Υπουργική απόφαση 26431/13.11.96 (ΦΕΚ 1034/Β/15.11.96)
<<Κάλυψη ζημιών που προκαλούνται από την αρκούδα>>

Άρθρο 1
Αντικείμενο του κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες της ασφάλισης των ζημιών της φυτικής παραγωγής που προκαλούνται από την αρκούδα (Ursus arctos) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1790 / 1988 .

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί :
 1. Ασφαλισμένοι θεωρούνται φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την κυριότητα ή εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 2. Ζημιά από την αρκούδα (URSUS ARCTOS) που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., θεωρείται η καταστροφή ή η απώλεια της φυτικής παραγωγής η οποία προκαλείται από το ζώο αυτό.
 3. Αποζημίωση, είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους προς αποκατάσταση της άμεσης ζημιάς της φυτικής παραγωγής από την αρκούδα.
 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.

Άρθρο 3
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά
 1. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από την αρκούδα, στην παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
 2. Οι ζημιές που προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο ή που επιδρούν μειωτικά στην παραγωγή των επόμενων καλλιεργητικών περιόδων, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.


Άρθρο 4
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη :
 1. Οι καλλιέργειες ειδών και ποικιλιών φυτών που αναπτύσσονται κατά παράβαση των Νόμων και Αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας .
 2. Τα είδη και ποικιλίες φυτών που καλλιεργούνται εκτός του οικολογικού τους περιβάλλοντος. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να καθορίζονται για τα είδη και ποικιλίες φυτών, ζώνες καλλιέργειας και χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλιστική κάλυψη . Στην παραπάνω εξαίρεση, δεν υπόκεινται τα είδη και οι ποικιλίες φυτών, που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον .
 3. Όλα γενικά τα σπορεία .
 4. Όλα τα είδη δασικών δένδρων εκτός εκείνων που καλλιεργούνται σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια . 
 5. Καλλιέργειες που έχουν εγκαταλειφθεί καθώς και δένδρα ή φυτά που η καλλιέργειά τους δεν έχει χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης .
  • Όλες οι καλλιέργειες εκτός των δενδρωδών, θαμνοειδών και των γλαστρικών και όλες οι συγκαλλιέργειες πλην των συγκαλλιεργειών κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, που κατά ανεξάρτητο αγροτεμάχιο καταλαμβάνουν κατ' είδος, έκταση μικρότερη από μισό (1/2) στρέμμα.
  • Οι συγκαλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών που το άθροισμα της έκτασης των επί μέρους ειδών είναι μικρότερο από το μισό (1/2) στρέμμα κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο. Σε συγκαλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών με έκταση ίση ή μεγαλύτερη του μισού στρέμματος, η ελάχιστη έκταση που καλύπτεται κατ' είδος , ορίζεται σε εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα.
  • Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για καλλιέργειες υπό υψηλή κάλυψη κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, η ελάχιστη έκταση που καλύπτεται, ορίζεται σε διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα.
  • Καλλιέργειες δένδρων ή θάμνων με αριθμό ομοειδών δένδρων μικρότερο των πέντε (5) και προκειμένου για την ελιά και την καρυδιά των δύο (2) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο. Σε περιπτώσεις θαμνοειδών ή δενδρωδών καλλιεργειών που φυτεύονται κατά "φωλιές" ή "θέσεις", για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των "φωλιών" ή των "θέσεων".
  • Καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος των εκατό (100) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο.
  • Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος από πεντακόσια (500) ανά παραγωγική μονάδα.
  • Καλλιέγειες φυτωρίων, που ο αριθμός των ομοειδών φυτών είναι μικρότερος από πεντακόσια (500) κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο.
 1. Τα εισαγόμενα προς εμπορία, ανθοκομικά φυτά, καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι.


