκτίμησης. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης επανεκτίμησης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν και για την αποδοχή εκπρόθεσμης δήλωσης ζημιάς . Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη και ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτή, αν προσκληθεί από τους επανεκτιμητές και δεν προσκομίσει μέσα σε τακτή προθεσμία έγγραφα στοιχεία, πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διενέργεια της εκτίμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 .

3. Επανεκτίμηση έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο ΕΛΓΑ μέχρι να οριστικοποιηθούν τα πορίσματα εκτίμησης . Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αρνηθεί ή να υποδείξει το αγροτεμάχιο για το οποίο υπέβαλε ένσταση ο ΕΛΓΑ ή να επιτρέψει στους Γεωπόνους - επανεκτιμητές την είσοδο σ' αυτό ή να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από την αποζημίωση που δικαιούται βάσει του πορίσματος εκτίμησης.

4. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους, που ορίζονται από τον ΕΛΓΑ.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών, ορίζεται απ' αυτούς άλλος γεωπόνος, ως διαιτητής, από πίνακα που περιλαμβάνει 10 τουλάχιστον γεωπόνους. Οι πίνακες διαιτητών καταρτίζονται χωριστά κατά Περιφερειακό Υποκατάστημα το Σεπτέμβριο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους και αφού εγκριθούν από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ ισχύουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος . Σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών ως προς το πρόσωπο του διαιτητή, την επανεκτίμηση διενεργεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Υποκαταστήματος και σε περίπτωση που υπάρχει και γι' αυτόν κώλυμα, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα..

6. Για τη διενέργεια των επανεκτιμήσεων εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν τις εκτιμήσεις.

7. Οι επανεκτιμητές ή ο διαιτητής ή ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα καταχωρίζουν το πόρισμα της επανεκτίμησης που διενεργήθηκε κατ΄ είδος και ποικιλία καλλιέργειας και για κάθε αγροτεμάχιο που ζητήθηκε επανεκτίμηση χωριστά, σε ειδικό έντυπο πίνακα του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από το Διοικητή του ΕΛΓΑ και το υποβάλλουν στον ΕΛΓΑ . Αντίγραφο του πίνακα κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α με απόδειξη, στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α του Δήμου ή της Κοινότητας.Ο Ανταποκριτής έχει υποχρέωση χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής, να καλέσει, με σχετική πρόσκληση που τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητας, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους να λάβουν γνώση των πορισμάτων της επανεκτίμησης. Για την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης ο Ανταποκριτής συντάσσει πράξη η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και δύο μάρτυρες.

8. Οι επανεκτιμητές, ο διαιτητής ή ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Φυτικού Τομέα δεν δεσμεύονται από τα πορίσματα της εκτίμησης, εκτιμώντας από την αρχή την ζημιά .

9. Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21, το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ' αυτού άλλο ένδικο μέσο.

Άρθρο 20
Πραγματογνωμοσύνη αλλεπάλληλων ζημιών

Σε περίπτωση νέας ζημιάς στην ίδια καλλιέργεια του ίδιου αγροτεμαχίου και την ίδια καλλιεργητική περίοδο, η πραγματογνωμοσύνη της ζημιάς (εκτίμηση, επανεκτίμηση) διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 18 και 19 με τις παρακάτω παρεκκλίσεις :
1. Αν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης της προηγούμενης ή των προηγούμενων ζημιών έχει γίνει οριστικό 
α. σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό της ζημιάς στη συνολική παραγωγή από την προηγούμενη ή από όλες τις προηγούμενες ζημιές αθροιστικά είναι μέχρι και 20%, η πραγματογνωμοσύνη της νέας ζημιάς θα αναφέρεται και σε όλες τις προηγούμενες ζημιές ώστε το πόρισμα που τελικά διαμορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά (πόρισμα ενιαίο αθροιστικό). 
β. σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή από προηγούμενη ή από όλες τις προηγούμενες ζημιές αθροιστικά είναι μεγαλύτερο του 20%, η πραγματογνωμοσύνη της ζημιάς που γίνεται μετά το νέο ζημιογόνο αίτιο, αναφέρεται στην πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στην καλλιέργεια μετά την προηγούμενη ζημιά (ηρτημένη αζημίωτη παραγωγή που υπάρχει στην καλλιέργεια κατά το χρόνο που έγινε η νέα ζημιά) . Στην περίπτωση αυτή το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης χαρακτηρίζεται σαν πόρισμα "νεότερης ζημιάς" .

