Αρ. Απόφασης 270568/11.12.2003(ΦΕΚ 1999/Β/31.12.03)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Αντικείμενο Κανονισμού

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το Νόμο 1790/88 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 2040/92 και 2945/01, αντικείμενο του Κανονισμού είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί με τους οποίους πραγματοποιείται η ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και οι συνέπειες από τη μη εκπλήρωσή τους, η απόλυτη απαλλαγή και το ανώτερο ποσοστό μέχρι το οποίο θα ανέρχεται η κάλυψη της ζημιάς, η διαδικασία αναγγελίας, εξακρίβωσης και εκτίμησης της ζημιάς και επίλυσης τυχόν αμφισβητήσεων, τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία αμοιβής των οργάνων αυτών, ο υπολογισμός και η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της αποζημίωσης και η έκπτωση από την παροχή, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή και άσκηση της ασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά - Εξαιρέσεις - Ειδικοί περιορισμοί κάλυψης - Ποσοστά ζημιάς που δεν καλύπτονται - Ποσοστό κάλυψης - Ειδικές διατάξεις κάλυψης ζημιών - Αντασφάλιση.

Άρθρο 2
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια)

Η ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές, που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο από τα φυσικά αίτια: Χαλάζι, Υπερβολικό ψύχος, Χιόνι, Ανεμοθύελλα, Πλημμύρα, Καύσωνας, Κεραυνός , Ζημιά από άγρια ζώα, , και από τις ασθένειες-παθήσεις: άνθρακας, Πνευματάνθρακας, Ιογενής διάρροια (νόσος των βλεννογόνων), Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (γαγγραινώδης κόρυζα), Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, παθολογικές καταστάσεις κατά τον τοκετό , λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων.

Αρθρο 3
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

 1. «Ασφαλισμένοι» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 2. «Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»: όπου χρησιμοποιείται ο όρος αυτός νοούνται γενικά όλες οι αμιγείς ή μικτές κτηνοτροφικές (βοοειδή, μόνοπλα, αίγες, πρόβατα και χοιρινά), πτηνοτροφικές (συμπεριλαμβανομένων και των στρουθοκαμήλων), μελισσοκομικές (μελισσοσμήνη) και κοινικλοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εκμεταλλεύσεις θηραματικών ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 3.

 3. «Ζωικό Κεφάλαιο» είναι το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία συνιστούν αμιγή ή μικτή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

 4. «Κατηγορία ζώου ή ζώων» είναι η διάκριση των ειδών των ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με βάση τη γενετική βελτίωση (σωματικό μέγεθος, σωματικό βάρος), ή την παραγωγική κατεύθυνση. Κάθε κατηγορία ζώου ή ζώων μπορεί να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες με βάση την ηλικία, το βάρος, το φύλλο, την παραγωγική κατεύθυνση κ.λπ. των ασφαλιζόμενων ζώων.

 5. «Αυτοτελής εκτροφή» θεωρείται (ορίζεται) το σύνολο των ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, του αυτού είδους, της αυτής κατηγορίας, της αυτής υποκατηγορίας και τα οποία εκτρέφονται, είτε στην ίδια γηπεδική εγκατάσταση, είτε ελεύθερα υπό την επιτήρηση - επίβλεψη υπεύθυνου προσώπου.

 6. «Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι» είναι οι φυσικοί κίνδυνοι (φυσικά αίτια) και οι ασθένειες - παθήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού.

 7. «Ζημιά ζωικού κεφαλαίου» θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για εργασία των ζώων εργασίας και η - μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων ή οργάνων του ΕΛΓΑ - σφαγή ή θανάτωση, τα οποία οφείλονται ή προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.

 8. «Αποζημίωση» είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους για τη ζημιά που υπέστη το ζωικό τους κεφάλαιο, από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.

 9. «Ασφαλιστική μονάδα» (Α.Μ.) είναι το ισοδύναμο των ασφαλιζόμενων ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί σε μία αγελάδα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών.

Η αντιστοιχία αυτή ειδικότερα καθορίζεται ως εξής:

 • Βοοειδή ηλικίας μέχρι 6 μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας 6 μηνών ως 1 έτος, 0,50 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας από 1 έτος μέχρι δύο ετών, 0,6 Α.Μ. έκαστον
 • Βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω, 1 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας μέχρι ενός έτους, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας ενός έτους και μέχρι δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον
 • Μόνοπλα ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον
 • Αμνοί και ερίφια ηλικίας μέχρι ενός έτους, 0,06 Α.Μ. έκαστον
 • Αίγες και πρόβατα ηλικίας άνω του έτους, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια μέχρι Ζ.Β. 20 KGR, 0,03 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια από 20 KGR μέχρι 50 KGR, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοίροι Ζ.Β. 50 και άνω KGR, 0,25 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρομητέρα και κάπρος, 0,40 Α.Μ. έκαστον
 • 'Όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, φραγκόκοτες, 0,013 Α.Μ. έκαστον
 • Κοτόπουλα για πάχυνση και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, 0,009 Α.Μ. έκαστον
 • Μεγάλα ορνιθοειδή (γαλοπούλες, πάπιες, χήνες), 0,015 Α.Μ. έκαστον
 • Κουνέλια –Λαγοί , 0,015 Α.Μ. έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας μέχρι τεσσάρων μηνών ( αλλαγή φτερώματος), 0,20 Α.Μ. έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας από 4 μήνες μέχρι 12 μήνες, 0,40 Α. Μ.έκαστον
 • Στρουθοκάμηλος από 12 μήνες και άνω, 1 Α.Μ.έκαστον

 

 1. «'Άγρια ζώα» θεωρούνται τα προστατευόμενα είδη Λύκος και Αρκούδα που προκαλούν ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο στις γεωγραφικές περιοχές εξάπλωσης τους, καθώς και ζημιές από «άγρια» αδέσποτα σκυλιά.

