1. Στο σύνολο της αναμενόμενης αποζημίωσης
  • Δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής.
  • Στη Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής δεν έχουν δηλωθεί τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια ή το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).
  • Δεν έχει εμπρόθεσμα εξοφληθεί η εισφορά του έτους ζημιάς ή δεν έχουν εκπληρωθεί οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών
  • Δεν έχει εκκαθαρισθεί ο πίνακας ζημιάς
  • Το πόρισμα εκτίμησης – επανεκτίμησης δεν είναι αποζημιώσιμο.
  • Έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής αλλά υπάρχει λάθος στα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού
  • Έχει ήδη καταβληθεί το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι 29-06-2016 ή το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλάδων (250.000) ευρώ που ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1939/Β'/29-06-2016).
  1. Μέρος της αναμενόμενης αποζημίωσης

  • Στη Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής δεν έχουν δηλωθεί ορισμένα ζημιωθέντα αγροτεμάχια ή το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).
  • Το ποσό αποζημίωσης υπερβαίνει το ανώτατο όριο 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε ή το αντίστοιχο ανώτατο όριο για το ζωικό κεφάλαιο όπως αυτό έχει θεσπιστεί ανά εκμετάλλευση για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.