2. Αν μέχρι το χρόνο του νέου ζημιογόνου αιτίου, δεν έχει διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη της προηγούμενης ή των προηγούμενων ζημιών ή έχει διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη αλλά το πόρισμα δεν είναι ακόμη οριστικό, η πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται και συμπεριλαμβάνει όλες τις προηγούμενες ζημιές, ώστε το πόρισμα που διαμορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά (πόρισμα ενιαίο αθροιστικό) . Στη διαμόρφωση του ενιαίου αυτού αθροιστικού πορίσματος λαμβάνεται επίσης υπόψη και η προηγούμενη ή οι προηγούμενες ζημιές για τις οποίες δεν υπήρχε η υποχρέωση να υποβληθεί δήλωση ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, μέχρι το ύψος του μη αποζημιώσιμου ποσοστού .

3. Οι ζημιές από παγετό στα καρποφόρα δένδρα οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Γ του άρθρου 5, ενώ συσχετίζονται μεταξύ τους δεν συσχετίζονται με οποιαδήποτε άλλη ζημιά και τα πορίσματα πραγματογνωμοσύνης διατυπώνονται ξεχωριστά, εφόσον βέβαια υποβλήθηκε η σχετική δήλωση ζημιάς. Κατά του πορίσματος της πραγματογνωμοσύνης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι δυνατή η υποβολή αίτησης επανεκτίμησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 21
Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης

1. Ο Διοικητής του ΕΛ.ΓΑ. μπορεί σε κάθε βαθμό της διαδικασίας αναγνώρισης ή εκκαθάρισης της ζημιάς και μετά ακόμη από την καταβολή της αποζημίωσης ν' ασκήσει κατά την κρίση του προσφυγή για αναθεώρηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης, εφόσον περιέλθουν σε γνώση του στοιχεία επί των οποίων μπορεί να θεμελιωθεί ότι υπάρχει πλάνη ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.

2. Η προσφυγή για την αναθεώρηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης κατατίθεται στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.ΓΑ. μέσα σε εύλογο χρόνο από τότε που έγιναν γνωστά τα στοιχεία που τη θεμελιώνουν.

3. Επί της προσφυγής αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Νομάρχη και αποτελείται από δύο γεωπόνους υπαλλήλους Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και από ένα γεωπόνο του ΕΛ.ΓΑ. που εκλέγεται επίσης από το Νομάρχη, από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον γεωπόνους υπαλλήλους του. Η επιτροπή δεν δεσμεύεται από το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης (εκτίμηση, επανεκτίμηση, διαιτησία) και μπορεί να αναθεωρήσει οποιοδήποτε στοιχείο του πορίσματος. Για την διενέργεια της αναθεώρησης εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν τις επανεκτιμήσεις.

4. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Αναθεωρήσεως διενεργείται νέα εκκαθάριση της ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, του Κανονισμού και ή ζητείται από τον ασφαλισμένο η επιστροφή της διαφοράς, σε περίπτωση που έλαβε μεγαλύτερη αποζημίωση χωρίς να τη δικαιούται ( αχρεωστήτως ) ή καταβάλλεται σ΄ αυτόν τυχόν πρόσθετη αποζημίωση .