 2. «Χαλάζι» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται η πτώση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε μορφή σφαιριδίων (συνήθως) ή ακανόνιστου σχήματος τεμαχίων σκληρού διαφανούς πάγου, το μέγεθος των οποίων προκαλεί ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

 3. «Χιόνι» - «Υπερβολικό ψύχος» ως κίνδυνοι που καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται η χιονόπτωση η οποία λόγω ύψους , διάρκειας και υπερβολικής πτώσεως της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος ασυνήθιστης για την περιοχή και την περίοδο, με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

 4. «Ανεμοθύελλα» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται ο σφοδρός άνεμος, του οποίου η μηχανική επίδραση προκαλεί ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο με τη πτώση κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων αντικειμένων στα ζώα, ανατροπή κυψελών.

 5. «Πλημμύρα» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η ροή ή παραμονή όγκου γλυκού νερού και η μεταφορά χωμάτινων όγκων στους χώρους εκτροφής των ζώων, εξαιτίας βροχοπτώσεων ή τήξης χιονιού με συνέπεια τη ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

 6. Στην ανωτέρω έννοια της πλημμύρας δεν υπάγεται η ροή ή παραμονή όγκου γλυκού νερού στους παραπάνω χώρους, που οφείλεται σε αμέλεια παράλειψης ή άλλα τεχνητά αίτια.

 7. «Καύσωνας» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η αντικειμενικά διαπιστωμένη άνοδος της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος, περί τους 40ο C ,η οποία σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία, τη διάρκεια των ανωτέρω και το είδος του ζώου προκαλεί το θάνατο του από θερμοπληξία.

 8. «Ελεγχόμενο περιβάλλον» θεωρείται ο στεγασμένος χώρος, στον οποίο με ειδικές κατασκευές και με ειδικό εξοπλισμό ρυθμίζουμε τις κλιματολογικές συνθήκες μέσα στην εκτροφή ( μικροκλίμα)με σκοπό την ρύθμιση των παραγόντων της θερμοκρασίας και αερισμού και της υγρασίας».

 9. «Κεραυνός», ως κίνδυνος που καλύπτεται ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό , θεωρείται ο θάνατος του ζώου από « κεραυνοπληξία»

 10. « Παθολογικές καταστάσεις τοκετού», ως κίνδυνος που καλύπτεται ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό θεωρούνται οι παρακάτω παθολογικές καταστάσεις:Δυστοκία, Εκστροφή μήτρας, κακώσεις γεννητικής οδού,περιτονίτιδας απο ρήξη η κακώσεις μήτρας , εξαρθρήματα ή κατάγματα οστών, κακώσεις νεύρων, τενόντων και μυών, οι οποίες εμφανίζονται κατά τον τοκετό αναγγέλλονται στον ΕΛΓΑ το αργότερο εντός 48 ωρών από τον τοκετό και οδηγούν σε θάνατο ή αξιοποίηση ( σφαγή) το ζώο εντός 7ημερών από την ημερομηνία του τοκετού. Στην ανωτέρω έννοια δεν περιλαμβάνονται μαστίτιδες, περιτονίτιδες άλλης αιτιολογίας, κ.λπ. καθώς και παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται σε χρόνια εξαντλητικά νοσήματα, καταβολή λόγω κακής διατροφής ή ασιτίας, πεπτικές διαταραχές, εντερίτιδες, δυσπεπτική οξέωση, δηλητηριάσεις κ.λπ.

 11. «Ιογενής διάρροια - νόσος των βλεννογόνων» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό, θεωρείται η ζημιά που προκαλείται στο ζωικό κεφάλαιο από τον ιό BVD-MD του γένους PESTIVIRUS.

 12. «Ανθρακας» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό , θεωρείται η οξεία εμπύρετος νόσος των θηλαστικών που οφείλεται στο βάκιλλο του Άνθρακα (Bacillus Anthracis)

 13. «Πνευματάνθρακας» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό , θεωρείται η οξεία εμπύρετος νόσος που οφείλεται στο “Clostridium Chauvoei”.

 14. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιών και των προβάτων ορίζεται η οξεία λοίμωξη του μαστού από σταφυλόκοκκο που χαρακτηρίζεται από γάγγραινα.

 15. «Λοιμώδης Αγαλαξία των αιγών και των προβάτων» ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται η προσβολή των αιγών και των προβάτων από το “mycoplasma Agalactiae”η οποία οδηγεί τα ζώα σε θάνατο ή αυτά θανατωθούν μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του ΕΛΓΑ.

 16. «Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός»(Γαγγραινώδης Κόρυζα) ως κίνδυνος που καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρείται η βαρεία λοιμώδης νόσος των βοοειδών που οφείλεται σε ερπητοιό και χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του επιθηλίου της ανωτέρας αναπνευστικής και πεπτικής οδού, κερατοεπιπεφυκίτιδα, εγκεφαλίτιδα και γενικευμένη λεμφική υπερπλασία.

'Αρθρο 4
Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά

 1. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποκλειστικά και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.

 2. Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές του Ζωικού Κεφαλαίου, εάν δεν έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

 3. Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές στις Πτηνοτροφικές και Χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν με αίτηση τους υπαχθεί στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ.

 4. Με αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να διευρύνεται και επεκτείνεται η ασφάλιση και σε άλλους κινδύνους.

'Αρθρο 5 
Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη. 