Άρθρο 5
Ειδικοί περιορισμοί της ασφαλιστικής κάλυψης των ζημιών

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά :
 1. Οι ζημιές στις καλλιέργειες που η σπορά ή η φύτευση έγινε εκτός εποχής, πρωϊμότερα ή οψιμότερα του συνηθισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα που είναι έξω από τα συνηθισμένα χρονικά όρια μέσα στα οποία ασκείται ευδόκιμα όμοια καλλιέργεια στο ύπαιθρο ή υπό απλή κάλυψη. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., που θα εκδίδονται μέχρι το μήνα Οκτώβριο που θα ισχύουν για το επόμενο ή και τα επόμενα χρόνια, μπορούν να καθορίζονται, κατά είδος καλλιεργειών ή ποικιλιών και κατά τοπικές περιοχές, συγκεκριμένες κάθε φορά χρονολογίες, πριν ή μετά από τις οποίες η σπορά ή η φύτευση αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη, όπως και κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
 2. Οι ζημιές στα καρποφόρα δένδρα πριν από το δέσιμο των καρπών και στα αμπελοειδή και ακτινίδια πριν από την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (φούσκωμα).
 1. Οι ζημιές που προξενούνται :
  • Μετά τον αποχωρισμό της παραγωγής από τα φυτά.
  • Μετά την αποκοπή ή απόσπαση των φυτών από το έδαφος. Από τις παραπάνω περιπτώσεις (α,β) εξαιρούνται οι καλλιέργειες εκείνες για τις οποίες η καλλιεργητική τεχνική επιβάλλει την παραμονή της παραγωγής ή των φυτών στο έδαφος για ορισμένο χρονικό διάστημα για αφυδάτωση (αρωματικά φυτά, μηδική κ.λ.π. σανοδοτικά φυτά, όσπρια, σύκα ). Εννοείται ότι για τις καλλιέργειες αυτές η ασφαλιστική κάλυψη λήγει με το πέρας της συλλογής από το έδαφος. Διευκρινίζεται ότι οι ζημιές που συμβαίνουν στα πάσης φύσεως ξηραντήρια δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.
  • Σε παραγωγή που αφέθηκε ασυγκόμιστη μετά τη συνηθισμένη εποχή συγκομιδής κατά περιοχή, για οποιαδήποτε αιτία. Με αποφάσεις του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. είναι δυνατόν να καθορίζονται, για ορισμένα είδη καλλιεργειών ή ποικιλίες αυτών, συγκεκριμένες κάθε φορά χρονολογίες, κατά τοπικές περιοχές, μετά την πάροδο των οποίων η μη συγκομιδή της παραγωγής αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.
 1. Οι ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι ασφαλισμένοι δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και δεν εφάρμοσαν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες για τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.
 2. Με τις προϋποθέσεις των ειδικών περιορισμών ως προς την κάλυψη των ζημιών στους οποίους αναφέρονται οι προηγούμενες διατάξεις, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζημιές, που προξενούνται πριν ή μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται για κάθε είδος και ποικιλία καλλιέργειας στον πίνακα της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.


Άρθρο 6
Ομάδα κινδύνου - Ποσοστό ζημιάς που δεν καλύπτεται ασφαλιστικά - Ποσοστό κάλυψης ζημιών

 1. Η αρκούδα ως ζημιογόνο αίτιο κατατάσσεται σε ξεχωριστή ομάδα ζημιογόνων αιτίων (ομάδα τρίτη) . Ζημιά από το αίτιο αυτό, σε ποσοστό μέχρι του πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε κατ΄ είδος και ποικιλία καλλιέργειας δεν καλύπτεται ασφαλιστικά (δεν αποζημιώνεται ).
 2. Αν η ζημιά από την αρκούδα είναι μεγαλύτερη από 5 % , καταβάλλεται αποζημίωση η οποία υπολογίζεται με βάση το στρογγυλοποιημένο σε ακέραιες μονάδες ποσοστό ζημιάς επί της συνολικής παραγωγής, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 και το άρθρο 7 του Κανονισμού αυτού. Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού ο οποίος προσδιορίζει το ποσοστό ζημιάς της συνολικής παραγωγής, στρογγυλοποιούνται στην αμέσως ανώτερη ακέραια μονάδα, όταν είναι από 0.50 και πάνω, παραλείπονται δε όταν είναι κάτω από 0.50 .
 3. Σε περίπτωση που γίνονται ζημιές από την αρκούδα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση ίση προς το 100 % του ποσοστού ζημιάς .


Άρθρο 7 
Αλλεπάλληλες ζημιές - Συσχετισμός ζημιογόνων αιτίων

 1. Οι αλλεπάλληλες ζημιές από την αρκούδα στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια καλλιεργητική περίοδο εκφράζονται σε ένα πόρισμα πραγματογνωμοσύνης, το οποίο εκφράζει τη συνολική ζημιά (πόρισμα "ενιαίο αθροιστικό") και ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού αυτού. Το παραπάνω πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης κοινοποιείται με το τέλος της συγκομιδής της παραγωγής της καλλιέργειας που ζημιώθηκε από την αρκούδα .
 2. Σε περίπτωση αλλεπάλληλων ζημιών, στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια καλλιεργητική περίοδο, από την αρκούδα και από τα ζημιογόνα αίτια των ομάδων κινδύνων του άρθρου 6 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α., η ζημιά από την αρκούδα δεν ενοποιείται με τις ζημιές των ζημιογόνων αιτίων των άλλων ομάδων, ανεξάρτητα εάν αυτά προηγούνται ή έπονται από τη ζημιά από την αρκούδα και διατυπώνονται ξεχωριστά πορίσματα εκτίμησης.