'Αρθρο 22 
Συνεκτίμηση

Σε περίπτωση συμπληρωματικής ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής για τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, μπορεί μετά από συμφωνία μεταξύ του ΕΛΓΑ και συνασφαλιστή, να διενεργείται από κοινού εκτίμηση της ζημίας . Οι όροι της συμφωνίας αυτής, δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εκκαθάριση της ζημιάς - Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης


'Αρθρο 23
Εκκαθάριση της ζημιάς και υπολογισμός
της ασφαλιστικής αποζημίωσης.


1. Η εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού αυτού, χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερο του 20%. Σε περίπτωση εκκαθάρισης αλλεπάλληλων ζημιών, κάθε οριστική πραγματογνωμοσύνη, της οποίας το πόρισμα χαρακτηρίζεται σαν πόρισμα "νεότερης ζημιάς", εκκαθαρίζεται σε συνάρτηση με τα ποσοστά κάλυψης που αναφέρονται στην παρ. β του άρθρου 10 του Κανονισμού αυτού και τα οποία υπολογίζονται σε ολόκληρη τη νέα αυτή ζημιά, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτής είναι μεγαλύτερο ή όχι του 20 % .

2. Ειδικότερα, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με :
α. Την κατά στρέμμα ή δένδρο παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων ή δένδρων, τα οποία προσδιορίστηκαν με το οριστικό πόρισμα πραγματογνωμοσύνης, με βάση τα οποία υπολογίζεται η συνολική παραγωγή. Στη συνολική αυτή παραγωγή περιλαμβάνεται εκτός από την "ηρτημένη" παραγωγή κατά το χρόνο της ζημιάς και η παραγωγή που είχε συγκομισθεί πριν τη ζημιά . 
β. Το ποσοστό της ζημιάς, το οποίο σε περίπτωση που έχει συγκομιστεί παραγωγή πριν τη ζημιά, ανάγεται στη συνολική παραγωγή που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο . 
γ. Την τιμή αποζημίωσης κατά μονάδα προϊόντος, από την οποία αφαιρούνται, ανάλογα με το χρόνο της ζημιάς και κατ' αναλογία της ποσότητας που καταστράφηκε, οι διάφορες κρατήσεις και εισφορές, καθώς και τα καλλιεργητικά έξοδα ή τα έξοδα συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ., τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποιηθούν εξαιτίας της ζημιάς. Η τιμή αυτή αποζημίωσης των προϊόντων καθορίζεται ως εξής : Για όσα προϊόντα υπάρχει κρατική προστασία ή καλύπτονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για τη μαστίχα της Νήσου Χίου, η τιμή αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., λαμβάνοντας υπόψη, τις τιμές ασφαλείας που καθορίζονται με Κυβερνητικές αποφάσεις ή τις τιμές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή για τη μαστίχα τη μέση τιμή εκκαθάρισης που καθορίζει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, καθώς και τις τυχόν επιδοτήσεις . Για τα υπόλοιπα προϊόντα, που δεν υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία, η τιμή αποζημίωσης προκαθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., ενιαία για κάθε περιοχή, είδος, ποικιλία, κατηγορία και χρήση, με βάση την, με τις συνήθεις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, προβλεπόμενη τιμή χονδρικής πώλησης των προϊόντων στον τόπο της παραγωγής και το χρόνο της συγκομιδής τους. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται δύο φορές το χρόνο, το μήνα Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο και πάντως πριν την καλλιεργητική περίοδο ή πριν την έναρξη της περιόδου ασφαλιστικής κάλυψης. Για όσα προϊόντα, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν είναι δυνατός ο προκαθορισμός της τιμής αποζημίωσης, η τιμή καθορίζεται κατά την παραπάνω έννοια, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. Οι διάφορες κρατήσεις και εισφορές που αφαιρούνται από την τιμή μονάδας του προϊόντος, καθώς και τα καλλιεργητικά έξοδα ή έξοδα συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ., που δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποιηθούν σε αναλογία της ποσότητας που καταστράφηκε, ορίζονται ανάλογα με το χρόνο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. 
δ. Τα ποσοστά κάλυψης των ζημιών που ορίζονται στα άρθρα 6, 7, 9 και 10 του Κανονισμού αυτού.