 1. Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές που έχουν επίπτωση στην αναμενόμενη παραγωγή της τρέχουσας ή οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής φάσης ή περιόδου.

 2. Από τον κίνδυνο της πλημμύρας, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που οι μόνιμες ή προσωρινές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλων όγκων γλυκού νερού, που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της διακύμανσης της στάθμης του νερού, καθώς επίσης και σε έκταση που σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει χαρακτηρίζονται σαν «ζώνες έργων».

 3. Οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου από χιόνι, ανεμοθύελλα, που οφείλονται σε ζημιές κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες κατασκευής.

 4. Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων κατά είδος ζώου είναι μικρότερος των δύο(2) και προκειμένου για μελισσοσμήνη των δέκα (10) κυψελών. Στις αίγες και τα πρόβατα ο υπολογισμός των Α.Μ. γίνεται ενιαία. Σε περίπτωση ζημιών στα μελισσοσμήνη από αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.

 5. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι εκτροφής και εκμετάλλευσης των ζώων, οι προληπτικές και θεραπευτικές κτηνιατρικές επεμβάσεις, οι κανόνες υγιεινής, και δεν παρέχονται οι κατάλληλες φροντίδες που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας ή μετά από έγγραφη σύσταση από τον ΕΛ.ΓΑ.

 6. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων το ζωικό κεφάλαιο εκτρέφεται σε μερικώς ή πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των μηχανισμών που είναι αναγκαίοι για την ρύθμιση των συνθηκών του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, αερισμός, υγρασία , φωτισμός κ.λπ.).

 7. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων το ζωικό κεφάλαιο εκτρέφεται κατά την Χειμερινή περίοδο σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας από τους κινδύνους που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης των ανωτέρω εκμεταλλεύσεων, ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του ΕΛΓΑ.

'Αρθρο 6
Ειδικοί περιορισμοί κάλυψης ζημιών

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά:

 1. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν είναι μικρότερες της μισής ασφαλιστικής μονάδας (1/2 Α.Μ.) κατά είδους ζώου ( στίς αίγες και τα πρόβατα υπολογίζεται ενιαία) και προκειμένου για μελισσοσμήνη μικρότερες των πέντε (5) κυψελών. Σε περιπτώσεις ζημιών στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.

 2. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν η ηλικία των ζώων είναι μεγαλύτερη των δέκα τριών (13) ετών για τα θήλεα βοοειδή, των έξι (6) ετών για τα άρρενα βοοειδή, των είκοσι (20) ετών για τα μόνοπλα, των τεσσάρων (4) ετών για τις χοιρομητέρες, των πέντε (5) ετών για τους κάπρους και των έξι (6) ετών για τα αιγοπρόβατα. Οι ζημιές που προκαλούνται στα Βοοειδή από τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο «παθολογικές καταστάσεις τοκετού», όταν η ηλικία του ζώου είναι μικρότερη των 2 ετών και προκειμένου για ζώα εισαγωγής, όταν ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εισαγωγής του και της ζημιάς είναι μικρότερος των δύο μηνών.

 3. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν η ηλικία των ζώων είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών για τα βοοειδή και τα μόνοπλα, των επτά (7) ημερών για τις αίγες, τα πρόβατα και τους χοίρους και των πέντε (5) ημερών για τα πτηνά και τα κουνέλια και των 20 ημερών για τις στρουθοκαμήλους. Σε περιπτώσεις ζημιών στίς αίγες και τα πρόβατα από τα φυσικά αίτια του άρθρου 2, δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός, εφόσον το ποσοστό ζημιάς είναι άνω του 20% του αριθμού των «επιλέξιμων ζώων» (θηλυκά άνω του έτους και θηλυκά που έχουν γεννήσει μία φορά), ανά είδος ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου και συγχρόνως η φύση των κινδύνων, η διάρκεια τους και ο χρόνος επέλευσης των έχει δημιουργήσει καθεστώς κήρυξης του Νομού, όπου έγινε η ζημιά, σε έκτακτη ανάγκη με σχετική Απόφαση Νομάρχη.

 4. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο που μεγάλωσαν και επεκτάθηκαν επειδή ο ασφαλισμένος δεν έλαβε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του Ζ.Κ. αναλόγως του κινδύνου ( συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων εμβολιασμών) και δεν φρόντισε για την διάσωση των ζώων του.

 5. Οι ζημιές στις εκτροφές των στρουθοκαμήλων στα ζώα ηλικίας μέχρι 4 μηνών, όταν αυτά δεν εκτρέφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

'Αρθρο 7
Ποσοστά ζημιάς που δεν καλύπτονται

 1. Δεν καλύπτονται οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου που προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού όταν είναι μικρότερες των ποσοστών:
 • 4% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους
 • 8% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής και τα μελισσοσμήνη
 • 12%για τα κοτόπουλα πάχυνσης και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά και τα κουνέλια
 • 4% για τις στρουθοκαμήλους ηλικίας μέχρι 12 μηνών του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή
 • 8% για τις αίγες και τα πρόβατα για τις ζημιές που προκαλούνται από την ασθένεια Λοιμώδη αγαλαξία, για διάστημα ενός μηνός από την αναγγελία της ζημιάς του αριθμού των «επιλέξιμων ζώων». Το διάστημα του ενός μηνός στη «λοιμώδη αγαλαξία» αναφέρεται σε γαλακτική περίοδο .
 • 20% για τις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας μικρότερης των επτά ημερών ,του αριθμού των επιλέξιμων ζώων, ανά είδος ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση ζημιών στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.
 

