Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΛ.Γ.Α

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύριο αντικείμενο την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Ένας, όμως, από τους σκοπούς του είναι η εκπαίδευση του προσωπικού του και των εμπειρογνωμόνων του.

Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού ο ΕΛ.Γ.Α., μέσω μιας ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΔΓΕ46ΨΧΞ5-ΘΛΦ) και κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, κατάρτησε πίνακα εκπαιδευτών ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις με αριθμ. 7/29-01-2020 και 26/27-03-2020 όμοιες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι ο πίνακας εκπαιδευτών θα επικαιροποιείται κάθε φορά που θα αξιολογούνται καινούργια αιτήματα ένταξης στο μητρώο εκπαιδευτών ΕΛ.Γ.Α.

 
 
Powered by Phoca Download