3. Εάν η ζημιά γίνει στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και οι συνθήκες ( εποχή, κατάσταση αγρού κλπ ) αλλά και το είδος της καλλιέργειας επιτρέπουν νέα σπορά ή φύτευση, με το ίδιο ή άλλο είδος φυτού, τόσο στο σύνολο όσο και σε μέρος της καλλιέργειας που ζημιώθηκε: 
α. Καταβάλλεται αποζημίωση που αντιπροσωπεύει τα έξοδα επανασποράς ή επαναφύτευσης, ανεξάρτητα αν ο ασφαλισμένος πραγματοποιήσει ή όχι την επανασπορά ή επαναφύτευση, εφόσον το ποσοστό επανασποράς ή επαναφύτευσης είναι μεγαλύτερο του 20 %. Στην περίπτωση αυτή η καταβαλλόμενη αποζημίωση είναι ίση προς το ποσοστό 100% του ποσοστού επανασποράς ή επαναφύτευσης . Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 10 του Κανονισμού αυτού. 
β. Αν ο ασφαλισμένος πραγματοποιήσει την επανασπορά ή επαναφύτευση, καταβάλλεται εκτός από τα έξοδα επανασποράς ή επαναφύτευσης και η αποζημίωση που αναλογεί σε τυχόν μείωση του εισοδήματος που αναμένεται από την επανασπορά ή επαναφύτευση σε σχέση με το αρχικό εισόδημα που αναμενόταν από την καλλιέργεια που ζημιώθηκε, εφόσον η μείωση αυτή, αφού αναχθεί σε ποσοστό επί %, υπερβαίνει το 20 % . Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 10 του Κανονισμού.

4. Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσδιοριστούν οι τιμές, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορεί μέσα σ' ένα εξάμηνο από το χρόνο που συνέβηκε η ζημιά, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. να χορηγηθεί σ' όσους ζημιώθηκαν προκαταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης που δικαιούνται και η τιμή της μονάδας του προϊόντος να υπολογιστεί σε ποσοστό της τιμής που είχε καθοριστεί το προηγούμενο έτος για το ίδιο είδος, ποικιλία, χρήση και την ίδια περιοχή.

5. Σε περιπτώσεις ανθοκαλλιεργειών ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να περιορίζει την αποζημίωση μέχρι το ύψος του μέσου εισοδήματος που έχει επιτευχθεί την τελευταία 4ετία από ομοειδείς καλλιέργειες, όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά τιμολόγια διάθεσης του προϊόντος .

'Αρθρο 24
Καταβολή της αποζημίωσης

1. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, καταβάλλονται στους δικαιούχους εκτός από ειδικές δικαιολογημένες εξαιρέσεις, μετά την έναρξη της συγκομιδής του προϊόντος, κατά προτίμηση με ταχυδρομικές επιταγές σε μετρητά .

2. Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου που ασκεί τη γεωργική εκμετάλλευση, δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης είναι εκείνος που ήταν εκμεταλλευτής την ημέρα που συνέβηκε η ζημιά .

3. Σε περιπτώσεις ζημιών, για την κάλυψη των οποίων προβλέπεται ότι θ' απαιτηθούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί ετησίως για τη Διεύθυνση Ασφάλισης Φυτικού Τομέα και εφόσον δεν προβλέπεται η κάλυψη από αντασφαλιστική σύμβαση επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητή του ΕΛΓΑ, να καθοριστεί η χορήγηση στους δικαιούχους προκαταβολής από την αποζημίωση που δικαιούνται. Επιτρέπεται επίσης να καθοριστεί, διαφορετικό κατά ζημιογόνο αίτιο, ποσοστό προκαταβολής.