 1. Αν η ζημιά υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσοστά, καταβάλλεται αποζημίωση που υπολογίζεται με βάση το στρογγυλοποιημένο ποσοστό ζημιάς σε ακέραιες μονάδες. Τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού που προσδιορίζει το ποσοστό ζημιάς στρογγυλοποιούνται στην αμέσως ανώτερη μονάδα όταν είναι από 0,50 και άνω και παραλείπονται όταν είναι κάτω του 0,50

'Αρθρο 8
Ποσοστό κάλυψης ζημιών

 1. Σε περίπτωση ζημιών από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον η ζημιά υπερβαίνει τους περιορισμούς των άρθρων 6 και 7, η αποζημίωση που καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. καλύπτει το 80% των πάνω: από 3% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους και τις στρουθοκάμηλους από 5% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής και τα μελισσοσμήνη, από 8% για τα κοτόπουλα πάχυνσης, τα εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά και τα κουνέλια, ποσοστών ζημιάς του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή. Για τα μόνοπλα, βοοειδή, αίγες και πρόβατα η κατά τα ανωτέρω αποζημίωση καλύπτει το 80% της ζημιάς.

 2. Σε περιπτώσεις ζημιών από αρκούδα, ο ΕΛ.Γ.Α., καταβάλλει αποζημίωση που καλύπτει το 100% της ζημιάς, διατηρουμένων των περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με εξαίρεση του περιορισμού στα μελισσοσμήνη.

'Αρθρο 9
Ειδικές διατάξεις κάλυψης ζημιών

 1. Σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλων ζημιών, από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους, του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί για την υποχρεωτική ασφάλιση του Ζωικού Κεφαλαίου ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως τεχνικές δυσχέρειες διενέργειας εκτιμήσεων, απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών, μπορεί κατά παρέκκλιση της τυπικής διαδικασίας που ορίζεται με τις διατάξεις του Κανονισμού, να αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. σύσταση Επιτροπής για τη διενέργεια εκτιμήσεων που θα αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον εκτιμητές. Τα πορίσματα της Επιτροπής αυτής δεσμεύουν τόσο τον ΕΛ.Γ.Α. όσο και τους ασφαλισμένους, είναι οριστικά και τελεσίδικα και κατ' αυτών ουδεμία αίτηση επανεκτίμησης επιτρέπεται.

 2. Για την καταβολή των αποζημιώσεων από τις παραπάνω ζημιές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού.

'Αρθρο 10
Αντασφάλιση

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, με σύμβαση αντασφάλισης, προβλέπονται ποσοστά κάλυψης ζημιών ευνοϊκότερα από αυτά του Κανονισμού καταβάλλεται αποζημίωση, όπως προβλέπεται από την σύμβαση αντασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Όργανα και διαδικασία ασφάλισης

'Αρθρο 11
Ανταποκριτές ή ασφαλιστικοί πράκτορες

Η ανάθεση καθηκόντων ανταποκριτών ή ασφαλιστικών πρακτόρων αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. Οι ανταποκριτές ή ασφαλιστικοί πράκτορες ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον Κανονισμό και τις σχετικές οδηγίες και εντολές της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

'Αρθρο 12
Δήλωση ζωικού κεφαλαίου

 1. Οι ασφαλισμένοι, όταν ζητηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο που διατηρούν κατά υποκατηγορία ή κατηγορία ζώου ή ζώων σε ειδικό έντυπο, ο τύπος και οι ενδείξεις του οποίου καθορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Η άρνηση υποβολής δήλωσης ζωικού κεφαλαίου συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την υποχρεωτική ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α., μέχρι την υποβολή της δήλωσης αυτής.

 2. Ανακριβή στοιχεία στη δήλωση του ζωικού κεφαλαίου που αποκλίνουν σε ποσοστό 10-20% των πραγματικών, συνεπάγονται μείωση της τυχόν αποζημίωσης κατά 20% ενώ αποκλίσεις σε ποσοστό άνω του 20% συνεπάγονται τη μείωση της τυχόν αποζημίωσης κατά 40%.

 3. Με αποφάσεις του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. ή εξουσιοδοτημένου οργάνου καθορίζονται οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση των στοιχείων των δηλώσεων του ζωικού κεφαλαίου.

 4. Η δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποβάλλεται όπου ορίζεται με Απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Αντίγραφο της δήλωσης αποστέλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α.

'Αρθρο 13
Αναγγελία - Δήλωση ζημιάς - Τέλη εκτίμησης

  • Ο ασφαλισμένος, του οποίου το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3, 4, 5, 6,7 και 12 του παρόντος Κανονισμού, υποχρεούται να προβεί την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ζημιά, σε τηλεφωνική ή με FAX αναγγελία της ζημιάς, μέσω του Ανταποκριτή ή του ασφαλιστικού πράκτορα ή εάν κωλύεται ο ανταποκριτής ή ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο ίδιος, στο οικείο Υποκ/μα του ΕΛ.Γ.Α. Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς - η οποία πρωτοκολλείται - στον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του Δήμου ή της Κοινότητας, με ταυτόχρονη καταβολή των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με FAX από τον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α.
  • Ο ασφαλισμένος, στο ζωικό κεφάλαιο του οποίου από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 ενδέχεται να υπάρξει δυσμενής εξέλιξη καθώς και ζημιά που θα υπερβαίνει τους περιορισμούς κάλυψης, οφείλει να προβεί την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε τηλεφωνική ή με FAX αναγγελία του γεγονότος - μέσω του ανταποκριτή ή του ασφαλιστικού πράκτορα ή εάν κωλύεται ο ανταποκριτής ή ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο ίδιος στο οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. και υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος υποβολής δήλωσης ζημιάς καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα του οικείου Υποκαταστήματος.
  • Σε περίπτωση εξαιρετικής εντάσεως θεομηνιών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κ.λπ.) που επιφέρουν αποκλεισμούς Δήμων, Δημοτικών Διαμερισμάτων και Κοινοτήτων και καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την τηλεφωνική ή οδική επικοινωνία, η αναγγελία ζημιάς θεωρείται εμπρόθεσμη εφ' όσον γίνει αμέσως μετά την αποκατάσταση των μέσων επικοινωνίας.

