Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, ανά παραγωγό, επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

  • τον αριθμό των στρεμμάτων, όπως δηλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό
  • τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα και ανά νομό, για κάθε καλλιέργεια και
  • την τιμή του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Για τον προσδιορισμό των αποδόσεων ανά στρέμμα και ανά νομό και της τιμής ανά κιλό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης της τελευταίας πενταετίας που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α.

Για το ζωικό κεφάλαιο, η ασφαλιζόμενη αξία επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση:

  • τον αριθμό των ζώων που δηλώνονται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο
  • την ασφαλιζόμενη αξία ανά είδος και κατηγορία ζώου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  ασφαλιζόμενη αξία και την αναλογούσα ασφαλιστική εισφορά ανά είδος, σε όλη τη χώρα , πατήστε εδώ.