4. Εάν στο τέλος της ετήσιας χρήσης, οι αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί είναι μικρότερες του ποσού που έχει προϋπολογιστεί για τη Διεύθυνση Ασφάλισης Φυτικού Τομέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καταβάλλεται στους δικαιούχους στους οποίους χορηγήθηκε προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, το υπόλοιπο της αποζημίωσης που δικαιούνται. Σε περίπτωση που το ποσό που υπολείπεται δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων των δικαιούχων εφαρμόζεται η διαδικασία της σύμμετρης περικοπής που προβλέπεται από το Νόμο 1790/ 88 .

5. Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, για ζημιές της φυτικής παραγωγής από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφονται μετά διετία από την έκδοση της εντολής αυτής .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - αίτησης επανεκτίμησης.
Ατέλειες - Αποζημίωση Οργάνων Ασφάλισης

'Αρθρο 25
Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - αίτησης επανεκτίμησης

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση της ζημιάς που υπέβαλε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, με αίτησή του, την οποία πρέπει ή να την υποβάλει στον Ανταποκριτή του ΕΛ.ΓΑ. μέχρι την προηγούμενη μέρα της εκτίμησης ή να τη δώσει στον εκτιμητή, πριν όμως διενεργηθεί η εκτίμηση. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης ζημιάς, ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα για αποζημίωση της τυχόν ζημιάς που προξενήθηκε στην καλλιέργειά του . Επίσης ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μη διενεργηθεί η επανεκτίμηση που ζήτησε, υποβάλλοντας σχετική αίτηση όπως παραπάνω, για την αποδοχή της οποίας αποφασίζουν μόνο οι επανεκτιμητές κατά την κρίση τους.

Άρθρο 26
Ατέλειες

1.Με τη διαφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού που αναφέρονται στα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης (άρθρο 16 παρ. 5, άρθρο 19 Παρ. 2), όλη η διαδικασία που αναφέρεται στον Κανονισμό διεξάγεται ατελώς.

2. Οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλλουν καμιά αμοιβή ή αποζημίωση σε οποιονδήποτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από τη σύνταξη της δήλωσης ζημιάς μέχρι και την είσπραξη της ασφαλιστικής αποζημίωσης .

Άρθρο 27
Έξοδα κίνησης και αποζημίωσης των οργάνων ασφάλισης

1. Όσοι απασχολούνται με εντολή του ΕΛ.ΓΑ. στην ασφάλιση και πρόληψη των ζημιών της παραγωγής, για την επισήμανση των ζημιών, τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, την άσκηση εποπτείας, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των καλλιεργειών κλπ, δικαιούνται έξοδα κίνησης και αποζημίωσης, όπως καθορίζονται παρακάτω:

2. Σαν έξοδα κίνησης αποδίδονται: 
α.Το αντίτιμο εισιτηρίου κοινόχρηστου μέσου συγκοινωνίας ή κόμιστρου που καταβλήθηκε για χρησιμοποίηση δημόσιας χρήσης μέσου. Τα μέσα συγκοινωνίας που χρησιμοποιούνται καθορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΓΑ. 
β. Για μετακίνηση τόσο των υπαλλήλων όσο και των μη υπαλλήλων του ΕΛ.ΓΑ. με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο κλπ) καταβάλλεται αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά χιλιόμετρο που διανύεται, σε συνάρτηση με : 
αα) την τρέχουσα κάθε φορά αξία καυσίμων και :
ββ) τις άλλες δαπάνες του μεταφορικού μέσου (λιπαντικά, δαπάνες συντήρησης, ασφάλεια, φορολογία, απόσβεση αξίας μεταφορικού μέσου κλπ), που υπολογίζονται σε αναλογία της τεκμαιρόμενης χρησιμοποίησης του μεταφορικού μέσου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας του πραγματογνώμονα. Επίσης αποδίδονται τα "διόδια" που καταβάλλονται ως και τα "κόμιστρα" μεταφοράς του ιδιόχρηστου μεταφορικού μέσου με " πορθμείο" .