 1. Η δήλωση ζημιάς συνοδεύεται απαραίτητα από ταχυδρομική απόδειξη καταβολής υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των τελών εκτίμησης και από κάθε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση που θα ζητηθεί.

 2. Ο τύπος της δήλωσης ζημιάς και οι ενδείξεις της προσδιορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.

 3. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. καθορίζεται το ύψος των τελών εκτίμησης της ζημιάς καθώς επίσης και τα υπεύθυνα όργανα είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Γ.Α.

 4. Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο.

 5. Αν κατά την διαδικασία της εκτίμησης διαπιστωθεί και στη συνέχεια βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, ότι τα ίδια ζημιωθέντα ζώα έχουν δηλωθεί περισσότερο από μία φορά στον ίδιο ή άλλο Δήμο ή Κοινότητα, ο ασφαλισμένος που υπέβαλε την παραπάνω δήλωση στερείται της αντίστοιχης αποζημίωσης.

'Αρθρο 14
Εκτιμητές

Οι εκτιμήσεις των ζημιών στο ζωικό Κεφάλαιο διενεργούνται από Κτηνιάτρους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι.

'Αρθρο 15
Εκτίμηση

 1. Ο ΕΛ.Γ.Α. καθορίζει και γνωστοποιεί μέσω του Ανταποκριτή ή του ασφαλιστικού πράκτορα ή απευθείας στον ασφαλισμένο το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς. Η εκτίμηση της ζημιάς πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την στιγμή που αναγγέλλεται. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να διατηρεί τα πτώματα των ζώων και να τα προφυλάσσει από εξωγενείς παράγοντες. Εάν παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές ο ασφαλισμένος μπορεί να απομακρύνει για ταφή ή άλλη χρήση τα νεκρά ζώα, μετά από συνεννόηση με το οικείο Υποκατάστημα, με τον όρο ότι θα διατηρήσει ως «μάρτυρα» κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα ζητηθεί. Σε περιπτώσεις ζημιών σε μελισσοσμήνη, ο ΕΛ.Γ.Α. δεσμεύεται να προβεί το συντομότερο δυνατό από την υποβολή δήλωσης ζημιάς, στην εκτίμηση της ζημιάς και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα εκτίμησης από «μάρτυρες».

 2. Μη διενέργεια εκτίμησης της ζημιάς εντός μηνός από την υποβολή δήλωσης ζημιάς, λόγω αντικειμενικών δυσχερειών, συνεπάγεται την αποδοχή των στοιχείων της δήλωσης του ασφαλισμένου από μέρους του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 12 του παρόντος Κανονισμού.

 3. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να προβαίνει σε προεκτίμηση των «εν εξελίξει» ζημιών και σε παρακολούθηση του Ζωικού Κεφαλαίου πριν την οριστική εκτίμηση (πραγματογνωμοσύνη).

 4. Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται από ένα και μόνο εκτιμητή, ο οποίος οφείλει να διενεργεί την εκτίμηση με αντικειμενικότητα ακολουθώντας τους κανόνες της εκτιμητικής των ζώων και τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όπου το μέγεθος των ζημιών ή ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, η εκτίμηση της ζημιάς μπορεί να γίνει από περισσότερους από έναν εκτιμητές. Προκειμένου για ζημιές από πλημμύρα, αν διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η διενέργεια εκτίμησης, η πραγματογνωμοσύνη (εκτίμηση) διενεργείται από Επιτροπή τριών (3) πραγματογνωμόνων (εκτιμητών) που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Το πόρισμα της Επιτροπής δεσμεύει τον ΕΛ.Γ.Α. και τους ασφαλισμένους και δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης επανεκτίμησης.

 5. Οι εκτιμητές οφείλουν να διενεργούν την εκτίμηση μόλις λάβουν σχετική παραγγελία από τον Πρόεδρο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

 6. Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να συντάσσει οδηγίες και κανόνες εκτίμησης ζημιών κατά είδος ζώου, οι οποίοι, μετά από έγκριση του Προέδρου, εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους εκτιμητές κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

 7. Ο ΕΛΓΑ για την διάγνωση των ασθενειών που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον παρόντα Κανονισμό δύναται να χρησιμοποιεί « εργαστήρια αναφοράς», τα οποία θα ορίζονται με Αποφάσεις του Προέδρου.

 8. Οι εκτιμητές μπορούν να χρησιμοποιούν, ως οδηγό τους, για την υπόδειξη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ζημιωθέντων ζώων, δημοτικούς υπαλλήλους η εκπροσώπους Αγροτικών Οργανώσεων που γνωρίζουν τους κτηνοτρόφους και τους χώρους εκτροφής των ζώων. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Νόμου 1790/88 συνδράμουν στο έργο των εκτιμητών όταν τους ζητηθεί.