Άρθρο 8 
Αποζημίωση σε περίπτωση αντασφάλισης

Σε περιπτώσεις όπου με σύμβαση αντασφάλισης προβλέπονται ποσοστά κάλυψης των ζημιών περισσότερο ευνοϊκά απ΄ αυτά του Κανονισμού αυτού, καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται από τη σύμβαση αντασφάλισης .


Άρθρο 9 
Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. - Δήλωση καλλιέργειας - Αναγγελία ζημιάς

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 13 (Ανταποκριτές ή Ασφαλιστικοί πράκτορες του ΕΛ.Γ.Α.) και του άρθρου 14 (Δήλωση καλλιέργειας) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.
 2. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από την αρκούδα, είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. ή σε άλλο Όργανο που έχει οριστεί, τη χρονολογία, την ώρα του ζημιογόνου αιτίου και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν κατά τοποθεσίες και καλλιέργειες. Σε περίπτωση νέας ζημιάς ανεξάρτητα εάν έχει λήξει ή όχι η προθεσμία των δώδεκα (12) ημερών της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ο Ανταποκριτής υποβάλλει νέα αναγγελία ζημιάς σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., για να υποβάλει την αναγγελία, συγκεντρώνει πληροφορίες από αρμόδιες Υπηρεσίες ή αρμόδια γι' αυτό πρόσωπα, όπως π.χ. γεωπονικές υπηρεσίες, Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, αγροτικούς συλλόγους, όργανα αγροφυλακής κ.λ.π .
 3. Ο ασφαλισμένος που οι καλλιέργειές του ζημιώθηκαν από την αρκούδα, ανεξάρτητα ύψους ποσοστού ζημιάς σε κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας και ποικιλία, έχει υποχρέωση μέσα σε δώδεκα (12) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας ζημιάς, να υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο δήλωση ζημιάς στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια που έπαθαν τη ζημιά από την αρκούδα. Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των δώδεκα (12) ημερών είναι Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμη ημέρα, τότε η προθεσμία λήγει την επομένη εργάσιμη ημέρα . Η δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται μετά την περίοδο της προθεσμίας των 12 ημερών, δε λαμβάνεται υπόψη. Μετά από κάθε νέα ζημιά από την αρκούδα, ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να υποβάλει νέα δήλωση ζημιάς ανεξάρτητα από το ύψος της ζημιάς αυτής, εφόσον έχει γίνει η εκτίμηση της προηγούμενης ζημιάς. Δήλωση ζημιάς που υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. Δήμου ή Κοινότητας για αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή άλλου Δήμου ή Κοινότητας δε δημιουργεί υποχρέωση στον Οργανισμό για διενέργεια εκτίμησης της ζημιάς, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο που το δήλωσε . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για αγροτεμάχιο που βρίσκεται στα όρια της αγροτικής περιοχής όμορου Δήμου ή Κοινότητας, μπορεί να γίνεται παραδεκτή και να ερευνάται στην ουσία δήλωση ζημιάς, εφόσον αντικειμενικά κρίνεται ότι υπάρχει για την περιοχή αυτή αμφισβήτηση στα όρια των δύο Κοινοτήτων .
 4. Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος και οι ενδείξεις του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. και στην οποία οπωσδήποτε πρέπει ν΄ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, η τοποθεσία του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, το είδος και η ποικιλία της καλλιέργειας, η έκταση της καλλιέργειας ή ο αριθμός των δένδρων ή καλλωπιστικών ή γλαστρικών φυτών, η παραγωγή που αναμενόταν κατά στρέμμα ή δένδρο κλπ, η παραγωγή που είχε συγκομιστεί πριν από τη ζημιά και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία . 
 5. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α., αφού παραλάβει τη δήλωση ζημιάς, την καταχωρίζει στο ειδικό πρωτόκολλο του ΕΛ.Γ.Α. και παραδίδει στον ασφαλισμένο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη εκτίμησης που καταβλήθηκαν και η χρονολογία παραλαβής της δήλωσης .
 6. Ο Ανταποκριτής συσχετίζει τις δηλώσεις ζημιάς με τη δήλωση καλλιέργειας του άρθρου 14 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α., εφόσον προβλέπεται η υποβολή τέτοιας δήλωσης και συντάσσει και υποβάλλει στον ΕΛ.Γ.Α. συνοπτικό σημείωμα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί σε ειδικό έντυπο, του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από το Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., μαζί με το αποδεικτικό αποστολής των τελών που εισπράχθηκαν, για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. Τα πρωτότυπα των δηλώσεων ζημιάς που υποβλήθηκαν μαζί με τα απαραίτητα αντίγραφά τους ο Ανταποκριτής θέτει στη διάθεση του οργάνου που έχει οριστεί από τον ΕΛ.Γ.Α. για τη διενέργεια των εκτιμήσεων .
 7. Η δήλωση ζημιάς δεν υποχρεώνει τον Οργανισμό στη διενέργεια εκτίμησης αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει και εμπρόθεσμα μέσα σε 12 ημέρες όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στον Ανταποκριτή το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης, το οποίο για κάθε καλλιέργεια που δηλώνεται για ζημιά από την αρκούδα είναι το ίδιο με εκείνο που ορίζεται κάθε φορά από την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. Στην περίπτωση που προξενηθεί νέα ζημιά από αρκούδα, χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα και υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις στην ίδια καλλιέργεια κατά την διάρκεια της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου, δεν καταβάλλεται νέο τέλος εκτίμησης αν μέχρι τη νέα ζημιά δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς, ενώ αντίθετα καταβάλλεται νέο τέλος αν έχει διενεργηθεί η εκτίμηση της προγενέστερης ζημιάς .
 8. Τα τέλη εκτίμησης όπως και τα τέλη επανεκτίμησης τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού αυτού, εισάγονται στον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. σε ειδικό κεφάλαιο και άρθρο και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών πραγματογνωμοσύνης των ζημιών. Τα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. 
 9. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. (ανακριβής δήλωση ζημιάς, δήλωση του ίδιου ή ίδιων αγροτεμαχίων την ίδια ημερομηνία ζημιάς περισσότερο από μία φορά) ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και στην περίπτωση ζημιών της φυτικής παραγωγής από την αρκούδα .