3. Σαν αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης του γεωπόνου καταβάλλονται : 
α. Στους γεωπόνους που δεν είναι υπάλληλοι του ΕΛ.ΓΑ. για αντιμετώπιση των εκτάκτων δαπανών (διατροφή, διαμονή, κλπ), ημερήσια αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Στους γεωπόνους υπαλλήλους του ΕΛ.ΓΑ., η ημερήσια αποζημίωση που αναφέρεται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.ΓΑ.

4. Στους απασχολούμενους γεωπόνους στη διενέργεια των πραγματογνωμοσυνών ζημιών της φυτικής παραγωγής (εκτιμήσεις, επανεκτιμήσεις, διαιτησίες, αναθεωρήσεις), στην άσκηση Εποπτείας στις διενεργούμενες πραγματογνωμοσύνες, στην επισήμανση των ζημιών και στην παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των καλλιεργειών, καταβάλλεται αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΓΑ. ή κατά ημέρα απασχόλησης ή κατά διενεργούμενη πραγματογνωμοσύνη ή σε συνδυασμό και των δύο τρόπων μαζί .

5. Ο Διοικητής του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, ανάλογα με τους όρους διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών και γενικά της απόδοσης του πραγματογνώμονα, να μειώσει τις αποζημιώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως και 4 σε ποσοστό μέχρι 25%.

6. Στο χρησιμοποιούμενο σαν οδηγό - οριοδείκτη του πραγματογνώμονα, στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Κανονισμού, καταβάλλεται σαν ημερήσια αποζημίωση, ποσό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η εκκαθάριση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό εξόδων κίνησης και αποζημίωσης γίνεται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. ή από άλλο όργανο που έχει εξουσιοδοτηθεί απ' αυτόν, με απόφαση δε του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και η διαδικασία απόδοσης των σχετικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Σε περίπτωση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης μαζί με συνασφαλιστή, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού, για μεν τους γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλονται σ' αυτούς τα έξοδα κίνησης και αποζημίωσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου αυτού, για δε τον πραγματογνώμονα που έχει οριστεί από κοινού, τα έξοδα και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α., καθορίζονται μετά από συμφωνία του ΕΛΓΑ και του συνασφαλιστή. Η επιβάρυνση όμως του ΕΛ.Γ.Α δεν μπορεί να είναι ανώτερη του μισού του συνόλου των σχετικών δαπανών, ούτε και να είναι ανώτερη από τα μισά που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου αυτού.

8. Στους απασχολούμενους στην ασφάλιση της φυτικής παραγωγής πραγματογνώμονες γεωπόνους μπορεί να χορηγούνται προκαταβολές για την αντιμετώπιση των εξόδων κίνησης, αποζημίωσης οδηγών - οριοδεικτών και εκτάκτων αναγκών (διαμονή, διατροφή κλπ) στην εκτός έδρας παραμονή τους. Το ύψος των προκαταβολών αυτών καθορίζεται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. ή από όργανο που έχει ορισθεί απ' αυτόν , ανάλογα του όγκου της εργασίας που έχει ανατεθεί και του χρόνου απασχόλησης που προβλέπεται κ.λπ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 των συνολικά προϋπολογιζόμενων μηνιαίων εξόδων και αμοιβών. Επίσης μπορεί στους γεωπόνους που έχουν χρησιμοποιηθεί ως πραγματογνώμονες, αφού υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οδοιπορικών εξόδων, αποζημιώσεων κ.λπ, να χορηγείται προκαταβολή έναντι των οδοιπορικών τους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι προκαταβολές αθροιστικά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τα 3/4 του συνολικού ποσού των οδοιπορικών εξόδων, αποζημιώσεων κ.λ.π.

Άρθρο 28
Ισχύς του Κανονισμού

Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1998 . Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦ/ΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