 9. Κατά την εκτίμηση υποχρεούται να παρευρίσκεται ο ασφαλισμένος ή αντιπρόσωπός του και να εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με τη ζημιά. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζωικό του κεφάλαιο και τα ζημιωθέντα ζώα και να δώσει σχετικές πληροφορίες για τα ζώα του ή να φέρει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται, ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής του ζωικού κεφαλαίου που δηλώθηκε, εφόσον του ζητηθούν από τον εκτιμητή. Αν ο ασφαλισμένος αρνηθεί την υπόδειξη των ζημιωθέντων ζώων και του ζωικού του κεφαλαίου ή δεν επιτρέψει την είσοδο του εκτιμητή στους χώρους εκτροφής των ζώων ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής, τότε θεωρείται ότι παραιτείται από τη δήλωση ζημιάς που υπέβαλε και χάνει το δικαίωμα της τυχόν αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τον εκτιμητή και τον οδηγό του ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί ο οδηγός, το πρακτικό υπογράφεται από τον εκτιμητή ή τον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του ανταποκριτή ή του ασφαλιστικού πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. το πρακτικό υπογράφει μόνο ο εκτιμητής ο οποίος συγχρόνως υποβάλλει προς τον Προϊστάμενο του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. έγγραφη λεπτομερή έκθεση των γεγονότων. Αντίγραφα του πρακτικού επισυνάπτονται σε όλα τα φύλλα δήλωσης ζημιάς. Οι όροι απολύμανσης και υγιεινής που τηρούνται από το προσωπικό της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωτικοί και για τους εκτιμητές.

 10. Ο εκτιμητής συμπληρώνει το πόρισμα της εκτίμησης σε ειδικό έντυπο, χωριστά για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο ημερομηνία ζημιάς και για κάθε αυτοτελή εκτροφή και το υποβάλλει στον ΕΛ.Γ.Α. Αντίγραφο του εντύπου αυτού κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α. με απόδειξη, στον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας που υποβλήθηκε η δήλωση ζημιάς. Ο ανταποκριτής ή ο ασφαλιστικός πράκτορας του ΕΛ.Γ.Α. αμέσως μετά την παραλαβή των πορισμάτων εκτίμησης υποχρεούται να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους με προφορική ή γραπτή ειδοποίηση ή ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο συνηθισμένο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ή της Κοινότητας, για να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.

 11. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διενέργεια νεκροψίας και από ειδικό επιστήμονα στα ζημιωθέντα ζώα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

'Αρθρο 16
Επανεκτίμηση (επανεξέταση των στοιχείων ζημιάς)

 1. Το πόρισμα εκτίμησης γίνεται οριστικό αμέσως μετά την κοινοποίηση και αποδοχή του από τον κτηνοτρόφο και το αργότερο εντός δέκα ημερών (10) από την παραλαβή του και ανάρτηση από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ , σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 15.

 2. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, ο ασφαλισμένος που δεν συμφωνεί με το πόρισμα εκτίμησης, δικαιούται να ζητήσει επανεκτίμηση, με αίτηση που καταθέτει στον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζήτησε την επανεκτίμηση και προσκομίζοντας απαραίτητα τα σχετικά δικαιολογητικά. Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν συνοδεύεται από εμπρόθεσμη καταβολή, για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο διπλάσιο των αντιστοίχων τελών εκτίμησης. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η αίτηση επανεκτίμησης και ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι παραιτήθηκε από αυτή, αν δεν προσφέρεται να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διενέργεια της επανεκτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 15.

 3. Επανεκτίμηση δικαιούται να ζητήσει και ο ΕΛ.Γ.Α., μέχρι την οριστικοποίηση των πορισμάτων εκτίμησης.

 4. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο επανεκτιμητές Κτηνιάτρους πτυχιούχους Α.Ε.Ι.

 5. Οι επανεκτιμητές ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο επανεκτιμητών ορίζεται από κοινού διαιτητής από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε (5) τουλάχιστον κτηνιάτρους, πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Οι πίνακες διαιτητών καταρτίζονται χωριστά κατά Υποκατάστημα, το Σεπτέμβριο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους και αφού εγκριθούν από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., ισχύουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών ως προς το πρόσωπο του διαιτητή ορίζεται διαιτητής από τον ΕΛ.Γ.Α.

 6. Για την διενέργεια των επανεκτιμήσεων εφαρμόζονται, ανάλογα, όλες οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν τις εκτιμήσεις.

 7. Οι επανεκτιμητές ή ο διαιτητής καταχωρούν το πόρισμα της επανεκτίμησης ή του διαιτητού σε ειδικό έντυπο, χωριστά για κάθε ασφαλιζόμενο κίνδυνο, ημερομηνία ζημιάς και για κάθε αυτοτελή εκτροφή και το υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Α. Αντίγραφο του εντύπου αυτού κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α., με απόδειξη στον ανταποκριτή ή τον ασφαλιστικό πράκτορα του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ή της Κοινότητας όπου υποβλήθηκε η αίτηση επανεκτίμησης. Ο ανταποκριτής ή ο ασφαλιστικός πράκτορας του ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, με προφορική ή γραπτή ειδοποίηση ή ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο συνηθισμένο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου ή της Κοινότητας, για να λάβουν γνώση των πορισμάτων της επανεκτίμησης ή του διαιτητού.

 8. Οι επανεκτιμητές και ο διαιτητής δεν δεσμεύονται από το πόρισμα της εκτίμησης.

 9. Το πόρισμα της επανεκτίμησης ή του διαιτητού είναι οριστικό και κατ' αυτού ουδεμία αίτηση ή προσφυγή χωρεί.

'Αρθρο 17
Πραγματογνωμοσύνη αλλεπάλληλων ζημιών

 1. Ανεξάρτητα εάν έχει γίνει ή όχι η εκτίμηση της προηγούμενης ζημιάς και συμβεί νέα ζημιά στην ίδια αυτοτελή εκτροφή, από τον ίδιο ή άλλο ασφαλιζόμενο κίνδυνο, ο ασφαλισμένος υποχρεούται στην υποβολή νέας αναγγελίας και δήλωσης ζημιάς και στην καταβολή των αναλογούντων τελών εκτίμησης. Στην περίπτωση αυτή τα πορίσματα εκτίμησης καταχωρούνται κατά ημερομηνία ζημίας και ασφαλιζόμενο κίνδυνο.

