Ποιες ζημιές από πυρκαγιά θα δηλώσω στον ΕΛ.Γ.Α.;

Ζημιές από πυρκαγιά που δηλώνονται στον ΕΛ.Γ.Α είναι αυτές που σημειώθηκαν στο ζωικό κεφάλαιο (π.χ αιγοπρόβατα, μελισσοσμήνη) και ζημιές που μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) (φυτικό και πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα).

 

Αυτά που δηλώνω στον ΕΛ.Γ.Α θα πρέπει να τα δηλώσω και στην πλατφόρμα arogi.gov.gr;

Ναι, για να καταστεί δυνατή η χορήγηση της σχετικής προκαταβολής.

Στην πλατφόρμα arogi.gov.gr θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τιςαποζημιώσεις των πυρόπληκτων, όπου δηλώνονται όλες οι κατηγορίες ζημιάς (π.χ. κατοικίες, λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα, καλλιέργειες, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα).

 

Υπέβαλα δήλωση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr. Πρέπει να υποβάλω και στον ΕΛ.Γ.Α.;

Ναι.

Όσες ζημιές, σε ετήσιες καλλιέργειες (π.χ. ζημιά από πυρκαγιά σε σιτηρά ή κηπευτικά), σε ανθοκομικές καλλιέργειες - φυτώρια, αποθηκευμένα προϊόντα ή σε πάγιο κεφάλαιο δεν δηλωθούν, δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και δεν θα δικαιούνται ενίσχυση.

 

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να υποβάλλω αίτηση χορήγησης ενίσχυσης;

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναφέρονται στη σχετική ΚΥΑ για την έγκριση του προγράμματος, θα προσκομιστούν κατά την υποβολή των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης, που θα λάβει χώρα μετά την έγκριση του προγράμματος ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

 

Θα ενισχυθούν όλοι όσοι υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στον ΕΛ.Γ.Α.;

Κρατικές Οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό ΚΟΕ ή στην ΚΥΑ  έγκρισης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης είναι:

·         Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλει οριστική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και πληροί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΚΟΕ και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

·         Το σύνολο της φυτικής παραγωγής να είναι ασφαλισμένο στον ΕΛ.Γ.Α. εφόσον υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα εφόσον εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης προκειμένου για πάγιο κεφάλαιο και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

 

Πού θα υποβάλλω την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ατελώς στους δήμους στους Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

 

Μέχρι πότε θα μπορώ να υποβάλλω αίτηση ενίσχυσης;

Αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10-9-2020 και το χρονικό όριο θα επανεξεταστεί κατά περίπτωση.

 

Τι γίνεται στην περίπτωση που ξεχάσω να δηλώσω κάποια από τις ετήσιες καλλιέργειές μου ή από το πάγιο κεφάλαιο ή από τα αποθηκευμένα προϊόντα;

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ΚΟΕ:  Ειδικά για ζημιές σε ετήσιες καλλιέργειες (π.χ. ζημιά από πυρκαγιά σε σιτηρά ή κηπευτικά), σε ανθοκομικές καλλιέργειες - φυτώρια, αποθηκευμένα προϊόντα η σε πάγιο κεφάλαιο, επιβάλλεται η υποβολή της αίτησης άμεσα (αρχική αίτηση), ώστε το αρμόδιο Υποκ/μα να προβεί στην εκτιμητική διαδικασία πριν χαθούν τα στοιχεία της εκτίμησης.

Για όσα από τα παραπάνω δεν υποβληθούν αρχικές δηλώσεις, δεν θα χορηγηθούν ενισχύσεις.

 

Τι νοείται πάγιο κεφάλαιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΚΟΕ;

«Πάγιο Κεφάλαιο»: νοούνται οι παρακάτω κατηγορίες γεωργικών εγκαταστάσεων:

·         Θερμοκήπια εγκεκριμένου τύπου

·         Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

·         Γεωργικές Αποθήκες - Γεωργικά Υπόστεγα

Στο πάγιο κεφάλαιο περιλαμβάνεται και ο Εξοπλισμός γεωργικής εκμετάλλευσης

 

Τι νοείται Εξοπλισμός γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΚΟΕ;

Είναι ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

·         τον εξοπλισμό θερμοκηπίων εγκεκριμένου τύπου,

·         τον εξοπλισμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

·         τα αρδευτικά συστήματα

·         και την αναγκαία μόνιμη υποστύλωση του φυτικού κεφαλαίου πολυετών καλλιεργειών (ακτινίδια, παλμέτες κλπ).

 

Ποιος υποβάλει τη δήλωση; Ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής;

Δικαιούχος ενίσχυσης είναι ο νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης τη χρονική περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

·       Ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης.

·       Ο μισθωτής γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση έχει συναφθεί με έγγραφο δεόντως θεωρημένο, με χρονολογία προγενέστερη της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος.

 

Πότε θα εκτιμήσει τις ζημιές ο ΕΛ.Γ.Α;

Ζημιές σε ετήσιες καλλιέργειες (π.χ. ζημιά από πυρκαγιά σε σιτηρά ή κηπευτικά), σε ανθοκομικές καλλιέργειες - φυτώρια, αποθηκευμένα προϊόντα η σε πάγιο κεφάλαιο θα εκτιμηθούν άμεσα για να μη χαθούν τα στοιχεία της εκτίμησης.

Ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο θα εκτιμηθούν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ μετά την έγκριση του προγράμματος. Προς το παρόν από το αρμόδιο υποκατάστημα γίνονται όλες οι απαραίτητες επισημάνσεις.

 

Υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ο επικαρπωτής ή ο έχων την ψιλή κυριότητα;

Στην περίπτωση που τμήμα της εκμετάλλευσης χαρακτηρίζεται από ψιλή κυριότητα και επικαρπία, αίτηση ενίσχυσης υποβάλλει ο επικαρπωτής που θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση του έχοντα την ψιλή κυριότητα, με την οποία θα του παραχωρεί το δικαίωμα της ανασύστασης – αποκατάστασης και είσπραξης της αντίστοιχης ενίσχυσης.