Άρθρο 10
Εκτιμητές - Εκτίμηση- Επανεκτίμηση 

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 17 (Εκτιμητές) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 18 (Εκτίμηση) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό με την παρακάτω επιφύλαξη : Σε περίπτωση ζημιών από την αρκούδα ο ΕΛ.Γ.Α. δεσμεύεται να προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς μέσα σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα εκτίμησης από μάρτυρες . 
 3. Οι διατάξεις του άρθρου 19 (Επανεκτίμηση) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.


Άρθρο 11 
Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης - Συνεκτίμηση

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 (Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 (Συνεκτίμηση) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.

Άρθρο 12
Εκκαθάριση ζημιάς

Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης
 1. Η εκκαθάριση της ζημιάς από την αρκούδα γίνεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος εκτίμησης, σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού αυτού, χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς στη συνολική παραγωγή είναι μεγαλύτερο του 5 %.
 1. Ειδικότερα, το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:
  • Την κατά στρέμμα ή δένδρο παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων ή δένδρων, τα οποία προσδιορίσθηκαν με το οριστικό πόρισμα πραγματο-γνωμοσύνης, με βάση τα οποία υπολογίζεται η συνολική παραγωγή. Στη συνολική αυτή παραγωγή περιλαμβάνεται εκτός από την " ηρτημένη " παραγωγή κατά το χρόνο της ζημιάς και η παραγωγή που είχε συγκομισθεί πριν τη ζημιά .
  • Το ποσοστό ζημιάς, το οποίο σε περίπτωση που έχει συγκομισθεί παραγωγή πριν τη ζημιά, ανάγεται στη συνολική παραγωγή που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.
  • Την τιμή αποζημίωσης κατά μονάδα προϊόντος από την οποία αφαιρούνται, ανάλογα με το χρόνο της ζημιάς και κατ΄ αναλογία της ποσότητας που καταστράφηκε, οι διάφορες κρατήσεις και εισφορές, καθώς και τα καλλιεργητικά έξοδα ή τα έξοδα συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποιηθούν εξαιτίας της ζημιάς. Η τιμή αποζημίωσης των προϊόντων σε περίπτωση ζημιών από την αρκούδα είναι η ίδια η οποία ορίζεται κάθε φορά και στην περίπτωση ζημιών της φυτικής παραγωγής από τα άλλα ζημιογόνα αίτια τα οποία καλύπτει ασφαλιστικά ο ΕΛ.Γ.Α.
  • Το ποσοστό κάλυψης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού αυτού.
 1. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να χορηγεί σ΄ όσους ζημιώθηκαν προκαταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης που δικαιούνται και να περιορίζει την αποζημίωση σε περιπτώσεις ανθοκαλλιεργειών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 23 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 24 (Καταβολή της αποζημίωσης) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμο- ζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό.


Άρθρο 13
Ανάκληση δήλωσης ζημιάς, Αίτησης επανεκτίμησης,
Ατέλειες, Αποζημίωση Οργάνων Ασφάλισης

Οι διατάξεις των άρθρων 25 (Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - αίτησης επανεκτίμησης), 26 (Ατέλειες), 27 (Έξοδα κίνησης και αποζημίωσης των οργάνων ασφάλισης) του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. ισχύουν ανάλογα εφαρμοζόμενες και για τον Κανονισμό αυτό. 
2.Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1996 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Στεφ. Τζουμάκας