 2. Τα πορίσματα εκτίμησης αλλεπάλληλων ζημιών που προκαλούνται από τις ασθένειες και από τα άγρια ζώα «Αρκούδα και Λύκο» αναφέρονται αθροιστικά στο σύνολο των ζώων που ζημιώθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , συνεχώς από τον ίδιο ασφαλιζόμενο κίνδυνο, εφ' όσον έχουν αναγγελθεί εμπρόθεσμα και συμβαίνουν σποραδικά. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 και του άρθρου 7 του Κανονισμού αυτού, το σύνολο των ζημιωθέντων ζώων.

 3. Με εγκυκλίους του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. που εγκρίνονται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να καθορίζονται τα χρονικά όρια κάλυψης των ζημιών αυτών από τους ανωτέρω ασφαλιζόμενους κινδύνους.

'Αρθρο 18
Αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης

 1. Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί σε οποιοδήποτε βαθμό της διαδικασίας της πραγματογνωμοσύνης ή εκκαθάρισης της ζημιάς, ακόμη και μετά την καταβολή της αποζημίωσης, να ασκήσει κατά την κρίση του προσφυγή για αναθεώρηση των πορισμάτων της πραγματογνωμοσύνης, εφόσον έλθουν σε γνώση του στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι υπάρχει πλάνη ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης.

 2. Η προσφυγή για αναθεώρηση πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης κατατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τότε που έγιναν γνωστά τα στοιχεία που τη θεμελιώνουν.

 3. Επί της προσφυγής αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα Τριμελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται από το Νομάρχη στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η περιοχή και αποτελείται από δύο (2) κτηνιάτρους πτυχιούχος Α.Ε.Ι., υπαλλήλους Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και από (1) κτηνίατρο του ΕΛ.Γ.Α. που εκλέγεται επίσης από το Νομάρχη από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε (5) τουλάχιστον κτηνιάτρους, υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. Η επιτροπή δεν δεσμεύεται από το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης (εκτίμησης, επανεκτίμησης ή του διαιτητού) και μπορεί να αναθεωρήσει οποιοδήποτε στοιχείο του πορίσματος.

 4. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής διενεργείται νέα εκκαθάριση της ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κανονισμού και ή ζητείται από τον ασφαλισμένο η επιστροφή της διαφοράς, σε περίπτωση που έλαβε μεγαλύτερη αποζημίωση χωρίς να τη δικαιούται (αχρεωστήτως) ή καταβάλλεται σε αυτόν τυχόν πρόσθετη αποζημίωση.

'Αρθρο 19 
Συμπληρωματική ασφάλιση

Σε περίπτωση συμπληρωματικής ασφάλισης του ζωικού κεφαλαίου για φυσικούς κινδύνους και ασθένειες - παθήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού αυτού, μπορεί, μετά από συμφωνία μεταξύ ΕΛ.Γ.Α. και του ετέρου ασφαλιστή, να γίνει από κοινού εκτίμηση της ζημιάς (συνεκτίμηση).
Οι όροι της συμφωνίας αυτής δεν είναι δυνατό να είναι δυσμενέστεροι για τον ασφαλισμένο από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Εκκαθάριση της ζημιάς - Υπολογισμός και Καταβολή 
της αποζημίωσης

'Αρθρο 20
Εκκαθάριση της ζημιάς και υπολογισμός της αποζημίωσης

 1. εκκαθάριση της ζημιάς γίνεται μετά την οριστικοποίηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης (εκτίμησης, επανεκτίμησης ή διαιτητού), χωριστά για κάθε οριστικό πόρισμα και εφόσον το ποσοστό ζημιάς δεν είναι μικρότερο του:
 • 4% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους
 • 8% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής και τα μελισσοσμήνη
 • 12% για τα κοτόπουλα πάχυνσης και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά και τα κουνέλια
 • 4% για τις στρουθοκαμήλους ηλικίας μέχρι 12 μηνών του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή
 • 8% για τις αίγες και τα πρόβατα για τις ζημιές που προκαλούνται από την ασθένεια λοιμώδη αγαλαξία, για διάστημα ενός μηνός από την αναγγελία της ζημιάς, του αριθμού των «επιλέξιμων ζώων». Το διάστημα του ενός μηνός στη «λοιμώδη αγαλαξία» αναφέρεται σε γαλακτική περίοδο..
 • 20% για τις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας μικρότερης των επτά ημερών ,του αριθμού των «επιλέξιμων ζώων», ανά είδος ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου
 1. Ποσό αποζημίωσης
 • Το ποσό αποζημίωσης για τα είδη βοοειδή , αίγες, πρόβατα, μόνοπλα και στρουθοκαμήλους ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο : Ποσό αποζημίωσης = [ αριθμός ζημιωθέντων ζώων Χ τιμή μονάδος Χ συντελεστή αποζημίωσης ] – υπολειμματική αξία.
 • Για τα λοιπά είδη ζώων 
 1. Ποσοστό ζημιωθέντων ζώων =(Αριθμός ζημιωθέντων ζώων αυτοτελούς εκτροφής)/( Συνολικός αριθμός ζώων αυτοτελούς εκτροφής) Το ποσοστό ζημιωθέντων ζώων στρογγυλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.
 2. Ποσό αποζημίωσης = [ Ποσοστό ζημιωθέντων ζώων - Ποσοστό κάλυψης αυτοτελούς εκτροφής ζημιών συνολικός αριθμός ζώων Χ αυτοτελούς εκτροφής Χ συντελεστή αποζημίωσης Χ τιμή μονάδας ] - Υπολειμματική αξία

 1. Οι τιμές αποζημίωσης των ζημιωθέντων ζώων κατά υποκατηγορία ή κατηγορία ζώου ή ζώων, καθορίζονται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. και απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΕΛ.Γ.Α., Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου Ανάπτυξης, Α.Τ.Ε., Αγροτικής Ασφαλιστικής, Οασις, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ.
  Οι τιμές αποζημίωσης είναι ενιαίες για όλη την επικράτεια ή και κατά συγκεκριμένες περιοχές και για τον καθορισμό τους λαμβάνονται υπόψη, βασικά στοιχεία σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο, όπως π.χ. είδος ζώου, φυλή, τύπος, φύλλο, ηλικία, παραγωγική κατεύθυνση κ.λπ., οι συνθήκες παραγωγής ή αγοράς και πώλησης των ζώων ανάλογα με την παραγωγική τους κατεύθυνση ή τα στοιχεία του κόστους και είναι υποχρεωτικές για τους ασφαλισμένους.
  Οι πίνακες των τιμών αποζημίωσης εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Για τη γραμματειακή κάλυψη της Επιτροπής μεριμνά η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. Οι λεπτομέρειες των όρων λειτουργίας της Eπιτροπής, οι δαπάνες λειτουργίας της, οι αμοιβές των μελών της κ.λπ., ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και είναι ετήσιας ισχύος.
  Οι τιμές αποζημίωσης καθορίζονται εντός του Ιανουαρίου και ισχύουν για όλο το χρόνο. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των τιμών κατά τη διάρκεια του έτους μπορεί με την ίδια διαδικασία να καθοριστούν νέες τιμές.

'Αρθρο 21
Καταβολή της αποζημίωσης

 1. Οι αποζημιώσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 καταβάλλονται στους δικαιούχους με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου που ασκεί την κτηνοτροφική εκμετάλλευση δικαιούχος της αποζημίωσης είναι εκείνος που ήταν εκμεταλλευτής την ημέρα που έγινε η ζημιά.

 2. Στις περιπτώσεις ζημιών, για την κάλυψη των οποίων προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί ετησίως για την υποχρεωτική ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και εφόσον δεν προβλέπεται η κάλυψη από αντασφαλιστική σύμβαση, μπορεί με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. να χορηγηθεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται. Είναι δυνατόν επίσης να καθοριστεί διαφορετική προκαταβολή κατά ασφαλιζόμενο κίνδυνο ή είδος ζώου.

 3. Εάν στο τέλος της ετήσιας χρήσης το σύνολο των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί είναι μικρότερο του ποσού που έχει προϋπολογιστεί για την υποχρεωτική ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, καταβάλλεται στους δικαιούχους στους οποίους χορηγήθηκε προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού - το υπόλοιπο της αποζημίωσης που δικαιούνται. Εάν το υπόλοιπο ποσό δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων των δικαιούχων, εφαρμόζονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., οι διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 1790/88.

 4. Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου, παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής πληρωμής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - Ανάκληση αίτησης επανεκτίμησης
Ατέλειες - Αποζημίωση Οργάνων ασφάλισης

'Αρθρο 22
Ανάκληση δήλωσης ζημιάς - Ανάκληση αίτησης επανεκτίμησης

 1. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση ζημιάς που υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 13, με αίτησή του την οποία πρέπει να υποβάλει στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι την προηγούμενη ημέρα της εκτίμησης ή να δώσει την αίτηση ανάκλησης στον εκτιμητή πριν τη διενέργεια της εκτίμησης.

 2. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης ζημιάς ο ΕΛ.Γ.Α. δεν προβαίνει στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα για αποζημίωση.

 3. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μη διενεργηθεί η επανεκτίμηση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επανεκτίμησης. Αν η αίτηση ανάκλησης υποβληθεί στους επανεκτιμητές, αποφασίζουν για την αποδοχή της οι επανεκτιμητές κατά την κρίση τους

'Αρθρο 23
Aτέλειες

 1. Με τη διαφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού που αναφέρονται στα τέλη εκτίμησης και επανεκτίμησης, όλη η διαδικασία που αναφέρεται στον Κανονισμό διεξάγεται ατελώς.

 2. Οι ασφαλισμένοι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν καμία αμοιβή ή αποζημίωση σε οποιονδήποτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από τη σύνταξη της δήλωσης ζημιάς μέχρι και την είσπραξη της αποζημίωσης.

'Αρθρο 24
Έξοδα κίνησης και αποζημίωσης οργάνων ασφάλισης

Τα έξοδα κίνησης και αποζημίωσης των οργάνων ασφάλισης καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού κατάστασης προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., από τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ή τις συλλογικές συμβάσεις που προβλέπονται από το Νόμο 1790/88.

'Αρθρο 25
Ισχύς του Κανονισμού

 1. Η ασφαλιστική κάλυψη του ζωικού κεφαλαίου από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους 1) Κεραυνός (για όλα τα ασφαλιζόμενα άμεσα αντικείμενα), 2) « άγρια ζώα» στη σταυλισμένη αιγοπροβατοτροφία και Βοοτροφία και 3) «παθολογικές καταστάσεις του τοκετού» της σταυλισμένης Βοοτροφίας, ισχύει έως τέσσερα χρόνια από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και όχι πέραν της 8.10.2005.

 2. Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2003

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γ. ΔΡΥΣ